• Телефон:
    012/662-588
    012/676-106

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове обавља послове који се односе на: издавање извода из урбанистичких планова; издавање информација о локацији и локацијских услова; прибављање услова за пројектовање и прикључење на комуналну инфраструктуру; прибављање других посебних услова од јавних предузећа, привредних друштава и установа имаоца јавних овлашћења неопходних за израду локацијских услова зависно од намене објекта; давање обавештења о намени простора и могућности општина по захтевима странака; сарадњу са стручним службама, организацијама и правним лицима из области урбанизма и грађевине за потребе рада органа општине и Одељења; издавањеграђевинских дозвола; издавање решења о одобрењу за изградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију објеката; давање стручних мишљења у поступку издавања грађевинске дозволе и одобрења за изградњу у оквиру обједињене процедуре; обраду информација о појединим предметима, провере испуњености формалних услова за издавање грађевинске дозволе и да ли су подаци наведени у изводу из пројекта у складу са локацијским условима; да ли је идејни пројекат за прибављање решења о одобрењу за изградњу у складу са издатим локацијским условима односно планом; старање о законитом вођењу поступка издавања одобрења; припремање извештаја о раду; обављање и других задатака и послова из области припреме земљишта за грађење; издавање потврда за изграђене темеље објеката; доношење решења о припремним радовима и о пробном раду; издавање дозволе за коришћење објеката/употребне дозволе; издавање уверења о старости објеката; издавање уверења о етажирању објеката; вођење регистара издатих грађевинских дозвола и издатих употребних дозвола; издавање уверења о чињеницама о којима води евиденцију; поступка озакоњења(легализације) објеката;, спроводи поступак прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине, утврђивање земљишта за редовну употребу објекта; доношења решења конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду; утврђивање престанка права својине; поступка експропријације, доноси решење о потврђивању посебних делова зграда; води поступак о одређивању назива улица и тргова; издаје потврде о конституисању скупштине зграде, обавља стручне послове у вези општинских станова из надлежности општине, обавља стручне послове за стамбену комисију и спроводи поступак исељења бесправно усељених лица; врши административно-техничке послове у вези с поступком издавањастанова у закуп којима располаже општина;прати стање у стамбеној области; води евиденцију о стамбеним зградама; врши управне, стручне и аналитичке послове из области комуналних делатности,прати рад јавних предузећакојима је општина оснивач или суоснивач или којима је поверено обављање комуналне делатности и даје мишљења о њиховим извештајима о раду, остварујесарадњу са надлежним комуналним и јавним предузећима, инспекцијским службама и другим надлежним институцијама и учествује у принудном исељењу и записничкој примопредаји стамбеног простора. Одељење обавља и друге послове из своје надлежности.

image_pdfimage_print