Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта стамбено-пословног објекта за к.п.бр. 396/1 к.о. Велико Градиште

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 05.07.2013. године до 12.09.2013. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 09 до 13 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1. најкасније до 12.09.2013. године до 13:00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009/ и 24/2011).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-274/2013-06
Датум: 04.09.2013. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – ПДТ “Мома Аграр“

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Велико Градиште, Житни трг 1

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта П.Т.Д. „Мома Аграр“ д.о.о., ул. Курјаче бб, 12220 Мајиловац, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње комплекса намењеног откупу, обради, складиштењу пољопривредних производа, израду бунара и коришћење поџемних вода, предвиђеног на катастарској парцели 5862 К.О. Мајиловац, општина Велико Градиште.
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинске послове Општинске управе Општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, соба 11, приземље, радним данима од 08-14 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 20.09. 2013. год.

Овај орган ће у року од десет дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Обавештење се објављује на основу чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 501-29/2013-06
Датум: 03.09.2013. год.
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print

Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

Допуне Програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2013. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште,

о б ј а в љ у ј е,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Општина Велико Градиште, извршиће отуђење – давање у својину, заинтересованим физичким и правним лицима неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине Велико Градиште кога чине катастарске парцеле неусловне за изградњу, формиране Пројектом парцелације и препарцелације урађеног за потребе ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, у циљу формирања грађевинских парцела сходно Просторном плану општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011) на локацији „Бели Багрем“ к.о. Велико Градиште и то:
а) кат. парц. бр. 2229/17 „Бели Багрем“ од 1,06 ари к.о. Велико Градиште са правом јавне својине општине Велико Градиште биће дата на отуђење;
б) кат. парц. бр. 2229/18 „Бели Багрем“ од 1,13 ари к.о. Велико Градиште са правом јавне својине општине Велико Градиште биће дата на отуђење;
в) кат. парц. бр. 2229/19 „Бели Багрем“ од 2,04 ари к.о. Велико Градиште са правом јавне својине општине Велико Градиште биће дата на отуђење;
г) кат. парц. бр. 2229/20 „Бели Багрем“ од 1,39 ари к.о. Велико Градиште са правом јавне својине општине Велико Градиште биће дата на отуђење;
д) кат. парц. бр. 2229/21 „Бели Багрем“ од 6,35 ари к.о. Велико Градиште са правом јавне својине општине Велико Градиште биће дата на отуђење;
ђ) кат. парц. бр. 2229/22 „Бели Багрем“ од 1,35 ари к.о. Велико Градиште са правом јавне својине општине Велико Градиште биће дата на отуђење;
е) кат. парц. бр. 2229/23 „Бели Багрем“ од 1,29 ари к.о. Велико Градиште са правом јавне својине општине Велико Градиште биће дата на отуђење;
ж) кат. парц. бр. 2229/24 „Бели Багрем“ од 0,49 ари к.о. Велико Градиште са правом јавне својине општине Велико Градиште биће дата на отуђење;
з) кат. парц. бр. 2229/25 „Бели Багрем“ од 0,32 ара к.о. Велико Градиште са правом јавне својине општине Велико Градиште биће дата на отуђење.

II Предмети надметања – непокретности из тачке I отуђују се и нуде као комунално неуређене и неопремљене.

III Непокретности из тачке I се отуђују будућим купцима у својину.

IV Катастарске парцеле из тачке I формиране су пројектом парцелације и препарцелације урађеног за потребе ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште и надељују се ради формирања грађевинских парцела с’ходно Посторном плану општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/011). На парцелама није могућа градња објекта.

V Почетна цена за предмете надметања из тачке И износи 3.000 еура по једном ару у динарској протввредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

VI Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту («Општински службени гласник», бр. 08/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 03.10.2013. године са почетком у 10:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13:00 часова дана 02.10.2013. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50 еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

IX Предност у односу на најповољнијег понуђача имаће корисници – власници парцела са којима се предметно земљиште непосредно граничи.

X По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

XI У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком VI овог Огласа, отуђено земљиште биће му изузето, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VIII овог огласа.

XII Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 локал 116 или лично у просторијама Општинске ураве општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 11. у приземљу.

Особа за контакт дипл. правник Милош Стојадиновић.

