Оглас за јавно надметање у циљу отуђења непокретности из јавне својине општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 464-334/2019-06
Датум: 10.12.2019 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 27. Закона о јавној  својини  („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 19. Уредбе о условима  прибављања и отуђења  непокретности  непосредном  погодбом и давања  у закуп  ствари у јавној  својини, односно прибављања и уступања  искоришћавања  других имовинских  права, као и поступцима  јавног  надметања  и  прикупљања  писмених  понуда („Сл.гласник РС“,бр.16/2018) у складу са чланом 15, 16 и 17. Одлуке о јавној  својини  („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 14/2017, 7/2018 и 4/2019), а у складу са Решењем Председника општине Велико Градиште бр. 464-316/2019-01-2 од 09.12.2019.године,

Комисија за отуђење непокретности из јавне својине општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј e

 

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

У ЦИЉУ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ

 ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I.

Општина Велико Градиште оглашава јавну продају непокретности и нуди заинтересованим физичким и правним лицима, своју непокретност-стамбени простор  у јавној својини општине Велико Градиште. којег чини: 

стан број 13, који се налази у стамбено пословној згради за колективно становање, стојећој на кат.парцели број 529 к.о. Велико Градиште, укупне  површине  31,00 м2, улаз број 1, спрат број 2, објекат број 4, уписан као јавна својина општине Велико Градиште у Листу непокретности број  4590 к.о. Велико Градиште.

II.

Купац купује непокретност из тачке 1.овог Огласа у виђеном стању.

III.

Почетна цена за  непокретности, стана  износи 465 евра по м2, што укупно  износи  14.415 евра у динарској  противвредости по средњем курсу НБС  на дан уплате.

У укупну  цену  непокретности нису  урaчунати  и трошкови објављивања Огласа.

Лицитациони корак износи најнање 50 евр/м².

IV.

Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред, а у складу са Одлуком о јавној  својини („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 14/2017, 7/2018 и 4/2019) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

V.

Јавно надметање одржаће се ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника, дана 15.01.2020 године са почетком у 10,00 часова у великој сали СО Велико Градиште.

У случају промене места одржавања јавне лицитације учесници ће о томе благовремено бити обавештени.

Сматраће се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и прихвати почетну цену за предмет надметања као купопродајну цену с тим да уколико не прихвати купопродајну цену губи право на враћање депозита.

У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

Право учешћа на надметању имају  физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и испуњававају услове прописане овим огласом.

Благовременом се сматра пријава пристигла у Писарницу Општинске управе Општине Велико Градиште до дана 15.01.2020 године до 08:00 часова, без обзира на начин достављања.

VII.

Пријава за учешће у поступку јавног надматања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком за Оглас уз податке о подносиоцу пријаве на полеђини пријаве.

Пријава се доставља преко писарнице Општинске управе, са назнаком за Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове.

Пријава мора да садржи:

  1. За физичко лице – име и презиме, адреса, број личне карте, матични број, број телефона, потписана а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и извод из регистра надлежног органа потврда о пореском идентификационом броју а потпис на пријави мора бити оверен печатом.
  2. За правно лице – назив, седиште и број телефона и потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју;

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са фактичким  стањем  непокретности  на терену и да нема примедбе на предмет надметања.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски (јавни бележник) оверено.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано ако нису приложене све исправе како је то предвиђеноовим огласом, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим огласом, или ако подаци дати супротно објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

VIII.

По завршеном надметању, рок за закључивае Уговора и начин плаћања накнаде као и последице пропуштања биће уређене актом о додели непокретности.

IX.

Кауција-депозит плаћа се на жиро-рачун број: 840-0961804-78, Општинске управе Општине Велико Градиште.

X.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит ће бити урачунат у укупну цену а у случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде, депозит му неће бити враћен.

XI.

У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком 4. овог Огласа или не плати понуђену купопродајну цену, отуђено непокретност  биће му изузета сагласно члану 17. Одлуке о јавној  својини („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 14/2017, 7/2018 и 4/2019).

XII.

Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити позивом на телефон: 012/676-106 или лично у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене  и имовинско-правне службе Општине Велико Градиште, соба бр. 25/5, приземље.

                                                                                                                                     К О М И С И Ј А

                                                                                                                             за отуђење непокретности

image_pdfimage_print

“Пажљивко“ и општина за безбедност деце у саобраћају

У препуној сали Културног центра у Великом Градишту, пред 250 предшколаца и првака у пратњи васпитача и учитеља, 29. новембра, одржана је едукативна представа “Пажљивкова правила у саобраћају“.

