Јавно надметање za давање у закуп на одређено време јавних површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) а сагласно члану 5., 6., 7. и 8. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 28/2016), Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2017 и 1/2018), Одлуке о висини цене закупа за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године број  464-452/2017-01-4 од 11.12.2017.године и број 464-64/2018-01-4 од 21.03.2018. године, и решења Председника општине Велико Градиште бр. 464-84/2018-01-2 од 28.03.2018. године,

Одељење за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

 

Ј А В Н О  Н А Д М Е Т А Њ Е

ЗА

ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

 

Општина Велико Градиште, нуди у закуп на одређено време јавне површине у Великом Градишту, заинтересованим физичким и правним лицима, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, које чини следећа локација:

– Локација број 43 – к.п. број 1699 К.О Велико Градиште у улици Албанске Споменице уз зелену површину уз постојећу пешачку стазу, на месту постојеће надстрешнице аутобуског стајалишта из правца улице Бошка Вребалова, а позициониран према улици Албанске Споменице. Намењено постављању објекта: 1 – киоск – трговинска делатност, односно површине локације до 20м2 (површина затвореног дела објекта 10м2 и површине отвореног дела – надстрешница аутобуског стајалишта 10м2). Обавеза изабраног закупца је да постави киоск (10м2) чији је саставни део надстрешница аутобуског стајалишта (10м2), за коју настрешницу се не наплаћује закупнина. Почетна цена за закуп износи 6.000,00 динара/ m² на годишњем нивоу.

Локација број 44 – к.п. број 783 К.О Велико Градиште уз улицу Кнеза Лазара, део простора између зелених површина у наставку постојеће пешачке стазе која се простире уз улицу Кнеза Лазара, а преко пута библиотеке, а позициониран према улици Кнеза Лазара. Намењено постављању објекта: 1 – киоск – трговинска, угоститељска или услужна делатност, површине локације до 12м2. Почетна цена за закуп износи 5.000,00 динара/ m² на годишњем нивоу.

– Локација број 45 – к.п. број 783 К.О Велико Градиште на Житном тргу, ка Светосавској улици, између зелених површина, а пре почетка Светосавске улице, у наставку пешачке стазе која се простире од зграде општине Велико Градиште ка Светосавској улици. Намењено постављању објекта: 1 – киоск – трговинска, угоститељска или услужна делатност, површине локације до 12м2. Почетна цена за закуп износи 5.000,00 динара/ m² на годишњем нивоу.

II  Предмет јавног надметања – локација налази се у Великом Градишту, а у закуп се нуди као комунално неуређена и неопремљена.

Трошкове постављања објекта, прикључења на електродистрибутивну или водоводну мрежу сноси будући закупац.

III  Локација се даје у закуп на период до 4 године, за време важења Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године.

Изабрани корисник је дужан да предвиђене садржаје Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године, у складу са истим реализује и стави у фукнцију у року од месец дана од дана прибављања неопходних дозвола за постављање привременог објекта.

IV  Понуђени износ закупнине на одређено време закупац је дужан да плаћа у складу са Уговором кога ће у року од 30 дана од достављања решења о давању у закуп закључити са закуподавцем, а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања накнаде биће дефинисани Уговором.

V  Јавно надметање одржаће се дана 25.06.2018. године са почетком у 10:00 часова, у згради Општинске управе општине Велико Градиште, соба број 5.

VI  Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која уплате депозит у висини од 50% од почетне цене и поднесу пријаву за учешће, у писарници Општинске управе а за Одељење за привредни и економски развој и дијаспору, у Великом Градишту Житни трг 1, до 14,00 часова дана 22.06.2018. године.

Кауција-депозит плаћа се на на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште, по моделу 97, са позивом на број 59-110.

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве.

Пријава правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже и извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи име, презиме и адресу и матични број и мора бити потписана.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду предузетника прилаже се извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита.

Уз пријаву мора да се достави изјава подносиоца пријаве, односно понуђача да прихвата све услове из јавног огласа.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то и предвиђено у овом одељку, односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом.

Пријаву не могу поднети председник нити било који члан комисије.

Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени и када истом приступи само један учесник.

Подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве односно лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне пријаве, не може учествовати у поступку јавног надметања. Неблаговремене или непотпуне пријаве се одбацују.

