Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у јавној својини у Великом Градишту

На основу Одлуке о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини, број 38/2022од 10.3.2022. године, Управног одбора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“ из Великог Градишта,

Комисија за закуп ЈУСЦВГ,  о б ј а в љ у ј е 

 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 

 1. Јавна установа „Спортски центар“ Велико Градиште издаје у закуп пословни простор у јавној својини, у корисништву ЈУСЦВГ, и то објекат – теретана површине 178,1 m², у Великом Градишту у улици Бошка Вребалова бр. 3, постојећи на катастарским парцелама број 1895/1 и 1971/1 у К.о. Велико Градиште.
 1. Предметни пословни простор даје се у закуп на одређено време на период до 5 (пет) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел.енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 1 евро/m² на месечном нивоу.
 1. Лицитациони корак износи 0,2 евро/m2 на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Закупац је обавезан да предметни пословни простор користи искључиво за обављање делатности у области рекреације и спорта.
 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која пријаве своје учешће, положе депозит у висини износа једне месечне закупнине обрачунате на основу почетне цене закупа и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

Депозит се уплаћује на рачун Општине Велико Градиште број 840-0961804-78, приликом подношења пријава.

 1. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за закуп теретане” лично у просторијама ЈУСЦВГ у ул. Бошка Вребалова бр. 3, Велико Градиште, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.
 1. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у просторијама ЈУСЦВГ сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова, односно у електронском облику са сајта ЈУСЦВГ и сајта општине Велико Градиште.

Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава за јавно надметање физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, адреса, број личне карте и јмбг, назив предузетничке радње и матични број, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 1. Писане пријаве подносе се у периоду од 10.05.2022. године до 15.2022. године.

Благовременом сматра се пријава која је пристигла у просторије ЈУСЦВГ Велико Градиште закључно са 19.5.2022. године до 12.00 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног  надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне  пријаве  за учешће  којом  се  подносилац  пријаве  региструје  и  присуствује  јавном  надметању  и  проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 20.5.2022. године, са почетком у 9 часова у управној згради Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште, улица Бошка Вребалова бр. 3, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава чији подносилац приступи надметању лично или преко пуномоћника са овереним овлашћењем за заступање на јавном надметању.
 1. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 1. Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 0,2 евра/m2 на месечном нивоу.
 1. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 3. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 18. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли ЈУСЦВГ.
 1. Управни одбор ће након спроведеног поступка, донети образложену одлуку о давању у закуп предметне непокретности и доставити је свим учесницима у поступку.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Директор ЈУСЦВГ.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора, у супротном губи право на повраћај депозита.
 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана одржаног надметања.
 1. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене бланко менице у износу висине једногодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
 3. Закуподавац задржава право да сваке године увећа закупнину утврђену уговором закупу, имајући у виду тржишну висину закупнине за предметну локацију.
 1. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 062 807 48 42.
 1. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште и сајту ЈУСЦВГ, огласној табли општине и огласној табли ЈУСЦВГ и у средствима јавног информисања.

 

Број: 56/2022                                                                                       Комисија за закуп ЈУСЦВГ

Датум: 10.5.2022.год.

Прво издање Силвер Лејк купа 2022

Прво издање Силвер Лејк купа 2022 у кошарци за децу до 12 година биће одржано у суботу и недељу, 30. априла и 01. маја, у хали Сребрно језеро.

Екипе учеснице су Вршац, Ковин, Јагодина, Пожаревац, Костолац, Соко Бања, Ниш.

Свечано отварање – субота 30.04, у 12:00 сати.

Финале турнира – недеља  01.05, у 18:00 сати.

Куп се одржава у организацији Кошаркашког клуба Пожаревац, Спортског савеза и општине Велико Градиште.

Нова опрема уручена Фудбалском клубу ВГСК

Председник општине Велико Градиште Драган Милић примио је данас делегацију Фудбалског клуба ВГСК, председника Горана Стокића и тренера Срђана Димитријевића.

Овом приликом Клубу је уручена спортска опрема, дресови и лопте, за прву и омладинску екипу.

ФК ВГСК је најстарији фукбалски колектив из наше лиге и спада у најстарије клубове у земљи, а 2019. године свечано је обележио 95. годишњицу постојања.

Локална самоуправа је увек, у складу са могућностима, излазила у сусрет Клубу како би омогућила његово неометано функционисање.

