4. седницa Скупштине општине - предлог

Сазив 4. седнице Скупштине општине

Записник са 3. седнице Скупштине општине

1. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Мирослав Ђого)

2. Предлог Одлуке о додели општинских награда за 2024. годину

3. Предлог Одлуке о додели повеље

4. Предлог Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова општинске изборне комисије општине Велико Градиште у сталном саставу

5. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица на територији општине Велико Градиште

6. Предлог Одлуке о давању на коришћење Месној заједници Кисиљево, непокретности у јавној својини општине Велико Градиште

7. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Митровић Стефан)

8. Предлог Решења о укидању својства јавног пута (К.О. Велико Градиште)

9. Предлог Решења о укидању својства јавног пута (К.О. Дољашница)

10. Предлог Решења о укидању својства јавног пута (К.О. Поповац)

11. Предлог Решења о укидању својства јавног пута (К.О. Царевац)

12. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2024. годину (4. измена)

13. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Граиште за 2024. годину Предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ (трећа допуна)

14. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

15. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Управног одбора Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште

16. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Управног одбора Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

17. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Управног одбора Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“

18. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Управног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“

19. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Управног одбора Туристичке организације Велико Градиште

20. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Управног одбора Јавне установе Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

21. Предлог Решења о именовању чланова Надзорног одбора Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште

22. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Надзорног одбора Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

23. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Надзорног одбора Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“

24. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Надзорног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“

25. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације Велико Градиште

26. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата и именовању чланова Надзорног одбора Јавне установе Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

– Одлука Одбора за урбанизам и стамбено комуналне делатности

3. седница Скупштине општине - 17.06.2024.

1. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Маја Пајић)

2. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Маја Фотић)

3. Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2023. годину

3.1 Анализа свих програма 2023

3.2 Програми од 1 до 17

3.3 Обрасци од 1 до 12

3.4. Одлука о ангажовању ревизије и сагласност

4. Одлука о предлогу за доношење Одлуке о преносу права јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Велико Градиште на непокретностима, објекту бр. 1 – зграда пословних услуга, постојећем на к.п.бр. 552, све уписано у ЛН 5962 КО Велико Градиште

5. Одлука о давању на коришћење Месној заједници Велико Градиште, непокретности у јавној својини општине Велико Градиште

6. Одлука о приступању изради, координисању спровођења, праћењу и извештавању о спровођењу средњорочног плана општине Велико Градиште

7. Одлука о давању назив спортској хали у Великом Градишту

8. Одлука о измени Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода

9. Одлука о измени и допуни Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште

10. Одлука о престанку мандата саветима МЗ Царевац и Острово и именовању повереника и заменика повреника општине за МЗ Царевац и Острово

11. Решење о укидању својства јавног пута (к.п.бр. 1974/51 и 1974/52 К.О Велико Градиште)

12. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Ђурђевић Ивица)

13. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надемтањем (ADVEA)

14. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом (Николић Сретен)

15. Решење о давању сагласности на Годишњи извештај о пословању ЈКП „Дунав Велико Градиште“ са Финансијским извештајем и Извештајем овлашћеног ревизора за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

16. Решење о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитака по Финансијском извештају за 2023. годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“

17. Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период 01.01.2024. године до 31.03.2024. гоидне (1. квартал)

18. Решење о давању сагласности на измену програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2024. годину (3. измена)

19. Решење о давању сагласности на Допуну посебног програма коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2024. годину предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ (друга допуна)

20. Решење о давању сагласности на Годишњи ликвидациони извештај ЈП Дирекције за изградњу – у ликвидацији

21. Решење о давању сагласности на Статут Предшколске установе “Мајски цвет“ Велико Градиште

22. Решење о разрешењу директора Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“

23. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“

3. седница Скупштине општине - предлози

Сазив 3. седнице Скупштине општине – 17.06.2024.

Записник са 2. седнице Скупштине општине

Одлука Одбора за друштвено економски развој привреду и финансије

Одлука Одбора за избор и именовања

Одлука Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности

1. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Maja Пајић)

2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Маја Фотић)

3. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2023. годину

3.1. Анализа свих програма 2023

3.2. Одлука о ангажовању ревизије и сагласност

3.3. Обрасци од 1 до 12

3.4. Програми од 1 до 17

4. Предлог Одлуке о предлогу за доношење Одлуке о преносу права јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Велико Градиште на непокретностима, објекту бр. 1 – зграда пословних услуга, постојећем на к.п.бр. 552, све уписано у ЛН 5962 КО Велико Градиште

5. Предлог Одлуке о давању на коришћење Месној заједници Велико Градиште, непокретности у јавној својини општине Велико Градиште

6. Предлог Одлуке о приступању изради, координисању спровођења, праћењу и извештавању о спровођењу средњорочног плана општине Велико Градиште

7. Предлог Одлуке о давању назива Спортској хали у Великом Градишту

8. Предлог Одлуке о измени Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода

9. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште

10. Предлог Одлуке о престанку мандата Саветима месних заједница Царевац и Острово и именовању повереника и заменика повреника општине за месне заједнице Царевац и Острово

11. Предлог Решења о укидању својства јавног пута (к.п.бр. 1974/51 и 1974/52 К.О Велико Градиште)

12. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Ђурђевић Ивица)

13. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надемтањем (ADVEA)

14. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом ради исправке граница суседне кататарске парцеле (Николић Сретен)

15. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о пословању ЈКП „Дунав Велико Градиште“ са Финансијским извештајем и Извештајем овлашћеног ревизора за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

16. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитака по Финансијском извештају за 2023. годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“

17. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период 01.01.2024. године до 31.03.2024. гоидне (1. квартал)

18. Предлог Решења о давању сагласности на измену програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2024. годину (3. измена)

19. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну посебног програма коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2024. годину предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ (друга допуна)

20. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи ликвидациони извештај ЈП Дирекције за изградњу – у ликвидацији

21. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе “Мајски цвет“ Велико Градиште

22. Предлог Решења о разрешењу директора Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“

23. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“

2. седница Скупштине општине - 01.04.2024.

1. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Никола Пајић и Јелена Костић)

2. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Марко Животић),

3. Одлукa о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2024. годину,

4. Одлука о усвајању Плана детаљне регулације Еко-солар Бели Багрем на територији општине Велико Градиште са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Еко-солар Бели Багрем на територији општине Велико Градиште,

4.1 План детаљне регулације Еко-солар Бели Багрем на територији општине Велико Градиште са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Еко-солар Бели Багрем на територији општине Велико Градиште

5. Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште,

6. Одлука о усвајању Предлога Анекса број 4 Уговора о поверавању обављања комуналних делатности

7. Одлука о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине Велико Градиште за 2024. годину

7.1 Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине Велико Градиште за 2024. годину

8. Решење о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва Општине Велико Градиште за 2023.годину

9. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Велико Градиште са финансијским извештајем за 2023. годину

10. Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета за календарску 2023. годину Акредитоване здравствене установе Дома здравља Велико Градиште

11. Решење о давању сагласности на Финансијски извештај ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2023. годину,

12. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2023.г. (одељење Велико Градиште),

13. Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем ЈУ “Народни музеј Велико Градиште“ за 2023. годину,

14. Решење о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским показатељима за период 1.1.2023. до 31.12.2023.г. године Јавне установе Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,

15. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Јавне установе Народна библиотека “Вук Караџић“ за 2023. годину,

16. Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2023. годину,

17. Решење о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању у 2023. години Основне школе „Миша Живановић“ из Средњева,

18. Решење о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању у 2023. години Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,

19. Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Основне школе „Вук Караџић“ из Мајиловца за 2023. годину,

20. Решење о давању сагласности на Финансијски извештај за 2023. годину Школе за основно и средње музичко образовање “Стеван Мокрањац“ из Пожаревца,

21. Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за период од 1.1.2023.године до 31.12.2023.године,

22. Решење о давању сагласности на Допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2024.годину ЈКП “Дунав Велико Градиште“,

23. Решење о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за 2024.годину,

24. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Живорадовић Јовица),

25. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Перић Ана),

26. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Милићевић Твртко),

27. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/7),

28. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/8),

29. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Благојевић Александар),

30. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Зарић Бојан),

31. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/11),

32. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Миловановић Никола),

33. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/13),

34. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/14),

35. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ранђеловић Стефан),

36. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом ради исправке границе суседних катастарских парцела (Костић Бранко),

37. Решење о именовању Комисије за родну равноправност,

38. Решење о именовању Корисничког савета јавних служби,

39. Решење о именовању Одбора за борбу пробив корупције,

40. Решење о именовању Одбора за друштвене делатности,

41. Решење о именовању Одбора за друштвено-економски развој, привреду и финансије,

42. Решење о именовању Одбора за заштиту и унапређење животне средине,

43. Решење о именовању Одбора за награде и признања,

44. Решење о именовању Одбора за пољопривреду и развој села,

45. Решење о именовању Одбора за представке и притужбе,

46. Решење о именовању Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности,

47. Решење о именовању Одбора за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места,

48. Решење о именовању Савета за здравље,

49. Решење о именовању Савета за младе,

50. Решење о именовању Савета за популациону политику,

51. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац,

52. Информација – Финансијски извештај о извршењу буџета за календарску 2023. годину Црвеног крста Велико Градиште.

2. седница Скупштине општине - предлози, информација

Сазив 2. седнице Скупштине општине – 01.04.2024.

