Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2020. године до 2030. године – 14.10.2020

Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у функцији туристичке понуде на Сребрном језеру и Рамској тврђави за период од 2020. године до 2030. године – 14.10.2020

Решење о умањењу доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште – 14.10.2020

Решење о образовању Енергетског одбора општине Велико Градиште – 14.10.2020

Решење о умањењу доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште – 14.10.2020

Решење о усвајању Извештаја о реализацији годишњих програма спортских организација за 2019. годину – 14.10.2020

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Драган Милић) – 21.09.2020.

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Слађан Марковић) – 21.09.2020

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Јовица Костић) – 21.09.2020.

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Немања Ристић) – 21.09.2020.

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Велико Градиште (Мирослав Ђого) – 21.09.2020.

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Велико Градиште (Драган Живковић) – 21.09.2020.

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Велико Градиште (Снежана Радуловић Костић) – 21.09.2020

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Велико Градиште (Ненад Михајловић) – 21.09.2020

Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2019. годину – 21.09.2020.

Одлука о приступању изради Стратегије одрживог развоја општине Велико Градиште за период 2021-2026. година – 21.09.2020.

Одлука о додељивању општинских награда за 2020. годину – 21.09.2020.

Одлука о додели повеље – 21.09.2020.

Одлука о усвајању предлога концесионог акта за поверавање обављања делатности градског-приградског превоза путника на територији општине Велико Градиште – 21.09.2020.

Одлука о одређивању модела финансирања потецијалног пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за поверавање обављања делатности одржавање улица и путева на територији општине Велико Градиште – 21.09.2020.

Одлука о мањим монтажним објектима привременог карактера – 21.09.2020.

Програм о измени и допуни Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године (“Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018, 2/2019, 12/2019, 16/2019 и 13/2020) – 21.09.2020.

Одлука о приступању израде увођења географског информационог система општине Велико Градиште (ГИС) – 21.09.2020.

Одлука о прихватању преузимања и привременог чувања непокретности у јавној својини Републике Србије – 21.09.2020.

Решење о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја бр. 28-1-л/2020 од 25.06.2020. ликвидационог управника ЈП “Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ – у ликвидацији – 21.09.2020.

Решење о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2020. годину – 21.09.2020.

Решење о давању сагласности на Годишњи извештај о пословању предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за период 01.01.2019 – 31.12.2019. године – 21.09.2020.

Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2019. годину бр. 1440/2020 од 30.07.2020. године JКП “Дунав Велико Градиште“ – 21.09.2020.

Решење о давању сагласности на Квартални извештај о реализацији програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за период 01.01.2020–31.03.2020. године – 21.09.2020.

Решење о давању сагласности на Квартални извештај о реализацији програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период 01.01.2020 – 30.06.2020. године – 21.09.2020

Одлука о локалним мерама ублажавања последица насталих услед пандемије изазване вирусом COVID-19 – 01.06.2020

Одлука о одређивању модела финансирања потенцијалног пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за поверавање обављања делатности градско-пригратског превоза путника на територији општине Велико Градиште – 01.06.2020

Одлука о усвајању Годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2020. годину – 01.06.2020

Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште – 01.06.2020

Одлука о давању на коришћење дела непокретности у својини јединице локалне самоуправе – 01.06.2020

Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене – 01.06.2020

Одлука о оглашавању на територији општине Велико Градиште – 01.06.2020

Одлука о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава на водама II реда на територији општине Велико Градиште за 2020. годину– 01.06.2020

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште – 01.06.2020

Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико Градиште“, број 11/2019) – 01.06.2020

Одлука о преносу права коришћења непокретности у својини јединице локалне самоуправе – 01.06.2020

Програм о измени Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018, 2/2019, 12/2019, 16/2019) – 01.06.2020

Одлукa о ангажовању екстерне ревизије – 10.02.2020.

Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2020. годину – 10.02.2020.

Одлукa о изради Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште – 10.02.2020.

Одлукa о усвајању Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко-бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног језера у општини Велико Градиште – деоница Плана детаљне регулације Рам–Затоње – 10.02.2020.

План детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко-бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног језера у општини Велико Градиште – деоница Плана детаљне регулације Рам–Затоње – текстуални део – 10.02.2020.

Одлукa о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање општине Велико Градиште за 2020. годину – 10.02.2020.

Правилник о категоризацији спортских организација са седиштем на територији општине Велико Градиште – 08.11.2019.

Извештај о остварењу буџета за период јануар–јун 2019. године – 30.09.2019.

Одлукa о изради Плана детаљне регулације аеродрома Сребрно Језеро у општини Велико Градиште – 30.09.2019.

Одлукa о боравишној такси – 30.09.2019.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о јавним расправама – 30.09.2019.

Одлукa о давању на коришћење канализационе инфраструктуре у својини јединице локалне самоуправе – 30.09.2019.

