33. седница Општинског већа - предлози и нацрти

Сазив 33. седница Општинског већа – предлози и нацрти

1. Нацрт Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину, са Кадровским планом

2. Нацрт Одлуке о ангажовању екстерне ревизије

3. Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Велико Градиште

4. Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште

5. Нацрт Одлуке о усвајању Локалног антикорупцијског плана општине Велико Градиште за период 2021-2024

– Нацрт Локалног антикорупцијског плана општине Велико Градиште за период 2021-2024

– Извештај о спроведеној јавној расправи – ЛАП

– Преглед мера које су изостављене из Нацрта локалног антикорупцијског плана општине Велико Градиште за период од 2021. године до 2024. године

6. Нацрт Одлуке о изради Треће измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“ у општини Велико Градиште

7. Нацрт Одлуке о измени Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште

8. Нацрт Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште

9. Нацрт Решења о разрешењу чланства у Савету за јавну безбедност и сигурност грађана општине Велико Градиште

10. Нацрт Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом за 2022. годину ЈУ Народни музеј Велико Градиште

11. Нацрт Решења о давању сагласности на Годишњи план и програм рада са финансијским планом за 2022. годину као и Финансијски план расхода за 2022. годину ЈУ Народна библиотека “Вук Караџић“ Велико Градиште

12. Нацрт Решења о давању сагласности на План и програм рада за 2022. годину ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

13. Нацрт Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2022. годину

14. Нацрт Решења о давању сагласности на План рада и финансијски план Јавне установе “Спортски центар“ Велико Градиште за 2022.годину

15. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2022. годину са финансијским планом

16. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Плана рада Акредитоване здравствене установе Дома здравља Велико Градиште за 2022.годину

17. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Предшколске установе “Мајски цвет“ из Великог Градишта

18. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Основне школе “Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

19. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

20. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

21. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

22. Нацрт Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2022. годину Школе за основно и средње музичко образовање “Стеван Мокрањац“ Пожаревац

23. Нацрт Решења о давању сагласности на Програм пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2022.годину

24. Нацрт Решења о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2022. годину ЈКП “Дунав Велико Градиште“

25. Информација – програм рада Црвеног Крста Велико Градиште за 2022. годину

26. Предлог Одлуке о додели новчане помоћи за лечење деце оболеле од тешких болести из буџета општине Велико Градиште

27. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац

28. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве,по захтеву одељења локалног економског развоја општинске управе Велико Градиште

29. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве,по захтеву М.З. Камијево

30. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве,по захтеву М.З. Средњево

31. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по захтеву Црвеног крста Велико Градиште

32. Предлог о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Дунав Велико Градиште бр. 2415/2021 од 29.11.2021. г. о промени Ценовника комуналних услуга на градском гробљу у Великом Градишту бр. 2212/2017, 2453/2017 и бр. 1886/2021

33. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК „ВГСК“

34. Решење о образовању Жалбене комисије општине Велико Градиште

35. Предлог Правилника о измени Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште

36. Извештај о пристиглој пријави за стипендирање докторских студија

37. Разно

ПРЕДЛОГ ЗА ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА 33. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА (02.12.2021)

1. Нацрт Одлуке о укидању Комисије за прописе
2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Националног савета Влаха у Републици Србији
3. Предлог Решење о усвајању Захтева МЗ Камијево за ослобађање обавезе плаћања закупнине закупцу пословног простора
4. Информација – Извештај о ревизији правилности пословања Општине Велико Градиште, који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и расходе за запослене за 2020. годину, код директних корисника буџетских средстава

32. седница Општинског већа - 09.11.2021.

1. Одлука о додели стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2021/2022. годину

2. Решење о одбацивању пријаве за студентску стипендију Алексић Јоване из Царевца, као неблаговремено поднете

3. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ о промени Ценовника комуналних услуга у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште

4. Решење о давању сагласности на Програм одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета, ЈКП „Дунав Велико Градиште“

5. Решење о усвајању Годишњег програма одржавања зелених површина за 2022. годину

6. Годишњи програм одржавања хигијене на површинама јавне намене за 2022. годину

7. Решење о давању сагласности на План и Програм активности сакупљања отпада и одржавања хигијене јавних површина у општини Велико Градиште за 2022. годину Привредног друштва „Spider Serbia“ д.о.о. из Борче

8. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења – Спортски савез

9. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења – Одбојкашки клуб „ВГСК“

10. Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање удружења – Српски православни манастир Нимник

11. Решење о давању сагласности Општинском правобраниоцу да закључи Споразум о решавању спорног односа у парници П.бр. 23/21

12. Решење о утврђивању износа бесплатне ужине за школску-васпитну 2021/2022. годину

