Archive for month: јун, 2013

Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта стамбено-пословног објекта за к.п.бр. 396/1 к.о. Велико Градиште

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за к.п.бр. 396/1 К.О. Велико Градиште подносиоца захтева „Урбане Градње“ из Мајиловца.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 20.06.2013. године до 26.06.2013. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 09 до 13 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1. најкасније до 26.06.2013. године до 13:00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009/ и 24/2011).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-143/2013-06
Датум: 19.06.2013. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Начелник Одељења:
Живорад Илић, дипл.грађ.инж.

image_pdfimage_print

Јавно надметање за давање у закуп неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 94,95. а сагласно члану 96. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/2009 и 24/2011) и члана 15. Одлуке о грађевинском земљишту («Општински службени гласник», бр. 8/2011),

Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Програма давања у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини за 2013. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I Општина Велико Градиште, нуди у закуп, заинтересованим физичким и правним лицима,кат.пар.3692/3,“Бабино Мочило“,шума 1 класе све у к.о. Велико Градиште које чине неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, власништво РС, са правом коришћења општине Велико Градиште а у циљу изградње објеката предвиђеним планом а њих чине следећу :

-кат.пар.3692/3,“Бабино Мочило“,шума 1 класе из Л.н.бр. 2529 к.о. Велико Градиште власништво Републике Србије са правом коришћења општине Велико Градиште.

II Предмет надметања налазе се у насељеном месту Велико Градиште на локацији „Бабино Мочило“ а у обухвату су Плана детаљне регулације насеља Велико Градиште и Измене и Допуне Плана детаљне регулације насеља Велико Градиште а у закуп се нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући закупац.

III Непокретност се даје у закуп на период од 10 година

Изабрани закупац је дужан да Планом предвиђене садржаје реализује и користи сво време трајања закупа.

IV Почетна цена за предмете надметања износи 1 еура по једном ару у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

V Понуђени износ закупнине закупац је дужан да уплати унапред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту («Општински службени гласник», бр. 08/11) и Програмом Со Велико Градиште под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VI Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 18.07.2013. године са почетком у 10:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

Ако прво надметање не успе, овим путем одређује се ново за дан 25.07.2013. године у исто време и на истом месту.

VII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 1еуро у динарској противредности по средњем курсу НБС и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13:00 часова дана 17.07.2013. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни готовински или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 1 еура/ар.

VIII По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Закупац који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

IX Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-124 или 012/662-122 лок 116. или лично у просторијама Имовинско правне службе Општинске урпаве општине Велико Градиште соба бр. 11 . приземље.

Особа за контакт Сузана Ђорђевић.

Број: 464-84/2013-06,

Дана18.06.2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за давање грађевинског земљишта у закуп

image_pdfimage_print

Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 96. ст. 1. а сагласно члану 97. ст. 4. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/2009,81/2009 и 24/2011) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту («Општински службени гласник», бр.8/2011),

Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Програма давања у закуп-отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини за 2013. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I Општина Велико Градиште, извршиће отуђење- давање у закуп, заинтересованим физичким и правним лицима, локације „Водоторањ“ ,“Калиновац“, „Касина“ које чине неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, уписане у корист општине Велико Градиште а у обухвату су Плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште,Измене и допуне плана генералне регулације и Просторног плана општине Велико Градиште све у К.О. Велико Градиште, ради изградње објеката предвиђених плановима а њих чине следеће непокретности:

I 1. 1) кат. парц. бр. 2149/5 „Водоторањ „,њива 2. класе цела вел. 8,33 ар, из Л.н.бр. 293 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење.

2) кат. парц. бр. 2081/5 „Калиновац“ остало земљиште ,цела вел. 2,83 ари, из Л.н.бр. 847 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење.

3) део кат. парц. бр. 521 „Касина“ у површини од 12/845ари из Л.н.бр. 2195 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење

II Предмети надметања из тачке I 1. налазе се у обухвату Плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште а отуђују се нуде као комунално неуређене и неопремљене I 2. налазе се у Туристичко-рекреативном насељу «Калиновац» КО Кисиљево и обухвату су Просторног плана општине Велико Градиште.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући купац.

III Непокретности из I 1. се отуђују будућим купцима у својину

Изабрани купац је дужан да Планом предвиђене садржаје реализује и стави у функцију у року од 3 (три) године, рачунајући од дана правоснажности Решења о отуђењу грађевинског земљишта.

IV На парцелама из I 1. је предвиђена изградња објеката и садржаја одређених Планом генералне регулације дела насеља Велико Градиштеи Измене и Допуне плана генералне регулације, разних намена зависно од зоне а на основу урбанистичко – техничких услова и Урбанистичке пројектне документације.

