Одлука о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма  од јавног интреса које реализују удружења за 2018. годину

На основу члана 2. Правилникa о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интреса за доделу средстава удружењимаиз буџета општине Велико Градиште, Председникопштинедана14.06.2018. године донео је

ОДЛУКУ

 о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма  од јавног интреса које реализују удружења за 2018. годину

 

 • Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују удружења за 2018. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.
 • Текст Јавног позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  програма  од јавног интреса које реализују удружења за 2018. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.

Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују удружења за 2018. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења под условом:

 • Даудружењеимастатусправноглица,
 • ДајеседиштеУдружењанатериторијиопштине Велико Градиште и дасепрограмреализујенатериторијиопштине Велико Градиште,
 • ДајеУдружењеосновано у складусапрописимакојимајеуређенооснивањеудружења и дајеуписано у регистар, као и да је регистровано најмање 6 месеци пре конкурисања,
 • ДаУдружењеимаусвојенсвојгодишњипланрадакојиобухватапрограме и активности у областимакојесуодјавногзначаја,
 • Једно удружење може учествовати са једним предлогом програма/пројекта на једном конкурсу,
 • У току буџетске године удружења имају права само једном на доделу средстава,
 • Бројчлановаудружења (посебно мушки и женски).

Области од јавног интереса за која се додељују средства су:

– афирмисање људских и мањинских права;

– програми из области културе и културно-уметничког аматеризма;

– социјална инклузија и развијањесоцијалнихуслуга у заједници;

– програмизамладе;

– брига о старимлицима;

– заштита и унапређење животне средине;

– заштита животиња;

– програми из области спорта;

– подтицање образовања науке и културе;

– заштита народног стваралаштва

– и других области однепосредног интереса за грађане, у складу са законом, Статутом општине и другим прописима Општине.

Уз пријаву се подноси следећа документација:

– Пријавни образац (Образац 1);

– Предлог програма/пројекта (Образац2);

– Буџет пројекта (Образац 3);

– Копија Решења о упису удружења у регистар (за подносиоца пријаве и партнере, уколико је партнер из јавног сектора, копија Службеног листа или гласника);

– Доказ  да рачун подносиоца пријаве није у блокади и копија Завршног рачуна за претходну годину (биланс стања и биланс успеха за предходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре – печат АПР или копија потврде о пријему од поште);

– Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;

– Уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се достави програм са дефинисаним темама и радне биографије предавача и тренера;

– Фотокопија ОП обрасца;

– Фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца пријаве (очитана);

– Фотокопија картона депонованих потписа.

Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена). Подносиоци пријава своје предлоге пројеката треба да попуњавају на српском језику, ћирилићним писмом. Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ . 

Критеријуми за вредновање програма су: 

Финансијски и оперативни капацитет Да ли подносилац пријаве и партнери имају довољно техничког знања, професионалних капацитета, укључујући стручности и искуства у вођењу пројеката (укључујући особље, опрему и способност за вођење буџета током реализације пројекта)?
Релевантност – квалитет пројекта Колико квалитет пројектне идеје доприноси реализацији предмета конкурса, побољшању квалитета живота грађана и целовитом решавању одређеног питања?
Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе, колики је број директних корисника?
Да ли су опис проблема, предуслови реализације и релевантни ризици јасно дефисани?
Методологија Да ли су активности које су планиране у пројекту одговарајуће, усклађене са циљевима и очекиваним резултатима?
Да ли су планирани резултати реални? Да ли пројекат садржи објективно мерљиве резултате активности?
Да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији пројекта добро одмерени? Напомена: уколико нема партнера, оцена ће бити 1
Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и изводљив?
Одрживост пројекта Да ли ће активности предвиђене пројектом имати конкретан утицај на циљне групе?
Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи?
Буџет и рационалност трошкова Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију пројекта?
Да ли средства за суфинансирање обезбеђују партнери или други донатори
Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући?

Начин подношења пријаве:

Пријаве за доделу средстава са програмом и пратећом документацијом достављају се Комисији, преко писарнице општине Велико Градиште или поштом на адресу општина Велико Градиште, ул. Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на конкурс за за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  програма  од јавног интреса које реализују удружења за 2018. годину – не отварати“.

Предња страна коверте мора такође да садржи и следеће податке:

 • назив подносиоца програмa,
 • адресу подносиоца програма

Рок за подношење пријава Предлога програма и посебне документације је 15 дана од дана објављивања на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ . Оглассеобјављује и налокалнојтелевизији и огласнојтаблиопштинеВеликоГрадиште.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.

Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страници општине http://www.velikogradiste.rs/ .

