Јавно надметање за давање у закуп неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 94,95. а сагласно члану 96. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/2009 и 24/2011) и члана 15. Одлуке о грађевинском земљишту («Општински службени гласник», бр. 8/2011),

Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Програма давања у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини за 2013. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I Општина Велико Градиште, нуди у закуп, заинтересованим физичким и правним лицима,кат.пар.3692/3,“Бабино Мочило“,шума 1 класе све у к.о. Велико Градиште које чине неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, власништво РС, са правом коришћења општине Велико Градиште а у циљу изградње објеката предвиђеним планом а њих чине следећу :

-кат.пар.3692/3,“Бабино Мочило“,шума 1 класе из Л.н.бр. 2529 к.о. Велико Градиште власништво Републике Србије са правом коришћења општине Велико Градиште.

II Предмет надметања налазе се у насељеном месту Велико Градиште на локацији „Бабино Мочило“ а у обухвату су Плана детаљне регулације насеља Велико Градиште и Измене и Допуне Плана детаљне регулације насеља Велико Градиште а у закуп се нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући закупац.

III Непокретност се даје у закуп на период од 10 година

Изабрани закупац је дужан да Планом предвиђене садржаје реализује и користи сво време трајања закупа.

IV Почетна цена за предмете надметања износи 1 еура по једном ару у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

V Понуђени износ закупнине закупац је дужан да уплати унапред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту («Општински службени гласник», бр. 08/11) и Програмом Со Велико Градиште под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VI Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 18.07.2013. године са почетком у 10:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

Ако прво надметање не успе, овим путем одређује се ново за дан 25.07.2013. године у исто време и на истом месту.

VII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 1еуро у динарској противредности по средњем курсу НБС и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13:00 часова дана 17.07.2013. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни готовински или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 1 еура/ар.

VIII По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Закупац који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

IX Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-124 или 012/662-122 лок 116. или лично у просторијама Имовинско правне службе Општинске урпаве општине Велико Градиште соба бр. 11 . приземље.

Особа за контакт Сузана Ђорђевић.

Број: 464-84/2013-06,

Дана18.06.2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за давање грађевинског земљишта у закуп

image_pdfimage_print