Обавештење о јавном увиду Нацрта плана детаљне регулације „Коридора далековода 110 кВ између ТС „Бела Црква“ и ТС

Обавештење о јавном увиду Нацрта плана детаљне регулације „Коридора далековода 110 кВ између ТС „Бела Црква“ и ТС „Велико Градиште“, деоница на територији општине Велико Градиште на подручју К.О.Кусиће, К.О. Кумане, К.О. Тополовник, К.О. Кисиљево, К.О. Поповац, К.О. Бискупље, К.О. Затоње и К.О. Рам.

Нацрт плана детаљне регулације изложен је на јавни увид у згради Општине Велико Градиште, у Великом Градишту, ул. Житни трг бр. 1, у приземљу, соба бр. 11 у периоду од 31.07.2013. до 29.08.2013. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у згради Општине Велико Градиште, у свечаној сали СО Велико Градиште, на спрату, 06.09.2013. године са почетком у 13:00 часова. У току јавне седнице сва присутна правна и физичка лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана, у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине општине Велико Градиште.

Заинтересована правна и физичка лица могу током јавног увида своје примедбе на планирана решења, писмено доставити Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, Велико Градиште ул. Житни трг. бр.1 најкасније до 29.августа 2013. године.

Ово обавештење објављује се сходно чл. 50 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010) и чл. 60-70 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС“, бр. 31/2010 ,69/2010 и 16/2011).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-227/2013-06
Датум: 26.07.2013.год.
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print