За додатне информације може се обратити на телефон 012/661-278

III  Висина средстава за реализацију програма утврђена је Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2018.годину.

Oбразац 1
Oбразац 2
Oбразац 3
Oбразац 4
Oбразац 5

400-47/2018-01-2
14.06.2018.године

Председник општине
Драган Милић, с.р.

Одбројавање до 12. Међународног шаховског фестивала “Open Сребрно језеро“

Пар дана пред почетак шаховског фестивала “Open Сребрно језеро“ у недељу 17. јуна, већ је пријављено 280 играча из 26 земаља са три континента, а организатори очекују да број учесника премаши цифру од 300 играча.

12. Отворени шаховски фестивал “Сребрно језеро 2018“ одржава се у периоду од 17. до 24. јуна на Сребрном језеру, у организацији Шаховског клуба „ВГСК“, општине Велико Градиште и Шаховског савеза Браничевског округа, а у сарадњи са “Danubia“ хотелом.

Свечано отварање Фестивала одржаће се 17. јуна, у 16.45 сати, у Конгресној сали хотела “Danubia“, а свечано затварање одмах након завршетка последњег кола у истој сали док ће се турнир играти и у “Камин сали“ Ресторана “Сидро“.

Најављен је наступ више од 20 велемајстора,  што из земље што из иностранства, и најмање 70 играча са међународним титулама што овај турнир сврстава у ред најјачих турнира у Србији.

За време Фестивала одржаће се три турнира: А, Б и Ц турнир са наградним фондом од 527.000, 131.000 и 25.000 динара.

Партије са турнира преносиће се уживо док је неколико водећих светских шаховских медија заинтересовано за пренос овог великог шаховског догађаја.

Добро дошли на турнир “Сребрно језеро 2018“!

Распис турнира “Сребрно језеро 2018“

Резултати се могу пратити на http://chess-results.com/tnr344276.aspx?lan=14&art=0&flag=30

Веб страна турнира – информације о турниру – http://silverlakeopen.com

Контакт телефон: 062/778-091

Пријем за одбојкаше Средње школе са Светског првенства у Брну

Ученике Средње школе из Великог Градишта који су на Светском школском првенству у одбојци у Брну освојили бронзану медаљу примио је данас, у свечаној сали Скупштине општине, председник општине, Драган Милић. Свечаности су, поред руководилаца општине, присуствовали и истакнути спортски радници и легенде овог спорта из Великог Градишта.

Честитајући им на успеху, председник је рекао да бронзана медаља коју су донели има више него златну вредност те да су на овом првенству на најбољи начин презентовали свој град, родитеље, професоре и школу.

“Велико Градиште је засејало семе одбојке пре 50 година – имали смо Митића, Бобу Ковача, Владимира Трифуновића, младог Митића, одличне спортске раднике. Тренер Дејан Милановић показао је да је стручњак светске класе.“, рекао је Драган Милић.

Председник је овом приликом честитао и добитницама златне медаље из Старе Пазове пожелевши свим одбојкашима успех у раду и школовању као и да постану добри људи.

На крају, Милић је екипу изненадио наградом за освојени успех – петодневним путовањем у Истанбул са џепарцем од 100 евра, а тренеру уручио урамљену слику трофејног тима. Успех је “забележен“ и фотографијама на LED билборду у центру града.

“Захваљујем се момцима који су јуначки издржали целу сезону, били су на нивоу све време, општини која је дала неизменрну помоћ и ветар у леђа, спонзорима, тренерима и свим људима у граду који нам годинама дају подстицај. Ова екипа је једина у држави која игра прву лигу у подмлађеном саставу и која је освојила на овом такмичењу до сада.“, рекао је тренер Милановић и председнику општине поклонио лопту коју су потписали сви чланови тима.

Екипа Средње школе до трећег места стигла је победивши ученике школе из Израела, у конкуренцији екипа из 32 земље, а учешће на светском такмичењу обезбедио им је успех на Републичком првенству у одбојци у Пријепољу, у фебруару ове године.

Градиште дочекало шампионе

Тачно у подне, на тргу Младена Милорадовића, приређен је свечани дочек одбојкашима Средње школе Велико Градиште који су освојили треће место на Светском школском првенству.

Другари из школе, професори, спортисти, родитељи, општински функционери и многобројни грађани су скандирањем, песмом и игром дочекали шампионе предвођене тренером Дејаном Милановићем.

Наши средњошколци су у суботу 09. јуна, у чешком граду Брно, савладали екипу Израела у борби за бронзу.

