Закон о општем управном поступку, „Сл.гласник“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење

Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Општинско веће општине Велико Градиште објављује Решење бр. 355-263/2020-01-4 oд 11.09.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 355-263/2020-01-4

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја објављује Закључак о допуни бр. 037-25/2019-08 oд 17.06.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 037-25/2019-08

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја објављује Упутство о допуни бр. 037-25/2019-08 oд 17.06.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 037-25/2019-08

image_pdfimage_print