Јавно надметање за давање у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 96. а сагласно члану 97. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/09, 24/11 и 121/12) и члана 15. и 17. ст. 2. а у складу са чланом 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011) на основу предлога ЈП Дирекције за изградњу опшине Велико Градиште бр. 934/13 од 10.06.2013. године,

Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште, у складу са допунама Програма давања у закуп осталог неизграђеног грађевинског земњишта у државној својини за 2013. годину, на основу Одлуке Председника општине Велико Градиште бр. 464-77/2013 од 12.06.2013. године, о б ј а в љ у ј е,

О Г Л А С

за

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I Општина Велико Градиште, нуди у закуп, заинтересованим физичким и правним лицима, неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини , власништво општине Велико Градиште, ради постављања привременог објекта у Великом Градишту у к.о. Велико Градиште кога чини:

-локација бр. 27. површине 102 м² у циљу постављања привременог објекта, помоћни објекат – тераса.

II Предмет надметања налази се на делу ка. парц. бр. 528 у Великом Градишту „код Касине према парку“ а у закуп се нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове комуналног уређења и опремања локација сноси будући закупац.

III Локација се даје у закуп на период 2009.-2014. година.

Изабрани закупац је дужан да Планом предвиђене садржаје реализује и стави у фукнцију у року од 6 (шест) месеци, рачунајући од дана правоснажности Решења о давању у закуп грађевинског земљишта.

IV На парцели је предвиђена изградња односно постављање привремених објеката туристичког саџаја предвиђених Програмом постављања привремених објеката-киоска на подручју Великог Градишта за период 2009.-2014. година.

V Почетна цена закупнине за предмет надметања износи 83,00 динара/m² месечно.

Усклађивање закупнине вршиће се годишње, индексом потрошачких цена.

VI Понуђени износ закупнине закупац је дужан да плаћа месечно у напред и у целини, а у складу са Уговором којег ће након правоснажности решења о давању у закуп закључити а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 12.07.2013. године са почетком у 10:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

Ако прво надметање не успе, овим путем одређује се ново за дан 26.07.2013. године у исто време и на истом месту.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од укупне месечне почетне цене, за објекат за који се надмећу и пријаве своје учешће Имовинско–правној служби СО Велико Градиште до 9:00 часова дана 12.07.2013. год. закључно.

Кауција-депозит плаћа се на благајни готовински или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 1,00 динар/м².

IX По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни иснос.

Закупцу који понуди највећи иснос за предмет надметања депозит ће се вратити тек по закључењу Уговора о закупу и уплати месечне понуђене цене.

X У случају да будући закупац не закључи Уговор или не плати месечну излицитирану цену за локацију за коју је заинтересован или не изведе радове предвиђене у року од 6. месеци, ближе одређене тач. III ст. 2 или локацију користи супротно намени, земљиште дато у закуп биће му изузето односно решење о давању у закуп биће стављено ван снаге а уговор о закупу раскинут кривицом закупца.

XI Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 лок. 116 или лично у просторијама Имовинско правне службе Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 11 приземље.

Особа за контакт Милош Стојадиновић стручни сарадник.

Број: 464-77/2013-06,
дана 12. јуна 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за давање грађевинског земљишта у закуп