Минимални лицитациони корак износи 200,00 дин/m².

VII По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене, или су поднели неблаговремену или непотпуну пријаву, вратиће се гарантни износ.

Депозит учесника јавног надметања који је понудио највиши износ закупнине задржава се, односно урачунава се у износ закупнине.

VIII У случају да будући закупац не закључи уговор у прописаном року и не уплати излицитирану цену у складу са тачком IV овог Огласа, излицитирана локација биће му изузета, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VI овог огласа.

IX Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 28/2016) и Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2017 и 1/2018) са припадајућим скицама локација, чиниће саставни део овог огласа.

X Ближи услови који се тичу јавног надметања, на тел. 012/660-444 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 5 у приземљу, где је могуће извршити увид у скицу локације која је предмет закупа.

Особа за контакт Милош Стојадиновић, дипл. правник.

 

Број: 464-84/2018-01-2,

Дана: 23.05.2018. године.

Одељење за привредни и економски
развој и дијаспору

image_pdfimage_print

Ноћ музеја у градиштанском музеју

У почетку није било електричне енергије па смо се већ организовали са свећама и већ се припремили за једну ноћ музеја XIX века. Онда је дошло светло и уништило радост, више нас је растужило него што смо му се обрадовали.

Вече је почело са стрип радионицом. Аутор стрипа Живорад Мишић провео је сат времена у дружењу са ученицима из ОШ “Иво Лола Рибар” након чега је уследило такмичење у цртању стрипа на тему “Љубав”. Стручни жири који су сачињавали Драган Богичић, Живорад Мишић и Жељко Ивановић погледао је радове и доделио прве три награде за најбоље. Остали учесници су добили утешне награде.

Посетиоци су долазили током целе вечери и могли су да се послуже медењацима у облику срца који су поред слатког укуса са собом носиле поруке о љубави и вредне поклоне. Конферансије Александра Крстић најављивала је дешавања у току вечери, између осталог и неколико премијера на светском и неколико на локалном нивоу. Премијера стрипа “Љубав није крај света, а може да се види и из Великог Градишта” аутора Живорада Мишића одржана је у пријатној атмосфери говором самог аутора као и директора музеја Драгана Богичића. Такође у овој ноћи одржана је и промоција књиге Милоја Васића “Pincum – Велико Градиште”.

Поред свих дешавања, премијерно је отворена изложба етнолошке збирке Музеја коју је стручно обрадила и припремила дипломирани етнолог и антрополог Маја Пајић. Изложба је отворена говором етнолога Љубе Рајевца. Цртање портета је било актуелно и ове Ноћи музеја од стране Жељка Ивановића и Предрага Радошевића. Да цео програм прође како је и планирано помогли су и Милица Нешић, Горан Милић, Љубица Стојадиновић и Анастазија Милић.

Узраст, буквално од 7 до 77 година. Гости са свих страна, из Немачке, Србије и нашег окружења. Оне које култура занима они су и дошли, неки су били спречени, неки су мислили да неће ни доћи струје. Цртали су се портрети и поклањали, било је пуно награда и колача судбине, После поноћи је било још пар посетиоца, затворили смо музеј, и нисмо отишли из нашег малог града, што је већ велики успех.

“Народни музеј Велико Градиште“

Фото: Народни музеј Велико Градиште

 

 

 

image_pdfimage_print

Пољопривредници општине Велико Градиште у посети 85. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду

Општина Велико Градиште је, као и ранијих година, у недељу 21. маја, организовала одлазак 150 пољопривредника на 85. Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду. Поред превоза, за пољопривреднике су биле обезбеђене и улазнице за сајам.

Разноврсна сајамска понуда изазвала је велико интересовање, а посетиоцима је најактуелнија била пољопривредна механизација где су, поред свих изложених машина, имали прилике да виде и најскупљу – самоходну 3+1 машину  Imperator 3.0, једину машину у свету која може да се користи за растурање минералног ђубрива, мапирање азота у биљкама и сејање додатих озимих усева. Ова машина, вредна 300.000 евра, продата је на сајму IMT, уз подршку индијске компаније TAFE која је изложила прототип трактора чија ће производња тек почети.

