Председник

Драган Милић

 

Председник општине

Рођен у Куману код Великог Градишта. Дипломирао на Вишој економској школи у Београду.

Од 1992. године је на функцији  председника општине и председника Извршног одбора општине Велико Градиште, а од 1993. до 1997. године и народни посланик у Скупштини Србије. За председника општине други пут је изабран на директним изборима 2004. године, а од 2010. године поново обавља ову функцију.

  • Заменик председника општине: Слађан Марковић

    E-mail: office@velikogradiste.rs

    Телефон: 012/660-128

Председника општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Председник општине:

1) представља и заступа општину;

2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;

3) наредбодавац је за извршење буџета;

4) оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;

5) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета општине;

6) усмерава и усклађује рад Општинске управе;

7) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине општине;

8) информише јавност о свом раду;

9) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа општине онемогућава вршење надлежности општине;

10) подноси извештај Скупштини о извршењу буџета;

11) одлучује о употреби сталне и текуће буџетске резерве у складу са законом;

12) одлучује о промени апропријације у току године, у складу са законом којим се уређује буџетски систем;

13) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима општине.

Председник општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа општине и Општинске управе.

image_pdfimage_print