Одлукa о утврђивању назива улице (Милан Бесарабић) – 30.09.2019.

Одлукa о утврђивању назива улице (Војводе Бране) – 30.09.2019.

Програм о измени и допуни Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018, 15/2018 и 2/2019) – 30.09.2019.

Одлука о измени и допуни Одлуке о висини цене закупа за постављање мањих монтажних објеката привременог карактерана подручју општине Великог Градишта за период од 2017. до 2022. године – 21.03.2019.

Одлука о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2019. годину – 21.03.2019.

Одлука о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2019. годину – 21.03.2019.
– Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општина Велико Градиште

Решење о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште – 21.03.2019.

Решење о усвајању Годишњег плана јавних конкурса из средстава буџета општине Велико Градиште за 2019. годину – 21.03.2019.

Пословник о раду Интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом или социјалном подршком детету, ученику и одраслом за територију општине Велико Градиште – 13.03.2019.

Статут општине Велико Градиште – 18.02.2019.

Одлука о допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Велико Градиште – 18.02.2019.

Одлука о организовању Музичког фестивала „Царевчеви дани“ у Великом Градишту – 18.02.2019.

Одлука о мрежи јавних предшколских установа на подручју општине Велико Градиште – 18.02.2019.

Одлука о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање општине Велико Градиште за 2019. годину – 18.02.2019.

Програм о измени и допуни Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018 и 15/2018) – 18.02.2019.

Одлука о усвајању Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за општину Велико Градиште – 18.02.2019.

Решење о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште за 2019. годину – 18.02.2019.

Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Велико Градиште за 2019. годину – 18.02.2019.

Програм Фонда за коришћење средстава од минералних сировина за 2019. годину – 18.02.2019.

Извештај о остварењу буџета за период јануар – септембар 2018. године – 30.11.2018.

Одлука о изменама и допунама Одлуке o буџету општине Велико Градиште за 2018. годину – 30.11.2018.

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште – 30.11.2018.

Одлука о локалним комуналним таксама за територију општине Велико Градиште – 30.11.2018.

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину годину – 30.11.2018.

Одлука о социјалној заштити општине Велико Градиште – 30.11.2018.

Одлука о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште – 30.11.2018.

Одлука о утврђивању назива и продужетку улица на територији општине Велико Градиште – 30.11.2018.

Одлука о акустичном зонирању и мерама за заштиту од буке у животној средини општине Велико Градиште – 30.11.2018.

Одлука о управљању комуналним отпадом на територији општине Велико Градиште – 30.11.2018.

Програм о допуни Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018 и 13/2018) – 30.11.2018.

Решење о проглашењу јавног пута, (к.п.бр. 22/2 и остале у к.о. Рам) – 30.11.2018.

Решење о проглашењу јавног пута, (к.п.бр. 32/2 к.о. Рам) – 30.11.2018.

Одлука о покретању иницијативеза промену назива насељеног места и катастарске општине на територији општине Велико Градиште – 30.11.2018.

Одлукa о приступању доношења новог статута општине Велико Градиште – 01.10.2018

Извештај о остварењу буџета за период јануар-јун 2018. године – 01.10.2018

Одлукa о погребним делатностима – 01.10.2018

Одлукa о обављању делатности зоохигијене – 01.10.2018

Одлукa о одржавању чистоће на површинама јавне намене – 01.10.2018

Одлукa о измени одлуке о боравишној такси – 01.10.2018

Одлукa о измени одлуке о утврђивању назива улица – 01.10.2018

Одлукa о утврђивању накнаде за рад председника и чланова управних одбора – 01.10.2018

Одлукa о образовању Радног тела задуженог за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Велико Градиште – 01.10.2018

Одлукa о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште непосредном погодбом – без накнаде – 01.10.2018

Програм о измени и допуни Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године – 01.10.2018

Одлукa о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2017. годину – 11.06.2018.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2018. годину са изменом кадровског плана Општинске управе општине Велико Градиште за 2018. годину – 11.06.2018.

Одлукa о усвајању Плана детаљне регулације енергетског постројења на биогас к.о. Пожежено у општини Велико Градиште – 11.06.2018.

Измене и допуне Одлуке о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног језера у општини Велико Градиште – 11.06.2018.

Одлукa о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава на водама II реда на територији општине Велико Градиште за 2018. годину – 11.06.2018.

Одлукa о општинској управи општине Велико Градиште – 11.06.2018.

Одлукa о снабдевању водом – 11.06.2018.

Одлукa о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода – 11.06.2018.

Одлукa о обављању делатности обезбеђивања јавног осветљења – 11.06.2018.

Одлукa о превозу путника у градском и приградском превозу на територији општине Велико Градиште – 11.06.2018.

Одлукa о општинским путевима и улицама на територији општине Велико Градиште – 11.06.2018.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште – 11.06.2018.