Представу је реализовала Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије у сарадњи са Саветом за безбедност у саобраћају општине Велико Градиште као најбољи начин да се деци приближе и објасне правила у саобраћају како би се заштитила, пре свега, на путу до школе, али и у свакодневном животу.

Да је представа прави начин обраћања најмлађој популацији показало је и одушевљење деце која су показала изузетну интеракцију и заинтересованост.

Овом приликом, Агенција је сваком детету поклонила приручник “Пажљивкова правила“ и светлоодбојне траке за безбедност у саобраћају, а Савет за безбедност саобраћаја и Удружење возача Велико Градиште светлоодбојни прслук са логом ових институција и школе.

Ове акције имају за циљ јачање свести и родитеља и деце ради подизања нивоа безбедности у саобраћају како би се смањио број погинуле и повређене деце у саобраћајним незгодама.

 

image_pdfimage_print

Предлози аката за 28. седницу Скупштине општине Велико Градиште

Поштовани суграђани,

Позивамо вас да се укључите у рад локалне самоуправе и креирање прописа који су од значаја за живот у Великом Градишту.

Како ће у наредном периоду бити одржана седница на којој ће бити разматрани и следећи предлози аката, можете нам послати свој коментар или сугестију коју ће стручне службе општине разматрати пре достављања предлога на усвајање.

Сазив 28. седнице Скупштине општине

Коментаре можете доставити на имејл office@velikogradiste.rs

image_pdfimage_print

Полицијској станици Велико Градиште уручена опрема за безбедност у саобраћају

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, и његов заменик, Слађан Марковић, примили су данас припаднике Министарства унутрашњих послова, начелника Одељења саобраћајне полиције Полицијске управе Пожаревац, потпуковника Драгана Ристића, начелника Полицијске станице Велико Градиште, Дарка Пајкића, и командира ПС, Николу Митровића, и том приликом им уручили саобраћајну опрему неопходну за рад ове службе.

“Као и сваке године, општина је издвојила средства за опрему из програма Савета за безбедност у саобраћају како бисмо спречили нежељене ситуације. Ова средства су скромна, али значајна за безбедност саобраћаја. Сарадња са полицијом је на високом нивоу и овом приликом им захваљујем. Задовољни смо ситуацијом и наставићемо и даље да помажемо, а намера нам је да кроз едукацију и казнену политику смањимо број незгода. Такође, у плану је отварање полигона и набавка опреме за децу.“, истакао је председник Милић.

Полицијској станици је уручена стандардизована формацијска опрема – два алкометра марке AlcoTrue, екстерна батерија за радарски уређај T-III и дигитални фотоапарат марке Nikon.

 

image_pdfimage_print

Одлука о додели стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2019/2020. годину

На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/2019), члана 5. став 1. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 13/2012), Одлуке о изменама Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 28/2016) и  члана 2. Правилника о утврђивању критеријума за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 30/2016), а по спроведеном Конкурсу за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2019/2020 годину,

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 84. седници одржаној дана 06.12.2019. године, доноси

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

 

Члан 1.

Стипендија општине Велико Градиште за школску 2019/2020. годину, додељује се следећим студентима:

  1. Тадић Марији из Великог Градишта – студенту треће године Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, студијска група Енглески језик и књижевност
  2. Стефановић Ђорђу из Великог Градишта – студенту треће године Филозофског факултета у Београду, студијски програм Историја
  3. Живковић Јани из Великог Градишта – студенту друге године Електротехничког факултета у Београду, студијски програм Електротехника и рачунарство
  4. Стевић Јани из Великог Градиште, студенту прве године Филолошког факултета у Београду, студијски програм Језик, књижевност, култура, модул Грчки језик, књижевност, култура, са 70 бодова
  5. Петровић Ђорђу из Великог Градишта, студенту друге године Високе туристичке школе струковних студија у Београду, студијски програм Економија и туризам, са 69,50 бодова
  6. Дамњановић Александри из Великог Градиште, студенту прве године Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, студијска група Италијански језик и књижевност, са 66,40 бодова.

Члан 2.

Стипендија се додељује студентима за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање одговарајућег степена образовања, у месечном износу од 10.000,00 динара, почев од потписивања Уговора о стипендирању.

Члан 3.