Иначе, општина улаже у спорт као најисплативију инвестицију будући да се спортом бави око 1000 деце са ове територије.

Осми Полумаратон Велико Градиште донео дашак пролећа

Из градског парка на обали Дунава у Великом Градишту, стартовао је, у суботу  05. марта, 8. Полумаратон Велико Градиште под покровитељством општине Велико Градиште, а у организацији Спортског савеза, Атлетског клуба ВГСК и Туристичке организације општине Велико Градиште.

Први до циља стигао је Велимир Бојовић, други Јанко Урошевић док је трећи био Миодраг Вукић.

Полумаратону је претходила “Трка слаткиша“, будућих полумаратонаца, као и “Трка задовољства“, а сви учесници награђени су медаљама.

Поздравивши такмичаре и љубитеље сорта, трку је званично отворио председник општине Драган Милић.

“Изгледа да је Полумаратон донео и пролеће, а на неки начин и почетак туристичке сезоне. Велико Градиште и Сребрно језеро имају велике амбиције да развијају туризам. Прошле године је отворена нова спортска хала на језеру што употпуњује наше пројекте и програме. Ја сам веома задовољан што овај маратон по осми пут добија све веће димензије.“, поручио је Милић.

“Желео бих да овај полумаратон буде посвећен миру у свету јер спортисти шире мир, шире љубав, шире слободу, са жељом да буду здрави и успешни, а сви су на неки начин победници.“.

Овогодишњем, међународном такмичењу пријаве је доставило више од 270 учесника којима су се придружили и љубитеља овог спорта, a такмичило се у више категорија: апсолутни мушки, апсолутни женски, најбржа Градиштанка и Градиштанац, 40-49 мушки, 40-49 жене, 50+ мушки и 50+ жене.

 

 

Потписани уговори за финансирање програма у области спорта

Председник општине Велико Градиште Драган Милић потписао је, у сали новоизграђених фудбалских свлачионица, уговоре са спортским организацијама за финансирање програма у области спорта, у присуству директора ЈУ Спортски центар Саше Бранковића и руководства ове локалне самоуправе.

Милић је навео да је, и поред тешке године због епидемије короне, општина определила средства како би омогућила да се деца баве спортом и како би сачували постигнуто те оценивши годину успешном будући да је повећан број деце, такмичара и постигнутих разултата. Такође, председник је подсетио и на бројне спортске капацитете у општини, најавивши долазак екипа на припреме већ у јануару. Како је рекао, у наредној години је планирано и уређење помоћног терена како би се формирао већи спортски центар што би, уједно, уз пратеће објекте увећало понуду за припрему спортиста. Овом приликом, он је апеловао на кориснике средстава да ангажују већи број деце из локалних средина како би их и задржали у клубовима.

Локална самоуправа за потребе спорта издваја укупан износ од око 50 милиона динара што је 6,15 одсто од буџета, с тим да је за финансирање спортских програма одвојено 35 милиона и то 29 за годишње и  за посебне програме у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2022. години.

Ове године за средства су конкурисале 32 спортске организације са 38 програма.

Фудбалске свлачионице изграђене су средствима Европске уније у висини од 193 хиљаде евра док је општина уложила 5 милиона динара, а ускоро се очекује и званично отварање, како је најавио директор ЈУ Спортски центар. Простор садржи и делегатске свлачионице, канцеларије за стручне службе који ће користити Спортски центар, Фудбалски клуб и општински Фудбалски савез.

Бранковић је, уз детаљна упутства потписницима уговора за реализацију достављених програма, дао и препоруку да се у наредном периоду исти усмере на најмлађе.

Сутра свечано отварање клизалишта у Великом Градишту

У градском парку у Великом Градишту, на полигону малих спортова,  сутра 29. децембра, у 17 часова, председник општине Драган Милић свечано ће отворити клизалиште које ће обогатити новогодишње и божићне празнике, а радиће до 28. јануара наредне године.

Позивамо грађане да, уз дегустацију домаћих производа удружења жена са територије општине Велико Градиште и цртање по лицу за најмлађе, уживају у у клизању на леду.

Поводом свечаног отварања, од 18 часова за малишане ће наступити Леонтина Вукомановић, Деда Мраз ће делити бесплатне пакетиће, а у циљу  промоције здравих и еколошких навика и повећања зеленила у нашим насељима за будуће генерације општина Велико Градиште је обезбедила саднице дивље трешње и ружа које ће бити бесплатно дељене.

