Archive for month: јул, 2013

Обавештење о јавном увиду Нацрта плана детаљне регулације „Коридора далековода 110 кВ између ТС „Бела Црква“ и ТС

Обавештење о јавном увиду Нацрта плана детаљне регулације „Коридора далековода 110 кВ између ТС „Бела Црква“ и ТС „Велико Градиште“, деоница на територији општине Велико Градиште на подручју К.О.Кусиће, К.О. Кумане, К.О. Тополовник, К.О. Кисиљево, К.О. Поповац, К.О. Бискупље, К.О. Затоње и К.О. Рам.

Нацрт плана детаљне регулације изложен је на јавни увид у згради Општине Велико Градиште, у Великом Градишту, ул. Житни трг бр. 1, у приземљу, соба бр. 11 у периоду од 31.07.2013. до 29.08.2013. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у згради Општине Велико Градиште, у свечаној сали СО Велико Градиште, на спрату, 06.09.2013. године са почетком у 13:00 часова. У току јавне седнице сва присутна правна и физичка лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана, у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине општине Велико Градиште.

Заинтересована правна и физичка лица могу током јавног увида своје примедбе на планирана решења, писмено доставити Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, Велико Градиште ул. Житни трг. бр.1 најкасније до 29.августа 2013. године.

Ово обавештење објављује се сходно чл. 50 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010) и чл. 60-70 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС“, бр. 31/2010 ,69/2010 и 16/2011).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-227/2013-06
Датум: 26.07.2013.год.
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print

Општина Велико Градиште препознала себе у свим припритетима програма прекограничне сарадње – 4 пројекта и више од 1.000.000 евра седстава ЕУ за Велико Градиште

У оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Румунија-Србија, општина Велико Градиште има 4 одобрена пројекта, од којих је већ 3 пројекта у имплементацији од априла месеца 2013. године, а један је у фази потписивања уговора о финансирању.

Општина Велико Градиште је једина општина која има четири пројекта у оквиру овог програма, а јос једна занимљивост је да има одобрене пројекте и из сва три приоритета дефинисана овим програмом:

Један пројекат из приоритета 1 – Економски и социјални развој
Један пројекта из приоритета 2 – Животна средина и ванредне ситуације
Два пројекта из приоритета 3 – Промоција искуства „Људи људима“

Председник општине, Драган Милић, истиче да су ови пројекти изузетно значајни за општину Велико Градиште.

Реализацијом ова четри пројекта Велико Градиште ће добити:

– Пројектно-техничку документацију за систем за пречишћавање отпадних вода
– Реконструкцију пута Велико Градисте-Винце-деоница која се налази на територијии општине Велико Градиште
– Нову сцену са комплетним озвучењем и осветљењем у у градском парку
– 100 комплета ношње за фолклор
– разбој за ткање и 15 обучених жена за рад на њему

Општина Велико Градиште је у оквиру првог позива прекограницне сарадње имплементирала један пројекат и помогла ТО Велико Градиште у имплементацији једног пројекта. Сада је учетворостручила број пројеката, а укупна вредност је десет пута већа.

image_pdfimage_print

Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину – „Телеком Србија“ А.Д. Београд

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, Велико Градиште, Житни трг 1, објављује Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

На захтев носиоца пројекта „Телеком Србија“ А.Д. из Београда, Таковска 2, Одељење за урбанизам и комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постављања радио базне станице мобилне телефоније „ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 2-ПО48, ПОУ 48, ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“, чија се реализација планира на кат. парц 798 К.О. Велико Градиште у улици Кнеза Лазара бр 15 на згради ЈП“ПТТ Србија“, на територији општине Велико Градиште, коју је израдио ЕТФ-Електротехнички факултет Универзитета у Београду, из Београда, ул Булевар краља Александра.

У спроведеном поступку утврђено је, да је наведена Студија о процени утицаја на животну средину израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање и смањење могућих штетних утицаја на животну средину.
Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да при изградњи и раду наведеног пројекта обезбеди и примени услове и мере заштите животне средине утврђене у Студији, које се односе на :

  1. мере предвиђене законским и поџаконским актима
  2. мере које се спроводе у време извођења радова на изградњи објекта;
  3. мере заштите у току редовног рада;
  4. мере заштите по престанку рада објекта;

                4.1. мере заштите за спречавање удеса, одговора на удес и за отклањање последица удеса у току извођења, рада и по престанку рада пројекта.за отклањање штетних утицаја;

Оверене мере заштите животне средине саставни су део донетог решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину и предмет су вештачења о испуњености услова за употребу објекта, без чега се не може носиоцу изведеног пројекта издати употребна дозвола.
Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку.
Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у складу са одредбама ЗУС-а.

Обавештење се објављује на основу члана 25. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 36/09).

Данијела Илић

Послови заштите животне средине

image_pdfimage_print

Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта стамбено-пословног објекта за к.п.бр. 396/1 к.о. Велико Градиште

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за к.п.бр. 396/1 К.О. Велико Градиште подносиоца захтева „Урбане Градње“ из Мајиловца.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 18.07.2013. године до 24.07.2013. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 09 до 13 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1. најкасније до 24.07.2013. године до 13:00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009/ и 24/2011).

Начелник Одељења:
Живорад Илић, дипл.грађ.инж.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-143/2013-06
Датум: 17.07.2013. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print

Постављање уличних табли и кућних бројева

Општина Велико Градиште и ЈП Дирекција за изградњу обавештавају грађане да ће у понедељак, 08. јула, почети са постављањем уличних табли и кућних бројева у насељима Велико Градиште, Бели Багрем и Рударево.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print