Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште расписаних за 07.03.2021. године са пратећим актима

Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште расписаних за 07.03.2021. године

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште, расписаних за 07.03.2021. године

Пословник о раду Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница општине Велико Градиште

Образац МЗ – 1 – Кандидатура за члана Савета Месне заједнице на изборима чланова Савета месне заједнице расписаним за 07.03.2021. године

Образац МЗ – 2 – Списак бирача који својим потписима подржавају кандидата за члана савета месне заједнице на изборима расписаним за 07.03.2021. године

image_pdfimage_print

Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште

На основу члана 122. став 4. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 2/2019) и члана 17. Одлуке о месним заједницама на територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 4/2019 и 33/2020), Председник Скупштине општине Велико Градиште доноси:

 

ОДЛУКУ

о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште

 

I. Расписујем изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште за 7. март 2021. године, осим за чланове Савета Месне заједнице Кисиљево који су изабрани 2018. године.

II. Број чланова савета месних заједница који се бира је:

 1. Мeснa зajeдницa Бискупље, 5 чланова
 2. Мeснa зajeдницa Велико Градиште, 7 чланова
 3. Мeснa зajeдницa Гарево, 3 члана
 4. Мeснa зajeдницa Десине, 3 члана
 5. Мeснa зajeдницa Дољашница, 5 чланова
 6. Мeснa зajeдницa Ђураково-Поповац, 3 члана
 7. Мeснa зajeдницa Затоње, 7 чланова
 8. Мeснa зajeдницa Камијево, 3 члана
 9. Мeснa зajeдницa Кумане, 5 чланова
 10. Мeснa зajeдницa Курјаче, 5 чланова
 11. Мeснa зajeдницa Кусиће, 5 чланова
 12. Мeснa зajeдницa Љубиње, 5 чланова
 13. Мeснa зajeдницa Мајиловац, 5 чланова
 14. Мeснa зajeдницa Макце, 5 чланова
 15. Мeснa зajeдницa Острово, 3 члана
 16. Мeснa зajeдницa Печаница, 3 члана
 17. Мeснa зajeдницa Пожежено, 5 чланова
 18. Мeснa зajeдницa Рам, 5 чланова
 19. Мeснa зajeдницa Сираково, 7 чланова
 20. Мeснa зajeдницa Средњево, 5 чланова
 21. Мeснa зajeдницa Тополовник, 7 чланова
 22. Мeснa зajeдницa Триброде, 5 чланова
 23. Мeснa зajeдницa Царевац, 5 чланова
 24. Мeснa зajeдницa Чешљева Бара, 5 чланова.

III. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

IV. Изборе за чланове савета месних заједница на територији општине Велико Градиште спровешће органи за спровођење избора на основу одредаба Одлуке о месним заједницама на територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 4/2019 и 33/2020).

V. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Велико Градиште”.

број 013- 4/2021-01-1

У Великом Градишту 25.01.2021. године

 

Скупштина општине Велико Градиште

Председник Скупштине

Владимир Штрбац

 

image_pdfimage_print

Вакцину примио и заменик председника општине

Вакцину против COVID19 данас је примио и заменик председника општине Велико Градиште Слађан Марковић, а ускоро ће то учинити и председник општине Драган Милић.

Марковић је овом приликом упутио позив грађанима да се одазову на имунизацију како би заштитили себе и друге и спречили даље ширење вируса.

Грађани се могу пријавити на више начина – путем интернета преко сајта e-upravа коме се може приступити и са сајта општине Велико Градиште, преко кол центра на број 0800222334, од 8 до 20 сати сваког дана, као и одласком у Црвени крст Велико Градиште, од 8 до 14 часова, где ће им волонтери помоћи да попуне пријаву.

 

 

image_pdfimage_print

Почела вакцинација против COVID19 у Великом Градишту: Председник општине обишао пункт за вакцинацију

У Великом Градишту јуче је почела вакцинација против вируса корона у циљу масовне имунизације становништва.

Том приликом, пункт за вакцинацију у Дому здравља обишао је председник општине Драган Милић у пратњи начелника здравствене заштите одраслог становништва и координатора за вакцинацију Недељка Васића и секретара Црвеног крста Оливера Стојановића.

Како у овој установи кажу, први дан имунизације протекао је по плану. Вакцину је примила 71 особа са пријављеног списка, без нежељених реакција.

Будући да је одазив веома добар очекује се да наредних дана буде имунизован већи број лица. На тај начин се исказује одговорност најпре према себи, а затим и према својим ближњима.

Пријављивање за вакцинацију могуће је телефоном преко позивног центра на број 0800222334, од 8 до 20 сати сваког данa, преко упитника на сајту e-uprave коjeм се може приступити и преко сајта општине Велико Градиште као и одласком у Црвени крст Велико Градиште, од 8 до 14 часова.