V Почетна цена за предмета надметања из члана I 1.

износе за

1) кат. парц. бр. 2149/5 „Водоторањ „,њива 2. класе цела вел. 8,33 ар, из Л.н.бр. 293 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште , 2000 еура по ару

2) кат. парц. бр. 2081/5 „Калиновац“ остало земљиште ,цела вел. 2,83 ари, из Л.н.бр. 847 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште,1500 еура по ару

3) део кат. парц. бр. 521 „Касина“ у површини од 12/845 ари из Л.н.бр. 2195 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште ,5000 еура по ару

VI Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту («Општински службени гласник», бр. 08/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 18.07.2013. године са почетком у 11:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13:00 часова дана 17.07.2013. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50 еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања

IX По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

X У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тач 6. овог Огласа или не изведе радове предвиђене пројектном документацијом, отуђено земљиште биће му изузето сагласно члановима 35. и 36. Одлуке о грађевинском земљишту (“Општински службени гласник”, бр. 8/2011), а уложена средства враћена тек по отуђењу предметног земљишта другом заинтересованом купцу и његовог плаћања општини Велико Градиште

XI Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 или лично у просторијама Општинске ураве општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 11. први спрат.

Особа за контакт дипл.правник Сузана Ђорђевић.

Број: 464-59/2013-06,

дана 18. јун 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за отуђење -давање у закуп грађевинског земљишта

image_pdfimage_print

Потписивање уговора о додели средстава за подстицање и финансирање програма од јавног интереса

У сали Скупштине општине Велико Градиште, у петак 14. јуна, председник општине закључио је са представницима удружења и спортских организација општине Велико Градиште уговоре о додели средстава за подстицање програма од јавног интереса и финансирање програма која реализују из буџета општине Велико Градиште.

image_pdfimage_print

Јавно надметање за давање у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 96. а сагласно члану 97. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/09, 24/11 и 121/12) и члана 15. и 17. ст. 2. а у складу са чланом 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011) на основу предлога ЈП Дирекције за изградњу опшине Велико Градиште бр. 934/13 од 10.06.2013. године,

Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште, у складу са допунама Програма давања у закуп осталог неизграђеног грађевинског земњишта у државној својини за 2013. годину, на основу Одлуке Председника општине Велико Градиште бр. 464-77/2013 од 12.06.2013. године, о б ј а в љ у ј е,

О Г Л А С

за

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I Општина Велико Градиште, нуди у закуп, заинтересованим физичким и правним лицима, неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини , власништво општине Велико Градиште, ради постављања привременог објекта у Великом Градишту у к.о. Велико Градиште кога чини:

-локација бр. 27. површине 102 м² у циљу постављања привременог објекта, помоћни објекат – тераса.

II Предмет надметања налази се на делу ка. парц. бр. 528 у Великом Градишту „код Касине према парку“ а у закуп се нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове комуналног уређења и опремања локација сноси будући закупац.

III Локација се даје у закуп на период 2009.-2014. година.

Изабрани закупац је дужан да Планом предвиђене садржаје реализује и стави у фукнцију у року од 6 (шест) месеци, рачунајући од дана правоснажности Решења о давању у закуп грађевинског земљишта.

IV На парцели је предвиђена изградња односно постављање привремених објеката туристичког саџаја предвиђених Програмом постављања привремених објеката-киоска на подручју Великог Градишта за период 2009.-2014. година.

V Почетна цена закупнине за предмет надметања износи 83,00 динара/m² месечно.

Усклађивање закупнине вршиће се годишње, индексом потрошачких цена.

VI Понуђени износ закупнине закупац је дужан да плаћа месечно у напред и у целини, а у складу са Уговором којег ће након правоснажности решења о давању у закуп закључити а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 12.07.2013. године са почетком у 10:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

Ако прво надметање не успе, овим путем одређује се ново за дан 26.07.2013. године у исто време и на истом месту.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од укупне месечне почетне цене, за објекат за који се надмећу и пријаве своје учешће Имовинско–правној служби СО Велико Градиште до 9:00 часова дана 12.07.2013. год. закључно.

Кауција-депозит плаћа се на благајни готовински или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 1,00 динар/м².

IX По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни иснос.

Закупцу који понуди највећи иснос за предмет надметања депозит ће се вратити тек по закључењу Уговора о закупу и уплати месечне понуђене цене.

X У случају да будући закупац не закључи Уговор или не плати месечну излицитирану цену за локацију за коју је заинтересован или не изведе радове предвиђене у року од 6. месеци, ближе одређене тач. III ст. 2 или локацију користи супротно намени, земљиште дато у закуп биће му изузето односно решење о давању у закуп биће стављено ван снаге а уговор о закупу раскинут кривицом закупца.