ТОВГ

Дочек одбојкаша Средње школе са Светског првенства у Брну

Ученике Средње школе из Великог Градишта који су на Светском школском првенству у одбојци у Брну освојили бронзану медаљу дочекаће њихови суграђани, у понедељак 11. јуна, у 12,00 сати, на Тргу Младена Милорадовића (код градске пијаце).

Позивамо вас да нам се придружите да ову трофејну екипу дочекамо како то најбољима и доликује!

Турнир beach–volley лиге и ове године у Великом Градишту

Велико Градиште ће и ове године бити један од домаћина турнира у beach–volley лиги под називом „Банка Поштанска штедионица beach–volley лига 2018.“. 

На јучерашњој свечаности у ресторану „Green Mill“ на Ади Циганлији у Београду којој су присустовали представници свих осам градова домаћина турнира, организацију догађаја најавио је и Саша Бранковић, директор Спортског центра Велико Градиште.

У Великом Градишту турнир ће се одржати од 6. до 8. јула, на Сребрном језеру. 

Више о догађају на http://www.ossrb.org/vest/banka-postanska-stedionica-beach-volley-liga-2018-startuje-u-loznici

Подршка општине најбољим спортистима

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, примио је данас, са сарадницима, најбоље младе спортисте у овој години како би им уручио награде и на тај начин обележио изузетан успех на такмичењима највишег ранга у земљи.

Велико Градиште одавно носи епитет града спорта, а последњих година млади такмичари враћају граду стару славу. Од почетка ове године Велико Градиште прославило се у одбојци, џудоу и карате спорту.

Тридесет шесторо најбољих младих спортиста, предвођено врсним тренерима, донело је свом граду бронзу, сребро и злато, а подршку су им пружили наставници, професори и директори школе. Овим наградама општина настоји да им се одужи за ентузијазам, труд и сву позитивну енергију коју су уложили да би стигли до врха.

Обративши се присутнима, председник Милић им је честитао на постигнутом успеху, рекавши да ће општина увек стајати уз њих и подржати их на такмичењима, и пожелевши им још много успеха, а одбојкашима – средњошколцима да у Чешкој освоје злато.

Председник је најбољима овом приликом уручио вредне награде. Џудистима и каратистима подељене су парадне тренерке, а носиоцима златне медаље и кимоно.

На Републичком школском такмичењу у џудоу за ученике основних и средњих школа 3. место освојили су ученици ОШ Иво Лола Рибар, Анђела Јовановић, Катарина Стојићевић и Лазар Милошевић. Друго место припало је Зоји Миловановић док је златну медаљу освојила Емилија Лазић.

Друго место на овом такмичењу за средњошколце освојиле су ученице Средње школе Велико Градиште, Зорана Благојевић и Ана Милошевић, такмичарка са највећим бројем освојених медаља.

Друго место на Првенству државе за кадете у џудоу освојио је Лазар Лазаревић, а златна медаља са овог такмичења припала је Ани Милошевић. Ана је освојила и друго место на Првенству Србије за јуниоре у џудоу па јој је уручен и специјални кимоно и радна тренерка за постигнуте резултате. До освојених медаља успешно су их водили тренери Драган Лазаревић и Иван Милошевић.

На Првенству Србије за сениоре у каратеу друго место освојила је Тијана Стојиљковић уз тренера Небојшу Стојиљковића.

На Школском првенству Србије за ученике основних и срењих школа у карате спорту друго место припало је Марији Ђорђевић, ученици Средње школе. Њу су на такмичењу подржали професорка Драгана Пајкић и тренер Бранко Ђорђевић.

Градиште је град одбојке. И овај пут, ови изузетни момци су то доказали. Мушке одбојкашке екипе ОШ Иво Лола Рибар и Средње школе постали су прваци Државног школског првенства.

Основци су опремљени парадним тренеркама, дресовима са шорцом, патикама и ранчевима. За ОШ Иво Лола Рибар играли су Лазар Јеремић, Јован Мандић, Душан Живојиновић, Бојан Пантић, Вук Богдановић, Петар Стојановић, Алекса Јевтић, Андреј Станимировић, Лука Животић, Вељко Стоићевић. Уз тренера, Дејана Милановића, подршку су им пружиле наставнице Верица Јовић и Биљана Перић те директор Драган Мандић.

Мушка екипа одбојкаша Средње школе најбоља је екипа у Србији у 2018. години чиме је одбранила титуле освојене 2016. и 2017. године. Овим успехом обезбедили су пласман на светском првенству ученика средњих школа које ће се одржати од 2. до 10. јуна у Чешкој. Како би се представили у најбољем светлу, општина је за њих обезбедила у комплету парадне и радне тренерке, дрес са шорцом, патике, поло мајце и бермуде и ранчеве.

