Одлука о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште за 2019. годину

На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 5/18), члана 21. Правилникa о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште, („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 9/18), а на предлог Комисије за остваривање права за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма из области спорта,

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 56. седници одржаној дана 15.10.2018. године донело је

 

О Д Л У К У

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште за 2019. годину

 

 • Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2019. години.
 • Текст Јавног позива гласи:

На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16), члана 21. Правилникa о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште, („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 9/18)

Општинско веће општине Велико Градиште расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2019. години

Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта, у 2019. години, за области  финансирања из члана 137. Закона о спорту и то:

 • подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан став 1. тачка 1);
 • организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан став 1. тачка 3);
 • учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима – члан став 1. тачка 5);
 • физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.) – члан став 1. тачка 5);
 • делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан став 1. тачка 8);
 • едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан став 1. тачка 12);
 • периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан став 1. тачка 13);
 • унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста – члан став 1. тачка 14).

Право учешћа на јавном позиву

Право учешћа на јавном позиву имају организације у области спорта чије је седиште на подручју општине Велико Градиште.

Спортски савез општине Велико Градиште предлоге годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште подноси у име тих организација.

Носилац програма мора:

 • да буде регистрован у складу са Законом;
 • да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
 • да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено;
 • да има седиште на територији општине Велико Градиште, односно регистровани огранак за територију општине Велико Градиште, ако Законом или овим правилником није другачије утврђено;
 • да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
 • да је претходно обављао делатност најмање годину дана;
 • да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;
 • да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
 • да располаже капацитетима за реализацију програма;
 • да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.

Носилац програма не може да:

 • буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 • има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
 • буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

Носилац програма из члана 137. став 3. Закона који се састоји у организовању великог међународног спортског такмичења из члана 163. Закона може да буде организација у области спорта која има сагласност прибављену, у складу са Законом, за организовање тог такмичења, односно организација у области спорта која је наменски и привремено основана за техничку организацију међународног спортског такмичења организација у области спорта која има сагласност за организовање великог међународног спортског такмичења

Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је:

 • био у конфликту интереса;
 • намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да да све потребне информације;
 • покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Стручну комисију из члана 22. став 1. овог правилника или на надлежне органе општине током евалуационог периода или неког претходног поступка доделе средстава.

Носилац програма не може добијати средства из буџета општине за реализацију својих програма две године од дана када је утврђено да је у потпуности ненаменски употребио одобрена средства за реализацију програма или својим пропустом није постигао у битном делу планиране ефекте програма.

Носиоцу програма не могу бити одобрена средстава за реализацију новог програма пре него што поднесе извештај о остваривању и реализацији одобреног програма у складу са чланом 34. став 8. овог правилника.

Организације у области спорта могу да подносе предлоге програма самостално или удружене са другим организацијама.

Организације које учествују у реализацији програма као партнери, и њихови трошкови прихватају се ако испуњавају исте услове који се примењују за носиоца програма.

Изјава о партнерству даје се на Обрасцу 11.

У случају партнерских програма, само једна организација биће одговорна за управљање одобреним финансијским средствима свих партнерских организација на програму, тако да мора имати унутрашњу организацију која ће омогућити такво финансијско пословање. 

Критеријуми за вредновање програма 

Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме:

 • да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених Законом;
 • да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у Републици Србији и Програмом развоја спорта у општини Велико Градиште;
 • да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног спортског савеза;
 • да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза;
 • да се реализује на територији општине Велико Градиште, односно у Републици Србији, осим програма припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима;
 • да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија;
 • да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији општине Велико Градиште;
 • да ће се реализовати у текућој години;
 • да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
 • да је, по правилу, предвиђено фазно финансирање програма.

Квалитет програма

Програми морају бити такви да обезбеде успех програма, узимајући у обзир факторе које носилац програма може контролисати и факторе (ситуације, догађаји, услови, одлуке) који су неопходни за успех програма али су у приличној мери или у потпуности изван контроле носиоца програма.

Спортисти, спортски стручњаци и друга лица ангажована на реализацији програма морају испуњавати услове за обављање спортских активности и спортских делатности утврђене Законом, а њихово ангажовање се мора вршити у складу са Законом.

При планирању, изради и управљању програмским циклусом носилац програма треба да примењује усвојене међународне стандарде за управљање програмима, а ако је буџет програма већи од 10 милиона динара обавезно је коришћење и Матрице логичког оквира и SWOT анализе.

Финансирање програма

Програми се финансирају, у целини или делимично и у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета јединице локалне самоуправе постигну намеравани резултати.

Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за реализацију програма.

Потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6) Закона имају приоритет при избору програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у општини Велико Градиште, односно други програми могу бити одобрени тек након што се задовоље потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6) Закона.

Финансијски план (буџет) програма предвиђен предлогом програма треба да буде:

 • остварив и објективан – да су планирани реални износи по свим изворима средстава и врстама трошкова;
 • обухватан – да садржи све трошкове програма из свих извора финансирања;
 • структуриран – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве прописаног обрасца за израду програма;
 • уравнотежен – у односу на планиране трошкове;
 • тачан и реалан – по свим врстама трошкова.

Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од укупне суме средстава буџета општине Велико Градиште предвиђених за финансирање програма развоја спорта, с тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Велико Градиште морају односити, по правилу, најмање 15% на активности повезане са спортом деце, осим када је то супротно природи предложеног програма, с тим да се активности повезане са спортом деце у програму обавезно дефинишу као посебна програмска целина.

Финансијски план за реализацију програма састоји се из непосредних трошкова реализације програма у вези са зарадама и хонорарима лица ангажованих на непосредној реализацији програма, материјалних трошкова и административних трошкова реализације програма (оправдани директни трошкови) и додатних оправданих трошкова носиоца програма (оправдани индиректни трошкови) који не могу бити већи од 15% од оправданих директних трошкова.

Оправдани директни трошкови морају бити неопходни за реализацију програма, стварни, детаљни и лако проверљиви.

Оправдани индиректни трошкови су прихватљиви ако не обухватају трошкове који су финансијским планом  програма намењени непосредној реализацији неког дела програма.

Индиректни трошкови нису прихватљиви ако је носилац програма добио из буџета општине Велико Градиште за свој рад одговарајућа средства по другом основу.

Носилац годишњег програма дужан је да промет буџетских средстава врши преко посебног текућег рачуна за реализацију годишњег програма наведеног у предлогу програма, који ће се користити искључиво за буџетска средства која добија од општине Велико Градиште, у складу са прописима којима се уређује пренос средстава из буџета.

Садржина програма

Предлози годишњих и посебних програма подносе се посебно за сваког носиоца програма и за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона.

Предлог програма садржи детаљне податке о:

 • носиоцу програма;
 • области потреба и интересе грађана у којој се остварује програм из члана 137. став 1. Закона;
 • учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују;
 • циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и којим групама популације и на који начин ће програм користити;
 • врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно обављања активности;
 • томе како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата програма);
 • финансијском плану (буџету) програма, односно потребним новчаним средствима, исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу;
 • динамичком плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и рокови у којима су потребна);
 • начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и евалуације резултата;
 • претходном и будућем финансирању носиоца програма.

У предлог годишњег и посебног програма уносе се одговарајући подаци о личности из члана 5. став 10. Закона лица која учествују у реализацији програма.

Предлози програма разматрају се ако су испуњени следећи формални критеријуми:

 • да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене основне информације о носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава, област општих потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона) и које је потписало лице овлашћено за заступање предлагача, односно носиоца програма;
 • да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко попуњеном, језиком и писмом у службеној употреби.
 • да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке;
 • да је поднет у прописаном року.

Документација и начин доставе

Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити у потпуности попуњени и достављени у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу општине Велико Градиште.

Предлог програма за који је послат у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир.

Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:

1)         назив  програма,

2)         назив подносиоца програма,

3)         назив носиоца програма,

4)         адресу носиоца програма

5)         напомену: „Јавни позив – не отварати“

Образац за пријављивање предлога програма доступан је код надлежних служби општине Велико Градиште и на интернет сајту општине Велико Градиште.

Када предлог програма подноси надлежни територијални спортски савез за општину Велико Градиште, обједињено за свој програм и програме организација у области спорта, предлог програма треба да буде поднет засебно за сваког носиоца програма (посебан образац за сваког носиоца програма и за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона), уз подношење збирног прегледа свих предлога према носиоцима програма.

Спортске организације са седиштем на територији општине Велико Градиште које учествују у спортским такмичењима у оквиру надлежних националних гранских спортских савеза попуњавају и уз предлог годишњег програма достављају и попуњен Образац број 2 – упитник за  категоризацију спортских организација.

ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА СА ПРОГРАМОМ И ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ПРЕДАЈУ СЕ НА ПИСАРНИЦИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, УЛИЦА ЖИТНИ ТРГ БР 1.

Начин одобравања програма

Стручни преглед и оцену поднетих предлога, на основу Закона и Правилника врши Комисија и доставља Општинском већу предлог за одобравање програма. Комисија може да, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама или појашњењима или кориговањима, пре достављања предлога Општинском већу, тражи додатно објашњење или кориговање од подносиоца, односно носиоца програма.