Одлука о додели стипендија објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs

 

О б р а з л о ж е њ е

На основу Одлуке о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2019/2020. годину, дана 12.11.2019. године, расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2019/2020 годину за 11 студената, и то:

-Математички факултет или Природно математички факултет, ст.прог. математика 1. стипендија

-Филолошки или филозофски факултет,  студијски програм  енглески језик 1. стипендија

-Математички факултет или Природно математички факултет, ст.прог. информатика 1. стипендија

-Филозофски факултет,  студијски програм  историја 1. стипендија

-Природно математички факултет, студијски програм физика 1. стипендија

-Електротехнички факултет, студијски програм електротехника 1. стипендија

-Редовни студент са инвалидитетом, без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе  1. стипендија

и 4 редовна студента из осетљивих друштвених група  без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе,  који први пут уписују зимски семестар године коју студирају, са подручја општине Велико Градиште.

На објављени Конкурс поднето је 10 пријава, од којих се 4 пријаве односе на дефицитарна занимања, 3 на студенте из осетљивих друштвених група и 3 пријаве које не испуњавају услове конкурса у погледу тражених занимања.

Подносиоцу пријаве Јокић Растку из Великог Градишта, студенту прве године Електротехничког факултета, студијски програм Електротехника и рачунарство није признато право на доделу стипендије јер је чланом 7. став 1. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште, прописано да предност у рангирању остварује студент на вишим годинама студије, на основу чега је стипендија за електротехнику додељена Живковић Јани из Великог Градишта.

Подносиоцима пријава:

-Васић Милици из Великог Градишта, студенту прве године Филозофског факултета у Београду, група Педагогија;

-Перић Јелици из Великог Градишта, студенту прве године Технолошко-металуршког факултета у Београду, студијски програм Хемијско инжењерство;

-Марковић Николи из Курјача, студенту четврте године Медицински факултет у Београду, студијски програм Медицина,

није признато право на доделу стипендије јер уписани факултети, нису у складу са ставом III Одлуке о расписивању Конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2019/2020. годину и Конкурсом, односно студенти су уписани на факултете, студијске програме за које није расписана стипендија.

Средства за сповођење Одлуке обезбеђена су буџетом општине Велико Градиште за 2019. годину, и нацртом буџета за 2020. годину.

Поука о правном средству: На Одлуку о додели стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2019/2020. годину, може се уложити приговор Општинском већу општине Велико Градиште у року од 8 дана од дана објављивања исте на интернет страници општине Велико Градиште.

Број: 67-14/2019-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Велико Градиште

Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print

Обавештење о пружању услуге мртвозорства ван здравствених установа

Обавештавамо јавност да је општина Велико Градиште послове мртвозорства ван здравствених установа поверила доктору медицине Марку Стојановићу, контакт телефон: 062/14 61 753.

Уговор је закључен на годину дана и важи од 09.12.2019. године.

image_pdfimage_print

Решење о образовању радне групе за управљање и развој географског информационог система општине Велико Градиште

На основу члана 4.  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018), а у вези са одредбама члана 23. и 39. Одлуке о општинској управи општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 7/2018),

Начелник Општинске управе општине Велико Градиште доноси

 

РЕШЕЊЕ

о образовању радне групе за управљање и развој географског информационог система општине Велико Градиште

 

I

Образује се Радна група у циљу професионализације, ефикаснијег управљања, примене и развоја Географског информационог система општине Велико Градиште.

II

Радна група се образује у следећем саставу:

– Снежана Костић, самостални саветник, распоређена на радно место: Просторни планер, ажурирање података у ГИС-у у Одељењу за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове, координатор групе;

– Иван Рајчић, саветник, распоређен на радно место: Пословип ланирања  и уређења јавних површина у Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору, члан групе;

– Стефан Стевић, саветник, распоређен на радно место: Урбанистичко-плански послови ииздавање локацијских услова у Одељењу за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове, члан групе;

III

Задатак Радне групе је да прикупља и врши унос прилагођених релевантних информација и података од значаја за развој Географског Информационог Система (ГИС-а); координира послове уноса података са аспекта усаглашености геореференциране векторске и растерске графике са базама података; обавља послове конверзије и прилагођавања података за унос у ГИС; обезбеђује заштиту и интегритет података из области ГИС-а и стара се о уредности  документације; вши анализу и дефинисање додатних захтева  односу науведена решења система; прати рад, стање и одржавање ГИС-а и отклања могуће грешке у функционисању програма; води евиденције о непокретностима које користи општина Велико Градиште; ажурира и уноси нове податке о подземној инфраструктури (водовод, фекална и кишнакнализација); прибавља и комплетира потребну документацију; врши анализу и дефинисање додатних захтева у односу на уведена решења система; предлаже мере за побољшање и унапређење ГИС-а.

