У априлу почиње пролећна акција изношења кабастог отпада

У Великом Градишту и на Сребрном језеру у априлу почиње редовна пролећна акција чишћења града током које грађани могу бесплатно избацити велики отпад из домаћинстава.

Могу се изнети дотрајали предмети, стари намештај, делови санитарне опреме, баштенски отпад и слично. Није дозвољено остављати отпадни грађевински материјал (шут)!

Молимо грађане да отпад уредно одложе поред контејнера или испред својих домова (баштенски отпад увезан или у кесама) и да га не износе изван назначеног термина.

ТЕРМИНИ ОДЛАГАЊА / ОДНОШЕЊА ОТПАДА
(недеља)

03. април
10. април
17. април

(до 12,00 часова)

Примереним одлагањем отпада из домаћинстава спречавамо стварање дивљих депонија и дајемо свој допринос заштити животне средине.

image_pdfimage_print

У априлу почиње пролећна акција изношења кабастог отпада

У Великом Градишту и на Сребрном језеру у априлу почиње редовна пролећна акција чишћења града током које грађани могу бесплатно избацити велики отпад из домаћинстава.

Могу се изнети дотрајали предмети, стари намештај, делови санитарне опреме, баштенски отпад и слично. Није дозвољено остављати отпадни грађевински материјал (шут)!

Молимо грађане да отпад уредно одложе поред контејнера или испред својих домова (баштенски отпад увезан или у кесама) и да га не износе изван назначеног термина.

ТЕРМИНИ ОДЛАГАЊА / ОДНОШЕЊА ОТПАДА
(недеља)

03. април
10. април
17. април

(до 12,00 часова)

Примереним одлагањем отпада из домаћинстава спречавамо стварање дивљих депонија и дајемо свој допринос заштити животне средине.

image_pdfimage_print

Успешно завршен Фестивал “Штап и канап“

По шести пут, Велико Градиште и Културни центар „Властимир Павловић Царевац“, били су центар позоришне уметности, окупивши уметнике из света аматеризма.

Кроз шест фестивалских дана, од 20. до 25. септембра, у такмичарском програму  “Штап и канап“ фестивала представила су се четири аматерска позоришта из Бољеваца, Ћуприје, Уба и Сонте.

Први дан Фестивала отпочео је свечаним отварањем од стране председника Скупштине општине Велико Градиште Владимира Штрпца.

Све представе такмичарског програма вредновао је жири у саставу  глумаца Аматерског позоришта „Жанка Стокић“ и то: Мирко Јенић, Ненад Михајловић и Ненад Радевић.

Без обзира на скромна средства која су уложена у представе, то није умањило њихов квалитет, већ напротив, све су биле високог квалитета са посебним сценским изразима и изузетним глумачким актерима, који су, заједно, дали печат овогодишњим свечаностима. Жири је имао тежак задатак да донесе одлуку о најбоље изведеним позоришним комадима, чији се квалитет разликовао у нијансама.

По оцени жирија, за трећепласирану представу којој је припала симболична награда – канап, проглашена је представа  „Топ од трешње“, Градског  позоришта „Моравиште“ из Ћуприје.

Друго место и симболична награда – штап, на овогодишњем Фестивалу припало је представи „Не играј на Енглезе“ БАГ Театра из Бољеваца.

Представа која се у целини театрално издвојила од осталих и која је оставила велики утисак на публику, била је „Бајка о позоришту“ Позоришта „Раше Плаовић“ из Уба.

Награде су додељене и за најбољу мушку и женску улогу.

По завршетку свечане доделе награда, својим обраћањем председник Скупштине општине Велико Градиште Владимир Штрбац затворио је овогодишњи фестивал.

Како у Културном центру наводе, општи утисак је да је Фестивал успешно реализован, а све захваљујући подршци општине Велико Градиште и Министарства културе и информисања, који су имали слуха да препознају значај једног оваквог фестивала, у чијем је фокусу позоришна уметност саткана од самог аматеризма.

Фестивал су помогли: СТР „Пасаж“ Велико Градиште, Апотека „Здравље“ Велико Градиште, Компанија „Стокић“ Затоње, Апотекарска установа апотека „Алтеа“ Велико Градиште, „Фреон“ Велико Градиште,  АБС „Комерц“  Велико Градиште, Драгиша Јовановић предузетник Велико Градиште, Привредно друштво ИНПУТО ДОО Велико Градиште, Угоститељска радња „Код Тадића“ Велико Градиште, „Љубиње промет“ Велико Градиште, цвећара „Кристина“ Велико Градиште.

