1

Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

Допуне Програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2013. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште,

о б ј а в љ у ј е,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Општина Велико Градиште, извршиће отуђење – давање у својину, заинтересованим физичким и правним лицима неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине Велико Градиште кога чине катастарске парцеле неусловне за изградњу, формиране Пројектом парцелације и препарцелације урађеног за потребе ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, у циљу формирања грађевинских парцела сходно Просторном плану општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011) на локацији „Бели Багрем“ к.о. Велико Градиште и то:
а) кат. парц. бр. 2229/17 „Бели Багрем“ од 1,06 ари к.о. Велико Градиште са правом јавне својине општине Велико Градиште биће дата на отуђење;
б) кат. парц. бр. 2229/18 „Бели Багрем“ од 1,13 ари к.о. Велико Градиште са правом јавне својине општине Велико Градиште биће дата на отуђење;
в) кат. парц. бр. 2229/19 „Бели Багрем“ од 2,04 ари к.о. Велико Градиште са правом јавне својине општине Велико Градиште биће дата на отуђење;
г) кат. парц. бр. 2229/20 „Бели Багрем“ од 1,39 ари к.о. Велико Градиште са правом јавне својине општине Велико Градиште биће дата на отуђење;
д) кат. парц. бр. 2229/21 „Бели Багрем“ од 6,35 ари к.о. Велико Градиште са правом јавне својине општине Велико Градиште биће дата на отуђење;
ђ) кат. парц. бр. 2229/22 „Бели Багрем“ од 1,35 ари к.о. Велико Градиште са правом јавне својине општине Велико Градиште биће дата на отуђење;
е) кат. парц. бр. 2229/23 „Бели Багрем“ од 1,29 ари к.о. Велико Градиште са правом јавне својине општине Велико Градиште биће дата на отуђење;
ж) кат. парц. бр. 2229/24 „Бели Багрем“ од 0,49 ари к.о. Велико Градиште са правом јавне својине општине Велико Градиште биће дата на отуђење;
з) кат. парц. бр. 2229/25 „Бели Багрем“ од 0,32 ара к.о. Велико Градиште са правом јавне својине општине Велико Градиште биће дата на отуђење.

II Предмети надметања – непокретности из тачке I отуђују се и нуде као комунално неуређене и неопремљене.

III Непокретности из тачке I се отуђују будућим купцима у својину.

IV Катастарске парцеле из тачке I формиране су пројектом парцелације и препарцелације урађеног за потребе ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште и надељују се ради формирања грађевинских парцела с’ходно Посторном плану општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011). На парцелама није могућа градња објекта.

V Почетна цена за предмете надметања из тачке И износи 3.000 еура по једном ару у динарској протввредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

VI Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту («Општински службени гласник», бр. 08/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 03.10.2013. године са почетком у 10:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13:00 часова дана 02.10.2013. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50 еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

IX Предност у односу на најповољнијег понуђача имаће корисници – власници парцела са којима се предметно земљиште непосредно граничи.

X По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

XI У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком VI овог Огласа, отуђено земљиште биће му изузето, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VIII овог огласа.

XII Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 локал 116 или лично у просторијама Општинске ураве општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 11. у приземљу.

Особа за контакт дипл. правник Милош Стојадиновић.

Број: 464-131/2013-06,
дана 29. Август 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за отуђење – давање у закуп грађевинског земљишта