Златни момци ове екипе су Богдан Станојевић, Боривоје Голубовић, Вељко Бохарев, Милутин Мијајловић, Лазар Лазаревић, Петар Јанковић, Милош Попић, Лазар Стевић, Михајло Стојановић, Александар Ђоловић, Алија Бекрић, Милан Васић. Честитке и за ово злато иду њиховом професору и тренеру, Дејану Милановићу, као и директору Средње школе, Зорану Ташићу.

А пре само неколико дана, баш овде, у Великом Градишту, на Финалном турниру првенства Србије у одбојци, и пионири ВГСК постали су шампиони Србије, по други пут, што до сада у нашој земљи још нико није постигао. Ова екипа победила је Војводину са 3:1, пред скоро 800 гледалаца. За пионире ВГСК су играли Милутин Мијајловић, Милан Васић, Лазар Стевић, Драган Илић, Стеван Лукић, Вељко Лукић, Јован Мандић, Лазар Јеремић, Душан Живојиновић, Бојан Пантић, Андреј Станимировић, Ненад Васиљковић.

Још једном је тренер одбојкаша Дејан Милановић, кроз успех ове шампионске екипе, доказао своје изванредне способности. Овом приликом он је председнику општине захвалио на подршци и уручио златну медаљу са Олимпијских спортских игара ученика Републике Србије.

 

 

 

 

Трка мира прошла кроз Велико Градиште

Са Сребрног језера, стазом поред Дунава до градског парка и кроз центар града, до Трга Младена Милорадовића, прошла је у петак, 18. маја, по први пут, најдужа штафетна трка на свету Трка мира – Peace Run 2018.

Учеснике је на Тргу, уз речи добродошлице и пријатељства, дочекао председник општине, Драган Милић, а присутнима су се обратили и председник Европске трке мира, Девашиш Торпија, као и председник Трке мира Србија, Пеђа Кнежевић.

Трци су се прикључили бројни мештани, а у парку су им се придружили и најмлађи учесници, предшколци. Уз културни програм, Градиштанци су дочекали и испратили учеснике трке са поруком мира и пријатељства. Након Великог Градишта, трка је настављена пут Голупца.

Трку Peace Run основао је 1987. године Шри Чинмој, спортиста, филозоф, сликар и песник који је свој живот посветио унапређењу идеала светског мира и светске хармоније.

Трку мира подржали су Народна скупштина Србије и Олимпијски комитет Србије, а бакљу мира су до сада држали милиони људи широм света, међу њима и многи истакнути грађани света – председници држава, премијери, спортисти, уметници и остали.

Ана Милошевић вицешампионка Државног првенства за јуниоре и јуниорке у џудоу

На првенству Србије у џудоу за јуниоре и јуниорке, Градиштанка Ана Милошевић, иако још увек кадеткиња, остварила је одличан резултат и освојила сребрну медаљу.

Иако је њен циљ био испуњен уласком у полуфинале и у полуфиналу, одлично физички спремна и мотивисана од стране тренера, успева да победи две године старију ривалку из Сомбора и домогне се великог финала.

У финалу се, такође, борила са две године старијом такмичарком из Вршца, а у борби пуној неизвесности и емоција, превагнуло је искуство.

С обзиром да је ово Анино прво државно првенство у конкуренцији јуниорки и сребрна медаља има златан сјај.

 

Светска Трка мира пролази кроз Велико Градиште

Најдужа штафетна трка на свету Peace Run – Трка мира 2018, на деоници кроз Србију која води од границе са БиХ до румунске границе, проћи ће 18. маја и кроз Велико Градиште.

Трка креће са Сребрног језера, у 08,30 сати, стазом поред Дунава и кроз центар града, до Трга Младена Милорадовића где је за учеснике и посетиоце од 09,00 сати организован културни програм и где ће их дочекати председник општине.

У трци могу да учествују сви, било да учеснике поздраве или се и сами укључе. Порука Трке мира је веома једноставна: ако можемо да трчимо заједно у миру и у хармонији, онда можемо и да живимо заједно у миру и у пријатељству!  Након Великог Градишта, учесници ће продужити за Голубац.

Peace Run подржавају Народна скупштина Србије и Олимпијски комитет Србије, а бакљу мира су до сада држали милиони људи широм света, међу њима и многи истакнути грађани света – председници држава, премијери, спортисти, уметници и остали.

Током проласка Трке кроз Велико Градиште, за саобраћај ће бити затворена улица Кнеза Лазара и Трг Младена Милорадовића, од 08,30 до 10,00 сати.

Фото: www.peacerun.org/rs/

image_pdfimage_print