Извор: http://kcvg.org/

image_pdfimage_print

Сазив 66. седнице Општинског већа општине Велико Градиште за 26.09.2022. год.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

66. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 26.9.2022.год. (понедељак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

  1. Нацрт Одлуке о распуштању Савета месне заједнице Сираково
  2. Предлог Одлуке о расписивању конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023 годину,
  3. Предлог Решења о образовању радног тела за подршку подстицајном родитељству и развоју деце
  4. Разно

Број: 06-57/2022-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print

Јавни позив за прикупљање писаних понуда

РЕПУБЛИКА СРБИЈA
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:410-5/2/2022-01-2
Датум: 23. 9. 2022. год.
Велико Градиште

 

На основу члана 66. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019)  и  члана 27. став 3. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021), а у вези са захтевом Месне заједнице Бискупље  председник општине Велико Градиште, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писаних понуда

 

ПОКРЕЋЕ се Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају 20 топола (процењена нето дрвна маса 23,81м3) у виђеном стању, које се налазе на катастарској парцели број 2354 КО Бискупље.

Почетна цена за отуђење предметних топола из јавне својине износи 4.125,32 динара по кубику без ПДВ-а.

Обавеза купца је да сноси све трошкове поступка отуђења, које чине трошкови сече предметних стабала, утовара, одвоза, чишћења терена од насталог лома, ангажовања шумара за жигосање дрвета ван шуме, као и сношење евентуалне накнаде штете према трећим лицима у случају да дође до уништења имовине трећих лица.

Висина депозита која се ради учешћа у поступку мора уплатити износи 9.822,39 динара.

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа путем писаних понуда имају физичка и правна лица.

Поступак  отварања приспелих понуда  одржаће се дана 12. 10. 2022. године у 11.00 часова у канцеларији број 4 Општинске управе општине Велико Градиште.

Уредна  и потпуна пријава треба да садржи податке о подносиоцу понуде и то:

-за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, контакт телефон, понуђени износ за 1 кубни метар дрвне масе

-за предузетника: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, назив радње,  ПИБ, МБ, контакт телефон, понуђени износ за 1 кубни метар дрвне масе

-за правна лица: назив и седиште,  пуномоћје за лице које заступа подносиоца, контак телефон, ПИБ, МБ и понуђени износ за 1 кубни метар дрвне масе

-доказ о уплаћеном депозиту, на рачун број 840-961804-78 ОУ  рачун за лицитацију Велико Градиште са позивом на број 97 по моделу 59-110.

Понуде се достављају писарници Општинске управе општине Велико Градиште у затвореној коверти, најкасније до 12. 10. 2022. године до 10.00 часова на адресу Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг број 1, са назнаком „Не отварати – понуда за куповину топола“ . На полеђени навести назив понуђача.

ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Поступак прикупљања понуда и одабира купца спровешће Комија у саставу:

  1. Весна Милановић, мастер економиста
  2. Дарко Ивковић, дипломирани инж. шумарства
  3. Живослав Богдановић, дипломирани економиста

Дана 12. 10. 2022. године, након отварања приспелих понуда, уколико постоје два Понуђача са једнаким износом по кубику дрвне масе, избор најповољнијег Понуђача ће се извршити тако што ће се спровести још један круг за подношење  понуда.

Комисија заказује састанак за подношење додатних понуда, који се може одржати и истог дана када и отварање првобитних понуда, понуђачима са истом ценом оставља се рок од 10 минута да поднесу додатну понуду која се доставља у писаном облику присутним члановима Комисије. Понуђачи који се не одазову позиву за састанак за коначну понуђену цену узеће се она цена прибављена у првом кругу.

Понуђач који понуди највиши износ по једном кубном метру, потписује изјаву о висини понуђеног износа, који је обавезан да уплати на рачун буџета општине Велико Градиште у року од 3 дана од дана утврђивања количине дрвне масе о чему Комисија саставља записник.

Купац се обавезује да исече предметна стабла, одвезе и очисти грање и остало смеће у року од 15 календарских дана од дана потписивања уговора.

Подносиоци неблаговремених и непотпуних пријава неће моћи да учествују у поступку.

Акт о отуђењу предметних топола, донеће Општинско веће општине Велико Градиште на предлог Комисије, а председник општине ће закључити уговор о отуђењу.

