1

Оглас ради отуђења путничких моторних возила непосредном погодбом

Комисија за отуђење путничких моторних возила, власништво Општинске управе општине Велико Градиште, на основу донетог Закључка Комисије бр. 344-56/2013-01-3 од 05.06.2013. године, а у складу са Решењем бр. 344-56/2013-01-3 од 19.04.2013. године Начелника Одељења за општу управу и јавне службе Општинске управе општине Велико Градиште, чланом 4. и 6. Одлуке о праву прибављања и располагања средствима у општинској својини („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 1/2012) и Одлуке Општинског већа општине Велико Градиште бр. 344-48/2013-01-4 од 17.04.2013. године, о б ј а в љ у ј е,

О Г Л А С

РАДИ ОТУЂЕЊА ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

1. ОГЛАШАВА СЕ да ће се спровести поступак отуђења непосредном погодбом путничких моторних возила која су власништво Општинске управе општине Велико Градиште и то:

– путничког моторног возила марке „ЗАСТАВА“, модел „128 сцала 55 ПЗК“, година производње 2001.;

– путничког моторног возила марке „ЗАСТАВА“, тип „Yуго 101 сцала 55“, година производње 2006.;

– путничког моторног возила марке „ЗАСТАВА“, модел „128 сцала 55“ година производње 2006.

2. НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА за отуђење путничких моторних возила из тачке 1. Овог огласа одржаће се 10.07.2013. године, у Малој сали СО Велико Градиште са почетком у 9,00 часова.

Заинтересована лица могу да разгледају возила сваког радног дана у дворишту зграде СО Велико Градиште у времену од 08,00-12,00 часова све до дана одређеног за надметање.

Путничка моторна возила продају се у виђеном стању. Искључена је свака рекламација која се тиче стања возила осим рекламације које се односе на бројеве мотора и шасије.

3. Почетна цена за путничка моторна возила на основу каталога АМСС износи:

– за путничко моторно возило из тач. 1. алинеје 1. од 73.831,97 динара,

– за путничко моторно возило из тач. 1. алинеје 2. од 224.259,77 динара и

– за путничко моторно возило из тач. 1. алинеје 3. од 46.829,10 динара.

4. Право куповине имају сва правна и физичка лица.

Заинтересована лица су обавезна да се легитимишу на следећи начин:

А) физичко лице: личном картом или путном исправом

Б) правно лице: извод из регистра правних лица и пуномоћ за учесника у непосредној погодби

5. Одлука о продаји донеће се у року од 7 радних дана од дана одржавања непосредне погодбе.

6. Са купцем се закључује купопродајни уговор пре преузимања возила, у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о продаји.

7. Све обавезе по основу купљених возила обавезе су будућих купаца.

8. Преузимање возила извршиће се након исплате куопродајне цене.

9. Ако проглашени купац не потпише купопродајни уговор или не уплати купопродајну цену у уговореном року и на уговорен начин сматраће се да је понуђач одустао од куповине.

10. Све потребне информације око отуђења возила могу се добити на телефон 012/662-124 Начелник Општинске управе општине Велико Градиште.

Дана 07.06.2013.године

КОМИСИЈА
за отуђење моторних возила

Број: 464-38/2013-06,
дана 04. Априла 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за давање грађевинског земљишта у закуп