Браниславка Шуловић

Председник Слупштине општине

Телефон: 012/662-249

Божидар Грујић

Заменик председника Скупштине општине

Телефон: 012/660-128

Милан Митић

Секретар Скупштине општине

Телефон: 012/660-124

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом. Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом.

Скупштина општине Велико Градиште има 35 одборника.
Одборници се бирају на четири године.
Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом.

Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављењем секретара Скупштине.
Избор председника и заменика председника Скупштине

Скупштина, на конститутивној седници, бира председника Скупштине из реда одборника, на четири године, тајним гласањем, на предлог најмање трећине одборника. Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.

Предлагање и избор заменика председника Скупштине спроводи се по истом поступку који је овим пословником утврђен за избор председника Скупштине
 
Постављење секретара Скупштине

Скупштина, на конститутивној седници, поставља секретара Скупштине из реда дипломираних правника, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

Секретар Скупштине се поставља на предлог председника Скупштине, јавним гласањем, на четири године и може бити поново постављен.
 

Скупштина општине, у складу са законом:

1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;

2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;

3) утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;

4) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије општине;

5) доноси програм развоја општине и појединих делатности;

6) доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;

7) доноси пољопривредну основу, програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта;

8) доноси прописе и друге опште акте;

9) расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;

10) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;

11) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;

12) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;

13) поставља и разрешава секретара Скупштине;

14) бира и разрешава председника општине и, на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове Општинског већа;

15) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону;

16) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;

17) доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;

18) нормативно регулише начин стицања, коришћења и управљања непокретностима чији је корисник општина;

19) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;

20) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;

21) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;

22) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;

23) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада јавних предузећа и других служби чији је оснивач;

24) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;

25) информише јавност о свом раду;

26) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;

27) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине;

28) утврђује називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији посебном одлуком, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе;

29) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

 • Редни број
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • Име и презиме
 • Горан Младеновић
 • Љубиша Алексић
 • Виолетa Перић
 • Владан Дачић
 • Владимир Штрбац
 • Слађана Богичић
 • Владица Стојановић
 • Зорица Младеновић
 • Момчило Михајловић
 • Зоран Ђелић
 • Браниславка Шуловић
 • Сузана Танасковић
 • Бранко Милановић
 • Стојковић Владан
 • Недељко Васић
 • Драгана Обрадовић
 • Томо Гајић
 • Богдан Милић
 • Дејан Павловић
 • Томислав Ивановић
 • Божидар Грујић
 • Милунка Алексић
 • Гордана Кутлешић
 • Љубимка Блажевић
 • Драган Богдановић
 • Жељко Јовановић
 • Немања Ристић
 • Јовица Костић
 • Ненад Михајловић
 • Саша Живковић
 • Ненад Аћимовић
 • Љубисав Стокић
 • Милан Јовановић
 • Оливер
  Стојановић
 • Јелена Стевић
 • Место
 • Мајиловац
 • Макце
 • Кисљево
 • Велико Градиште
 • Велико Градиште
 • Велико Градиште
 • Курјаче
 • Велико Градиште
 • Тополовник
 • Велико Градиште
 • Велико Градиште
 • Десине
 • Средњево
 • Сираково
 • Велико Градиште
 • Камијево
 • Печаница
 • Десине
 • Макце
 • Печаница
 • Велико Градиште
 • Мајиловац
 • Велико Градиште
 • Велико Градиште
 • Велико Градиште
 • Дољашњица
 • Велико Градиште
 • Велико Градиште
 • Велико Градиште
 • Камијево
 • Царевац
 • Затоње
 • Триброде
 • Велико Градиште
 • Велико Градиште

СТАЛНА РАДНА ТЕЛА Скупштине општине Велико Градиште су савети и комисије. Скупштина општине може по потреби образовати и друга стална радна тела, повремена радна тела, комисије и радне групе ради обављања одређених задатака из своје надлежности.