Заинтересована лица могу обићи локацију и извршити увид у стање топола које су предмет продаје, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова, уз предходну најаву, ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Општинској управи општине Велико Градиште путем е-адресе milavesna06@yahoo.com контакт особа је Весна Милановић.

 

ПРЕДСЕДНИК

општине Велико Градиште

Драган Милић

image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за октобар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“ (општина Велико Градиште), рејон села Кусиће, који захвата објекте: Коларница (тт 96,2) – Кошеви (тт 72,3) – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 05, 06, 11, 12, 19. и 20.10.2022. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Извор: Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print

Уручена нова опрема за градиштанску Полицијску станицу

Нову опрему за Полицијску станицу у Великом Градишту уручио је данас председник општине Драган Милић командиру Станице Николи Митровићу.

Уручењу су присуствовали и заменик председника општине Слађан Марковић и помоћник командира Славиша Чампар.

Милић је овом приликом навео да ће набављена опрема помоћи да се повећа безбедност оштине, грађана, живота људи, али о и саобраћаја као и рад полицијске службе. Он је рекао и да се и ове године, током туристичке сезоне, показало да није било проблема те да ће општина настојати да увек изађе у сусрет потребама полиције и помогне.

Опрема се састоји од четири велика штампача, два комплета дрога-теста за мерење нивоа психоактивних супстанци у организму и фолиометра за мерење провидности стакала на аутомобилима.

 

 

image_pdfimage_print

Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
бр.предмета 353-507/2022-06
Датум: 26.09.2022. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:

  • Објекат у функцији туризма са апартманима и пословним простором спратности Су+П+3, на к.п.бр. 4636 у К.О. Велико Градиште, инвеститора „Mega Invest Duo 012“ д.о.о. Велико Градиште и „Silver Lake Investment“ д.о.о. Београд, број предмета 353-507/2022-06.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 26.09.2022. године до 03.10.2022.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 03.10.2022.године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021).,

 

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print

Недеља сектора за ванредне ситуације обележена предавањима за најмлађе

Припадници Ватрогасно-спасилачке јединице Велико Градиште данас су, поводом  Недеље сектора за ванредне ситуације, организовали предавање и вежбе за децу у Предшколској установи “Мајски цвет“ у Великом Градишту.

Поред Јединице, на челу са командиром Ненадом Милићевићем, догађају је присуствовао и заменик председника општине Слађан Марковић.

Деца су данас имала прилику да виде јавно–показне вежбе, али и да се едукују о поступању у области заштите и спашавања. У дворишту установе одржан је и техничко-тактички збор где су ватрогасци најмлађима представили опрему и возила. Уједно, предшколци су учестовали у радионицама и играма кроз које су учествовали у симулацији спашавања у ванредним ситуацијама.

На овај начин, службе утичу на подизање свести  код деце као и  на едукацију и превенцију у случају ванредних ситуација или сличних догађаја како би и они у тим ситуацијама знали да реагују и заштите се од евентуалних незгода.

Ватрогасно-спасилачка јединица већ је дала велики допринос заједници спашавањем људи и имовине и у сваком тренутку спремни су да реагују, у случају пожара, поплава и других ванредних ситуација при чему имају пуну подршку локалне самоуправе.

image_pdfimage_print

Бицикли и кациге уручени првацима у недељи мобилности

Општина Велико Градиште наградила је, поводом обележавања недеље мобилности, најбоље радове предшколаца у све три основне школе дечјим бициклима, а осталим учесницима обезбеђене су кациге за сигурну вожњу.

Ова локална самоуправа уузела је учешће у обележавању недеље мобилности у циљу подизања свести и улагања заједничких напора за мењање навика како бисмо што мање користили аутомобиле као превозна средства.

Председник опшптине Драган Милић и председник Скупштине Владимир Штрбац, обишли су са сарадницима све предшколце како би им на Светски дан без аутомобила уручили награде и упознали их са предностима алтернативних врста превоза.

Председник Милић је децу саветовао да воде рачуна о безбеднсоти у саобраћају, да обавезно носе кациге као и да што више користе бицикле и иду пешке како би били здравији, али и дали свој допринос заштити животне средине и пожелео им да буду добри и успешни у школи.

У оквиру недеље мобилности прваци су  цртали радове или писали литералне саставе на тему „Дан без аутомобила у општини Велико Градиште“.

Победница такмичења у ОШ “Иво Лола Рибар“ Велико Градиште је Анастасија Стојановић, у конкуренцији 30 првака, у ОШ “Вук Караџић“ Мајиловац међу 14 ученика победио је Алекса Вукосављевић, а у ОШ “Миша Живановић“ Средњево најбољи рад био је Теодоре Андрејић, такође од укупно 14.

