ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

1. ОГЛАШАВА СЕ јавно надметање ради отуђења из Општинске својине путничких моторних возила која су власништво Општинске управе општине Велико Градиште и то:
– путничког моторног возила марке „ЗАСТАВА“, модел „128 скала 55 ПЗК“, година производње 2001.;
– путничког моторног возила марке „ЗАСТАВА“, тип „Yуго 101 скала 55“, година производње 2006.;
– путничког моторног возила марке „ЗАСТАВА“, модел „128 скала 55“ година производње 1990.

2. Јавно надметање за отуђење путничких моторних возила из тачке 1. овог огласа одржаће се 21.08.2013. године, пред Комисијом за лицитацију у Малој сали СО Велико Градиште са почетком у 9:00 часова.
Заинтересована лица могу да разгледају возила сваког радног дана у дворишту зграде СО Велико Градиште у времену од 08:00-12:00 часова све до дана одређеног за надметање.
Путничка моторна возила продају се у виђеном стању. Искључена је свака рекламација која се тиче стања возила осим рекламације које се односе на бројеве мотора и шасије.

3. Почетна цена за путничка моторна возила износи:
– за путничко моторно возило из тач. 1. алинеје 1. од 10.000,00динара,
– за путничко моторно возило из тач. 1. алинеје 2. од 30.000,00 динара и
– за путничко моторно возило из тач. 1. алинеје 3. од 6.000,00 динара.

4. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која поднесу своје писмене понуде а који до почетка надметања уплате кауцију у висини од 10% почетне цене за свако возило за које се надмећу.
Депозит се плаћа искључиво на благајни Општинске управе општине
Велико Градиште.
Лицитациони корак износи 100,00 динара.

5. Да би се лицитација сматрала успешном односно да би почела потребно је да за свако возило постоје најмање по два активна понуђача.
Својство понуђача доказује се писменом понудом у копији и плаћеним депозитом.

6. Све обавезе по основу купљених возила обавезе су будућих купаца.
Продавац задржава право да у току надметања непосредно измени услове лицитације ако су оне нужне са становишта продавца.

7. Излицитирано возило купац је дужан да преузме у року од 5 дана од одржане јавне лицитације.
Услов за прузимање возила је уплата целокупно излицитиране цене.

8. Купцу возила ција понуда буде прихваћена као најповољнија биће задржан депозит до уплате целокупно излицитираног износа.
У случају да купац одустане од куповине износ депозита му се неће вратити.
Купцима чије понуде не буду прихваћене износ депозита биће враћен по завршетку надметања.

9. Са купцем се склапа купопродајни уговор пре преузимања возила.

10. Све потребне информације око отуђења возила могу се добити на телефон 012/662-124 Начелник Општинске управе општине Велико Градиште.

Број: 344-56/2013-06,
дана 09. Августа 2013. године,
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Мирослав Стојковић

image_pdfimage_print