Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у 2013. години

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљављњу и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), и Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања Министарства рада, запошљавања и социјалне политике број 401-00-738/2013-24 од 03.04.2013. године, а у складу са Локалним акционим планом за запошљавање општине Велико Градиште за 2013. годину (усвојеним Одлуком број 016-5/2013-01 од 07.02.2013.године.)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2013. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 24 месеца, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:

– до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем,

– до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем,

– до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим образовањем.

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита.

Рок за подношење захтева по Јавном позиву је 06.06.2013.године.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Током трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање- Филијала Пожаревац:

1.ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:

– 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,

– 16.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и

– 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;

врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом и
сноси трошкове полагања стручног/приправничког испита у висини једномесечне новчане помоћи.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право учешћа у реализацији програма стручна пракса може остварити послодавац под условом:

– да је регистрован на територији општине Велико Градиште

– да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;

– да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;

– да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби за запошљавање, осим за обавезе чија је реализација у току;

– да има најмање једно запослено лице;

– да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне службе за запошљавање- Филијала Пожаревац- Испостава Велико Градиште које:

  • има средње, више или високо образовање
  • нема радног искуства у струци или нема радног искуства у својству приправника, довољног за стицање услова за полагање приправничког /стручног испита
  • у периоду од шест месеци пре подношења Захтева није било у радном односу код истог послодавца
    – да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
  • има одговарајућу струку, најмање је истог нивоа образовања као и приправник и
  • има најмање 12 месеци радног искуства у струци.

Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм укључи до два незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених има право да у програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.
Национална служба за запошљавање -Филијала Пожаревац у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапослених лица која ће бити укључена у програм.

Документација за подношење захтева:

– захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;

– фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;

– пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последњи месец који претходи месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе

– извод из закона/општег акта послодавца, где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;

– радна биографија ментора на прописаном обрасцу Националне службе;

Национална служба за запошљавање -Филијала Пожаревац задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева:

Захтев за учешће у програму, подноси се надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање -филијали Пожаревац – Испостави Велико Градиште, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу програма стручна пракса доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.

Провера поднетих захтева

Национална служба за запошљавање –Филијала Пожаревац проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба за запошљавање -Филијала Пожаревац задржава право да изврши службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: програм оспособљавања лица, кадровски капацитети послодавца, дужина обављања делатности послодавца, претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе и процена важности поднетог захтева за локално тржиште рада за подручје филијале.

Критеријуми за бодовање захтева и динамика одлучивања биће објављени на огласнима таблама Националне службе за запошљавање- Филијале Пожаревац и Испоставе Велико Градиште, даном објављивања Јавног позива.

Национална служба за запошљавање-Филијала Пожаревац задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивим средствима.

Одлуку о спровођењу стручне праксе доноси директор Националне службе за запошљавање-Филијале Пожаревац.

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року од 30 дана од дана подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба за запошљавање-Филијала Пожаревац и послодавац у року до 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе.

У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби за запошљавање -Филијали Пожаревац достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем на стручној пракси.

Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба за запошљавање-Филијала Пожаревац и лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

– стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;

– оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом, односно актом о организацији и систематизацији послова;

– доставља Националној служби за запошљавање-Филијали Пожаревац извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;

– достави Националној служби за запошљавање –Филијали Пожаревац за запошљавање извештај о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;

– организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом,

– изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправничком/стручном испиту;

– омогући Националној служби за запошљавање-Филијали Пожаревац контролу реализације уговорних обавеза и

– обавести Националну службу за запошљавање -Филијалу Пожаревац о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања, изврши замену са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, који испуњава потребне услове у складу са законом за преостало време дефинисано уговором увећаним за период спроведене замене.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Националној служби за запошљавање-Филијала Пожаревац, на број телефона 012-538-127 и 538-119 као и на сајту www.nsz.gov.rs.

 

БОДОВНА ЛИСТА – СТРУЧНА ПРАКСА

ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ

Ред. бр.

Критеријуми

Бодови

1

Програм стручног оспособљавања лица Реализује се у складу са посебним законом

10

Реализује се у складу са општим актом послодавца о организацији и систематизацији послова

5

2

Кадровски капацитети послодаваца Искуство ментора у оспособљавању приправника(менторство) Више од  24 месеца

10

Од 6 до 24 месеца

5

До 6 месеци

0

Радно искуство ментора у струци Више од 24 месеца

10

Од 12 до 24 месеца

5

3

Дужина обављања делатности послодавца Пословање преко 3 године

10

Пословање од 1 до 3 године

5

Пословање мање од 1 године

0

4

Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе

Проценат запослених лица по завршетку програма Стручна праксе Више од 71% запослених лица

30

Запослено од 51 до 70% лица

25

Запослено од 31 до 50% лица

20

Запослено од 11 до 30% лица

15

Запослено до 10% лица

10

Није било запослених

0

ПРОЦЕНА ВАЖНОСТИ ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА ЗА ЛОКАЛНО ТРЖИШТЕ РАДА ЗА ПОДРУЧЈЕ ФИЛИЈАЛЕ

5

Критеријуми на основу одлуке директора филијале у складу са стањем на локалном тржишту рада  

30

УКУПНО

100

image_pdfimage_print