Месне заједнице се образују ради задовољавања потреба и интереса становништва у селима и градским насељима.

Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом општине и одлуком o месним заједницама.

Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне заједнице.

Савет месне заједнице:

1) доноси статут месне заједнице;

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице;

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице;

5) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју месне заједнице, а нарочито:

– у области урбанистичког планирања и уређења месне заједнице,

– у изградњи и одржавању комуналних објеката, путева и улица на територији месне заједнице,

– у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, јавним предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког интереса,

– сарађује са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа и основних школа, социјално збрињавање старих лица и деце,

– заштите и унапређење животне средине,

– уређење и одржавање насеља и зелених површина,

– стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет комуналних услуга,

– снабдевање и заштиту потрошача,

– радно време трговинских и занатских радњи, угоститељских и других објеката на подручју месне заједнице,

– развој пољопривреде на подручју месне заједнице,

6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине;

7) сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима која су од интереса за грађане месне заједнице,

8) именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи закључке зборова грађана;

9) образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради задовољавања заједничких потреба грађана у складу са законом и статутом месне заједнице;

10) учествује у организовању противпожарне заштите, заштите од елементарних непогада и другим ванредним ситуацијама у циљу отклања и ублажавања последица;

11) сарађује са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању услова за здравствену и ветеринарску заштиту,

12) организује разне облике хуманитарне помоћи на свом подручју,

13) констатује престанак мандата члану Савета месне заједнице коме је престао мандат у случајевима из члана 67. став 1. тачка 2. до 6. ове oдлуке и покреће иницијативу за избор новог члана Савета месне заједнице;

14) доноси Пословник о свом раду;

15) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом општине, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима.

У вршењу послова из става 1. овог члана, месна заједница:

– упућује иницијативе надлежним органима општине за уређивање одређених питања и измену прописа и других аката из надлежности општине,

– подноси иницијативу за увођење месног самодоприноса, програм самодоприноса којим се утврђују извори, намена и начин обезбеђивања укупних финансијских средстава за реализацију пројекта који је предмет одлуке и записник са Збора грађана,

– подноси предлог за расписивање референдума и стара се о спровођењу референдума који се расписује за подручје месне заједнице,

– врши надзор над спровођењем програма реализације уведеног месног самодоприноса,

– извршава одлуке и спроводи закључке Скупштине општине, Општинског већа и Збора грађана.

– остварује сарадњу са другим месним заједницама, удружењима грађана, установама и јавним предузећима које је основала општина, органима општине, невладиним и другим организацијама,

– организује конкретне активности грађана и других заинтересованих учесника,

– обавештава грађане месне заједнице о активностима које предузима,

– учествује у организовању зборова грађана, референдума и покретању грађанских иницијатива,

– врши и друге послове, у складу са Статутом Општине.

Закључак о именовању повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима

Одлука о измени Одлуке о месним заједницама на територији општине Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр. 4/2019) – 23.10.2020

Одлука о месним заједницама на територији општине Велико Градиште – 16.04.2019.

ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЗ

Месне заједнице

Ред. бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
НазивПРЕДСЕДНИК САВЕТАЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
БискупљеЗлатко СтокићГоран Ђорђевић
Велико ГрадиштеЖељко МладеновићСлађан Стојановић
ГаревоНовица СтевићДарко Поповић
ДесинеМалиша СтевићПредраг Миленковић
ДољашницаСилвија Стевић Мартиновић
Ђураково-ПоповацДраган ЛазаревићГвозден Костић
ЗатоњеСаша ЖивковићНикола Лазић
КамијевоРаде МитровићДрашко Јовичић
КисиљевоРадомир Перић/
КуманеРатибор ЈовановићСтефан Станковић
КусићеМирко МиловановићПредраг Илић
КурјачеСаша ЈенићНемања Марковић
ЉубињеЈугослав ЛазићВладан Милојковић
МајиловацНикола ПајићВладимир Згоњанин
ЉубињеИван СимићМилош Милосављевић
ОстровоВладан НиколићМихајло Витић
ПечаницаВојче Трајковић/
ПожеженоНенад СтокићСлободан Живић
РамГоран ГицићАлександар Стаматовић
СираковоМилан Стојковић – повереник
СредњевоДалиборка МилићевићБранкица Перић
ТополовникЗоран ЈеврићРадиша Пауновић
ТрибродеНебојша СтанковићМихајло Влајковић
ЦаревацНенад АћимовићДраган Милић
Чешљева БараСиниша ЈанковићГорица Гроздић
image_pdfimage_print