• Начелник Општинске управе: Сања Стојадиновић

    Телефон: 012/662-124

    Мобилни телефон: 069/8017700

Одлука о општинској управи

Одлуком се уређују питања организације и делокруга рада, начин руковођења, финансирање, јавност рада и друга питања од значаја за рад Општинске управе општине Велико Градиште.

Општинска управа:
1. припрема нацрте прописа и других аката које доносе Скупштина општине, Општинско веће и председник општине;
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Општинског већа и председника општине;
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
6. обавља стручне и друге послове које утврде Скупштина општине и председник општине и Општинско веће,
7. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности општине и поверених послова Општинском већу по потреби, а најмање једном годишње.

Општинска управа обавља послове на основу и у оквиру Устава, закона, Статута општине и других аката општине.

Општинска управа општине Велико Градиште се образује као јединствени орган.

У оквиру Општинске управе образују се организационе јединице за вршење сродних послова.

Рад Општинске управе доступан је јавности и подложан критици и јавној контроли грађана на начин утврђен законом и Статутом општине.

Радом Општинске управе руководи начелник кога поставља Општинско веће на основу јавног огласа, на 5 година.
Начелник Општинске управе руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.
За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Скупштини општине и Општинском већу.

Запослени у Општинској управи дужни су да своје послове обављају савесно и непристрасно, при чему се не могу руководити својим политичким убеђењима нити их могу изражавати и заступати.

image_pdfimage_print