Предлог програма Комисија оцењује према следећим критеријумима:

 • испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
 • испуњење услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и овим правилником;
 • усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана 137. став 1. Закона, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини;
 • вредновање квалитета предлога програма.

Приоритет при давању предлога Комисије за одобравање средстава имају програми који су боље оцењени према критеријумима тач. 3) и 4) и који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета општине постигну намеравани резултати.

При давању предлога за одобравање програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, Комисија мора водити рачуна да приоритет имају програми који су структурне и развојне природе, а између програма организовања, односно учешћа на спортским такмичењима, приоритет имају програми који се односе на спортска такмичења вишег ранга, у складу са Законом.

Са подносиоцем одобреног програма, у складу са Законом, председник општине закључује уговор о реализовању програма.

Председник општине закључује са носиоцем годишњег програма уговор за сваку од области  потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона за коју је поднет предлог програма.

Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сагласно Закону, сматраће се да је одустао од предлога програма.

Ако су носиоцу програма за реализацију одобреног програма додељена мања средства од средстава наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да пре закључења уговора о реализовању програма усклади финансијски план програма и план реализације програмских активности са висином додељених средстава и одобреним активностима на реализацији програма, и да достави Општинском већу допуну, односно измену предложеног програма усаглашену са висином одобрених средстава.

Одобрени износ средстава за реализацију програма преноси се организацији која реализује програм у складу са уговором и одобреним квотама буџета општине.

Рок за подношење пријава

Предлози програма и посебна документација подносе се од дана објављивања јавног позива на интернет сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs и огласној табли општине Велико Градиште, а најкасније до 31.10.2018. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.

Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страни општине www.velikogradiste.rs .

За додатне информације обратити се на телефоне: 012/7662-811,  062/8088752, 060-3322230.

III   Средства за финансирање програма у области спорта утврђују се Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2019. годину.

Упитник за  категоризацију спортских организација

Образац 1 – Предлог годишњег програма

Образац 2 –  Спортски објекти

Образац 3 – Стипендије и новчане награде

Образац 11- Изјава о партнерству

Број: 400-74/2018-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић

 

На Сребрном језеру одржан 1. Пливачки маратон

На Сребрном језеру, одржан је у суботу 1. Пливачки маратон Сребрно језеро 2018 – Финале Srb Open Water Cup-a, на 3km. На маратон се пријавило 106 учесника у мушкој и женској категорији, разних старосних доби.

Маратон је почео на Пожаревачкој плажи са циљем на понтону ватерполо терена.

Такмичење су организовали Спортски савез Велико Градиште и Савез за даљинско-маратонско и мастерс пливање Србије.

Учесници и резултати у апсолутном поретку

 

Пливачки маратон Srb Open Cup на Сребрном језеру

И ове суботе, 15. септембра, у Великом Градишту неће изостати занимљивих дешавања. На Сребрном језеру одржава се Пливачки маратон Srb Open Cup са почетком у 11 часова.

Такмичење, које организује Спортски савез Велико Градиште и Савез за даљинско-маратонско и мастерс пливање Србије, стартоваће на Пожаревачкој плажи, а сви љубитељи овог спорта, језера и природе позвани су да подрже наше најуспешније пливачке маратонце.

 

Bike for Europe тура прошла кроз Велико Градиште

Bike for Europe је међународна бициклистичка вожња чији су циљеви промоција здравог и активног начина живота. Циљ је да се промовише бицикл као превозно одрживо транспортно средство.

У суботу 08. септембра ова бициклистичка тура која је кренула из Солуна стигла је у Велико Градиште. Бициклисти су, у организацији Спортског савеза и Туристичке организације  општине, дочекани испред општинске зграде, одакле су се поред Дунава упутили на Сребрно језеро, где им је био организован ручак.

Током свог боравка у Великом Градишту учесници су обишли и Рамску тврђаву, а потом наставили ка Београду, одакле ће кренути према крајњем одредишту, Бечу, где ће се, коначно, састати бициклисти са свих рута.

ТОВГ

 

Дочекајмо бициклисте на тури од Солуна ка Бечу

Грађани, љубитељи бициклизма и природе, спортисти, дочекајмо бициклисте који на путу од Солуна до Беча, у суботу, 8. септембра, пролазе кроз наш град.

Два тима бициклиста возиће широм Европе на тури  . Тура почиње 1. септембра истовремено из две различите државе – Грчке и Холандије, а завршава се 22. септембра у Бечу. Бициклистима ће се моћи придружити грађани 11 држава током вожње кроз Холандију, Белгију, Немачку, Чешку, Словачку, Мађарску, Румунију, Србију, Бугарску и Грчку.