Записник са 1. седнице Скупштине општине

1. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Никола Пајић и Јелена Костић)

2. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште (Марко Животић)

3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2024. годину

4. Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације Еко-солар Бели Багрем на територији општине Велико Градиште са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Еко-солар Бели Багрем на територији општине Велико Градиште

5. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште

6. Предлог Одлуке о усвајању Предлога Анекса број 4 Уговора о поверавању обављања комуналних делатности

7. Предлог Одлуке о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине Велико Градиште за 2024. годину

8. Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва Општине Велико Градиште за 2023.годину

9. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Велико Градиште са финансијским извештајем за 2023. годину

10. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета за календарску 2023. годину Акредитоване здравствене установе Дома здравља Велико Градиште

11. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2023. годину

12. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2023.г. (одељење Велико Градиште)

13. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем ЈУ “Народни музеј Велико Градиште“ за 2023. годину

14. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским показатељима за период 1.1.2023. до 31.12.2023.г. године Јавне установе Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

15. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Јавне установе Народна библиотека “Вук Караџић“ за 2023. годину

16. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2023. годину

17. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању у 2023. години Основне школе „Миша Живановић“ из Средњева

18. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању у 2023. години Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

19. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Основне школе „Вук Караџић“ из Мајиловца за 2023. годину

20. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2023. годину Школе за основно и средње музичко образовање “Стеван Мокрањац“ из Пожаревца

21. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за период од 1.1.2023.године до 31.12.2023.године

22. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2024.годину ЈКП “Дунав Велико Градиште“

23. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за 2024.годину

24. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Живорадовић Јовица)

25. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Перић Ана)

26. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Милићевић Твртко)

27. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/7)

28. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/8)

29. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Благојевић Александар)

30. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Зарић Бојан)

31. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/11)

32. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Миловановић Никола)

33. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/13)

34. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стојадиновић Власта к.п.бр. 322/14)

35. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ранђеловић Стефан)

36. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом ради исправке границе суседних катастарских парцела (Костић Бранко)

37. Предлог Решења о именовању Комисије за родну равноправност

38. Предлог Решења о именовању Корисничког савета јавних служби

39. Предлог Решења о именовању Одбора за борбу пробив корупције

40. Предлог Решења о именовању Одбора за друштвене делатности

41. Предлог Решења о именовању Одбора за друштвено-економски развој, привреду и финансије

42. Предлог Решења о именовању Одбора за заштиту и унапређење животне средине

43. Предлог Решења о именовању Одбора за награде и признања

44. Предлог Решења о именовању Одбора за пољопривреду и развој села

45. Предлог Решења о именовању Одбора за представке и притужбе

46. Предлог Решења о именовању Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности

47. Предлог Решења о именовању Одбора за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места

48. Предлог Решења о именовању Савета за здравље

49. Предлог Решења о именовању Савета за младе

50. Предлог Решења о именовању Савета за популациону политику

51. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

52. Информација – Финансијски извештај о извршењу буџета за календарску 2023. годину Црвеног крста Велико Градиште

– Прилози за тачке од 26. до 35.

– Прилози за тачке од 37. до 50.

26. седница Скупштине општине - 24.10.2023.

Записник са 25. седнице СО – 15.09.2023.

1. Одлука о промени Статута општине Велико Градиште,

2. Одлука о буџету општине Велико Градиште за 2024.годину са Кадровским планом општине Велико Градиште за 2024.годину

2.1. Кадровски план општине Велико Градиште за 2024. годину

3. Извештај о остварењу буџета за период јануар-септембар 2023.године

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање 2023-9

Програм 2 – Комуналне делатности 2023-9

Програм 3 – Локални економски развој 2023-9

Програм 4 – Развој туризма 2023-9

Програм 5 – Пољопривреда 2023-9

Програм 6 – Заштита животне средине 2023-9

Програм 7 – Саобраћај 2023-9

Програм 8 – Предшколсско васпитање 2023-9

Програм 9 – Основно образовање 2023-9

Програм 10 – Средње образовање 2023-9

Програм 11 – Социјална и дечија заштита 2023-9

Програм 12 – Здравствена заштита 2023-9

Програм 13 – Развој културе и информисања 2023-9

Програм 14 – Развој спорта и омладине 2023-9

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе 2023-9

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе 2023-9

4. Одлука о прихватању преноса права јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Велико Градиште на непокретностима – к.п.бр. 561 са објектом бр. 1 зграда јединице локалне самоуправе и објектима бр. 2 и 3 – помоћни објекти, све уписано у ЛН 5513 КО Велико Градиште, без накнаде,

5. Одлука о изради Плана детаљне регулације (у даљем тексту ПДР) за изградњу ветроелектране „ЛЕДЕРАТА“ са могућношћу изградње батерија за складиштење електричне енергије на територији општине Велико Градиште

5.1. Одлука о изради извештаја

6. Одлука о измени Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште,

7. Решење о укидању Решења број 464-16/2008-01-1 од 28.1.2008. године,

8. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Ђоговић Весна),

9. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Стил Стан 012),

10. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Златомир Тешић),

11. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела ( Миливој Грубишић),

12. Решење о именовању Локалног савета родитеља,

13. Решење о давању сагласности на Допуну програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2023.годину,

14. Решење о давању сагласности на допуну Посебног програма коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2023.годину предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“,

15. Информација – Годишњи извештај о мерењу и верификацији остварене уштеде за четврту годину гарантног периода- јавно осветљење.

26. седница Скупштине општине - предлози, информација, обавештење

Сазив 26. седнице Скупштине општине – 24.10.2023.

1. Предлог Одлуке о промени Статута општине Велико Градиште,

2. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период јануар-септембар 2023.године,

3. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације (у даљем тексту ПДР) за изградњу ветроелектране „ЛЕДЕРАТА“ са могућношћу изградње батерија за складиштење електричне енергије на територији општине Велико Градиште,

4. Предлог Одлука о измени Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште,

5. Предлог Решења о укидању Решења број 464-16/2008-01-1 од 28.1.2008. године,

6. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Ђоговић Весна),

7. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Стил Стан 012),

8. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Златомир Тешић),

9. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела ( Миливој Грубишић),

10. Предлог Решења о именовању Локалног савета родитеља,

11. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2023.годину,

12. Предлог Решења о давању сагласности на допуну Посебног програма коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2023.годину предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“,

13. Информација – Годишњи извештај о мерењу и верификацији остварене уштеде за четврту годину гарантног периода- јавно осветљење.

– Одлука Одбора за друштвено-економски развој привреду и финансије

– Обавештење о подношењу оставке председника општине

– Предлог допуне дневног реда

– Предлог Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2024.годину са Предлогом Кадровског плана општине Велико Градиште за 2024.годину,

– 1.2. Предлог кадровског плана општине Велико Градиште за 2024. годину

– Предлог Одлуке о прихватању преноса права јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Велико Градиште на непокретностима – к.п.бр. 561 са објектом бр. 1 зграда јединице локалне самоуправе и објектима бр. 2 и 3 – помоћни објекти, све уписано у ЛН 5513 КО Велико Градиште, без накнаде

– Одлука одбора за друштвено-економски развој привреду и финансије – 20.10.2023.

– Амандман на предлог Одлуке о промени Статута општине Велико Градиште

25. седница Скупштине општтине - 15.09.2023.

Записник са 24. седнице Скупштине општине – 24.06.2023.

1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2023.годину

2. Извештај о остварењу буџета за период јануар – јун 2023.године

3. Одлука о јавним паркиралиштима на територији општине Велико Градиште

4. Одлука о условима и поступку претварања права дугорочног закупа грађевинског земљишта у право својине

5. Одлука о изради плана детаљне регулације фудбалског терена са пратећим објектима у к.о. Триброде на територији општине Велико Градиште

5.1. Одлука о неприступању изради извештаја о стратешкој процени утицаја- КО Триброде

6. Одлука о предлогу за доношење одлуке о преносу права јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Велико Градиште, без накнаде

7. Одлука о измени Одлуке о Образовању општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште

8. Решење о давању сагласности на измену и допуну плана рада и финансијског плана ЈУ “Спортски Центар“ Велико Градиште за 2023.годину

9. Решење о давању сагласности на измену програма рада за 2023.годину ЈУ Народна библиотека “Вук Караџић“ Велико Градиште

10. Решење о давању сагласности на измену и допуну плана и програма рада за 2023.г. са финансијским планом Туристичке организације општине Велико Градиште

11. Решење о давању сагласности на предлог друге измене финансијског плана за 2023. годину ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште

12. Решење о давању сагласности на измену финансијског плана за 2023.годину Акредитоване здравствене установе Дом здравља Велико Градиште

13. Решење о давању сагласности на измене у плану и програму рада са финансијским показатељима за 2023.годину ЈУ “Културни Центар Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

14. Решење о давању сагласности на измену и допуну програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2023.годину

15. Решење о давању сагласности на предложене измене финансијског плана за 2023.годину Основне школе “Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

16. Решење о давању сагласности на измену финансијског плана Основне школе “Вук Караџић“ Мајиловац за 2023.годину

17. Решење о давању сагласности на предложену измену финансијског плана Основне школе “Миша Живановић“ Средњево за 2023.годину

18. Решење о давању сагласности на измену финансијског плана Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште за 2023.годину

19. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом у циљу исправке граница суседне катастарске парцеле (Обрадовић Радица)

20. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Миша Живановић“ Средњево

21. Решење о давању сагласности на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2023.године до 30.06.2023.године

22. Решење о давању сагласности на измену програма пословања ЈКП Дунав Велико Градиште за 2023.годину

23. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

25. седница Скупштине општине - предлози

Сазив 25. седнице Скупштине општине за 15.09.2023.

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2023.годину

2. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период јануар – јун 2023.године

3. Предлог Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Велико Градиште

4. Предлог Одлуке о условима и поступку претварања права дугорочног закупа грађевинског земљишта у право својине

5. Предлог Одлуке о изради плана детаљне регулације фудбалског терена са пратећим објектима у к.о. Триброде на територији општине Велико Градиште

6. Предлог Одлуке о предлогу за доношење одлуке о преносу права јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Велико Градиште, без накнаде

7. Предлог Одлуке о измени Одлуке о образовању Oпштинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште

8. Предлог Решења о давању сагласности на измену и допуну плана рада и финансијског плана ЈУ “Спортски Центар“ Велико Градиште за 2023.годину

9. Предлог Решења о давању сагласности на измену програма рада за 2023.годину ЈУ Народна библиотека “Вук Караџић“ Велико Градиште

10. Предлог Решења о давању сагласности на измену и допуну плана и програма рада за 2023.г. са финансијским планом Туристичке организације општине Велико Градиште

11. Предлог Решења о давању сагласности на предлог друге измене финансијског плана за 2023. годину ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште

12. Предлог Решења о давању сагласности на измену финансијског плана за 2023.годину Акредитоване здравствене установе Дом здравља Велико Градиште

13. Предлог Решења о давању сагласности на измене у плану и програму рада са финансијским показатељима за 2023.годину ЈУ “Културни Центар Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

14. Предлог Решења о давању сагласности на измену и допуну програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2023.годину

15. Предлог Решења о давању сагласности на предложене измене финансијског плана за 2023.годину Основне школе “Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

16. Предлог Решења о давању сагласности на измену финансијског плана Основне школе “Вук Караџић“ Мајиловац за 2023.годину

17. Предлог Решења о давању сагласности на предложену измену финансијског плана Основне школе “Миша Живановић“ Средњево за 2023.годину

18. Предлог Решења о давању сагласности на измену финансијског плана Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште за 2023.годину

19. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом у циљу исправке граница суседне катастарске парцеле (Обрадовић Радица)

20. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Миша Живановић“ Средњево

21. Предлог Решења о давању сагласности на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2023.године до 30.06.2023.године

22. Предлог Решења о давању сагласности на измену програма пословања ЈКП Дунав Велико Градиште за 2023.годину

Одлука Oдбора за друштвено-економске развој, привреду и финансије – мишљење Одлука Oдбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности – мишљење

Допуна Дневног реда

23. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

24. седница Скупштине општине - 29.06.2023.

