Одељење за друштвене делатности и заједничке послове

  • Руководилац Одељења за друштвене делатности и заједничке послове:
    Сања Стојадиновић
    Телефон: 012/662-179

Одељење за друштвене делатности и заједничке послове обавља послове који се односе на: инспекцијски надзор над радом установа у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања, послове управљања људским ресурсима, остваривање права и обавеза из радног односа запослених, именованих и постављених лица,праћење и обезбеђивање услова за функционисање и развој у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања, културе, спорта, дечије и социјалне заштите, јавног здравља и примарне здравствене заштите, послове који се односе на друштвени положај омладине и организација које окупљају омладину, као и послове у вези с друштвеном бригом о младима, послове везане за остваривање права лица са сметњама у развоју, учествује у пословима заштите културних добара на територији општине;стара се о заштити права пацијената у складу са законом, послове за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије и природног гаса,координацију, припрему и ажурирање информација за потребе интернет презентације општине; припрему информација и званичних саопштења органа Општине; вођење управног поступка о праву на додатак на децу, родитељски додатак, накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, одсуства са рада ради посебне неге детета, накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања, децу ометену у развоју и децу из материјално угрожених породица; одлучивање у првом степену о признавању законом одређених права борцима, војним инвалидима и породицама палих бораца, доношење програма мера и активности на унапређењу квалитета и развој облика и услуга социјалне заштите у области ученичког и студентског стандарда; утврђивање права на ученичке и студентске стипендије и кредите, смештај у домове, опоравак, регресирање школарине;израда планске документације у циљу организације и обезбеђења заштите од пожара, елементарних и других већих непогода, организацију цивилне заштите; израду услова за успостављање интегрисаног система заштите и спасавања; припрема планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на територији општине; унапређење организације рада и модернизацију општинске управе;коришћење биротехничких и других средстава опреме; коришћење и одржавање зграде Општине и службених просторија: коришћење и одржавање моторних возила; одржавање чистоће пословних просторија;умножавање материјала; организацију рада доставне службе; административно – техничке послове набавке материјала; ситног инвентара и основних средстава; обављање других сервисних послова за потребе органа општине.Одељење обавља и друге послове из своје надлежности.