1

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – ПДТ “Мома Аграр“

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Велико Градиште, Житни трг 1

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта П.Т.Д. „Мома Аграр“ д.о.о., ул. Курјаче бб, 12220 Мајиловац, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње комплекса намењеног откупу, обради, складиштењу пољопривредних производа, израду бунара и коришћење поџемних вода, предвиђеног на катастарској парцели 5862 К.О. Мајиловац, општина Велико Градиште.
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинске послове Општинске управе Општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, соба 11, приземље, радним данима од 08-14 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 20.09. 2013. год.

Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Обавештење се објављује на основу чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 501-29/2013-06
Датум: 03.09.2013. год.
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