Записник са 23. седнице Скупштине општине

1. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште,

2. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште,

3. Решење о избору члана општинског Већа општине Велико Градиште,

4. Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2022. годину,

– Прилог 1 Образац 1

– Прилог 2 Образац 2

– Прилог 3 Образац 3

– Прилог 4 Образац 4

– Прилог 5 Образац 5

– Прилог 6 Обрасци 6 до 11

– Прилог 7 Образац 12

– Прилог 8 Одлука о ангажовању ревизије

– Прилог 9 КВ Извештаја ревизора о КФИ завршног рачуна буџета за 2022 Велико Градиште потписан – Прилог 9 КВ Извештаја ревизора о КФИ завршног рачуна буџета за 2022 Велико Градиште потписан

5. Одлука о усвајању Плана развоја општине Велико Градиште за период 2023.-2033. године,

5.1 План развоја општине Велико Градиште за период 2023.-2033. године

6. Одлука о приступању изради Стратегије развоја социјалне заштите општине Велико Градиште,

7. Одлука о додели општинских награда за 2023. годину,

8. Одлука о додели повеље,

9. Одлука о разрешењу и именовању заменика члана Општинске изборне комисије општине Велико Градиште у сталном саставу,

10. Решење о давању сагласности на Статут Народне библиотеке „Вук Караџић“ из Великог Градишта,

11. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом у циљу исправке граница суседне катастарске парцеле, (Унион МЗ Пожаревац),

12. Решење о преносу права својине општине Велико Градиште у јавну својину Републике Србије на к.п.бр. 2234/33 К.О.Велико Градиште,

13. Решење о давању сагласности на Годишњи ликвидациони извештај (ЈП “Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“- у ликвидацији,)

24 седница Скупштине општине - предлози

Сазив 24. седнице Скупштине општине за 24.06.2023.

1. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште,

2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште,

3. Предлог Решења о избору члана општинског Већа општине Велико Градиште,

4. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2022. годину

5. Предлог Одлуке о усвајању Плана развоја општине Велико Градиште за период 2023.-2033. године

6. Предлог Одлуке о приступању изради Стратегије развоја социјалне заштите општине Велико Градиште,6. Предлог Одлуке о приступању изради Стратегије развоја социјалне заштите општине Велико Градиште,

7. Предлог Одлуке о додели општинских награда за 2023. годину,

7.1 и 8.1 Мишљење

8. Предлог Одлуке о додели повеље,

9. Предлог Одлуке о разрешењу и именовању заменика члана Општинске изборне комисије општине Велико Градиште у сталном саставу,

10. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Народне библиотеке „Вук Караџић“ из Великог Градишта,

11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом у циљу исправке граница суседне катастарске парцеле, (Унион МЗ Пожаревац),

12. Предлог Решења о преносу права својине општине Велико Градиште у јавну својину Републике Србије на к.п.бр. 2234/33 К.О.Велико Градиште,

13. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи ликвидациони извештај (ЈП “Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“- у ликвидацији,)

Н а п о м е н а:  Предлог Одлуке за тачку 2. биће достављен на седници Скупштине, одмах након што Општинска изборна комисија достави Решење о додели мандата наредном кандидату за одборника.

– Прилози за тачке  7 и 8 су истоветни и приложени су уз тачку 7.

23. седница Скупштине општине - 23.05.2023.

Записник са 22. седнице Скупштине општине

1. Одлукa о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште,

2. Одлука о потврђивању мандата oдборника Скупштине општине Велико Градиште

3. Одлукa о приступању промени Статута општине Велико Градиште и образовању Комисије за израду Нацрта Статута,

4. Одлукa о усвајању Годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2023. године,

5. Одлукa о измени Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште,

6. Одлука о измени одлуке о јавним паркиралиштима

7. Одлукa о усвајању Предлога Анекса бр.3.Уговора о поверавању обављања комуналних делатности,

8. Одлукa о отуђењу објекта пристана са припадајућом опремом, без накнаде, из јавне својине општине Велико Градиште у корист јавне својине Републике Србије,

9. Решењe о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Иван Штофхањ из Пожаревца),

10. Решењe о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Милан Бисерчић из Београда),

11. Решењe о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Ђорђевић Горан из Пожаревца),

12. Решењe о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Ђорђевић Љубиша из Десина),

13. Решењe о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта, (Драгиша Милић),

14. Решењe о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта, (Пауновић Милена),

15. Решењe о престанку права закупа јавних и других површина у Великом Градишту, (Лукић Мирјана),

16. Решењe о давању сагласности на Годишњи извештај о пословању ЈКП “Дунав Велико Градиште“ (са Финансијским извештајем и Извештајем овлашћеног ревизора), за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године,

17. Решењe о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године, (I квартал),

18. Решењe о давању сагласности на Измене Програма пословања ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за 2023. годину, (друга измена),

19. Решењe о давању сагласности на допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2023. годину ЈКП “Дунав Велико Градиште“,

20. Решењe о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка по финансијском извештају за 2022. годину ЈКП “Дунав Велико Градиште“,

21. Решењe о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“,

22. Решењe о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,

23. Решење о давању сагласности на Анекс бр.2 Уговора о ЈПП без елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште.

24. Информација – Правдање средстава Црвеног крста Велико Градиште.

23 седница Скупштине општине - предлози и информација

Сазив 23. Седнице Скупштине општине за 25.05.2023.

1. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште,

2.       Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште

3. Предлог Одлуке о приступању промени Статута општине Велико Градиште и образовању Комисије за израду Нацрта Статута,

4. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2023. године,

4.1 Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта

5. Предлог Одлуке о измени Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште,

6. Предлог Одлуке о измени Одлуке о јавним паркиралиштима,

7. Предлог Одлуке о усвајању Предлога Анекса бр. 3. Уговора о поверавању обављања комуналних делатности,

8. Предлог Одлуке о отуђењу објекта пристана са припадајућом опремом, без накнаде, из јавне својине општине Велико Градиште у корист јавне својине Републике Србије,

9. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Иван Штофхањ из Пожаревца) **

10. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Милан Бисерчић из Београда) **

11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Ђорђевић Горан из Пожаревца),

12. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Ђорђевић Љубиша из Десина),

13. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта, (Драгиша Милић),

14. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта, (Пауновић Милена),

15. Предлог Решења о престанку права закупа јавних и других површина у Великом Градишту, (Лукић Мирјана),

16. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о пословању ЈКП “Дунав Велико Градиште“ (са Финансијским извештајем и Извештајем овлашћеног ревизора), за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године,

17. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године, (I квартал),

18. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Програма пословања ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за 2023. годину, (друга измена),

19. Предлог Решења о давању сагласности на допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2023. годину ЈКП “Дунав Велико Градиште“,

20. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка по финансијском извештају за 2022. годину ЈКП “Дунав Велико Градиште“,

21. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“,

22. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,

23. Предлог Решења о давању сагласности на Анекс бр.2 Уговора о ЈПП без елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште.

24. Информација – Правдање средстава Црвеног крста Велико Градиште

Мишљење Одбора за Друштвено-економски развој привреду и финансије

Мишљење Одбора за Урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности

* Н а п о м е н а:  Предлог Одлуке за тачку 2. биће достављен на седници Скупштине, одмах након што Општинска изборна комисија достави Решење о додели мандата наредном кандидату за одборника

** Прилози за тачке  9 и 10 су истоветни и приложени су уз тачку 9.

22. седница Скупштине општине - 22.03.2023.

Записник са 21. седнице Скупштине општине – 13.02.2023.

1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2023. годину,

2. Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште непосредном погодбом, („Silver Lake Investment“),

3. Одлука о давању на коришћење непокретности из јавне својине општине Велико Градиште Јавној установи Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ из Великог Градишта,

4. Одлука о образовању Комисије за дефинисање специфичних области које би могле бити предмет концесије и других облика јавно-приватних партнерстава,

5. Решење о отуђењу непокретности из јавне својине општине Велико Градиште

6. Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште

7. Решење о именовању директора Туристичке организације општине Велико Градиште

8. Решење о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Велико Градиште за 2022. годину

9. Решење о давању сагласности на измену и допуну плана и програма рада за 2023. годину са финансијским планом Туристичке организације општине Велико Градиште

10. Решење о давању сагласности на Финансијски извештај за 2022. годину Предшколске установе “Мајски цвет“ Велико Градиште,

11. Решење о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2023. годину Предшколске установе “Мајски цвет“ Велико Градиште,

12. Решење о давању сагласности на Измену Финансијског плана Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2023. годину,

13. Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2023. годину,

14. Решење о давању сагласности на Измену Финансијског плана Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2023. годину,

15. Решење о давању сагласности на Измену Финансијског плана Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2023. годину,

16. Решење о давању сагласности на Прву измену и допуну Плана рада и финансијског плана ЈУ Спортски центар Велико Градиште за 2023. годину,

17. Решење о давању сагласности на извештај о раду Центра за социјални рад општине Велико Градиште и Голубац за 2022. годину

18. Решење о давању сагласности на измену и допуну програма рада Центра за социјални рад општине Велико Градиште и Голубац за 2023. годину

19. Решење о давању сагласности на Измене у Плану и програму рада Јавне установе културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2023. годину,

20. Решење о давању сагласности на Измену Програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2023. годину,

21. Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године (IV квартал),

22. Решење о давању сагласности на Измену Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2023.годину,

23. Решење о давању сагласности на Допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2023.годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“,

24. Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове општине Велико Градиште.

 

22. Седница Скупштине општине - предлози

Сазив 22. седнице Скупштине општине – 27.03.2023.