Фото: Оливер Стојановић

 

image_pdfimage_print

Jaвно надметање за давање на привремено коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020), члана 24. ст. 4. Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 31/2020 и 38/2020), Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Великог Градишта за период од 2020. до 2030. године („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 32/2020) и решења Председника општине Велико Градиште број: 464-10/2021-01-2 од 20.1.2021. године,

Одељење за урбанизам и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

Ј А В Н О  Н А Д М Е Т А Њ Е

ЗА

ДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

 

Општина Велико Градиште, нуди на привремено коришћење јавне површине на територији општине Велико Градиште, заинтересованим физичким и правним лицима, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, које чине следеће локације:

-Локација број 2 – к.п. број 393 КО Велико Градиште, код Дома здравља, Објекта: 2 – киоск – трговинска, угоститељска или услужна делатност. На предметној локацији дају се на коришћење два појединачна места (бр. 1 и бр. 2), свако површине до 10,5 m². Почетна цена за коришћење појединачног места на локацији износи 18,00 динара/m² дневно.

-Локација број 15 – источни део к.п.бр. 531 Ко Велико Градиште, Објекат: 1 – киоск – трговинска, угоститељска или услужна делатност, површина локације до 10,5 m². Почетна цена за коришћење локације износи 18,00 динара/m² дневно.

II  Предмет јавног надметања – локације налазе се у Великом Градишту, а на привремено коришћење се нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове постављања објекта, прикључења на електродистрибутивну, канализациону или водоводну мрежу сноси будући корисник локације.

III  Локација се даје у закуп на период до 10 година, односно до истека важења Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2020. до 2030. године.

Изабрани корисник је дужан да садржаје предвиђене Програмом из претходног става овог огласа, у складу са истим реализује и стави у фукнцију у року од месец дана од дана прибављања неопходних дозвола за постављање привременог објекта.

IV  Понуђени износ накнаде за коришћење локације корисник је дужан да плаћа у складу са Уговором који ће у року од 30 дана од достављања решења о додели локације на привремено коришћење закључити са корисником, а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања накнаде биће дефинисани Уговором.

V  Јавно надметање одржаће се дана 01.02.2021. године са почетком у 11:00 часова, у згради Општинске управе општине Велико Градиште, соба број 11.

VI  Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која уплате депозит у висини од 5.670,00 динара и поднесу пријаву за учешће, поштом или лично у писарници Општинске управе а за Одељење за урбанизам и имовинско правне послове, у Великом Градишту Житни трг 1.

Благовременом се сматра пријава пристигла у писарници Општинске управе до 10,00 часова дана 01.02.2021. године.

Депозит се плаћа на на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште, по моделу 97, са позивом на број 59-110.

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве и са назнаком „не отварати“.

Пријава правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже копија решења о упису у регистар привредних субјеката код надлежног органа и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу и матични број, број личне карте и мора бити потписана.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште, име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, матични број и мора бити потписана. Уз пријаву, предузетника прилаже се извод из регистра надлежног органа.

Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита.

Уз пријаву мора да се достави изјава подносиоца пријаве, да прихвата све услове из јавног огласа.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то и предвиђено у овом одељку, односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом.

Пријаву не могу поднети председник нити било који члан комисије.

Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени и када истом приступи само један учесник.

Подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве односно лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне пријаве, не може учествовати у поступку јавног надметања. Неблаговремене или непотпуне пријаве се одбацују.

Минимални лицитациони корак износи 2,00 дин/m².

VII По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене, или су поднели неблаговремену или непотпуну пријаву, вратиће се гарантни износ.

Депозит учесника јавног надметања који је понудио највиши износ закупнине задржава се, односно урачунава се у износ закупнине.

VIII У случају да будући закупац не закључи уговор у прописаном року и не уплати излицитирану цену у складу са тачком IV овог Огласа, излицитирана локација биће му изузета, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VI овог огласа.

IX Одлука о мањим монтажним објектима привременог карактера („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 31/2020) и Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2020. до 2030. године („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 32/2020) са припадајућим скицама локација, чиниће саставни део овог огласа.

X Ближи услови који се тичу јавног надметања, на тел. 012/676-106 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште, соба бр. 11, где је могуће извршити увид у документацију и скицу локације која је предмет закупа.

Број: 464-10/2021-01-2,

Дана: 20.1.2021. године.

Руководилац Одељења
Стефан Стевић

 

 

image_pdfimage_print

Кол центар Црвеног крста Велико Градиште за информације о имунизацији становништва

По наредби Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште, Црвени крст Велико Градиште формирао је кол центар за грађане којима су потребне додатне информације везане за масовну имунизацију становништва против вируса КОВИД-19.

Грађани који немају приступ интернету и нису у могућности да се пријаве за вакцинацију електронски или телефоном могу да дођу са личном картом у просторије Црвеног крста Велико Градиште (Обала краља Петра Првог бр. 21), од 8 до 14 часова, где ће им волонтери помоћи да се пријаве.

