Статут о измени и допуни Статута општине Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о утврђивању максималног броја запослених у општини Велико Градиште за 2017. годину – 18.12.2017.

Кадровски план Општинске управе општине Велико Градиште за 2018. годину – 18.12.2017.

Кодекс понашања службеника и намештеника општине Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о усвајању Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине Велико Градиште 2017-2020 године – 18.12.2017.

Одлука о реализацији буџета општине Велико Градиште у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину – 18.12.2017.

Одлука о задуживању општине Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о отпису потраживања доспелих за период од 1. септембра до 31. децембра 2015. године и конверзији потраживања доспелих на дан 31. августа 2015. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода општине Велико Градиште у трајни улог у капиталу Привредног друштва ГП ‘’Мостоградња’’ АД из Београда – 18.12.2017.

Одлука о измени Одлуке о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених локалних јавних прихода општине Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о јавној својини општине Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о изради Просторног плана општинe Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко – бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног језера у општини Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о допуни Одлуке о режиму изградње објеката на подручју Сребрног језера у току туристичке сезоне – 18.12.2017.

Одлука о изменама Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама – 18.12.2017.

Одлука о измени Одлуке о условима и мерама за уклањање објеката – 18.12.2017.

Одлука о продужетку постојећих улица Пећке патријаршије и Браће Ђорђевић – 18.12.2017.

Одлука о утврђивању назива Улице Миодрага Стокића – Кикета – 18.12.2017.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проширеним правима из социјалне заштите грађана у општини Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о измени одлуке о сахрањивању и гробљима – 18.12.2017.

image_pdfimage_print