13. Решење о изузећу Начелника Општинске управе

14. Правилник о измени Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште

15. Решење о додели стипендије за уписане мастер академске студије

32. седница Општинског већа - предлози и нацрти

Сазив 32. седнице Општинског већа општине Велико Градиште

1. Нацрт Извештаја о остварењу буџета за период јануар–септембар 2021. године

Анализа програма збирно
Програм 1
Програм 2
Програм 3
Програм 4
Програм 5
Програм 6
Програм 7
Програм 8
Програм 9
Програм 10
Програм 11
Програм 12
Програм 13
Програм 14
Програм 15
Програм 16

2. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. године

3. Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште

4. Нацрт Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште

5. Нацрт Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину

6. Нацрт Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера

7. Нацрт Одлуке о измени Одлуке о оснивању савета за јавну безбедност и сигурност грађана општине Велико Градиште

8. Нацрт Одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији општине Велико Градиште

9. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште (Цветковић Горан)

10. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Перић Ана)

11. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Живорадовић Јовица)

12. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Стојићевић Слађан)

13. Нацрт Решења о престанку мандата директора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“

14. Нацрт Решења о именовању директора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“

15. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2021. годину

16. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2021. годину

17. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2021. годину

18. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2021. годину

19. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2021. годину

20. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана Дома здравља Велико Градиште за 2021. годину

21. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана рада и финансијског плана ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште за 2021. годину

22. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене у Програму рада ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2021. годину

23. Нацрт Решења о давању сагласности на Изменуи допуну Програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2021. годину

24. Нацрт Решења о давању сагласности на Измене у Програму рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину

25. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021. годину

26. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања за период 01.01.2021 – 30.09.2021. године ЈКП „Дунав Велико Градиште“

27. Нацрт Решења о давању сагласности на Измену 3 Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2021. годину

28. Нацрт Решења о давању сагласности на ДопунуПосебног програма ЈКП „Дунав Велико Градиште“ о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2021. годину

29. Предлог Одлуке о додели стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2021/2022. годину

30. Извештај о пристиглој пријави за стипендирање мастер студија

31. Предлог Решења о одбацивању пријаве за студентску стипендију Алексић Јоване из Царевца, као неблаговремено поднете

32. Предлог Одлуке о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште

33. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ о промени Ценовника комуналних услуга у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Велико Градиште

34. Предлог Решеља о давању сагласности на Програм одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета, ЈКП „Дунав Велико Градиште“

35. Предлог Решења о усвајању Годишњег програма одржавања зелених површина за 2022. годину

36. Предлог Годишњег програма одржавања хигијене на површинама јавне намене за 2022. годину

37. Предлог Решења о давању сагласности на План и Програм активности сакупљања отпада и одржавања хигијене јавних површина у општини Велико Градиште за 2022. годину Привредног друштва „Spider Serbia“ д.о.о. из Борче

38. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења – Спортски савез

39. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења – Одбојкашки клуб „ВГСК“

40. Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање удружења – Српски православни манастир Нимник

41. Предлог Решења о давању сагласности Општинском правобраниоцу да закључи Споразум о решавању спорног односа у парници П.бр. 23/21, тужиоца малолетне Саре Микић из Старе Пазове, чији је законски заступник отац Жељко Микић, против тужене Општине Велико Градиште

42. Предлог Решења о утврђивању износа бесплатне ужине за школску-васпитну 2021/2022. годину

43. Предлог Решења о изузећу Начелника Општинске управе

44. Предлог Правилника о измени правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште

45. Разно

30. седница Општинског већа - 23.09.2021.

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Црвеног крста из Великог Градишта

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Кумане

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Мајиловац

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Дољашница

Решење о додели средстава, на основу Захтева клуба “Стишки орлови“ Мајиловац

Решење о образовању и именовању Савета за родну равноправност општине Велико Градиште

Решење о давању сагласности на Правилник о измени правилника о техничким условима и изради документације ради прикључења на инфраструктурну мрежу водовода бр.1884/2021 од 13.9.2021.г. ЈКП Дунав В.Градиште

Решење о давању сагласности на Правилник о измени правилника о техничким условима и изради документације ради прикључења на инфраструктурну мрежу канализације бр.1885/2021 од 13.9.2021.г. ЈКП Дунав В.Градиште

Решење о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈКП Дунав бр.1886/2021 од 13.09.2021.г. о промени ценовника комуналне услуге на градском гробљу у Великом Градишту

Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште

Решење о усвајању Извештаја о реализацији програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Велико Градиште у 2020.г. (Савет за безбедност саобраћаја на путевима на подручју општине Велико Градиште)

Решење о давању сагласности правобраниоцу за закључење споразума о мирном решењу судског спора

30. седница Општинског већа - предлози и нацрти

Сазив 30. седнице Општинског већа

Нацрт Извештаја о остварењу буџета за период јануар – јун 2021. године

– Програм 1

– Програм 2

– Програм 3

– Програм 4

– Програм 5

– Програм 6

– Програм 7

– Програм 8

– Програм 9

– Програм 10

– Програм 11

– Програм 12

– Програм 13

– Програм 14

– Програм 15

– Програм 16

Нацрт Одлуке о прихватању давања на коришћење непокретности у јавној својини Републике Србије