Дуж читаве руте биће организовани догађаји који ће пратити вожњу као што су бициклистички феситвали, рекреативне вожње, радионице о безбедности бициклиста у саобраћају и круге културне активности. У Великом Градишту ћемо их дочекати испред зграде општине одакле ће бициклима кренути преко Сребрног језера и Рама до Виминацијума.

Покажимо да у Великом Градишту има бициклиста и да подржавамо све акције које су усмерене ка побољању здравља наших грађана, ка заштити животне средине, смањењу саобраћајних гужви и већем коришћењу бицикла за рекреацију, спорт и одлазак на посао и у школу.

ПРОГРАМ

14,00 Дочек каравана испред општине (код градског парка)

14,00-16,00 Кратак догађај на Сребрном језеру

17,00 Посета тврђави Рам

18,00 Посета археолошком налазишту Виминацијум

Информације: Спортски савез општине Велико Градиште – Душан Бановић, тел. 060/3322230

Председник уручио општинску награду Милораду Ратковићу

Председник општине, Драган Милић, примио је данас фудбалера и спортског радника Милорада Ратковића како би му накнадно уручио општинску награду – признање за афирмацију општине и спорта, додељену поводом обележавања Дана општине Велико Градиште.

Ратковић је координатор млађих узраста Фудбалског клуба “Селте“ из Вига са којим је општина Велико Градиште остварила успешну сарадњу и организовала летњи и зимски камп за децу.

Овом приликом он је награђен и новчаним износом од 20.000 динара док је Фудбалском клубу “Селта“ додељена плакета за остварену изузетну сарадњу, заслуге и допринос у развоју општине Велико Градиште.

Општинска награда уручује се појединцима и удружењима као посебан вид јавног признања за постигнуте резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине.

TID регата посетила Велико Градиште

У Велико Градиште, у суботу 4. августа, стигла је 63. TID кајакашка регата 2018.

Ове године, око 140 учесника, којих је највише било из Немачке, Аустрије, Холандије, Словачке, Мађарске, Бугарске, Румуније, Швајцарске, Француске и наравно Србије, били су гости ове општине.

У градском парку, пажњу пролазника привукло је шаренило шатора са обележјима различитих застава из читавог света. За све учеснике била је организована вечера – пасуљ “Градиштанац“, чиме је уједно најављена и манифестација посвећена овом кулинарском специјалитету која ће се у градском парку одржати 11. августа.

Највећа и најдужа речна регата на свету траје 75 дана и за то време превесла се преко 2.450 киломатара реком Дунав. Регата је веома популарна у свету и поред учесника из подунавских земаља има их и са других континената. Сваке године, последњег викенда јуна, регата креће из немачког града Инголштадта, а завршава се почетом септембра у луци Свети Ђорђе у Румунији на обали Црног мора.

Организатор TID-а кроз Србију је Кајакашки савез Србије уз подршку Туристичке организације и општине Велико Градиште у овој локалној самоуправи.

ТОВГ

Mлади каратисти у посети председнику општине

Полазници летњег карате кампа КК Нипон из Београда који се одражава на Сребрном језеру посетили су данас председника општине Велико Градиште, Драгана Милића, у његовој канцеларији.

Четрнаесторо малишана дошло је са тренерима и председницом Клуба, Тањом Петровић, спремно да и пред председником општине демонстрира карате вештине, стечене у кампу.

Они, од 21. до 30. јула, на овој популарној туристичкој дестинацији похађају другу смену летњег кампа “Тhis is Sparta“ који им омогућава да упознају природу и свет око себе, проширују границе, унапређују међусобну комуникацију и усвајају знања о борилачким вештинама.

По завршетку ове смене, наредни камп ће се одржати у Неос Мармарису у Грчкој, под будним оком Тање Петровић и Костаса Паподопулоса, светских шампиона у каратеу, а присуствоваће му и најбољи млади каратиста КК ВГСК.

Председник је своје посетиоце, препуне позитивне енергије коју су донели са собом, овом приликом почастио омиљеним слаткишем – чоколадом.

sdr

dav

“Аласке вечери“ у Великом Градишту обогатиле још једну туристичку сезону

Joш једне “Аласке вечери“, манифестација са најдужом традицијом у општини Велико Градиште, обогатиле су културно лето ове популарне српске туристичке дестинације. Два фестивалска дана била су испуњена многобројним догађајима у којима је учествовало преко 800 учесника, а за најбољу рибљу чорбу такмичило се више од 160 мајстора.