Савети

Савет за комуналне послове, урбанизам и заштиту животне средине

Савет за комуналне послове, урбанизам и заштиту животне средине разматра предлоге одлука и других општих аката и друга питања која се односе на просторно и урбанистичко планирање, коришећњеи уређење земљишта, изградњу објеката, уређење и одржавање јавних комуналних објеката, улица, тргова, локалних и некатегорисаних путева, техничко регулисање саобраћаја, заштиту животне средине, ваздуха, природе и природних добара као и друга питања из ове области.

Савет за пољопривреду и село

Савет за пољопривреду и село прати и разматра питања из области пољопривреде, шумарства, водопривреде, развоја сеоских насеља и предлаже Скупштини предузимање мера за подстицање развоја пољопривредне производње.

Савет за друштвене делатности

Савет за привреду и финансије

Савет за привреду и финансије разматра предлоге одлука и других оштих аката који се односе на финансирање послова општине, таксе, накнаде и друге дажбине, буџет и завршни рачун буџета, прати и разматра питања која се односе на занатство, туризам и угоститељство и друга питања од значаја за развој и унапређење области привреде и финансија општине.

Савет за стратешко планирање и развој

Савет за сратешко планирање и развој покреће иницијативу за доношење стратешког плана општине и учествује у изради истог, предлаже доношење и учествује у изради развојних планова општине, ради на међусобном усаглашавању развојних планова, пружа помоћ носиоцима израде планова и пројеката, ради на координацији тимова за израду планова развоја и пројеката, прати имплементацију стратешког плана и планова развоја, врши друге послове од значаја за развој општине.

Комисије

Комисија за избор, именовање и административне послове

Комисија за избор, именовање и административне послове разматра предлоге за именовање и разрешење председника, заменика председника и чланова скупштинских радних тела, управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач општина и школских одбора, одлучује о правима и обавезама по основу рада лица која бира, именује или поставља Скупштина или Општинско веће, одлучује о питањима која се односе на плате, додатке на плате, накнаде и остала примања изабраних, постављених и именованих лица, обавља друге послове у складу са одлукама Скупштине.

Комисија за представке и предлоге

Комисија за представке и предлоге разматра представке и предлоге грађана упућене или уступљене скупштини и предлаже Скупштини и надлежним органима мере за решавање питања садржаних у њима и о томе обавештава подносиоца.

Комисија за мандантна и имунитетска питања

Комисија за мандатна и имунитетска питања врши послове верификационог одбора у случају потврђивања мандата одборника чији је мандат додељен, уместо одборника коме је престао мандат, разматра разлоге престанка мандата појединих одборника када за то има потребе и о томе подноси скупштини извештај, утврђује право политичким странкама, коаллицијама политичких странака, другим политичким организацијама и групама грађана које имају одборнике у Скупштини на финансирање као и друга питања у вези са мандатно-имунитеским правима одборника.

Комисија за сарадњу са другим општинама и градовима

Комисија за сарадњу са другим општинама и градовима разматра питања сарадње, подноси предлоге Скупштини за успостављање, одржавање и даље развијање односа и веза општине са другим општинама и градовима, организује и прати спровођење закључака Скупштине општине у овој области.

Комисија за доделу општинских награда и признања

Комисија за доделу општинских награда и признања спроводи поступак прикупљања предлога и утврђује испуњеност услова за доделу општинских награда и признања и даје мишљење предлагачу акта о додели награда, односно признања.

Штаб за ванредне ситуације

Штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште је оперативно-стручни орган Скупштине општине Велико Градиште (у даљем тексту Штаб) чије су надлежности и компетенције уређени Законом о ванредним ситуацијама (Сл.гл.РС бр.111/2009), Уредбом о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (Сл.гл.РС бр.98/2010) и Одлуком о ванредним ситуацијама и организацији цивилне заштите на територији општине Велико Градиште (Сл.гл.општине Велико Градиште бр.3 /2011).За извршавање специфичних задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Штаб формира стручно-оперативне тимове сталног и привременог састава.

e-mail: vanrednesituacijevg@gmail.com

image_pdfimage_print