Радови

ОШ Иво Лола Рибар Велико Градиште

ОШ Вук Караџић Мајиловац

ОШ Миша Живановић Средњево

Награђени радови

Средњево

Мајиловац

Велико Градиште

 

 

 

image_pdfimage_print

Треће међународно Бијенале “Голуб и цвеће Милана Бесарабића“ са поруком мира и љубави

Изложбом уметничких дела у свечаној сали Средње школе  “Милоје Васић“ у Великом Градишту, јуче је, у присуству челних људи општине и ликовних уметника из читавог света, отворено треће Међународно бијенале “Голуб и цвеће Милана Бесарабића“, посвећено великом пацифисти и свестраном уметнику отвореног срца.

Овом пригодом, организатор манифестације Удружење “Focus Europa“ за Југоисточну Европу,  уз локалну самоуправу и учеснике бијенала, послао је читавом свету поруку мира из Великог Градишта.

Обраћајући се присутнима, председник општине Драган Милић представио је Градиште као град туризма, пољопривреде, спорта, али и уметности, за шта је великим делом заслужна Снежана Милошевић, председница Удружења.

Он је исказао велико задовољство поновном посетом уметника овој општини и што је “Градиште ових дана свет у малом“, као пример том свету у којем треба да преовлађује љубав,  разумевање и позитивно размишљање.

“Зато је добро да бијенале носи назив “Голуб и цвеће Милана Бесарабића“ јер знамо шта то симболише. Никада више нису били потребни мир у свету и љубав међу људима и ја се надам да ће то на крају да победи.“, поручио је Милић са овог пријатељског скупа уз поруку свим уметницима да су увек добро дошли у овај град.

О значају овог догађаја подсетила је Снежана Милошевић: “У каталогу је 70 уметника који су конкурисали из читавог света и заиста могу да кажем да је општина Велико Градиште највећа општина уметности и културе у Србији, а и на Балкану. Читава планета је на длану и данас смо се окупили да прогласимо најбоље међу најбољима.“, рекла је Милошевић упутивши још једном поруку мира, уз захвалност општини домаћину за подршку и разумевање.

Одлуком жирија проглашена су три победника бијенала који су поделили прво место – Оран Џебраилоглу, чувени ликовни уметник из Турске који је претходног дана у градском парку извео уметнички преформанс, затим Енас Мохамед из Египта и Нермин Алпар, уметница из Турске.

Награде најбољима уручио је председник општине који је и сам добио захвалницу за подршку као и општина Велико Градиште. Захвалнице су добили и директорка Средње школе  “Милоје Васић“ Весна Новковић, Илија Јацановић за представљање Рамске тврђаве и Љубомир Стокић за пловидбу Дунавом.

Поред ових, додељене су и захвалнице, дипломе и специјалне дипломе за допринос у култури и учешће на Међународном симпозијуму и Бијеналу.

Овогодишњи програм бијенала “Голуб и цвеће Милана Бесарабића“ одржава се на Сребрном језеру од 17. до 24. септембра.

image_pdfimage_print

Награде за прваке у недељи мобилности

Општина Велико Градиште је узела учешће у обележавању недеље мобилности у  општини Велико Градиште у циљу подизања свести и улагању заједничких наопра за мењање навика како би смо што мање користили аутомобиле као превозна средства, У оквиру недеље мобилности првази из све три основне школе су цртали радове или писали литералне саставе на тему „Дан без аутомобила у општини Велико Градиште“. Најбољи радови у свакој од три школе ће сутра бити награђени од стране општине Велико Градиште  (радове ће уручити председник општине , г-дин Драган Милић), а остали учесници ће добити пригодне поклоне.

Овом приликом апелујемо на све грађане да  се потруде да сутра , у част обелезавања Светског дана без аутомобила , али и иначе не користе аутомобил , и да свуда где је могуће иду пешке, бициклама или јавним превозом.

 

Распоред:

8:45- Мајиловац

10:45- Средњево и након тога Велико Градисте

 

Победници :

ОШ Иво Лола Рибар Велико Градиште -победница је Анастасија Стојановић , учестовало је 30 првака

ОШ Вук Караџић Мајиловац , 14 учесника првака , победник је Алекса Вукосављевић

ОШ Миша Живановић Средњево – учестовало 14 првака а победница је Теодора Андрејић из Десина

 

image_pdfimage_print