Пољопривредници су се информисали о понудама како би се одлучили за куповину. Занимале су их дрљаче, приколице за воћарство, класичне приколице и слично. Интересантна је била и изложба стоке у свим категоријама – говеда Сименталске расе, јунице holštajn-frizijske расе, затим свиње, овце највише virtemberg i il de frans, али и наше старе расе сврљишка и сјеничка праменка. Изложен је био и велики број ситних животиња. Такође, пажњу посетилаца привукли су и мали произвођачи пива произведеног на занатски начин.

На сајму су биле присутне и банке и осигуравајуће лизинг куће са којима су пољопривредници могли да потпишу уговор за кредитирање куповине механизације.

Главна премија у поклон игри ове године био је трактор “Belarus 622“ са ротофрезом и „John Deere 5045d“.

image_pdfimage_print

Саопштење у вези нетачно изнетих података везано за Одељење за привредни и економски развој и дијаспору општине Велико Градиште

У тексту  објавњеном на интернет страници www.TPK NEWS.com  који је подељен и на друштвеној мрежи  facebook наводе се низ нетачних података у вези рада одељења за привредни и економски развој и дијаспору и председника општине и указала се потреба за издавањем овог саопштења како би јавност била упозната са истинитим чињеничним стањем.

  1. У тексту се наводе неистинити подаци у вези пројекта прекограничне сарадње Румунија-Србија „Тачка граничног прелаза између Молдаве Нове и Усија“ у и то следећи: Златибор Митић није био начелник одељења за привредни и економски развој и дијаспору ни у једном тренутку  већ саветник председника општине. Као сарадник на наведеном пројекту није могао да наведени пројекат преда јер то није било у  његовој надлежности, већ је г-дин Митић поднео оставку на месту координатора пројекта због ангажовања на пројекту „Брига о старима-узвраћање услуге“ на коме је био плаћен у бруто износу од 1.000,00ЕУР на месечном нивоу у периоду од 12 месеци, за разлику од пројекта граничног прелаза на коме чланови пројектног тима нису имали накнаду.  На месту координатора уместо г-дина Митића, по његовој оставци постављена је Јасмина Штрбац (тада Петровић), која је притом и запослена у општинској управи и чак у случају и да је било планираних средстава за накнаде за пројектни тим, исте не би могла да оствари јер је запослена у општинској управи општине Велико Градиште.

Такође, битно је нагласити да се наведени пројект није ни реализовао  нити су било која средства на име тог пројекта исплаћења из разлога што је током реализације пројекта дошло до промене у техничким чињеницама од стране носиоца пројектаи сам пројекат није више оправдан за реализацију у Великом Градишту.

  1. У тексту се наводи да је Јасмина Штрбац поставила свог супруга на пројекту пописа имовине у октобру 2016.године. што је такође нетачан податак. Јасмина Штрбац као руководилац одељења нема овлашћења да било кога постави на неке од функција на пројекту , нити да са било ким потпише уговор. Са друге стране Владимир Штрбац , као одборник у локалном парлманету не може бити ангажован на пројектима у општинској управи. Дакле, Владимир Штрбац није био ангажован.  На попису имовине је било ангажовано 5 лица према уговорима о привременим и повременим пословима  са којима је начелница општинске управе потисала уговоре , као и налоге за исплату.
  2. Такође су нетачне информације да је Начелница нема приступ одељењу за привредни и економски развој и дијаспору (Одељењу за ЛЕР), јер је наведено одељење део општинске управе и рад одељења је укључен у извештај општинске управе.
  3. Сходно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја свако од заинтересованих лица може поднети захтев према дефинисаној процедури и добити све податке у вези рада служби у општини Велико Градиште.

Oпштина Велико Градиште

image_pdfimage_print

​„Жанка Стокић“ на сцени Културног центра

У петак, 25. маја , у знак сећања на велику глумицу и нашу суграђанку Жанку Стокић, на сцени Културног центра у Великом Градишту биће приказана монодрама „Жанка Стокић, краљица глумачка“, у режији и извођењу глумице Драгане Стојановић Данде.

Последња ноћ кошмара трагичног живота глумице адаптација је позоришног комада Миодрага Илића.

На овај дан, пре годину дана, у градском парку у Великом Градишту свечано је откривена спомен-биста легенде нашег глумишта, Градиштанке Живане Жанке Стокић, у присуству глумица Олге Одановић и Љиљане Стјепановић.