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2023. годину

– Мишљење Одбора за друштвено-економски развој привреду и финансије

2. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште непосредном погодбом, („Silver Lake Investment“),

3. Предлог одлуке о давању на коришћење непокретности из јавне својине општине Велико Градиште ЈУ Културни центар Властимир Павловић Царевац из Великог Градишта

4. Предлог Одлуке о образовању Комисије за дефинисање специфичних области које би могле бити предмет концесије и других облика јавно-приватних партнерстава,

5. Предлог Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Велико Градиште,

6. Предлог Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште,

7. Предлог Решења о именовању директора Туристичке организације општине Велико Градиште,

8. Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Велико Градиште за 2022. годину,

9. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана и програма рада за 2023. годину, са финансијским планом Туристичке организације општине Велико Градиште,

10. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2022. годину Предшколске установе “Мајски цвет“ Велико Градиште,

11. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2023. годину Предшколске установе “Мајски цвет“ Велико Градиште,

12. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2023. годину,

13. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Финансијског плана Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2023. годину,

14. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2023. годину,

15. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2023. годину,

16. Предлог Решења о давању сагласности на Прву измену и допуну Плана рада и финансијског плана ЈУ Спортски центар Велико Градиште за 2023. годину,

17. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2022. годину,

18. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2023. годину,

19. Предлог Решења о давању сагласности на Измене у Плану и програму рада Јавне установе културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2023. годину,

20. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2023. годину,

21. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године (IV квартал),

22. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2023.годину,

23.  Предлог Решења о давању сагласности на Допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2023.годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“,

24.  Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове општине Велико Градиште.

21. седница Скупштине општине - 13.02.2023.

Записник са 20. седнице Скупштине општине

1. Одлука о допуни Статута општине Велико Градиште

2. Пословник Скупштине општине Велико Градиште

3. Одлука о усвајању друге измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште

4. Одлука о ангажовању екстерне ревизије

5. Одлука о успостављању међуопштинске сарадње града Пожаревца, општине Петровац на Млави, општине Велико Градиште, општине Кучево, општине Жагубица, општине Мало Црниће и општине Голубац

6. Одлука о допуни Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште

7. Решење о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину општине Велико Градиште путем размене непосредном погодбом,(Трујић Драгослава из Великог Градишта)

8. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Илић Зоран и Илић Мирјана из Београда)

9. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Зоран Игњатовић из Рипња)

10. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ненад Јовановић из Рипња)

11. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Роберт Пајовић из Београда)

12. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Срђан Благојевић из Београда)

13. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Јовица Пантић из Београда)

14. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Митар Кнежевић из Београда)

15. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Дејан Живковић из Кленовника)

16. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ђорђе Вујанић из Панчева)

17. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Душан Вујанић из Панчева)

18. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Драган Бркић из Панчева)

19. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Срђан Петровић из Ћићевца)

20. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мирољуб Станковић из Ниша)

21. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мирољуб Станковић из Ниша)

22. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Игор Илић из Београда)

23. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Лидија Живић из Поповића)

24. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Дивна Живић из Поповића)

25. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мирољуб Јеремић из Параћина)

26. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ивица Јаношевић из Пожаревца)

27. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ивица Јаношевић из Пожаревца)

28. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Срђан Благојевић из Београда)

29. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мира Јовановић из Београда)

30. Решење о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај ЈУ “Народни музеј Велико Градиште“ за 2022. годину,

31. Решење о давању сагласности на Извештај о радуса финансијским показетељима за 2022. годину Јавне установе Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

32. Решење о давању сагласности на Извештај о раду ЈУ Народна библиотека Вук Караџић за 2022. годину

33. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Велико Градиште са финансијским извештајем за 2022.годину

34. Решење о давању сагласности наИзвештај о радуса Финансијским извештајемЈУ “Спортскицентар“ ВеликоГрадиштеза 2022.годину,

35. Решење о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Основне школе “Иво Лола Рибар“ из Великог Градишта у 2022. години

36. Решење о давању сагласности на финансијски извештајОсновнe школe „Вук Караџић“ из Мајиловца за 2022. године

37. Решење о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању у 2022. години Основне школе “Миша Живановић“ из Средњева

38. Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште за 2022. годину

39. Решењео давању сагласности на Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета за календарску 2022. годину Дома здравља Велико Градиште

40. Решењео давању сагласности Школи за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ Из Пожеревца на Финансијски извештај за 2022. годину

41. Решење о разрешењу и именовању Управног одбора Фонда „Властимир Павловић Царевац“

42. Решење о разрешењу и именовању Надзорног одбора Фонда „Властимир Павловић Царевац“

43. Решењео утврђивању предлога за измену Решења о образовању Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта

44. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

45. Решење о именовању директора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

46. Информација – Финансијски извештај Црвеног крста општине Велико Градиште за 2022. годину.

21. седница Скупштине општине - предлози

Сазив 21. седнице Скупштине општине – 13.02.2023.

1. Предлог Одлуке о допуни Статута општине Велико Градиште

2. Предлог Пословника Скупштине општине Велико Градиште

3. Предлог Одлуке о усвајању Друге измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште

4. Предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије

5. Предлог Одлуке о успостављању међуопштинске сарадње града Пожаревца, општине Петровац на Млави, општине Велико Градиште, општине Кучево, општине Жагубица, општине Мало Црниће и општине Голубац

6. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште

7. Предлог Решења о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину општине Велико Градиште путем размене непосредном погодбом,(Трујић Драгослава из Великог Градишта)

8. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Илић Зоран и Илић Мирјана из Београда)

9. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Зоран Игњатовић из Рипња)

– Мишљење Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности

10. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ненад Јовановић из Рипња)

11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Роберт Пајовић из Београда)

12. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Срђан Благојевић из Београда)

13. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Јовица Пантић из Београда)

14. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Митар Кнежевић из Београда)

15. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Дејан Живковић из Кленовника)

16. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ђорђе Вујанић из Панчева)

17. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Душан Вујанић из Панчева)

18. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Драган Бркић из Панчева)

19. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Срђан Петровић из Ћићевца)

20. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мирољуб Станковић из Ниша)

21. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мирољуб Станковић из Ниша)

22. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Игор Илић из Београда)

23. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Лидија Живић из Поповића)

24. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Дивна Живић из Поповића)

25. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мирољуб Јеремић из Параћина)

26. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ивица Јаношевић из Пожаревца)

27. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Ивица Јаношевић из Пожаревца)

28. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Срђан Благојевић из Београда)

29. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Мира Јовановић из Београда)

30. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај ЈУ “Народни музеј Велико Градиште“ за 2022. годину

31. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о радуса финансијским показетељима за 2022. годину Јавне установе Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

32. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду ЈУ Народна библиотека Вук Караџић за 2022. годину

33. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Велико Градиште са финансијским извештајем за 2022. годину

34. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о радуса Финансијским извештајемЈУ “Спортски центар“ Велико Градиште за 2022. годину

35. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Основне школе “Иво Лола Рибар“ из Великог Градишта у 2022. години

36. Предлог Решења о давању сагласности на финансијски извештајОсновнe школe „Вук Караџић“  из Мајиловца  за 2022. године

37. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању у 2022. години Основне школе “Миша Живановић“ из Средњева

38. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште за 2022. годину

39. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета за календарску 2022. годину Дома здравља Велико Градиште

40. Предлог Решења о давању сагласностиШколи за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ Из Пожеревца на Финансијски извештај за 2022. годину

41. Решење о разрешењу и именовању управног одбора Фонда Властимир Павловић Царевац

42. Решење о разрешењу и именовању надзорног одбора Фонда Властимир Павловић Царевац

43. Решење о утврђивању прдлога за измену Решења о образовању Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта

44. Решење о престанку дужности ВД директора Центра за социјални рад општине Велико Градиште и Голубац

45. Решење о именовању директора центра за социјални рад општине Велико Градиште и Голубац

46. Информација – Финансијски извештај о извршењу буџета за календарску 2022. годину Црвеног крста Велико Градиште

– Напомена: Прилози за тачке од 9. до 29. су истоветни и приложени су уз тачку 9.

20. седница Скупштине општине - 16.12.2022.

Записник са 19. седнице Скупштине општине

1. Одлука о буџету општине Велико Градиште за 2023. годину са Кадровским планом општине Велико Градиште за 2023. годину

2. Одлука о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште

3. Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне и ветроелектране „Ледерата“ на територији општине Велико Градиштe

4. Одлука о изради Плана детаљне регулације Туристичког насеља Бели Багрем на Сребрном језеру на територији општине Велико Градиште

5. Одлука о давању на коришћење непокретности из јавне својине општине Велико Градиште Туристичкој организацији општине Велико Градиште

6. Одлука о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште

7. Одлука о измени Одлуке o доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште

8. Одлука о изради друге Измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште

9. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Радивојевић Небојша)

10. Решење о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта (пок.Ђорђевић Драгутин)

11. Решење о престанку права закупа земљишта, закупцу Ортачком друштву „Компанија Стокић“ о.д. Велико Градиште

12. Решење о давању сагласности на План рада и финансијски план Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“ за 2023. годину

13. Решење о давању сагласности на План и Програм рада са финансијским планом ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“ за 2023. годину

14. Решење о давању сагласности на План и Програм рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2023. годину са финансијским планом

15. Решење о давању сагласности на Финансијски план Акредитоване здравстене установе Дом здравља Велико Градиште за 2023. годину

16. Решење о давању сагласности на План рада за 2023. годину Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

17. Решење о давању сагласности на Годишњи План и Програм рада за 2023. годину Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

18. Решење о давању сагласности на Програм рада за 2023. годину Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

19. Решење о давању сагласности на Финансијски план ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2023. годину

20. Решење о давању сагласности на Финансијски план Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2023. годину,

21. Решење о давању сагласности на Финансијски план Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2023. годину

22. Решење о давању сагласности на Финансијски план Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2023. годину

23. Решење о давању сагласности на Финансијски план Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2023. годину

24. Решењео давању сагласности на Предлог Финансијског плана за 2023 годину Школе за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ Пожаревац

25. Решење о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину

26. Решење о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из Буџета општине Велико Градиште за 2023. годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“

27. Решење о давању сагласности на Програм пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2023. годину

28. Решење о именовању Локалног савета родитеља општине Велико Градиште

29. Информација – Програм рада Црвеног крста Велико Градиште за 2023. годину

20. седница Скупштине општине - предлози

Сазив 20. седнице Скупштине општине – 16.12.2022.