Број: 464-131/2013-06,
дана 29. Август 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за отуђење – давање у закуп грађевинског земљишта

image_pdfimage_print

Весели пакетић за полазак у школу

На иницијативу председника општине, Драгана Милића, као и годинама до сад, представници општине Велико Градиште, у понедељак, 02. септембра, за успешан почетак школске године, поделиће ђацима првацима пригодне пакетиће са основним прибором за праћење наставе и учење.

Општина Велико Градиште на својој територији има три основне школе, од којих је највећа ОШ “Иво Лола Рибар“ у самом Великом Градишту, те две подручне школе ОШ “Вук Караџић“ у Мајиловцу и ОШ “Миша Живановић“ у Средњеву.

Локална самоуправа се и овог пута трудила да обогати садржај пакетића како би, колико год је могуће, помогла родитељима и обезбедила основне потрепштине за полазак у први разред. Пакетићи ће обрадовати децу блоковима за цртање, свескама, разним бојицама, прибором за геометрију и писање, а у њему ће се наћи и весели распоред часова са честитком председника општине као и омиљени слаткиши малишана.

Пакетиће ће у ОШ “Иво Лола Рибар“ у Великом Градишту поделити Слађан Марковић, заменик председника општине. Општина ће, у складу са својим могућностима, наставити са оваквом праксом помоћи првацима у школовању.

Свим ученицима општина жели срећан полазак у школу,

успешно даље школовање и лепо дружење!

image_pdfimage_print

Одлука о поништавању јавног надметања

Скупштине општине Велико Градиште, на предлог Председника општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

О Д Л У К У
О ПОНИШТАВАЊУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

1. Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта Скупштине општине Велико Градиште објавила је на огласној табли СО Велико Градиште Јавно надметање за давање у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини бр. 464-84/2013-01 од 18.07.2013 године, као и на локалној -телевизијској станици „Коперникус“ Велико Градиште и веб страници Општине Велико Градиште. Овим путем ОБЈАВЉУЈЕ да је јавно надметање на предлог Председника општине Велико Градиште у целини од стране ове Комисије ПОНИШТЕНО.
2. Ново јавно надметање биће накнадно објављено на начин како је и до сада вршено објављивање.

КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print

“АЛАСИ” НАЈБОЉИ НА ПАСУЉИЈАДИ “ГРАДИШТАНАЦ 2013”

Тачно у 15 сати, Слађан Марковић, заменик председника општине Велико Градиште, дао је знак за почетак кувања пасуља, а  три сата касније стручни жири у саставу Атанасије Панић, легенда српског угоститељства, Радослав Вујисић, главни кувар гарнизона Пожаревац,  Драган Вуколић, професор кулинарства, а из редова такмичара Десанка Николић,  полицијски службеник, Велибор Младеновић, алас, оцењивали су укусне специјалитете српског угоститељства, Радослав Вујисић, главни кувар гарнизона Пожаревац, Драган Вуколић, професор кулинарства, а из редова такмичара Десанка Николић, полицијски службеник, Велибор Младеновић, алас, оцењивали су укусне специјалитете, српског угоститељства, Радослав Вујисић, главни кувар гарнизона Пожаревац,  Драган Вуколић, професор кулинарства, а из редова такмичара Десанка Николић, полицијски службеник, Велибор Младеновић, алас, оцењивали су укусне специјалитете, Најбољи кувари на овогодишњој Пасуљијади су представници екипе ,,Аласи”, другопласирана је екипа ,,Тајсон”, а треће место понео је ,,Полицијски синдикат Велико Градиште”.

Поред главних, додељене су и специјалне награде – за најоригиналњи назив диплома и пригодан поклон уручена је представнику екипе ,,Ја враголан и моја баба”, тим ,,Пичвајз” највише се потрудио да уреди свој штанд, а највеселије су биле,,Жанкине клице”.


 

Осим такмичарског пасуља, посетиоци су имали прилику да дегустирају и чувени ,,Војнички пасуљ” који су традиционално припремали кувари гарнизона Пожаревац, а у његовом укусу уживало преко 500 посетилаца.

На жалост организатора и љубитеља “Пасуљијаде” времениски услови нису дозволили одржавање културно-забавног програма у оквиру кога је био планиран наступ  АНИП-а”Властимир Павловић Царевац” и концерт Милоша Радовића, вокалног солисте  РТС-а.

image_pdfimage_print

Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Програма давања у закуп-отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини за 2013. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Општина Велико Градиште, извршиће отуђење- давање у закуп, заинтересованим физичким и правним лицима, локације „Водоторањ“ ,које чине неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, уписане у корист општине Велико Градиште а у обухвату су Плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште,Измене и допуне плана генералне регулације у К.О. Велико Градиште, ради изградње објеката предвиђених плановима а њих чине следеће непокретности:

I 1. 1) кат. парц. бр. 2149/5 „Водоторањ „,њива 2. класе цела вел. 8,33 ар, из Л.н.бр. 293 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење.