Ово такмичење окупило је рекордан број кандидата из Великог Градишта и градова широм Србије – Београда, Вршца, Пожаревца, Костолца, Ћуприје, Крагујевца, Крушевца, Јагодине, Каћа. Домаћим учесницима прикључили су се такмичари из Румуније и Босне који су демонстрирали своје кулинарско умеће. Трећу награду освојило је Удружење жена “Рамски цвет“ из Рама, на другом се нашла Горица Рајковић из Кленовника, а најбољи мајстор у припреми овог специјалитета био је деветогодишњи Лазар Станковић из Острова који је кувао чорбу са својим дедом Добрицом.

Заставу Аласких вечери подигао је прошлогодишњи победник у кувању рибље чорбе, Михајел Шулц. Уручене су и посебне захвалнице представницима општине Нова Молдава,  Месне организације Савеза Срба Стара Молдава, као и члановима Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима из Градишке – Босна, Удружењу из Пругова које учествује први пут, затим  удружењима жена “Тополовчанке“, “Рамски цвет“ и “Бискупље“.

Млади риболовци демонстрирали су своје умеће у улову рибе на пловак. Прво место освојио је Стеван Мандић из Вршца  са уловом тежине  1.810  грама, на другом месту је Милош Анокић из Великог Градишта  који је упецао рибу тешку 1.670 грама, а треће место припало је Ањи Марији Живановић  из Великог Градишта која је уловила рибу од 1.660 грама.

Тачно у подне првог дана такмичења, на риболовачким теренима “Терахум“ ДОО,  почео је лов на шарана све до поноћи. Треће место освојио је тандем Драган Илић и Ненад Томићевић, друго место припало је Драгану Стојићевићу и Ивици Стевићу, а шампиони лове на шарана ове године су Душан Здравковић и Мирослав Живковић.

Укусну рибљу чорбу коју су скували представници Јавног предузећа „Србија шуме“ и аласи Великог Градишта, у вечерњим часовима дегустирали су бројни посетиоци, а вредне домаћице Удружења жена “Тополовчанке“ припремале су и делиле бесплатне гирице и мекике. За децу је “Мотоџет H2O адреналин“ организовао бесплатну школу вожње скутера на води.

У рано суботње јутро аласи су испловили чамцима на Дунав и кренули у вишечасовно надмудривање са реком у лову на сома. Најуспешнији је био тандем Иван Окић и Александар Рајчић са укупном тежином улова од 37,470 килограма, друго место освојили су Дејан Ранчић и Никола Ранчић са сомовином тешком 22,400 килограма и треће место  Владислав Динић и  Предраг Стокић са уловом од 18,660 килограма.

На избору за MIS Сребрног језера, за најлепшу девојку проглашена је Невена Васиљевић из Алексинца, за прву пратиљу изабрана је  Марина Гавриловић из Бајне Баште, а друга пратиља била је Александра Урошевић.  За топ модел на избору за MIS Сребрног језера проглашена је Београђанка Марија Радовић док је за лице године изабрана Теодора Арсић. Поред естрадног дела, гости су уживали и у програму неговања традиције кроз извођење музичких нумера на традиционалним инструментима.

Одбојка је спорт за који Градиштанци живе па не чуди што турнир у одбојци на песку, који се одржава сваке године у оквиру Аласких вечери, привуче много пажње. На узбудљивом финалу, треће место освојили су Иван Блажевић и Никола Мартиновић,  друго место је припало Драгану Животићу и Александру Богдановићу, а ласкаву титулу победника понели су Владимир Петровић и Дарко Вучковић.

Велики концерт отворили су Весна Димић и велики оркестар РТС-а, а када се атмосфера загрејала наступила је Ана Кокић која је одушевила публику.

Председник Милић испратио одбојкаше на наградно путовање у Истанбул

Одбојкаше Средње школе из Великог Градишта који су на Светском школском првенству у одбојци у Брну освојили бронзану медаљу примио је данас у свом кабинету, председник општине, Драган Милић како би им уручио најављену награду.

“Окупили смо се да реализујемо други део награде са првенства. Први део, комплет спортске опреме сте већ добили, а сада смо припремили новац за наградно путовање у Истанбул.“, рекао је Милић, честитавши екипи још једном и пожелевши им, овом приликом, пријатно путовање.

Ученицима и професору који сутра крећу на пут уручено је по 12.000 динара за трошкове током боравка у Истанбулу док су тројица одбојкаша, који су због припрема за репрезентацију спречени да се придруже екипи, добили по 35.000 динара.

Трофејна екипа Средње школе до трећег места на светском првенству стигла је предвођена професором и тренером Дејаном Милановићем.

image_pdfimage_print