Извештај о остварењу буџета за период јануар – септембар 2018. године – 30.11.2018.

Одлука о изменама и допунама Одлуке o буџету општине Велико Градиште за 2018. годину – 30.11.2018.

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште – 30.11.2018.

Одлука о локалним комуналним таксама за територију општине Велико Градиште – 30.11.2018.

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину годину – 30.11.2018.

Одлука о социјалној заштити општине Велико Градиште – 30.11.2018.

Одлука о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште – 30.11.2018.

Одлука о утврђивању назива и продужетку улица на територији општине Велико Градиште – 30.11.2018.

Одлука о акустичном зонирању и мерама за заштиту од буке у животној средини општине Велико Градиште – 30.11.2018.

Одлука о управљању комуналним отпадом на територији општине Велико Градиште – 30.11.2018.

Програм о допуни Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018 и 13/2018) – 30.11.2018.

Решење о проглашењу јавног пута, (к.п.бр. 22/2 и остале у к.о. Рам) – 30.11.2018.

Решење о проглашењу јавног пута, (к.п.бр. 32/2 к.о. Рам) – 30.11.2018.

Одлука о покретању иницијативеза промену назива насељеног места и катастарске општине на територији општине Велико Градиште – 30.11.2018.

Одлукa о приступању доношења новог статута општине Велико Градиште – 01.10.2018

Извештај о остварењу буџета за период јануар-јун 2018. године – 01.10.2018

Одлукa о погребним делатностима – 01.10.2018

Одлукa о обављању делатности зоохигијене – 01.10.2018

Одлукa о одржавању чистоће на површинама јавне намене – 01.10.2018

Одлукa о измени одлуке о боравишној такси – 01.10.2018

Одлукa о измени одлуке о утврђивању назива улица – 01.10.2018

Одлукa о утврђивању накнаде за рад председника и чланова управних одбора – 01.10.2018

Одлукa о образовању Радног тела задуженог за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Велико Градиште – 01.10.2018

Одлукa о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште непосредном погодбом – без накнаде – 01.10.2018

Програм о измени и допуни Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године – 01.10.2018

Одлукa о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2017. годину – 11.06.2018.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2018. годину са изменом кадровског плана Општинске управе општине Велико Градиште за 2018. годину – 11.06.2018.

Одлукa о усвајању Плана детаљне регулације енергетског постројења на биогас к.о. Пожежено у општини Велико Градиште – 11.06.2018.

Измене и допуне Одлуке о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног језера у општини Велико Градиште – 11.06.2018.

Одлукa о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава на водама II реда на територији општине Велико Градиште за 2018. годину – 11.06.2018.

Одлукa о општинској управи општине Велико Градиште – 11.06.2018.

Одлукa о снабдевању водом – 11.06.2018.

Одлукa о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода – 11.06.2018.

Одлукa о обављању делатности обезбеђивања јавног осветљења – 11.06.2018.

Одлукa о превозу путника у градском и приградском превозу на територији општине Велико Градиште – 11.06.2018.

Одлукa о општинским путевима и улицама на територији општине Велико Градиште – 11.06.2018.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште – 11.06.2018.

Одлукa о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених паса – 11.06.2018.


Одлукa о подршци општине Велико Градиште развоју међународног саобраћајног коридора – Исток – 11.06.2018.

Одлука о минималном износу издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграда – 29.03.2018.

Одлука о утврђивању зона са прописаним обавезама радова на инвестиционом одржавању, условима, начину и критеријумима суфинансирања радова инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда на подручју насеља Велико Градиште – 29.03.2018.

Одлука о накнади за рад при вршењу одборничке функције и накнади за рад сталних и повремених радних тела које образује Скупштина општине Велико Градиште – 29.03.2018.

Одлука о накнади за рад при вршењу функције члана Општинског већа општине Велико Градиште – 29.03.2018.

Одлука о оснивању Савета за запошљавање – 29.03.2018.

Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2018. годину – 29.03.2018.

Решење о давању сагласности на Нацрт Уговора о јавном приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у насељеним местима општине Велико Градиште – 29.03.2018.

– Нацрт уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у насељеним местима општине Велико Градиште

Решење о проглашењу јавног пута – 29.03.2018.

Решење о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште – у ликвидацији за период од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године – 29.03.2018.

Одлука о усвајању Локалног акционог плана за постизање и унапређење родне равноправности општине Велико Градиште – 21.03.2018.

Одлука о измени и допуни Одлуке о о висини цене закупа за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Великог Градишта за период од 2017. до 2022. године – 21.03.2018.

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште – 26.02.2018.

Графика

Одлука о боравишној такси – 26.02.2018.

Одлуке о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Велико Градиште – 26.02.2018.

Одлука о пружању стамбене подршке на територији општине Велико Градиште – 26.02.2018.

Одлуке о висини накнаде за принудно постављене професионалне управнике зграда коју плаћају власници посебних делова зграде – 26.02.2018.

Одлука о минималном износу издвајања на име трошкова текућег одржавања заједничких делова зграда – 26.02.2018.

Одлука о измени Одлуке о јавном превозу путника, ствари и такси превозу на територији општине Велико Градиште – 26.02.2018.

Одлука о радном времену угоститељских објекатана територији општине Велико Градиште – 26.02.2018.

Одлука о измени Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама – 26.02.2018.

Програм о измени и допуни Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2017) – 26.02.2018.

Одлука о ограничењу права постављања привремених покретних објеката на шетној стази на Сребрном језеру – 26.02.2018.

Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште – 14.02.2018.

Статут о измени и допуни Статута општине Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о утврђивању максималног броја запослених у општини Велико Градиште за 2017. годину – 18.12.2017.

Кадровски план Општинске управе општине Велико Градиште за 2018. годину – 18.12.2017.

Кодекс понашања службеника и намештеника општине Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о усвајању Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине Велико Градиште 2017-2020 године – 18.12.2017.

Одлука о реализацији буџета општине Велико Градиште у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину – 18.12.2017.

Одлука о задуживању општине Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о отпису потраживања доспелих за период од 1. септембра до 31. децембра 2015. године и конверзији потраживања доспелих на дан 31. августа 2015. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода општине Велико Градиште у трајни улог у капиталу Привредног друштва ГП ‘’Мостоградња’’ АД из Београда – 18.12.2017.

Одлука о измени Одлуке о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених локалних јавних прихода општине Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о јавној својини општине Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о изради Просторног плана општинe Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко – бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног језера у општини Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о допуни Одлуке о режиму изградње објеката на подручју Сребрног језера у току туристичке сезоне – 18.12.2017.

Одлука о изменама Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама – 18.12.2017.

Одлука о измени Одлуке о условима и мерама за уклањање објеката – 18.12.2017.

Одлука о продужетку постојећих улица Пећке патријаршије и Браће Ђорђевић – 18.12.2017.

Одлука о утврђивању назива Улице Миодрага Стокића – Кикета – 18.12.2017.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проширеним правима из социјалне заштите грађана у општини Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о измени одлуке о сахрањивању и гробљима – 18.12.2017.

image_pdfimage_print