Клизање и употреба клизаљки су бесплатни за све учеснике на клизалишту, а биће отворено радним данима од 17 до 22 часа и викендом од 10 до 24 часа. Клизалиште може да прими до 60 клизача по смени, а термини су на сваких сат времена при чему предност имају деца.

Током  рада,  на  клизалишту  су  ангажвани  редари, а корисници  га користе на споствену одговорност као и родитељи који су одговорни за безбедност своје малолетне деце.

Ако наступе временске неопгоде и друге неповољне ситуације за несметан рад клизалишта и сигурност корисника, клизалиште ће бити привремено затворено.

Овом приликом се захваљујемо грађанима који су својим сугестијама на званичној страници општине Велико Градиште допринели томе да се рад клизалишта организује сходно њиховим потребама.

ПРОГРАМ

17 часова – свечано отварање

17-18 часова – бесплатна подела пакетића и садница,  цртање по лицу и дегустација домаћих производа

18 часова – наступ Леонтине Вукомановић

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2022. години

На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019), члана 21. Правилникa о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште, („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 9/18 и 34/21), а на предлог Комисије за остваривање права за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма из области спорта,

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 32. седници одржаној дана 9.11.2021. године донело је

 

О Д Л У К У

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште за 2022. годину

 

I Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште.

II Текст Јавног позива гласи:

На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019), члана 21. Правилникa о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште, („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 9/18 и 34/21)

Општинско веће општине Велико Градиште расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2022. години

 

Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта, у 2022. години, за области  финансирања из члана 137. Закона о спорту и то:

 1. подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан став 1. тачка 1);
 2. организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан став 1. тачка 3);
 3. учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима – члан став 1. тачка 5);
 4. физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.) – члан став 1. тачка 5);
 5. делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан став 1. тачка 8);
 6. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан став 1. тачка 12);
 7. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан став 1. тачка 13);
 8. унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста – члан став 1. тачка 14).

Право учешћа на јавном позиву

Право учешћа на јавном позиву имају организације у области спорта чије је седиште на подручју општине Велико Градиште.

Спортски савез општине Велико Градиште предлоге годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште подноси у име тих организација.

Носилац програма мора:

 1. да буде регистрован у складу са Законом;
 2. да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
 3. да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено;
 4. да има седиште на територији општине Велико Градиште, односно регистровани огранак за територију општине Велико Градиште, ако Законом или овим правилником није другачије утврђено;
 5. да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
 6. да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;
 7. да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
 8. да располаже капацитетима за реализацију програма;
 9. да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.

Носилац програма не може да:

 1. буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 2. има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
 3. буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

Носилац програма из члана 137. став 3. Закона који се састоји у организовању великог међународног спортског такмичења из члана 163. Закона може да буде организација у области спорта која има сагласност прибављену, у складу са Законом, за организовање тог такмичења, односно организација у области спорта која је наменски и привремено основана за техничку организацију међународног спортског такмичења организација у области спорта која има сагласност за организовање великог међународног спортског такмичења

Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је:

 1. био у конфликту интереса;
 2. намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да да све потребне информације;
 3. покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Стручну комисију из члана 22. став 1. овог правилника или на надлежне органе општине током евалуационог периода или неког претходног поступка доделе средстава.

Носилац програма не може добијати средства из буџета општине за реализацију својих програма две године од дана када је утврђено да је у потпуности ненаменски употребио одобрена средства за реализацију програма или својим пропустом није постигао у битном делу планиране ефекте програма.

Носиоцу програма не могу бити одобрена средстава за реализацију новог програма пре него што поднесе извештај о остваривању и реализацији одобреног програма у складу са чланом 34. став 8. овог правилника.

Организације у области спорта могу да подносе предлоге програма самостално или удружене са другим организацијама.

Организације које учествују у реализацији програма као партнери, и њихови трошкови прихватају се ако испуњавају исте услове који се примењују за носиоца програма.

Изјава о партнерству даје се на Обрасцу 11.

У случају партнерских програма, само једна организација биће одговорна за управљање одобреним финансијским средствима свих партнерских организација на програму, тако да мора имати унутрашњу организацију која ће омогућити такво финансијско пословање. 