IV 

Радна група је дужна да подноси извештаје о свом раду начелнику Општинске управе општине Велико Градиште квартално, а завршни годишњи извештај до 20. јануара текуће године за претходну годину.

V 

Послове и задатке утврђене овом решењем,  чланови Радне групе обављаће у оквиру послова радног места на које су распоређени.

Послове наведене у овом решењу Радна група ће обављати без временског ограничења.

VI

Ово решење објавити на интернет страници општине Велико Гадиште.

 

Начелник Општинске управе

Сузана Ђорђевић, дипл. правник

image_pdfimage_print

Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за децембар

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 04, 05, 11, 13, 16, 17, 20, 21. и 22.12.2019. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац

image_pdfimage_print

Обавештење о раном јавном увиду поводом израде измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Општинска управа
Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене и имовинско-правне послове
Број: 353-22/2019-06
Датум: 28.11.2019.године
Телефон 012/676-106
В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА БЕЛИ БАГРЕМ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)

 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА БЕЛИ БАГРЕМ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Одлука о изради Измена и допуна Плана Детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у Општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 16/2018 односно, Одлука о допуни одлуке о изради Измена и допуна Плана Детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у Општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 4/2019.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана од 29. новембра 2019.године до 16. децембра 2019. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште. У току раног јавног увида одржаће се јавна презентација дана 10.12.2019.године у 12 часова у Свечаној сали општине Велико Градиште.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно са 16. децембром 2019. године до 15 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

текстуални део плана

графички део плана:

Подлога за израду планa

Постојећа намена

Планирана намена површина

 

image_pdfimage_print

Амбасадор Туниса у поновној посети Великом Градишту

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, примио је јуче, у градској кући, амбасадора Туниса, ЊЕ Сејфа Ала Режеба и првог секретара амбасаде, госпођу Ранду Бен Амар.

Ово је друга посета амбасадора Туниса општини Велико Градиште, након свечаног отварања изложбе ликовне колоније, одржане крајем септембра на Сребрном језеру, на којој су присуствовали и уметници из ове удаљене медитеранске земље.

“Ми често кажемо, када је неко одозгоре одлучивао где ће ко да живи, ми смо били мало привилеговани у општини Велико Градиште јер живимо на обали Дунава, реке Пек где се још понегде испира злато, а улива се у Дунав на 500 метара од центра, и имамо прелепо Сребрно језеро које постаје препознатљиво на туристичкој мапи, не само овог дела Србије него и читаве Европе.“, рекао је, након срдачне добродошлице и упознавања, председник општине, представивши гостима целокупну понуду Сребрног језера као и културно-историјско наслеђе околних места с којима чини богату туристичку понуду. “Мото нам је – када нам гост дође да нам се поново врати, онда сматрамо да смо успели. Ви сте се поново вратили. Добродошли још једном!“.

Амбасадор Туниса изразио је велико задовољство поновном посетом Градишту и могућностима за сарадњу: “Као што знате, ваш град је већ потписао уговор о сарадњи са туниским градом Монастир и то је прва сарадња. Као што сам рекао Вашем заменику, Амбасада Туниса би желела да се успостави и друга сарадња. Монастир и Велико Градиште имају пуно сличности – Монастир је туристички град, има морски туризам, еколошки туризам у развитку, културни туризам, а познат је и по спорту – једна од најбољих кошаркашких екипа више пута је била шампион Туниса. Сматрам да постоји доста тачака сарадње које можемо развити.“.

Овом приликом, договорене су смернице за даљу сарадњу и, на позив амбасадора Туниса за посету Монастиру, где би било уприличено потписивање споразума о сарадњи и братимљењу два града, одлучено да се договор реализује следеће године. Такође, велика посећеност гостију из Европе Тунису, добар је основ за креирање нових туристичких аранжмана и посету грађана Монастира Великом Градишту и региону кроз разне области туризма и активности.

Пријему су присуствовали и председница Скупштине општине, Браниславка Шуловић, начелница Општинске управе општине Велико Градиште, Сузана Ђорђевић, као и председница Удружења “Focus Europe for South East Europe“, Снежана Милошевић, која је амбасади поклонила три слике туниских уметника.

Током посете, гости су обишли и недавно рестарурирану средњовековну Рамску тврђаву где су се упознали са њеном историјом и занимљивим детаљима обнове, коју је реализовала турска Агенција за сарадњу – TIKA у сарадњи са општином Велико Градиште, а амбасадор Туниса, господин Режеб, тим поводом се уписао у књигу утисака.

 

 

image_pdfimage_print