Представа почиње у 20.00 часова, а улаз је слободан.

Извођење монодраме помогли су бројни спонзори уз генерално покровитељство општине Велико Градиште.

Print

image_pdfimage_print

Трка мира прошла кроз Велико Градиште

Са Сребрног језера, стазом поред Дунава до градског парка и кроз центар града, до Трга Младена Милорадовића, прошла је у петак, 18. маја, по први пут, најдужа штафетна трка на свету Трка мира – Peace Run 2018.

Учеснике је на Тргу, уз речи добродошлице и пријатељства, дочекао председник општине, Драган Милић, а присутнима су се обратили и председник Европске трке мира, Девашиш Торпија, као и председник Трке мира Србија, Пеђа Кнежевић.

Трци су се прикључили бројни мештани, а у парку су им се придружили и најмлађи учесници, предшколци. Уз културни програм, Градиштанци су дочекали и испратили учеснике трке са поруком мира и пријатељства. Након Великог Градишта, трка је настављена пут Голупца.

Трку Peace Run основао је 1987. године Шри Чинмој, спортиста, филозоф, сликар и песник који је свој живот посветио унапређењу идеала светског мира и светске хармоније.

Трку мира подржали су Народна скупштина Србије и Олимпијски комитет Србије, а бакљу мира су до сада држали милиони људи широм света, међу њима и многи истакнути грађани света – председници држава, премијери, спортисти, уметници и остали.

image_pdfimage_print

У току изградња кружног тока на улазу у Велико Градиште

На магистралном путу Пожаревац-Велико Градиште, на улазу у град код скретања за Сребрно језеро, у току су радови на изградњи кружног тока. Председник општине Велико Градиште, Драган Милић,  посетио је са сарадницима ову локацију.

Према предвиђеном року, радови које заједнички изводе Путеви Србије и општина Велико Градиште, биће окончани већ за десетак дана.

Дуго очекивани кружни ток увелико ће унапредити путну инфраструктуру овог дела општине и олакшати туристима пут до Сребрног језера и Рама, али и смањити брзину приликом скретања на овој деоници чиме ће бити умањен и број саобраћајних незгода.

 

 

image_pdfimage_print

Асфалтирана деоница регионалног пута Тополовник-Рам

Део регионалног пута Тополовник-Рам асфалтиран је у дужини од 350 метара, а ове године очекује се и наставак радова, најавио је саветник председника општине Велико Градиште за комуналне делатности, Бобан Јовановић.

Ова деоница омогућиће квалитетнији приступ до Рамске тврђаве која је у завршној фази рестаурације и већ је ушла у понуду туристичких агенција као и бројним корисницима скеле Рам-Банатска Паланка.

image_pdfimage_print

Завршено асфалтирање улице Старине Новака

Асфалтирање је завршено и у улици Старине Новака, у тзв. избегличком насељу. Председник општине, Драган Милић, обишао је са саветником за комуналне делатности, Бобаном Јовановићем, и сарадницима ову локацију, а становници те улице добили су 160 метара новог квалитетног асфалта.

Асфалтиарање улица у граду финансира се из средстава Министарства привреде и општине Велико Градиште, у вредности од 45.952.352 динара.

 

image_pdfimage_print

Позив за избор најбољег студента са подручја општине Велико Градиште

Општина Велико Градиште позива студенте са подручја општине да доставе своје пријаве за избор најбољег студента.

Заједно са носиоцима дипломе „Вук Караџић“ и ученицима који су постигли успех на републичким такмичењима, општина по завршетку сваке школске године награђује и два успешна редовна студента.

Избор најбољих студената вредноваће се према следећим критеријумима:

– студенти који се налазе на вишим годинама студија,

– студенти који током школовања нису губили годину,

– студенти који су у претходној години студија имали вишу просечну оцену,

– друге награде, успеси и признања студената.

Своје пријаве са документацијом којом се потврђују наведени критеријуми студенти треба да доставе Одељењу за друштвене делатности и заједничке послове Општинске управе општине Велико Градиште најкасније до 8. јуна 2018. године (петак).

Контакт телефони: 012/662-179, 069/8017700 Сања Стојадиновић

 

 

 

 

image_pdfimage_print