1. Предлог Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2023. годинуса Предлогом Кадровског плана општине Велико Градиште за 2023. годину, 

2. Предлог Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште,

3. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне и ветроелектране „Ледерата“ на територији општине Велико Градиште,

4. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације Туристичког насеља Бели Багрем на Сребрном језеру на територији општине Велико Градиште,

5. Предлог Одлуке о давању на коришћење непокретности из јавне својине општине Велико Градиште Туристичкој организацији општине Велико Градиште,

6. Предлог Одлуке о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште,

7. Предлог Одлуке о измени Одлуке o доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште,

8. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Радивојевић Небојша),

9. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта (пок.Ђорђевић Драгутин),

10. Предлог Решења о престанку права закупа земљишта, закупцу Ортачком друштву „Компанија Стокић“ о.д. Велико Градиште,

11. Предлог Решења о давању сагласности на План рада и финансијски план Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“ за 2023. годину,

12. Предлог Решења о давању сагласности на План и Програм рада са финансијским планом ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“ за 2023. годину,

13. Предлог Решења о давању сагласности на План и Програм рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2023. годину са финансијским планом,

14. Решење о давању сагласности на финансијски план акредитоване здравствене установе Дом здравља Велико Градиште за 2023. годину

15. Предлог Решења о давању сагласности на План рада за 2023. годину Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,

16. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи План и Програм рада за 2023. годину Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,

17. Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада за 2023. годину Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,

18. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2023. годину

19. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2023. годину,

20. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2023. годину,

21. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2023. годину,

22. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2023. годину,

23. Предлог Решења о давању сагласности на Предлог Финансијског плана за 2023 годину Школе за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ Пожаревац,

24. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину,

25. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Посебног Програма о коришћењу средстава буџета општине Велико Градиште за 2022.годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“

26. Предлог Решења о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из Буџета општине Велико Градиште за 2023. годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“

27. Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2023. годину,

28. Предлог Решења о именовању Локалног савета родитеља општине Велико Градиште,

29. Информација – Програм рада Црвеног крста Велико Градиште за 2023. годину

Одлука Одбора за друштвено-економски развој, привреду и финансије

19. седница Скупштине општине - 23.11.2022.

Записник са 18. седнице Скупштине општине – 28.09.2022

1. Извештај о остварењу буџета за период Јануар – Септембар 2022. године

2. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2023. год.

3. Одлука о мањим монтажним објектима привременог карактера

4. Одлука о објављивању општинских и других аката на сајту општине Велико Градиште

5. Одлука о пријему и управљању донацијама чији је прималац општина Велико Градиште

6. Одлука о измени одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште

7. Одлука о измени и допуни Одлуке о поверавању Општинских шума

  7.1 Прилог Одлуке о измени и допуни Одлуке о поверавању Општиснких шума

8. Одлука о измени одлуке и допуни о комуналном уређењу и хигијени

9. Одлука о измени и допуни одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чије је оснивач општина Велико Градиште

10. Одлука о измени и допуни оснивачког акта Туристичке организације општине Велико Градиште

11. Одлука о приступању промени Статута општине Велико Градиште и образовању комисије за израду нацрта статута

12. Одлука о разрешењу и именовању повереника МЗ Сираково

13. Решење о разрешењу и именовању члана управног одбора Туристичке организације Велико Градиште

14. Решење о давању сагласности на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања предузећа ЈКП Дунав Велико Градиште

15. Решење о давању сагласности на колективни уговор код послодавца јавног комуналног предузећа Дунав Велико Градиште

  15.1 Колективни уговор код послодавца јавног комуналног предузећа Дунав Велико Градиште

19. седнице Скупштине општине - предлози

Сазив 19. седнице Скупштине општине – 23.11.2022.

допуна
Предлог за допуну дневног реда – Општинско веће
Предлог за допуну дневног реда

1. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период Јануар – Септембар 2022. године

2. Предлог Одлуке o утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији Општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину

3. Предлог Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактерa

4. Предлог Одлуке о објављивању општих и других аката на сајту општине Велико Градиште

5. Предлог Одлуке о пријему и управљању донацијама чији је прималац општина Велико Градиште

6. Предлог Одлуке о измени Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште

7. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о поверавању општинских шума

8. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о комуналном уређењу и хигијени

9. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 28/16)

10. Предлог Одлуке о измени и допуни Оснивачког акта Туристичке организације општине Велико Градиште

11. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Велико Градиште

12. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године

– Одлука Одбора за друштвено-економски развој привреду и финансије – позитивно мишљење

– Одлука Одлука Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности – позитивно мишљење

допуна

– Предлог Одлуке о приступању промени Статута општине Велико Градиште и образовању комисије за израду нацрта Статута

– Предлог Одлуке о разрешењу и именовању Повереника Месне заједнице Сираково

– Предлог Решења о давању сагласности на Колективни уговор код послодавца Јавног комуналног предузећа “Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

 

18. седница Скупштине општине - 28.09.2022.

Записник са 17. седнице Скупштине општине

1. Извештај о остварењу буџета за период јануар-јун 2022. године

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину

3. Одлука о јавним расправама

4. Одлука о допуни Одлуке о превозу путника у градском и приградском превозу на територији општине Велико Градиште

5. Одлука о привављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште непосредном погодбом

6. Oдлука о распустању савета месне заједнице Сираково

7. Решење о давању сагласности на Анекс бр.1 Уговора о ЈПП без елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште

8. Решење о укидању својства јавног некатегорисаног пута

9. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом (Ружа и Војислав Стојановић)

10. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Компанија “Стокић“)

11. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Кандлбауер Златица)

12. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Миловановић Виолета)

13. Решење о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште (Станојевић Станка)

14. Решење о утврђивању престанка мандата вршиоцу дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште

15. Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште

16. Решење о давању сагласности на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за период од 1.1.2022. године до 30.6.2022. године

17. Решење о давању сагласности на измену Програма пословања ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину

18. Извештај о резултатима пословања и постигнутим финансијским уштедама (јавно осветљење) – информација

18. седнциа Скупштине општине - предлози

Сазив 18. седнице Скупштине општине

1. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период јануар-јун 2022.године 

1.1. Mишљење Комисије

2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022.годину

2.1. Mишљење Комисије

3. Предлог Одлуке о јавним расправама

4. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о превозу путника у градском и приградском превозу на територији општине Велико Градиште

4.1. Mишљење Комисије

5. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште непосредном погодбом

5.1. Mишљење Комисије

6. Предлог Решења о давању сагласности на Анекс бр.1 Уговора о ЈПП без елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште

6.1. Mишљење Комисије

7. Предлог Решење о укидању својства јавног некатегорисаног пута

7.1. Mишљење Комисије

8. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом (Ружа и Војислав Стојановић)

9. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Компанија “Стокић“)

10. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Кандлбауер Златица)

11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Миловановић Виолета)

12. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште (Станојевић Станка)

13. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата вршиоцу дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште

14. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште

15. Предлог Решења о давању сагласности на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за период од 1.1.2022.године до 30.6.2022.године

16. Предлог Решења о давању сагласности на измену Програма пословања ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за 2022.годину

17. Извештај о резултатима пословања и постигнутим финансијским уштедама (јавно осветљење) – информација

17. Седница Скупштине општине - 20.07.2022.

Записник са 16. седнице Скупштине општине

1. Одлука о додељивању општинских награда за 2022. годину

2. Одлука о додели повеље

3. Одлука о изради Стратегије унапређења положаја младих општине Велико Градиште за период од 2023 – 2027. године

4. Одлука о приступању изради Плана развоја општине Велико Градиште за период од 2023 – 2033 – године

5. Одлука о измени и допуни Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште

6. Решење о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

7. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

8. Одлука о измени и допуни Одлуке о усвајању ценовника комуналне услуге – радови на редовном одржавању улица и општинских путева на територији општине Велико Градиште за 2022. годину

8.1. Ценовник радова на изградњи путева

17. седница Скупштине општине - предлози

Сазив 17. седнице Скупштине општине – 20.07.2022.

1. Предлог Одлуке о додељивању општинских награда за 2022. годину

2. Предлог Одлуке о додели повеље

3. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода

4. Предлог Одлуке о изради Стратегије унапређења положаја младих општине Велико Градиште за период од 2023 – 2027. године

5. Предлог Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Велико Градиште за период од 2023 – 2033- године

6. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште

7. Предлог Решења о поништавању Решења Скупштине општине Велико Градиште број 464-319/2020-01-1 од 14.12.2020. године

8. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

9. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

Допуна дневног реда 17. седнице Скупштине општине

1. Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о усвајању ценовника комуналне услуге – радови на редовном одржавању улица и општинских путева на територији општине Велико Градиште за 2022. годину
– Захтев
– Ценовник

16. седница Скупштина општине - 21.06.2022

Записник са 15. седнице СО Велико Градиште

1. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште

2. Решење о престанку функције Заменика председника Скупштине општине Велико Градиште

3. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште

4. Избор Заменика председника Скупштине општине Велико Градиште

5. Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2021. годину + прилози

6. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину

7. Одлука о изради плана Детаљне регулације за изградњу соларне електране „Печаница – Љубиње“ на територији општине Велико Градиште

8. Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште непосредном погодбом

9. Одлука о именовању Локалног антикорупцијског тела

10. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Јован Миленковић)

11. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Бојан Динић)

12. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Милошевић Радисав)

13. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Друштво за трговину транспорт и услуге Бекић 001д.о.о)

14. Решење о поништају Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стокић Љубисав)

15. Решење о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту, (Футура Плус д.о.о.)

