Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину – „Телеком Србија“ А.Д. Београд

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, Велико Градиште, Житни трг 1, објављује Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

На захтев носиоца пројекта „Телеком Србија“ А.Д. из Београда, Таковска 2, Одељење за урбанизам и комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постављања радио базне станице мобилне телефоније „ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 2-ПО48, ПОУ 48, ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“, чија се реализација планира на кат. парц 798 К.О. Велико Градиште у улици Кнеза Лазара бр 15 на згради ЈП“ПТТ Србија“, на територији општине Велико Градиште, коју је израдио ЕТФ-Електротехнички факултет Универзитета у Београду, из Београда, ул Булевар краља Александра.

У спроведеном поступку утврђено је, да је наведена Студија о процени утицаја на животну средину израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање и смањење могућих штетних утицаја на животну средину.
Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да при изградњи и раду наведеног пројекта обезбеди и примени услове и мере заштите животне средине утврђене у Студији, које се односе на :

  1. мере предвиђене законским и поџаконским актима
  2. мере које се спроводе у време извођења радова на изградњи објекта;
  3. мере заштите у току редовног рада;
  4. мере заштите по престанку рада објекта;

                4.1. мере заштите за спречавање удеса, одговора на удес и за отклањање последица удеса у току извођења, рада и по престанку рада пројекта.за отклањање штетних утицаја;

Оверене мере заштите животне средине саставни су део донетог решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину и предмет су вештачења о испуњености услова за употребу објекта, без чега се не може носиоцу изведеног пројекта издати употребна дозвола.
Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку.
Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у складу са одредбама ЗУС-а.

Обавештење се објављује на основу члана 25. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 36/09).

Данијела Илић

Послови заштите животне средине

image_pdfimage_print