XI Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 лок. 116 или лично у просторијама Имовинско правне службе Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 11 приземље.

Особа за контакт Милош Стојадиновић стручни сарадник.

Број: 464-77/2013-06,
дана 12. јуна 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за давање грађевинског земљишта у закуп

image_pdfimage_print

Свечано уручење награда носиоцима дипломе “Вук Караџић“ и добитницима награда на републичким такмичењима

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, у понедељак, 10. јуна, свечано је уручио награде носиоцима дипломе “Вук Караџић“ и добитницима награда на републичким такмичењима, ученицима средње и основних школа из општине Велико Градиште, као и њиховим професорима и наставницима.

Општина Велико Градиште сваке године награђује најбоље ученике средње и основних школа вредним књигама, новчаним наградама и ваучерима за куповину техничке опреме како би им олакшала даље школовање.

И ове године ваучери су додељени ученицима који су освојили највиша места на републичким такмичењима. За прво место на такмичењу из географије Немањи Милошевићу уручен је ваучер у вредности 35.000 динара док су Невена Николић и Александар Чукановић, за освојено треће место из историје, односно математике, добили ваучере у вредности од 30.000 динара.

Списак награђених ученика и професора

image_pdfimage_print

Оглас ради отуђења путничких моторних возила непосредном погодбом

Комисија за отуђење путничких моторних возила, власништво Општинске управе општине Велико Градиште, на основу донетог Закључка Комисије бр. 344-56/2013-01-3 од 05.06.2013. године, а у складу са Решењем бр. 344-56/2013-01-3 од 19.04.2013. године Начелника Одељења за општу управу и јавне службе Општинске управе општине Велико Градиште, чланом 4. и 6. Одлуке о праву прибављања и располагања средствима у општинској својини („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 1/2012) и Одлуке Општинског већа општине Велико Градиште бр. 344-48/2013-01-4 од 17.04.2013. године, о б ј а в љ у ј е,

О Г Л А С

РАДИ ОТУЂЕЊА ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

1. ОГЛАШАВА СЕ да ће се спровести поступак отуђења непосредном погодбом путничких моторних возила која су власништво Општинске управе општине Велико Градиште и то:

– путничког моторног возила марке „ЗАСТАВА“, модел „128 сцала 55 ПЗК“, година производње 2001.;

– путничког моторног возила марке „ЗАСТАВА“, тип „Yуго 101 сцала 55“, година производње 2006.;

– путничког моторног возила марке „ЗАСТАВА“, модел „128 сцала 55“ година производње 2006.

2. НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА за отуђење путничких моторних возила из тачке 1. Овог огласа одржаће се 10.07.2013. године, у Малој сали СО Велико Градиште са почетком у 9,00 часова.

Заинтересована лица могу да разгледају возила сваког радног дана у дворишту зграде СО Велико Градиште у времену од 08,00-12,00 часова све до дана одређеног за надметање.

Путничка моторна возила продају се у виђеном стању. Искључена је свака рекламација која се тиче стања возила осим рекламације које се односе на бројеве мотора и шасије.

3. Почетна цена за путничка моторна возила на основу каталога АМСС износи:

– за путничко моторно возило из тач. 1. алинеје 1. од 73.831,97 динара,

– за путничко моторно возило из тач. 1. алинеје 2. од 224.259,77 динара и

– за путничко моторно возило из тач. 1. алинеје 3. од 46.829,10 динара.

4. Право куповине имају сва правна и физичка лица.

Заинтересована лица су обавезна да се легитимишу на следећи начин:

А) физичко лице: личном картом или путном исправом

Б) правно лице: извод из регистра правних лица и пуномоћ за учесника у непосредној погодби

5. Одлука о продаји донеће се у року од 7 радних дана од дана одржавања непосредне погодбе.

6. Са купцем се закључује купопродајни уговор пре преузимања возила, у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о продаји.

7. Све обавезе по основу купљених возила обавезе су будућих купаца.

8. Преузимање возила извршиће се након исплате куопродајне цене.

9. Ако проглашени купац не потпише купопродајни уговор или не уплати купопродајну цену у уговореном року и на уговорен начин сматраће се да је понуђач одустао од куповине.

10. Све потребне информације око отуђења возила могу се добити на телефон 012/662-124 Начелник Општинске управе општине Велико Градиште.

Дана 07.06.2013.године

КОМИСИЈА
за отуђење моторних возила

Број: 464-38/2013-06,
дана 04. Априла 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за давање грађевинског земљишта у закуп

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print