1

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на подручју општине Велико Градиште у 2013. години

На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и члана 3. Споразума уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања Између Националне службе за запошљавње и општине Велико Градиште

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

I

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

р а с п и с у ј у

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ У 2013. ГОДИНИ
И ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности које предузима послодавац – извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и др.).

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.

Јавне радове спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба на основу јавног конкурса.

Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.

Послодавац – извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада Национална служба исплаћује послодавцу – извођачу јавног рада средства за:

– зараду незапосленим лицима,
– трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица,
– трошкове спровођења јавних радова и
– трошкове обуке.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

1.1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у висини од:
– 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са I и IIстепеном стручне спреме;
– 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са III и IVстепеном стручне спреме;
– 25.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са Vи VIстепеном стручне спреме;
– 26.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са VIIстепеном стручне спреме.

1.2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања.
1.3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу у висини од:
– 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области социјалних, хуманитарних, културних и других делатности;
– 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.

1.4. Накнада трошкова организовања обуке
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму образовне установе.

Послодавац – извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке, у једнократном износу од 50.000,00 динара по јавном раду.

Послодавац – извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Национална служба, и то: трошкове доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, трошкове минулог рада, накнаду зараде у периоду коришћења годишњег одмора, евентуалну разлику између минималне цене рада и висине нето зараде утврђене овим јавним конкурсом и плаћање разлике доприноса за обавезно социјално осигурање на утврђену разлику зараде.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

одржавања и обнављања јавне инфраструктуре:

уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница, уређење ромских насеља – побољшање услова становања и други послови;

одржавања и заштите животне средине и природе:

санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија – локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.

социјалних, хуманитарних, културних и других делатности:

здравствено васпитне активности – превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита и очување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској, библиотечкој и туристичкој делатности, послови ажурирања база података и други послови;

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:

– органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе

– јавне установе и јавна предузећа

– привредна друштва

– предузетници

– задруге

– удружења грађана

сви са подручја општине Велико Градиште

Услови

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да оствари под условом да:

– запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава (корисници новчане социјалне помоћи, млади, вишак запослених, старији од 50 година, дугорочно незапослени, незапослени без квалификација или нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, припадници ромске националности, рурално становништво, жене, избегла и расељена лица, повратници према Споразуму о реадмисији, деца без родитељског старања, жртве породичног насиља и трговине људима, самохрани родитељи и родитељи деце са сметњама у развоју);

– је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику активности јавног рада (термин план);

– је измирио уговорне обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току.

Документација за подношење пријаве:

– пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;

– фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;

– мишљење локалног савета за запошљавање или мишљење надлежног органа локалне самоуправе о оправданости спровођења јавног рада и капацитетима за извођење јавног рада ;

– фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе (максимално три фотографије за сваку локацију);

– списак лица корисника услуга – за подносиоце јавних радова из области социјалних и хуманитарних делатности;

– интерни програм обуке послодавца или програм образовне установе – уколико послодавац извођач јавног рада организује обуку;

– доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење јавних радова финансира од стране надлежног органа територијалне аутономије, локалне самоуправе или из других извора.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе, релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, надлежној организационој јединици Националне службе, према месту спровођења јавног рада, односно према седишту послодавца, у случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног рада.

Провера поднетих пријава

Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене документације.

Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих пријава

Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног рада, укупан планирани број незапослених лица, учешће локалне самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора у финансирању јавних радова, претходно коришћена средства Националне службе за јавне радове, оцена остварене сарадње са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје филијале.

Национална служба , у сарадњи са општином Велико Градиште , задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, у складу са расположивим износом средстава.

Одлука о одобравању спровођења јавних радова

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси директор Филијале Националне службе за запошљавање .

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор Филијале Националне службе за запошљавање и послодавац – извођач јавног рада закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:

– уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време

– средство обезбеђења уговорних обавеза

– потврда банке о отвореном наменском рачуну

– картон депонованих потписа и

– термин план – уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужина трајања пројекта.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду.

Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
– две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са меничним овлашћењем.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
– две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.

У случају да је послодавац – извођач јавног рада корисник буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада у обавези је да:

– запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи у радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе. У случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у обавези да, у року од 30 дана од дана престанка радног односа, заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим лицем за простало време трајања уговора;

– организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;

– месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на текући рачун лица,

– месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада,

– Националној служби доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу јавног рада,

– Националној служби доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођења јавног рада,

– достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке,

– Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада и

– обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

У случају да послодавац – извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, тел: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs , као и путем тел. 012/538-128.

Рок за подношење пријаве за јавне радове је 06.06.2013. године.

КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 2012.ГОДИНИ

БОДОВНА ЛИСТА

Критеријуми

Број бодова

1. Област спровођења јавног рада

5-10

2. Дужина трајања јавног рада

5-20

3. Укупан планирани број незапослених лица

5-20

4. Учешће јединица локалне самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора у финансирању јавних радова

0-5

5. Претходно коришћена средства Националне службе за јавне радове

0-5

6. Оцена остварене сарадње са извођачем јавног рада по претходним конкурсима/пријавама

0-5

7. Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада

до 20