Бројеви телефона за све информације су:

012/662-207

065/38-37-666

064/01-80-565

062/84-05-411

060/03-87-716

image_pdfimage_print

Oдлука о укидању ванредне ситуације на територији општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 88-2/2021-01-2
Датум: 18.01.2021. године
Велико Градиште

 

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 66. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/19 ), а на основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште од 18.01.2021. године, председник општине Велико Градиште, доноси,

О Д Л У К У
о укидању ванредне ситуације на територији општине Велико Градиште

 

 1. Укида се се ванредна ситуација на територији општине Велико Градиште, јер су престали разлози њеног проглашења.
 2. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Браничевског управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Пожаревцу, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику општине Велико Градиште.
 4. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука којом је ова ванрена ситуација проглашена, број 88- 149/2020-01-2, од 25.11.2020. године.

О б р а з л о ж е њ е

Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште је на  седници Штаба одржаној дана 18.01.2021.године, донео Закључак којим предлаже укидање ванредне ситуације на територији општине Велико Градиште, Закључак је донешен на основу извештаја Дома здравља Велико Градиште  од 15.01.2021.године о престанку разлога за проглашење ванредне ситуације услед побољшања епидемиолошке ситуације изазване ширењем заразне болести COVID- 19 и падом броја оболелих већ дуже време.

Како постоји могућност да се редовним ангажовањем општинских служби спроведу неопходне епидемиолошке мере, у складу са чланом 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник РС“, број 87/18), којим је прописано да ванредну ситуацију проглашава и укида, за територију дела општине или општине у целини на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације Председник општине, донета је одлука као у диспозитиву.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Милић

 

image_pdfimage_print

Пријем код председника општине за прворођену Градиштанку у 2021. години

Председник општине Велико Градиште Драган Милић примио је данас родитеље прве рођене бебе у 2021. години у овој општини.

“Мени је задовољство да, као и сваке године, почетак и благдане обележимо доласком једног нашег новог суграђанина. Мислим да нема веће ствари у једној породици него кад се роди беба, када дође принова у кућу, поготово на благдан.“, рекао је председник Милић.

Мала Андреа рођена је другог дана Божића, 08. јануара, као четврто дете Зоре и Данијела.

Уз честитке родитељима и беби, председник им је уручио поклон-пакет са опремом за негу бебе и златник са грбом општине.

Овом приликом, он је подсетио на помоћ коју општина пружа породицама у подизању деце, као што су бесплатан вртић, доручак за основце и превоз за средњошколце који испуњавају услове као и стипендије за студенте и друго, а родитељима новорођенчета по 10.000 динара за набавку опреме за бебе.

У општини Велико Градиште последњих година рађа се у просеку по 100 беба, а претходне десетак више.

“Ја сам веома задовољан уколико се и једно дете родило захваљујући тим мерама. Значи да смо постигли циљ и да су та средства из буџета усмерена на праву ствар.“, потврдио је Милић.

Поред челних људи општине, пријему су присуствовали и представници Дома здравља и Туристичке организације Велико Градиште.

image_pdfimage_print

Општина Велико Градиште: Виртуелна изложба “Сачувајмо душу и воде“

Општина Велико Градиште: Виртуелна изложба Сачувајмо душу и воде, уметнице Ferial Kheradpicheh, Холандија

ВИДЕО: Удружење “Focus Europa“, заступник за Југоисточну Европу Снежана Милошевић из Пожаревца

image_pdfimage_print

Обавештење о јавној презентацији урбанистичких пројеката

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Број: 350-1/2021-06
Датум: 14.01.2021. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:

 • стамбеног објекта са апартманима на к.п.бр. 2366/466 К.О. Велико Градиште, инвеститора Стокић Моме из Курјача, број предмета 353-4/2021-06
 • вишепородичног стамбеногoбјекта на к.п.бр. 1918 К.О. Велико Градиште и адаптације објекта на к.п.бр. 1908/2 К.О. Велико Градиште, инвеститора Миловановић Горана из Великог Градишта, број предмета 353-5/2021-06
 • туристичког стамбеног објекта апартманског типа на к.п.бр. 2366/515 и 2366/516 К.О. Велико Градиште, инвеститора Васиљевић Виолете из Тополовника, број предмета 353-6/2021-06
 • туристичког стамбеног објекта апартманског типа на к.п.бр. 2242/18 К.О. Велико Градиште, инвеститора Цветановић Марка из Великог Градишта, број предмета 353-7/2021-06
 • туристичког стамбеног објекта апартманског типа на к.п.бр. 2366/514 К.О. Велико Градиште, инвеститора Миловановић Саше из Триброда, број предмета 353-8/2021-06
 • кружног тока на раскрсници улица Пожаревачки пут и Језерски пут у К.О. Велико Градиште, инвеститора Општине Велико Градиште, број предмета 353-12/2021-06

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 21.01.2021. године до 28.01.2021.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 28.01.2021.године до 14,00 часова.

Oглас за јавну презентацију је објављен у дневном листу „Објектив“ издање за територију целе Републике Србије за дан 14.01.2021.године, на сајту општине Велико Градиште и на огласној табли општине Велико Градиште.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020).

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print