Критеријуми за вредновање програма 

Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме:

 1. да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених Законом;
 2. да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у Републици Србији и Програмом развоја спорта у општини Велико Градиште;
 3. да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног спортског савеза;
 4. да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза;
 5. да се реализује на територији општине Велико Градиште, односно у Републици Србији, осим програма припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима;
 6. да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија;
 7. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији општине Велико Градиште;
 8. да ће се реализовати у текућој години;
 9. да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
 10. да је, по правилу, предвиђено фазно финансирање програма.

Квалитет програма

Програми морају бити такви да обезбеде успех програма, узимајући у обзир факторе које носилац програма може контролисати и факторе (ситуације, догађаји, услови, одлуке) који су неопходни за успех програма али су у приличној мери или у потпуности изван контроле носиоца програма.

Спортисти, спортски стручњаци и друга лица ангажована на реализацији програма морају испуњавати услове за обављање спортских активности и спортских делатности утврђене Законом, а њихово ангажовање се мора вршити у складу са Законом.

При планирању, изради и управљању програмским циклусом носилац програма треба да примењује усвојене међународне стандарде за управљање програмима, а ако је буџет програма већи од 10 милиона динара обавезно је коришћење и Матрице логичког оквира и SWOT анализе.

Финансирање програма

Програми се финансирају, у целини или делимично и у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета јединице локалне самоуправе постигну намеравани резултати.

Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за реализацију програма.

Потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6) Закона имају приоритет при избору програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у општини Велико Градиште, односно други програми могу бити одобрени тек након што се задовоље потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6) Закона.

Финансијски план (буџет) програма предвиђен предлогом програма треба да буде:

 1. остварив и објективан – да су планирани реални износи по свим изворима средстава и врстама трошкова;
 2. обухватан – да садржи све трошкове програма из свих извора финансирања;
 3. структуриран – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве прописаног обрасца за израду програма;
 4. уравнотежен – у односу на планиране трошкове;
 5. тачан и реалан – по свим врстама трошкова.

Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од укупне суме средстава буџета општине Велико Градиште предвиђених за финансирање програма развоја спорта, с тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Велико Градиште морају односити, по правилу, најмање 15% на активности повезане са спортом деце, осим када је то супротно природи предложеног програма, с тим да се активности повезане са спортом деце у програму обавезно дефинишу као посебна програмска целина.

Финансијски план за реализацију програма састоји се из непосредних трошкова реализације програма у вези са зарадама и хонорарима лица ангажованих на непосредној реализацији програма, материјалних трошкова и административних трошкова реализације програма (оправдани директни трошкови) и додатних оправданих трошкова носиоца програма (оправдани индиректни трошкови) који не могу бити већи од 15% од оправданих директних трошкова.

Оправдани директни трошкови морају бити неопходни за реализацију програма, стварни, детаљни и лако проверљиви.

Оправдани индиректни трошкови су прихватљиви ако не обухватају трошкове који су финансијским планом  програма намењени непосредној реализацији неког дела програма.

Индиректни трошкови нису прихватљиви ако је носилац програма добио из буџета општине Велико Градиште за свој рад одговарајућа средства по другом основу.

Носилац годишњег програма дужан је да промет буџетских средстава врши преко посебног текућег рачуна за реализацију годишњег програма наведеног у предлогу програма, који ће се користити искључиво за буџетска средства која добија од општине Велико Градиште, у складу са прописима којима се уређује пренос средстава из буџета.

Садржина програма

Предлози годишњих и посебних програма подносе се посебно за сваког носиоца програма и за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона.

Предлог програма садржи детаљне податке о:

 1. носиоцу програма;
 2. области потреба и интересе грађана у којој се остварује програм из члана 137. став 1. Закона;
 3. учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују;
 4. циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и којим групама популације и на који начин ће програм користити;
 5. врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно обављања активности;
 6. томе како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата програма);
 7. финансијском плану (буџету) програма, односно потребним новчаним средствима, исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу;
 8. динамичком плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и рокови у којима су потребна);
 9. начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и евалуације резултата;
 10. претходном и будућем финансирању носиоца програма.

У предлог годишњег и посебног програма уносе се одговарајући подаци о личности из члана 5. став 10. Закона лица која учествују у реализацији програма.