II  Предмети надметања из тачке I 1. налазе се у обухвату Плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште и Измене и Допуне Плана генералне регулацијеа дела насеља Велико Градиште отуђују се и нуде као комунално неуређене и неопремљене

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући купац.

III Непокретности из I 1. се отуђују будућим купцима у својину.

IV На парцелама из I 1. је предвиђена изградња објеката и садржаја одређених Планом генералне регулације дела насеља Велико Градиште и Измене и Допуне плана генералне регулације, разних намена зависно од зоне а на основу урбанистичко – техничких услова и Урбанистичке пројектне документације.

V Почетна цена за предмета надметања из члана I 1.

износе за кат. парц. бр. 2149/5 „Водоторањ „,њива 2. класе цела вел. 8,33 ар, из Л.н.бр. 293 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште, 2000 еура по ару
VI Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту («Општински службени гласник», бр. 08/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 18.09.2013. године са почетком у 11:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13,00 часова дана 17.09.2013. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50. еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања

IX По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

X У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тач 6. овог Огласа или не изведе радове предвиђене пројектном документацијом, отуђено земљиште биће му изузето сагласно члановима 35. и 36. Одлуке о грађевинском земљишту (“Општински службени гласник”, бр. 8/2011), а уложена средства враћена тек по отуђењу предметног земљишта другом заинтересованом купцу и његовог плаћања општини Велико Градиште

XI Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 или лично у просторијама Општинске ураве општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 11. први спрат.Особа за контакт дипл.правник Сузана Ђорђевић.

Број: 464-59/2013-06,
дана 16. Август 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за отуђење – давање у закуп грађевинског земљишта

image_pdfimage_print

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

1. ОГЛАШАВА СЕ јавно надметање ради отуђења из Општинске својине путничких моторних возила која су власништво Општинске управе општине Велико Градиште и то:
– путничког моторног возила марке „ЗАСТАВА“, модел „128 скала 55 ПЗК“, година производње 2001.;
– путничког моторног возила марке „ЗАСТАВА“, тип „Yуго 101 скала 55“, година производње 2006.;
– путничког моторног возила марке „ЗАСТАВА“, модел „128 скала 55“ година производње 1990.

2. Јавно надметање за отуђење путничких моторних возила из тачке 1. овог огласа одржаће се 21.08.2013. године, пред Комисијом за лицитацију у Малој сали СО Велико Градиште са почетком у 9:00 часова.
Заинтересована лица могу да разгледају возила сваког радног дана у дворишту зграде СО Велико Градиште у времену од 08:00-12:00 часова све до дана одређеног за надметање.
Путничка моторна возила продају се у виђеном стању. Искључена је свака рекламација која се тиче стања возила осим рекламације које се односе на бројеве мотора и шасије.

3. Почетна цена за путничка моторна возила износи:
– за путничко моторно возило из тач. 1. алинеје 1. од 10.000,00динара,
– за путничко моторно возило из тач. 1. алинеје 2. од 30.000,00 динара и
– за путничко моторно возило из тач. 1. алинеје 3. од 6.000,00 динара.

4. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која поднесу своје писмене понуде а који до почетка надметања уплате кауцију у висини од 10% почетне цене за свако возило за које се надмећу.
Депозит се плаћа искључиво на благајни Општинске управе општине
Велико Градиште.
Лицитациони корак износи 100,00 динара.

5. Да би се лицитација сматрала успешном односно да би почела потребно је да за свако возило постоје најмање по два активна понуђача.
Својство понуђача доказује се писменом понудом у копији и плаћеним депозитом.

6. Све обавезе по основу купљених возила обавезе су будућих купаца.
Продавац задржава право да у току надметања непосредно измени услове лицитације ако су оне нужне са становишта продавца.

7. Излицитирано возило купац је дужан да преузме у року од 5 дана од одржане јавне лицитације.
Услов за прузимање возила је уплата целокупно излицитиране цене.

8. Купцу возила ција понуда буде прихваћена као најповољнија биће задржан депозит до уплате целокупно излицитираног износа.
У случају да купац одустане од куповине износ депозита му се неће вратити.
Купцима чије понуде не буду прихваћене износ депозита биће враћен по завршетку надметања.