16. Решење о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту, (Ђоловић Миланка и Стојадиновић Драгица)

17. Решење о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште, (Јовић Љубиша)

18. Решење о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште, (Стевић Миланче)

19. Решење о продужењу важења решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења плаже на Сребрном језеру, (Ћирковић Милан)

20. Решење о давању сагласности на Годишњи ликвидациони извештај за период од 01.01.2021. – 31.12.2021. године, ликвидационог управника ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ – у ликвидацији

21. Решење о давању сагласностина Годишњи извештај о пословању ЈКП “Дунав Велико Градиште“ (са финансијским извештајем и извештајем овлашћеног ревизора) за период од 01.01.2021.године до 31.12.2021.године

22. Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

23. Решење о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину бр.1149/2022 од 27.05.2022.године

24. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2021. годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“

25. Решење о давању сагласности на Изменепрограмарада за 2022.годинуЈУ Народнe библиотекe “Вук Караџић“ВеликоГрадиште

26. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“ Велико Градиште за 2022.годину

27. Решење о давању сагласности на Измену у Плану и програму рада са финансијским показатељима за 2022. годину ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

28. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Плана и програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2022. годину

29. Решење о давању сагласности на Прву измену и допуну Плана рада и финансијског плана ЈУ Спортски центар Велико Градиште за 2022. годину

30. Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центар за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2022. годину

31. Решење о давању сагласности на Другу измену финансијског плана за 2022. годину ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште

32. Решење о давању сагласности на Измену финансијског плана за 2022. годину ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

33. Решење о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац

34. Решење о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину ОШ „Миша Живановић“ Средњево

35. Решење о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

36. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Велико Градиште

37. Решење о разрешењу Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

38. Решење о именовању Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

39. Решење о разрешењу Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

40. Решење о именовању Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

41. Решење о разрешењу Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

42. Решење о именовању Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

43. Решења о разрешењу Школског одбора Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

44. Решење о именовању Школског одбора Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

16. седница Скупштине општине - предлози

Сазив 16. седнице Скупштине општине Велико Градиште

1. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште

2. Предлог Решења о престанку функције Заменика председника Скупштине општине Велико Градиште

3. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Велико Градиште

Напомена: Предлог Одлуке биће достављен на седници Скупштине, одмах након што Општинска изборна комисија достави Решење о додели мандата наредном кандидату за одборника)

4. Избор Заменика председника Скупштине општине Велико Градиште

Напомена: Предлог Одлуке биће достављен на седници Скупштине, одмах након што Општинска изборна комисија достави Решење о додели мандата наредном кандидату за одборника)

5. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2021. годину,(због обимности материјала, прилози су нарезани на диску)

6. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину, (због обимности материјала, одлука је нарезана на диску)

7. Предлог Одлуке о изради плана Детаљне регулације за изградњу соларне електране „Печаница – Љубиње“ на територији општине Велико Градиште

8. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште непосредном погодбом

9. Предлог Одлуке о именовању Локалног антикорупцијског тела

10. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Јован Миленковић)

11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Бојан Динић)

12. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Милошевић Радисав)

13. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Друштво за трговину транспорт и услуге Бекић 001д.о.о)

14. Предлог Решења о поништају Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стокић Љубисав)

15. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту, (Футура Плус д.о.о.)

16. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту, (Ђоловић Миланка и Стојадиновић Драгица)

17. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште, (Јовић Љубиша)

18. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште, (Стевић Миланче)

19. Предлог Решења о продужењу важења решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења плаже на Сребрном језеру, (Ћирковић Милан)

20. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи ликвидациони извештај за период од 01.01.2021. – 31.12.2021. године, ликвидационог управника ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ – у ликвидацији

21. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи извештај о пословању ЈКП “Дунав Велико Градиште“ (са финансијским извештајем и извештајем овлашћеног ревизора) за период од 01.01.2021.године до 31.12.2021.године

22. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

23. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину бр.1149/2022 од 27.05.2022.године

24. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2021. годину ЈКП „Дунав Велико Градиште“

25. Предлог Решења о давању сагласности на Измене програма рада за 2022.годину ЈУ Народнe библиотекe “Вук Караџић“ Велико Градиште

26. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“ Велико Градиште за 2022.годину

27. Предлог Решења о давању сагласности на Измену у Плану и програму рада са финансијским показатељима за 2022. годину ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

28. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана и програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2022. годину

29. Предлог Решења о давању сагласности на Прву измену и допуну Плана рада и финансијског плана ЈУ Спортски центар Велико Градиште за 2022. годину

30. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центар за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2022. годину

31. Предлог Решења о давању сагласности на Другу измену финансијског плана за 2022. годину ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште

32. Предлог Решења о давању сагласности на Измену финансијског плана за 2022. годину ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

33. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац

34. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину ОШ „Миша Живановић“ Средњево

35. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2022. годину Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

36. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Велико Градиште

37. Предлог Решења о разрешењу Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

38. Предлог Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

39. Предлог Решења о разрешењу Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

40. Предлог Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

41. Предлог Решења о разрешењу Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

42. Предлог Решења о именовању Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

43. Предлог Решења о разрешењу Школског одбора Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

44. Предлог Решења о именовању Школског одбора Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

15. седница Скупштине општине - 08.04.2022.

Записник са 14. седнице Скупштине општине Велико Градиште

1. Одлука о усвајању Треће измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште

2. Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне и ветроелектране „Ледерата“, на територији општине Велико Градиште и града Пожаревца

3. Одлука о изради Плана детаљне регулације еко–солар и ветропарк Бели Багрем на територији општине Велико Градиште

4. Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште

5. Одлука о прихватању на коришћење непокретности у јавној својини Републике Србије

6. Одлукa o усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2022. годину

7. Одлукао категоризацији општинских путева и улица на територији општине Велико Градиште, Решење о исправци

8. Oдлука о измени Одлуке о социјалној заштити општине Велико Градиште

9. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Митровић Владан из Пожаревца)

10. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Миленковић Јован из Крагујевца)

11. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Стокић Љубисав из Затоња)

12. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Драган Ступар из Вршца)

13. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Миленковић Јован из Крагујевца)

14. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Александар Стаматовић из Рама)

15. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Предраг Дробњак из Београда)

16. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Драган Ступар из Вршца)

17. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Драган Ступар из Вршца)

18. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Драган Ступар из Вршца)

19. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Љубиша Стевановић из Великог Градишта)

20. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Ђорђевић Бојан из Пожаревца)

21. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Душан Ракић из Пожаревца)

22. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Ивица Јаношевић из Пожаревца)

23. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Брајковић Никола из Великог Градишта)

24. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Чуде Радован из Кличевца)

25. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Дробњак Бојана из Београда)

26. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Перић Никола из Пожаревца)

27. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Перић Никола из Пожаревца)

28. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, (Марковић Слађан из Великог Градишта)

29. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Дробњак Бојана из Београда)

30. Решење о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту (Ристић Љубиша из Великог Градишта)

31. Решење о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту (Поповић Душан из Великог Градишта)

32. Решење о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Младеновић Жељко из Великог Градишта)

33. Решење о продужењу важења Решења о давању неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Марковић Душан из Великог Градишта)

34. Решење о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Ристић Снежана из Београда)

35. Решење о продужењу важења Решења о давању неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту (Димитриевски Драгана)

36. Решење о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту (Пауновић Радиша из Тополовника)

37. Решење о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера (Мишић Дејан из Острова)

38. Решење о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина на територији општине Велико Градиште ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера (Влаховић Емилија из Мраморка)

39. Решење о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањег монтажног објекта привременог карактера (Бошковић Марија из Великог Градишта)

40. Решење о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту (Дамњановић Властимир из Великог Градишта)

41. Решење о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту (Адамовић Драгиша из Великог Градишта)

42. Решење о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Урошевић Предраг из Мраморка)

43. Решење о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту (Славковић Верица из Великог Градишта)

44. Решење о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту (Продановић Милану из Београда)

45. Решење о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Унгурјановић Драган из Великог Градишта)

46. Решење о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту, ради постављања мањих монтажних објеката – педалина на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Здравковић Саша из Великог Градишта)

47. Решење о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту, ради постављања мањих монтажних објеката – педалина на Сребрном језеру у Великом Градишту, (Бурмазевић Јованка из Великог Градишта)

48. Решење о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења плаже на Сребрном језеру, (Шћекић Зоран из Великог Градишта)

49. Решење о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење уз накнаду неизграђеног градског грађевинског земљишта (Зоран Здравковић из Великог Градишта)

50. Решењео давању сагласности на нацрт јавног уговора јавно-приватног партнерства без елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиштеса јавним плаћањем

50.1 Модел јавног уговора
50.2 Образац понуде
50.3 Пројектни задатак и Финансијска понуда

51. Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште

52. Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште

53. Решење о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Велико Градиште

54. Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

55. Решење о давању сагласности на Допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2022. годину, ЈКП „Дунав Велико Градиште“

56. Решење о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину

57. Решење о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању и годишњи обрачун за 2021. годину Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

58. Решење о давању сагласности на Финансијски извештај за 2021. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

59. Решење о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину

60. Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове општине Велико Градиште

15. седница Скупштине општине - 08.04.2022 - предлози

Сазив 15. седнице Скупштине општине

1. Предлог Одлуке о усвајању Треће измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште

2. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне и ветроелектране „Ледерата“, на територији општине Велико Градиште и града Пожаревца

3. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације еко – солар и ветропарк Бели Багрем на територији општине Велико Градиште

4. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште

5. Предлог Одлуке о прихватању на коришћење непокретности у јавној својини Републике Србије

6. Предлог Одлуке o усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2022. годину

7. Предлог Одлукео категоризацији општинских путева и улица на територији општине Велико Градиште

8. ПредлогOдлуке о измени Одлуке о социјалној заштити општине Велико Градиште

9. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Митровић Владан из Пожаревца)

10. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Миленковић Јован из Крагујевца)

11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Стокић Љубисав из Затоња)

12. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Драган Ступар из Вршца)

13. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Миленковић Јован из Крагујевца)

14. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Александар Стаматовић из Рама)

15. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Предраг Дробњак из Београда)

16. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Драган Ступар из Вршца)

17. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Драган Ступар из Вршца)

18. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Драган Ступар из Вршца)

19. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Љубиша Стевановић из Великог Градишта)

20. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Ђорђевић Бојан из Пожаревца)

21. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Душан Ракић из Пожаревца)

22. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Ивица Јаношевић из Пожаревца)

23. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Брајковић Никола из Великог Градишта)

24. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Чуде Радован из Кличевца)

25. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Дробњак Бојана из Београда)

26. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Перић Никола из Пожаревца)

27. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Перић Никола из Пожаревца)

28. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Марковић Слађан из Великог Градишта)

29. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем (Дробњак Бојана из Београда)

30. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту (Ристић Љубиша из Великог Градишта)

31. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту (Поповић Душан из Великог Градишта)

32. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту (Младеновић Жељко из Великог Градишта)

33. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту (Марковић Душан из Великог Градишта)

34. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту (Ристић Снежана из Београда)

35. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту (Димитриевски Драгана)

36. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту (Пауновић Радиша из Тополовника)

37. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту (Удружење ПУЖ)

38. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера (Мишић Дејан из Острова)

39. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина на територији општине Велико Градиште ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера (Влаховић Емилија из Мраморка)

40. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањег монтажног објекта привременог карактера (Бошковић Марија из Великог Градишта)

41. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту (Дамњановић Властимир из Великог Градишта)

42. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера у Великом Градишту (Адамовић Драгиша из Великог Градишта)

43. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту (Урошевић Предраг из Мраморка)

44. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту (Славковић Верица из Великог Градишта)

45. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту (Продановић Милану из Београда)

46. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп јавних и других површина на одређено време, ради постављања мањих монтажних објеката – тезги на Сребрном језеру у Великом Градишту (Унгурјановић Драган из Великог Градишта)

47. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту, ради постављања мањих монтажних објеката – педалина на Сребрном језеру у Великом Градишту (Здравковић Саша из Великог Градишта)

48. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту, ради постављања мањих монтажних објеката – педалина на Сребрном језеру у Великом Градишту (Бурмазевић Јованка из Великог Градишта)

49. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења плаже на Сребрном језеру (Шћекић Зоран из Великог Градишта)

50. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење уз накнаду неизграђеног градског грађевинског земљишта (Зоран Здравковић из Великог Градишта)

51. Предлог Решења о давању сагласности на нацрт јавног уговора јавно-приватног партнерства без елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште са јавним плаћањем

52. Предлог Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште

53. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште

54. Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Велико Градиште

55. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

56. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну Посебног програма о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2022. годину, ЈКП „Дунав Велико Градиште“

57. Предлог Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину

58. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању и годишњи обрачун за 2021. годину Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

59. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2021. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

60. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину

61. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове општине Велико Градиште

14. седница Скупштине општине - 10.02.2022.

Записник са 13. седнице Скупштине општине

1.Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину за запошљавање општине Велико Градиште за 2022. и 2023. годину

2.Одлука о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање општине Велико Градиште за 2022. и 2023. годину

2.1.Локални акциони план за запошљавање општине Велико Градиште за 2022. и 2023. годину

3.Одлука о усвајању Плана детаљне регулације Подручја и околине средњевековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште

3.1.План детаљне регулације Подручја и околине средњевековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште- текстуални део

4.Одлука о погребној делатности на територији општине Велико Градиште

5.Одлука о пијацама

6.Одлука о одржавању јавних зелених површина

7.Одлука о снабдевању водом на територији општине Велико Градиште

8.Одлука о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за поверавање комуналне делатности одржавања јавних зелених површина на територији општине Велико Градиште

9.Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Јелисавета и Предраг Стевановић)

10.Решење о давању сагласности на Извештају о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Велико Градиште за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године

11.Решење о давању сагласности Основној школи “Иво Лола Рибар“ из Великог Градишта на Извештај о финансијском пословању у 2021. годину бр.61 од 18.01.2022. г.

12.Решење о давању сагласности Средњој школи “Милоје Васић“ из Великог Градишта на Финансијски извештај за 2021. годину

13.Решење о давању сагласности Основној школи “Миша Живановић“ из Средњева на Извештај о финансијском пословању у 2021. години

14.Решење о давању сагласности на Извештај о раду Јавне установе “Спортски центар“ Велико Градиште за период 1.1.2021. до 31.12.2021.године

15.Решење о давању сагласности на Извештај о раду Јавне установе Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за период 1.1.2021. до 31.12.2021. године

16.Решење о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај ЈУ “Народни музеј Велико Градиште“ за 2021. годину

17.Решење о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2021. годину

18.Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета за календарску 2021.годину Акредитоване здравствене установе Дома здравља Велико Градиште

19.Решење о давању сагласности на Финансијски извештај за 2021. годину Школи за основно и средње музичко образовање “Стеван Мокрањац“ Пожаревац

20.Решење о разрешењу и именовању члана школског одбора Основне Школе „Миша Живановић“ из Средњева

21.Решење о престанку дужности в.д. директора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

22.Решење о именовању в.д. директора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

23.Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије општине Велико Градиште у сталном саставу

14. седницa Скупштине општине - 10.02.2022 - предлози

Сазив 14. седнице Скупштине општине Велико Градиште

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину

2. Предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање општине Велико Градиште за 2022. и 2023. годину

3. Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације Подручја и околине средњевековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште

4. Предлог Одлуке о погребној делатности на територији општине Велико Градиште

5. Предлог Одлуке о пијацама

6. Предлог Одлуке о одржавању јавних зелених површина

7. Предлог Одлуке о снабдевању водом на територији општине Велико Градиште

8. Предлог Одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за поверавање комуналне делатности одржавања јавних зелених површина на територији општине Велико Градиште

9. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Јелисавета и Предраг Стевановић)

10. Предлог Решења о давању сагласности на Извештају о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Велико Градиште за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године

11. Предлог Решења о давању сагласности Основној школи “Иво Лола Рибар“ из Великог Градишта на Извештај о финансијском пословању у 2021. годину бр.61 од 18.01.2022.

12. Предлог Решења о давању сагласности Средњој школи “Милоје Васић“ из Великог Градишта на Финансијски извештај за 2021. годину

13. Предлог Решења о давању сагласности Основној школи “Миша Живановић“ из Средњева на Извештај о финансијском пословању у 2021. години

14. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Јавне установе “Спортски центар“ Велико Градиште за период 1.1.2021. до 31.12.2021.године

15. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Јавне установе Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за период 1.1.2021. до 31.12.2021. године

16. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај ЈУ “Народни музеј Велико Градиште“ за 2021. годину

17. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2021. годину

18. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај о извршењу буџета за календарску 2021.годину Акредитоване здравствене установе Дома здравља Велико Градиште

19. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2021. годину Школи за основно и средње музичко образовање “Стеван Мокрањац“ Пожаревац

20. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора Основне Школе „Миша Живановић“из Средњева

– Одлука о позитивном мишљењу 1

– Одлука о позитивном мишљењу 2

13. Седница Скупштине општине - 15.12.2021.

Записник са 12. седнице Скупштине општине

1. Одлука о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину, са Кадровским планом за 2022. годину

2. Одлука о ангажовању екстерне ревизије

3. Одлука о локалним комуналним таксама за територију општине Велико Градиште

4. Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште

5. Одлука о усвајању Локалног антикорупцијског плана општине Велико Градиште за период 2021-2024

6. Одлука о изради Треће измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“ у општини Велико Градиште

7. Одлука о измени Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште

8. Одлука о усвајању Ценовника комуналне услуге – радови на редовном одржавању улица и општинских путева на територији општине Велико Градиште за 2022. годину

9. Одлука о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште

10. Одлука о укидању Комисије за прописе

11. Решење о разрешењу чланства у Савету за јавну безбедност и сигурност грађана општине Велико Градиште

12. Решење о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планомза 2022. годину ЈУ Народни музеј Велико Градиште

13. Решење о давању сагласности на Годишњи план и програмрадаса финансијским планом за 2022. годину као и Финансијски план расхода за 2022. годину ЈУ Народна библиотека “Вук Караџић“ ВеликоГрадиште

14. Решење о давањ у сагласности на План и програм рада за 2022. годину ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

15. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2022. годину

16. Решење о давању сагласности на Планрада и финансијски план Јавне установе “Спортски центар“ Велико Градиште за 2022. годину

17. Решење о давању сагласности на предлог Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2022. годину са финансијским планом

18. Решење о давању сагласности на предлог Плана рада Акредитоване здравствене установе Дома здравља Велико Градиште за 2022. годину

19. Решење о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Предшколске установе “Мајски цвет“ из Великог Градишта

20. Решење о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Основне школе “ИвоЛолаРибар“ Велико Градиште

21. Решење о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

22. Решење о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

23. Решење о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Средње школе „Милоје Всић“ Велико Градиште

24. Решење о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Школе за основно и средње музичко образовање “Стеван Мокрањац“ Пожаревац

25. Решење о давању сагласности на Програм пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ из Великог Градиштаз а 2022. годину

26. Решење о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2022. годину ЈКП “Дунав Велико Градиште“

27. Информација – Програм рада Црвеног крста Велико Градиште за 2022. годину

28. Информација – Извештај о ревизији правилности пословања Општине Велико Градиште, који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и расходе за запослене за 2020. годину, код директних корисника буџетских средстава

13. седница Скупштине општине - 15.12.2021 - предлози

Сазив 13. седнице Скупштине општине – 15.12.2021

1. Предлог Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину, са Кадровским планом

2. Предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије

3. Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Велико Градиште

4. Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште

5. Предлог Одлуке о усвајању Локалног антикорупцијског плана општине Велико Градиште за период 2021-2024

6. Предлог Одлуке о изради Треће измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“ у општини Велико Градиште

7. Предлог Одлуке о измени Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште

8. Предлог Одлуке о усвајању Ценовника комуналне услуге – радови на редовном одржавању улица и општинских путева на територији општине Велико Градиште за 2022. годину

9. Предлог Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште

10. Предлог Одлуке о укидању Комисије за прописе

11. Предлог Решења о разрешењу чланства у Савету за јавну безбедност и сигурност грађана општине Велико Градиште

12. Предлог Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом за 2022. годину ЈУ Народни музеј Велико Градиште

13. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи план и програм рада са финансијским планом за 2022.годину као и Финансијски план расхода за 2022.годину ЈУ Народна библиотека “Вук Караџић“ Велико Градиште

14. Предлог Решења о давању сагласности на План и програм рада за 2022. годину ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

15. Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2022. годину

16. Предлог Решења о давању сагласности на План рада и финансијски план Јавне установе “Спортски центар“ Велико Градиште за 2022. годину

17. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2022.годину са финансијским планом

18. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Плана рада Акредитоване здравствене установе Дома здравља Велико Градиште за 2022.годину

19. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022.годину Предшколске установе “Мајски цвет“ из Великог Градишта

20. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022.годину Основне школе “Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

21. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

22. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

23. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

24. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022.годину Школе за основно и средње музичко образовање“Стеван Мокрањац“ Пожаревац

25. Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2022.годину

26. Предлог Решења о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2022.годину ЈКП “Дунав Велико Градиште“

27. Информација – Програм рада Црвеног крста Велико Градиште за 2022. годину

28. Информација – Извештај о ревизији правилности пословања Општине Велико Градиште, који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и расходе за запослене за 2020. годину, код директних корисника буџетских средстава

– Позитивно мишљење Одбора за друштвено-економски развој, привреду и финансије

12. Седница Скупштине општине - 19.11.2021.

