1

Обавештење о јавном увиду Нацрта Плана детаљне регулације подручја ветроелектране „Кривача“

Нацрт плана детаљне регулације изложен је на јавни увид у згради Општине Велико Градиште, у Великом Градишту, ул. Житни трг бр. 1, у приземљу, соба бр. 11 у периоду од 31.05. 2013. до 01.07. 2013. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у згради Општине Велико Градиште, 04. јул 2013. године са почетком у 10,00 часова. У току јавне седнице сва присутна правна и физичка лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана, у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине општине Велико Градиште.

Заинтересована правна и физичлка лица могу током јавног увида своје примедбе на планирана решења, писмено доставити Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, Велико Градиште ул. Житни трг. бр.1 најкасније до 01. јула 2013. године.

Ово обавештење објављује се сходно чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010) и чл.60-70 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС“, бр. 31/2010 ,69/2010 и 16/2011).

Урбанистичка служба:
Снежана Милетић, дипл.гео.пр.пл.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА:
Живорад Илић, дипл.инж.грађ.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-138/2013-06
Датум: 30.05.2013.год