Одлукa о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених паса – 11.06.2018.


Одлукa о подршци општине Велико Градиште развоју међународног саобраћајног коридора – Исток – 11.06.2018.

Одлука о минималном износу издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграда – 29.03.2018.

Одлука о утврђивању зона са прописаним обавезама радова на инвестиционом одржавању, условима, начину и критеријумима суфинансирања радова инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда на подручју насеља Велико Градиште – 29.03.2018.

Одлука о накнади за рад при вршењу одборничке функције и накнади за рад сталних и повремених радних тела које образује Скупштина општине Велико Градиште – 29.03.2018.

Одлука о накнади за рад при вршењу функције члана Општинског већа општине Велико Градиште – 29.03.2018.

Одлука о оснивању Савета за запошљавање – 29.03.2018.

Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2018. годину – 29.03.2018.

Решење о давању сагласности на Нацрт Уговора о јавном приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у насељеним местима општине Велико Градиште – 29.03.2018.

– Нацрт уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у насељеним местима општине Велико Градиште

Решење о проглашењу јавног пута – 29.03.2018.

Решење о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште – у ликвидацији за период од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године – 29.03.2018.

Одлука о усвајању Локалног акционог плана за постизање и унапређење родне равноправности општине Велико Градиште – 21.03.2018.

Одлука о измени и допуни Одлуке о о висини цене закупа за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Великог Градишта за период од 2017. до 2022. године – 21.03.2018.

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште – 26.02.2018.

Графика

Одлука о боравишној такси – 26.02.2018.

Одлуке о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Велико Градиште – 26.02.2018.

Одлука о пружању стамбене подршке на територији општине Велико Градиште – 26.02.2018.

Одлуке о висини накнаде за принудно постављене професионалне управнике зграда коју плаћају власници посебних делова зграде – 26.02.2018.

Одлука о минималном износу издвајања на име трошкова текућег одржавања заједничких делова зграда – 26.02.2018.

Одлука о измени Одлуке о јавном превозу путника, ствари и такси превозу на територији општине Велико Градиште – 26.02.2018.

Одлука о радном времену угоститељских објекатана територији општине Велико Градиште – 26.02.2018.

Одлука о измени Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама – 26.02.2018.

Програм о измени и допуни Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2017) – 26.02.2018.

Одлука о ограничењу права постављања привремених покретних објеката на шетној стази на Сребрном језеру – 26.02.2018.

Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште – 14.02.2018.

Статут о измени и допуни Статута општине Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о утврђивању максималног броја запослених у општини Велико Градиште за 2017. годину – 18.12.2017.

Кадровски план Општинске управе општине Велико Градиште за 2018. годину – 18.12.2017.

Кодекс понашања службеника и намештеника општине Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о усвајању Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине Велико Градиште 2017-2020 године – 18.12.2017.

Одлука о реализацији буџета општине Велико Градиште у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину – 18.12.2017.

Одлука о задуживању општине Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о отпису потраживања доспелих за период од 1. септембра до 31. децембра 2015. године и конверзији потраживања доспелих на дан 31. августа 2015. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода општине Велико Градиште у трајни улог у капиталу Привредног друштва ГП ‘’Мостоградња’’ АД из Београда – 18.12.2017.

Одлука о измени Одлуке о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених локалних јавних прихода општине Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о јавној својини општине Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о изради Просторног плана општинe Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко – бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног језера у општини Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о допуни Одлуке о режиму изградње објеката на подручју Сребрног језера у току туристичке сезоне – 18.12.2017.

Одлука о изменама Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама – 18.12.2017.

Одлука о измени Одлуке о условима и мерама за уклањање објеката – 18.12.2017.

Одлука о продужетку постојећих улица Пећке патријаршије и Браће Ђорђевић – 18.12.2017.

Одлука о утврђивању назива Улице Миодрага Стокића – Кикета – 18.12.2017.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проширеним правима из социјалне заштите грађана у општини Велико Градиште – 18.12.2017.

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о измени одлуке о сахрањивању и гробљима – 18.12.2017.

Статут општине Велико Градиште- пречишћен текст

Одлука о давању назива трга

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Велико Градиште

Одлука о комуналном уређењу и хигијени-пречишћен текст

Одлука о водоводу и канализацији

Oдлука о држању доаћих животиња на територији општине Велико Градиште- пречишћен текст

Одлука о локалним комуналним таксама

Одлука о Општинском правобранилаштву општине Велико Градиште

Одлука о јавној својини општине Велико Градиште

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији Великог Градишта

Одлука о Општинској управи општине Велико Градиште – 03.10.2016. године

Oдлука о јавном окупљању на територији општине Велико Градиште – 13.06.2016.

Одлука о боравишној такси, 7/2009 и 11/2010

image_pdfimage_print