Ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са дела територије општине, у Општини се образују месне заједнице у складу са законом.

Ме­сна за­јед­ни­ца, односно други облик месне самоуправе, има свој­ство прав­ног лица у окви­ру вршења послова на задовољавању потреба и интереса грађана са њене територије и вршења поверених послова из надлежнсоти општине, када су јој ти послови поверени у складу са Статутом и одлуком о оснивању.

О оснивању нове месне заједнице, промени подручја и укидању месне заједнице односно другог облика месне самоуправе одлучује Скупштина општине већином од укупног броја одборника.

Изборе за председнике месних заједница расписује председник Скупштине општине у складу са статутом месне заједнице.

Рад органа месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе јаван је.

Јавност рада и обавештавање грађана нарочито се обезбеђује:

1) јавним расправама:
· о предлогу финансијског плана месне заједнице,
· о завршном рачуну месне заједнице,
· о годишњим извештајима о раду месне заједнице,
· у другим приликама када органи општине или месне заједнице то одлуче;
2) истицањем дневног реда и материјала за седницу органа месне заједнице као и предлога одлука месне заједнице на огласној табли, односно, огласном простору који је доступан највећем броју грађана, истицањем усвојених одлука и других аката, као и обавештавањем грађана о седницама органа месне заједнице о зборовима грађана и другим скуповима од локалног интереса, најмање осам дана пре дана њиховог најављеног одржавања;
3) правом грађана да остварују увид у записнике и акте органа месне заједнице и присуствују седницама.
Јавност рада и обавештавање грађана ближе се уређују статутом месне заједнице.

Сред­ства за рад ме­сне за­јед­ни­це, од­но­сно дру­гог об­ли­ка ме­сне са­мо­у­пра­ве обезбеђују се из:

1) сред­става обезбеђених у буџету општине;
2) сред­става ко­ја гра­ђа­ни обез­бе­ђу­ју са­мо­до­при­но­сом;
3) донација;
4) прихода које месна заједница оствари својом активношћу.
Ме­сна за­јед­ни­ца, од­но­сно дру­ги об­лик ме­сне са­мо­у­пра­ве ко­ри­сти сред­ства у скла­ду са програмом и финансијским планом, на који сагласност даје надлежни орган Општинске управе надлежан за финансије.

Месне заједнице

 • Назив
 • Бискупље
 • Велико Градиште
 • Гарево
 • Десине
 • Дољашница
 • Ђураково-Поповац
 • Затоње
 • Камијево
 • Кисиљево
 • Кумане
 • Кусиће
 • Курјаче
 • Љубиње
 • Мајиловац
 • Макце
 • Острово
 • Печаница
 • Пожежено
 • Рам
 • Сираково
 • Средњево
 • Тополовник
 • Триброде
 • Царевац
 • Чешљева Бара
image_pdfimage_print