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о снабдевању водом

Нацрт Решења о давању сагласности на Статут ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године

Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Весна Раденковић)

Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Драган Траиловић)

Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земаљишта из јавне својине општине Велико Градиште, (Бранка Стефановић)

Нацрт Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Перић, Стојићевић, Живорадовић)

Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, ( Десимир Пауновић)

Нацрт Решења о именовању директора ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Нацрт Решења о престанку мандата вршиоца дужности ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Нацрт Решења о престанку мандата директора Туристичке организације општине Велико Градиште

Нацрт Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште

Нацрт Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Црвеног крста из Великог Градишта

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Кумане

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Мајиловац

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Дољашница

Предлог Решења о додели средстава, на основу Захтева клуба “Стишки орлови“ Мајиловац

Предлог Решења о образовању и именовању Савета за родну равноправност општине Велико Градиште

Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о измени правилника о техничким условима и изради документације ради прикључења на инфраструктурну мрежу водовода бр.1884/2021 од 13.9.2021.г. ЈКП Дунав В.Градиште

Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о измени правилника о техничким условима и изради документације ради прикључења на инфраструктурну мрежу канализације бр.1885/2021 од 13.9.2021.г. ЈКП Дунав В.Градиште

Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈКП Дунав бр.1886/2021 од 13.09.2021.г. о промени ценовника комуналне услуге на градском гробљу у Великом Градишту

Предлог Правилника о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште

Информација-Записник Управног инспектора, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Сектора управне инспекције, Одсека управне инспекције Смедерево у вршењу редовног инспекцијског надзора над Општинском управом општине Велико Градиште као надзираног субјекта.

28. седница Општинског већа - 20.08.2021

Одлука о коришћењу средстава Сталне буџетске резерве, на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, једнократна помоћ Павловић Драгомиру из Макца

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Дољашнице

Одлука о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Удружења за заштиту животиња „Зоја“ и Удружења помоћ за угрожене животиње „Пуж“ из Великог Градишта

Решење о давању сагласности на Правилник о условима за пријем, упис, боравак и испис деце у предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште број 1218 од 26.07.2021. године

Решење о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК „ВГСК“ Велико Градиште

28. седница Општинског већа - предлози

Сазив 28. седнице Општинског већа

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Сталне буџетске резерве, на основу Одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, једнократна помоћ Павловић Драгомиру из Макца

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву МЗ Дољашнице

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Удружења за заштиту животиња „Зоја“ и Удружења помоћ за угрожене животиње „Пуж“ из Великог Градишта

Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о условима за пријем, упис, боравак и испис деце у предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште број 1218 од 26.07.2021. године

Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК „ВГСК“ Велико Градиште

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, по Захтеву Средње школе „Милоје Васић“ из Великог Градишта

27. седницa Општинског већа - нацрти и предлози

Сазив 27. седнице Општинског већа – 11.08.2021.

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. годину

Нацрт Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште

Нацрт Одлуке о сахрањивању и гробљима

Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште (Пауновић Десимир)

Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Стевановић Предраг и Стевановић Јелисавета)

Нацрт Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину

Нацрт Решења Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана рада и финансијског плана Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште за 2021. годину

Нацрт Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021. годину

Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

Нацрт Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве – једнократна помоћ Васиљевић Владици из Курјача, за куповину грађевинског материјала

Предлог Решења о давању сагласности Месној заједници Кусиће за продужење закупа пословног простора

Информација – Годишњи извештај о мерењу и верификацији остварене уштеде за трећу годину гарантног периода – јавно осветљење

26. Седница Скупштине општине - 08.07.2021. предлози

Сазив 26. седнице Скупштине општине

Предлог Oдлуке о измени Oдлуке о општинским путевима и улицама на територији општине Велико Градиште

Предлог Одлуке о измени Одлуке о некатегорисаним путевима на територији општине Велико Градиште

Предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању предлога пројекта јавно приватног партнерства за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште (због обимности материјала, прилози се достављају на диску)

Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште

Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

26. седница Општинског већа - нацрти и предлози

Сазив 26. седнице Општинског већа

Нацрт Одлуке о измени Одлуке о општинским путевима и улицама на територији општине Велико Градиште

Нацрт Одлуке о измени Одлуке о некатегорисаним путевима на територијји општине Велико Градиште

Нацрт Одлуке о давању сагласности и усвајању Предлога Пројекта јавно приватног партнерства за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште

Нацрт Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште

Нацрт Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

Нацрт Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

Предлог Решења о давању сагласности на број деце у васпитним групама у Предшколској установи „Мајски цвет“ Велико Градиште

Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења, МЗ Макце

Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ОК „ВГСК“

Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења РК „ВГСК“

Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК Сираково

Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК „Млади Борац“ Мајиловац

Предлог Решења о додели средстава за финансирање/суфинансирање спортског удружења ФК „Стишки Курјак“ Курјаче

24. седница Општинског већа - 08.07.2021.

24. седница Општинског већа 08.07.2021 - нацрти и предлози

image_pdfimage_print