Предлози програма разматрају се ако су испуњени следећи формални критеријуми:

 1. да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене основне информације о носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава, област општих потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона) и које је потписало лице овлашћено за заступање предлагача, односно носиоца програма;
 2. да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко попуњеном, језиком и писмом у службеној употреби.
 3. да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке;
 4. да је поднет у прописаном року.

Документација и начин доставе

Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити у потпуности попуњени и достављени у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу општине Велико Градиште.

Предлог програма за који је послат у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир.

Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:

1)         назив  програма,

2)         назив подносиоца програма,

3)         назив носиоца програма,

4)         адресу носиоца програма

5)         напомену: „Јавни позив – не отварати“

Образац за пријављивање предлога програма доступан је код надлежних служби општине Велико Градиште и на интернет сајту општине Велико Градиште.

Када предлог програма подноси надлежни територијални спортски савез за општину Велико Градиште, обједињено за свој програм и програме организација у области спорта, предлог програма треба да буде поднет засебно за сваког носиоца програма (посебан образац за сваког носиоца програма и за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона), уз подношење збирног прегледа свих предлога према носиоцима програма.

Спортске организације са седиштем на територији општине Велико Градиште које учествују у спортским такмичењима у оквиру надлежних националних гранских спортских савеза попуњавају и уз предлог годишњег програма достављају и попуњен Образац број 2 – упитник за  категоризацију спортских организација.

ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА СА ПРОГРАМОМ И ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ПРЕДАЈУ СЕ НА ПИСАРНИЦИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, УЛИЦА ЖИТНИ ТРГ БР 1.

Начин одобравања програма

Стручни преглед и оцену поднетих предлога, на основу Закона и Правилника врши Комисија и доставља Општинском већу предлог за одобравање програма. Комисија може да, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама или појашњењима или кориговањима, пре достављања предлога Општинском већу, тражи додатно објашњење или кориговање од подносиоца, односно носиоца програма.

Предлог програма Комисија оцењује према следећим критеријумима:

 1. испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
 2. испуњење услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и овим правилником;
 3. усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана 137. став 1. Закона, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини;
 4. вредновање квалитета предлога програма.

Приоритет при давању предлога Комисије за одобравање средстава имају програми који су боље оцењени према критеријумима тач. 3) и 4) и који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета општине постигну намеравани резултати.

При давању предлога за одобравање програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, Комисија мора водити рачуна да приоритет имају програми који су структурне и развојне природе, а између програма организовања, односно учешћа на спортским такмичењима, приоритет имају програми који се односе на спортска такмичења вишег ранга, у складу са Законом.

Са подносиоцем одобреног програма, у складу са Законом, председник општине закључује уговор о реализовању програма.

Председник општине закључује са носиоцем годишњег програма уговор за сваку од области  потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона за коју је поднет предлог програма.

Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сагласно Закону, сматраће се да је одустао од предлога програма.

Ако су носиоцу програма за реализацију одобреног програма додељена мања средства од средстава наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да пре закључења уговора о реализовању програма усклади финансијски план програма и план реализације програмских активности са висином додељених средстава и одобреним активностима на реализацији програма, и да достави Општинском већу допуну, односно измену предложеног програма усаглашену са висином одобрених средстава.

Одобрени износ средстава за реализацију програма преноси се организацији која реализује програм у складу са уговором и одобреним квотама буџета општине.

Рок за подношење пријава

Предлози програма и посебна документација подносе се у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива на интернет сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs, огласној табли општине Велико Градиште.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.

Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страни општине www.velikogradiste.rs .

За додатне информације обратити се на телефоне: 012/7662-811,  062/8088752, 060-3322230.

III   Средства за финансирање програма у области спорта утврђују се Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину.

Образац 1
Образац 2
Образац 3
Образац 11
Образац категоризација

Број: 400-62/2021-01-4 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

                                                  

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Драган Милић,с.р.

Велико Градиште развија спортску инфраструктуру

Велико Градиште – град спорта улaже значајна средства у развој спортске инфраструктуре што је свих ових деценија резултирало успехом на највишим нивоима.

Најновији, пословно-спортски објекат у Великом Градишту, бруто површине 400 m2, финансиран је средствима Делегације Европске уније и општине Велико Градиште у износу од 26.807.422 динара.