9. Са купцем се склапа купопродајни уговор пре преузимања возила.

10. Све потребне информације око отуђења возила могу се добити на телефон 012/662-124 Начелник Општинске управе општине Велико Градиште.

Број: 344-56/2013-06,
дана 09. Августа 2013. године,
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Мирослав Стојковић

image_pdfimage_print

Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

II Предмети надметања из тачке I 1. налазе се у обухвату Плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште и Измене и Допуне Плана генералне регулацијеа дела насеља Велико Градиште отуђују се и нуде као комунално неуређене и неопремљене
Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући купац.

III Непокретности из I 1. се отуђују будућим купцима у својину.

IV На парцелама из I 1. је предвиђена изградња објеката и садржаја одређених Планом генералне регулације дела насеља Велико Градиште и Измене и Допуне плана генералне регулације, разних намена зависно од зоне а на основу урбанистичко – техничких услова и Урбанистичке пројектне документације.

V Почетна цена за предмета надметања из члана I 1. износе за кат. парц. бр. 2149/5 „Водоторањ „,њива 2. класе цела вел. 8,33 ар, из Л.н.бр. 293 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште, 2000 еура по ару

VI Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту («Општински службени гласник», бр. 08/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 18.09.2013. године са почетком у 11:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13:00 часова дана 17.09.2013. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50 еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања

IX По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

X У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тач 6. овог Огласа или не изведе радове предвиђене пројектном документацијом, отуђено земљиште биће му изузето сагласно члановима 35. и 36. Одлуке о грађевинском земљишту (“Општински службени гласник”, бр. 8/2011), а уложена средства враћена тек по отуђењу предметног земљишта другом заинтересованом купцу и његовог плаћања општини Велико Градиште

XI Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 или лично у просторијама Општинске ураве општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 11. први спрат. Особа за контакт дипл.правник Сузана Ђорђевић.

Број: 464-59/2013-06,
дана 16. Август 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за отуђење – давање у закуп грађевинског земљишта

image_pdfimage_print

Исправка информације објављене у дневним новинама “Блиц“ под насловом “Ускоро блокада Новог Сада и Великог Градишта“

Општина Велико Градиште упутила је данас, због нетачних навода изнетих у тексту, уредништву дневних новина “Блиц“ захтев следећег садржаја за исправку информације објављене под насловом “Ускоро блокада Новог Сада и Великог Градишта“.

“Обраћамо Вам се поводом текста објављеног у дневним новинама “Блиц“ од 08. августа ове године, број 5923, под насловом “Ускоро блокада Новог Сада и Великог Градишта“, ауторке Бојане Анђелић.
Молимо Вас да, због ниже наведених неправилности у тексту, односно изношења нетачних података, у циљу коректног извештавања јавности, а у складу са Законом о јавном информисању (“Службени гласник Републике Србије“, број 43/03, 61/05 и 71/09), објавите следећу исправку.
Општина Велико Градиште од дана ступања на снагу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012) исти није прекршила.
Рачуноводство Општинске управе општине Велико Градиште има изузетно добру сарадњу са свим својим директним и индиректним корисницима и свакодневно ради у РИНО апликацији те до сада није било никаквих проблема.
Такође, на сајту Министарства финансија и привреде свакодневно се извештава о прекорачењима рокова свих буџетских корисника Републике Србије, а већ дан пре изласка наведеног броја општина Велико Градиште није била у тој евиденцији, те из овог разлога сматрамо да је наведена информација изнета без основа иако је била доступна и проверљива.
Тражене информације могли сте добити не само од председника општине, Драгана Милића, и његовог заменика, Слађана Марковића, већ и од Одељења за финансије Општинске управе Велико Градиште чији се контакти налазе на интернет презентацији општине.“

Претходне недеље је дошло до прекорачења рока за 10 дана, односно, рачун је плаћен у законском року али је дошло до техничке грешке у служби рачуноводства Предшколске установе “Мајски цвет“ Велико Градиште те исти није измирен у РИНО апликацији. Нетачна је информација дата у наслову да Великом Градишту прети блокада као и податак да је општина Велико Градиште од стране Пореске управе примила опомену за неплаћене обавезе.

Заменик председника општине,
Слађан Марковић

Начелник Одељења за финансије,
Јелена Пантић

image_pdfimage_print