Записник са 11. седнице Скупштине општине

1. Извештај о остварењу буџета за период јануар–септембар 2021. године

– Програм 1

– Програм 2

– Програм 3

– Програм 4

– Програм 5

– Програм 6

– Програм 7

– Програм 8

– Програм 9

– Програм 10

– Програм 11

– Програм 12

– Програм 13

– Програм 14

– Програм 15

– Програм 16

2. Одлукa о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. године

3. Одлукa о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште

4. Одлукa о доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште

5. Одлукa о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину

6. Одлукa о мањим монтажним објектима привременог карактера

7. Одлукa о измени Одлуке о оснивању савета за јавну безбедност и сигурност грађана општине Велико Градиште

8. Одлукa о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији општине Велико Градиште

9. Решењe о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште (Цветковић Горан)

10. Решењe о престанку мандата директора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“

11. Решењe о именовању директора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“

12. Решењe о давању сагласности на Предлог Измене финансијског плана Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2021. годину

13. Решењe о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2021. годину

14. Решењe о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2021. годину

15. Решењe о давању сагласности на Измене финансијског плана Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2021. годину

16. Решењe о давању сагласности на Измене финансијског плана Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2021. годину

17. Решењe о давању сагласности на Другу измену и допуну Плана рада и финансијског плана Дома здравља Велико Градиште за 2021. годину

18. Решењe о давању сагласности на Трећу измену и допуну Плана рада и финансијског плана ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште за 2021. годину

19. Решењe о давању сагласности на Измене у Програму рада ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2021. годину

20. Решењe о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2021. годину

21. Решењe о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину

22. Решењe о давању сагласности на Измену и допуну Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021. годину

23. Решењe о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања за период 01.01.2021 – 30.09.2021. године ЈКП „Дунав Велико Градиште“

24. Решењe о давању сагласности на Измену 3 Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2021. годину

25. Решењe о давању сагласности на Допуну Посебног програма ЈКП „Дунав Велико Градиште“ о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2021. годину

26. Одлука о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњег програма организација у области спорта са седиштем на територије општине Велико Градиште за 2022. годину

12. седница Скупштине општине - 19.11.2021. предлози

Сазив 12. седнице Скупштине општине 19.11.2021.

1.Предлог Извештаја о остварењу буџета за период јануар – септембар 2021. године

1.1. Анализа свих програма збирно 9.2021

1.2. Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

1.2.3. Мишљење Савета 1.

1.2.3.4. Мишљење Савета. 2.

1.3. Програм 2 – Комуналне делатности

1.4 Програм 3 – Локални економски развој

1.5. Програм 4 – Развој туризма

1.6. Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

1.7. Програм 6 – Заштита животне средине

1.8. Програм 7 – Саобраћај

1.9. Програм 8 – Предшколско васпитање

1.10. Програм 9 – Основно образовање и васпитање

1.11. Програм 10 – Средње образовање и васпитање

1.12. Програм 11 – Социјална и дечија заштита

1.13. Програм 12 – Здравствена заштита

1.14. Програм 13 – Развој културе и информисања

1.15. Програм 14 – Развој спорта и омладине

1.16. Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

1.17. Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. године

3. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште

4. Предлог Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште

5. Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину

6. Предлог Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера

7. Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању савета за јавну безбедност и сигурност грађана општине Велико Градиште

8. Предлог Одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији општине Велико Градиште

9. Предлог Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште (Цветковић Горан)

10. Предлог Решења о престанку мандата директора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“

11. Предлог Решења о именовању директора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“

12. Предлог Решења о давању сагласности на Предлог Измене финансијског плана Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2021. годину

13. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2021. годину

14. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2021. годину

15. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2021. годину

16. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2021. годину

17. Предлог Решења о давању сагласности на Другу измену и допуну Плана рада и финансијског плана Дома здравља Велико Градиште за 2021. годину

19. Предлог Решења о давању сагласности на Измене у Програму рада ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2021. годину

20. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2021. годину

21. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину

22. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021. годину

23. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања за период 01.01.2021 – 30.09.2021. године ЈКП „Дунав Велико Градиште“

24. Предлог Решења о давању сагласности на Измену 3 Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2021. годину

25. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну Посебног програма ЈКП „Дунав Велико Градиште“ о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2021. годину

11. седница Скупштине општине - 04.10.2021.

Записник са 10. седнице Скупштине општине

Извештај о остварењу буџета за период јануар–јун 2021. године

Одлука о прихватању давања на коришћење непокретности у јавној својини Републике Србије

Решење о давању сагласности на Статут ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године

Решење о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Весна Раденковић)

Решење о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Драган Траиловић)

Решење о отуђењу грађевинског земаљишта из јавне својине општине Велико Градиште, (Бранка Стефановић)

Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, (Десимир Пауновић)

Решење о именовању директора ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Решење о престанку мандата вршиоца дужности ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Решење о престанку мандата директора Туристичке организације општине Велико Градиште

Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште

Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште

Решење o именовању Локалног савета родитеља

Решење о престанку вршиоца дужности директора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

11. седница Скупштине општине - 04.10.2021 - предлози

Сазив 11. седнице Скупштине

Предлог Извештаја о остварењу буџета за период јануар–јун 2021. године

Програм 1

Програм 2

Програм 3

Програм 4

Програм 5

Програм 6

Програм 7

Програм 8

Програм 9

Програм 10

Програм 11

Програм 12

Програм 13

Програм 14

Програм 15

Програм 16

Предлог Одлуке о прихватању давања на коришћење непокретности у јавној својини Републике Србије

Предлог Решења о давању сагласности на Статут ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године

Предлог Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Весна Раденковић)

Предлог Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Драган Траиловић)

Предлог Решења о отуђењу грађевинског земаљишта из јавне својине општине Велико Градиште, (Бранка Стефановић)

Предлог Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Перић, Стојићевић, Живорадовић)

Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, ( Десимир Пауновић)

Предлог Решења о именовању директора ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Предлог Решења о престанку мандата вршиоца дужности ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Предлог Решења о престанку мандата директора Туристичке организације општине Велико Градиште

Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште

Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште

Предлог Решења o именовању Локалног савета родитеља

10. седница Скупштине општине - 19.08.2021.

Записник са 9. седнице Скупштине општине

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. годину

Одлука о усвајању Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште

Одлука о сахрањивању и гробљима

Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Стевановић Предраг и Стевановић Јелисавета)

Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину

Решење о давању сагласности на Измену и допуну Плана рада и финансијског плана Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште за 2021. годину

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021. годину

Решење о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

Решење о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

Решење о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

Информација – Годишњи извештај о мерењу и верификацији остварене уштеде за трећу годину гарантног периода – јавно осветљење

10. седница Скупштине општине - 19.08.2021. предлози

Сазив 10. седнице Скупштине општине

Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. годину

Предлог Одлукео усвајању Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште

Предлог Одлуке о сахрањивању и гробљима

Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, (Пауновић Десимир)

Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Стевановић Предраг и Стевановић Јелисавета

Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину

Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана рада и финансијског плана Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште за 2021. годину

Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021. годину

Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

Информација – Годишњи извештај о мерењу и верификацији остварене уштеде за трећу годину гарантног периода – јавно осветљење

9. Седница Скупштине општине - 05.08.2021

9. Седница Скупштине општине - 05.08.2021. предлози

Сазив 9. седнице Скупштине општине

Предлог Oдлуке о измени Oдлуке о општинским путевима и улицама на територији општине Велико Градиште

Предлог Одлуке о измени Одлуке о некатегорисаним путевима на територији општине Велико Градиште

Предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању предлога пројекта јавно приватног партнерства за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште (због обимности материјала, прилози се достављају на диску)

Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште

Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

8. седница Скупштине општине - 19.07.2021

Записник са 7. седнице Скупштине општине

Одлука о додељивању општинских награда за 2021. годину

Одлука о додели повеље

Одлука о усвајању Просторног плана општине Велико Градиште

Одлука о усвајању Измене и допуне Плана детаљне регулације централне зоне насеља Велико Градиште

Одлука о усвајању Друге Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште

Одлука о усвајању Плана детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро у општини Велико Градиште

Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица, повратника по основу Споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији општине Велико Градиште у периоду 2021–2025 године

Одлука о родној равноправности на територији општине Велико Градиште

Одлука о радном времену угоститељских објеката

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Велико Градиште

Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште (Милан Динић – локал и стан)

Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Тадић Дарко)

Решење о давању сагласности на Статут о измени Статута Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

Решење о давању сагласности на Допуну Годишњег плана и програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2021. годину, број 156/20 од 18.11.2020. године

Решење о образовању Комисије за израду Предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште

Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

Решење о именовању Савета за популациону политику

Решење о разрешењу и именовању Комисије за родну равноправност

Пословник Скупштине општине Велико Градиште – пречишћен текст – 19.07.2021

8. седница Скупштине општине - 19.07.2021. предлози

Сазив 8. седнице Скупштине општине

1. Предлог Одлуке о додељивању општинских награда за 2021. годину

2. Предлог Одлуке о додели повеље

3. Предлог Одлуке о усвајању Измене и допуне Плана детаљне регулације централне зоне насеља Велико Градиште

4. Предлог Одлуке о усвајању Друге Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште

5. Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро у општини Велико Градиште

6. Предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица, повратника по основу Споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији општине Велико Градиште у периоду 2021. – 2025. и Одлука – позитивно мишљење

7. Предлог Одлуке о родној равноправностина територији општине Велико Градиште

8. Предлог Одлуке о радном времену угоститељских објеката и Одлука – позитивно мишљење

10. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште (Милан Динић – локал и стан)

11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Тадић Дарко)

12. Предлог Решења о давању сагласности на Статут о измени Статута Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

13. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну Годишњег плана и програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2021. годину, број 156/20 од 18.11.2020. године

14. Предлог Решења о образовању Комисије за израду Предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште

15. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

16. Предлог Решења о именовању Савета за популациону политику

17. Предлог Решења о разрешењу и именовању Комисије за родну равноправност

– Предлог за допуну дневног реда

18. Одлука о усвајању Просторног плана општине Велико Градиште

image_pdfimage_print