Објекат, који припада ЈУ Спортски центар Велико Градипте, састоји се од фудбалских свлачионица смештених у приземљу док се на спрату налазе службене просторије са конгресном салом од 40 места.

Свлачионице су биле неопходне за два фудбалска терена која користе локалн клубови.

И службене просторије користиће, осим ЈУ СЦВГ, Фудбалски клуб и Општински фудбалски савез.

У спортској хали, у непосредној близини овог објекта, претходно су уграђени хидрантска мрежа и систем за дојаву пожара на површини од 1.400m2. Овим радовима објекат је потпуно заштићен од опасности од пожара што је, уједно, била и обавеза по налогу Сектора за ванредне ситуације МУП-a Србије.

У противпожарни систем инвестирала је локална самоуправа средства у висини од 3.445.758 динара са ПДВ-ом.

Халу редовно користе спортски клубови, рекреативци, ученици основних школа и предшколци, али и јавне установе за организацију манифестација.

Фото: ЈУ Спортски центар Велико Градиште

Пријем у општини за златне СИМ-овце

Председник општине Велико Градиште Драган Милић примио је данас трочлану екипу која се на 25. међународном првенству “Спортске игре младих“ у Сплиту, овенчала златном медаљом у одбојци на песку.

На традиционалном летњем такмичењу одржаном током августа, тадашњи ученици ОШ  “Иво  Лола  Рибар“, а сада средњошколци, Илија Лазић и Душан Поповић, уз тренера и директора школе, Драгана Мандића, донели су Великом Градишту злато савладавши своје  вршњаке – екипе из БиХ са 2:0 и Хрватске са 2:1.

Уз честитке за успех којим су, на најбољи начин, заступали своју школу и Велико Градиште, председник  Милић је подсетио и на раније победе у Сплиту: “Ми смо већ навикли да доносите награде, ово је наставак ваших успеха. Желим вам да успехе ређате и у школи где сте већ одлични и у животу. Показало се да деца која се баве спортом постају и добри људи.“.

Победници су награђени књигама и новчаним наградама, а Школи су поклоњене три лопте за одбојку и одбојку на песку.

“Спортске игре младих“ су највећа манифестација аматерског спорта за децу и омладину у земљама региона чији је основни циљ промоција здравог начина живота и пријатељства.

Победа на спотском терену у “Спортским  играма  младих“ није приоротет већ су много важније победе које мотивишу децу да буду тимски играчи, да  играју фер-плеј, а пре свега буду пријатељи и руковођени тиме имају шансу да у  будућности постану добри људи који ће ценити праве животне вредности.

Међународни борско-браничевски рели стартовао у Великом Градишту

Међународни борско-браничевски рели централно-европске зоне стартовао је јуче у Великом Градишту које је један од суорганизатора овог такмичења.

У присуству представника земаља у Србији из које долазе такмичари, Чешке Републике и Босне и Херцеговине, и организатора трке председник општине Велико Градиште Драган Милић поздравио је госте и учеснике.

“Нама је задовољство што се овај рели уклапа у нашу туристичку сезону. Надам се да ће то да постане традиција и ми ћемо као општина да подржимо то и у наредним годинама и, наравно, да понудимо туристима и нашим Градиштанцима да уживају у овим лепим аутомобилима и да будемо домаћини једног оваквог релија.“, рекао је Милић, захваливши свим учесницима са жељом да успешно и безбедно заврше трку.

Амбасадор Чешке Републике Томаш Кухта изразио је велико задовољство својим учешћем на манифестацији будући да су такмичари и чешки возачи чије је утиске о одличној организацији пренео домаћинима и организаторима релија.

И отправник послова Амбасаде Босне и Херцеговине Драгиша Делић поделио је своје импресије са окупљеним грађанима. “Ја сам први пут у вашем мјесту и ово неће бити задњи зато што сам овдје осјетио нешто што је слично мом Соколцу, односно Романији, са које долазим.“, нагласивши да је битно да сви учесници такмичење заврше здрави, а мање је битно ко ће победити.  Он се, уједно, обавезао да ће по питању организације Амбасада наредне године учинити и више него ове и анимирати све заинтересоване спортисте из БиХ који се баве овим спортом.

У име организатора такмичења обратио се председник Клуба “Гага“ Живота Мишић, напоменувши да је похвала амбасадора Чешке Републике поводом квалитета организације једна велика обавеза.


image_pdfimage_print