Јaвни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2020. годину

Република Србија
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за привредни и економски
развој и дијаспору
Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног  земљишта
на територији општине Велико Градиште за 2020. годину
Велико Градиште 12220
Житни трг  1.

Број: 320-62/2019-07
Датум:  25.06.2019.
 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доказивање права пречег закупа

пољопривредног земљишта у државној својини

на територији општине Велико Градиште

за 2020. годину

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017 и 18/2019), Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште за 2020. годину, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

 • власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и
 • власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2020. годину, до дана 31. октобра 2019. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

 1. Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром је :
 2. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
 1. Доказ о власништву над пољопривредном инфраструктуром:
 2. Извод из јавне евиденције о непокретности за пољопривредну инфраструктуру која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе)и/или
 3. Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу Законом о рачуноводству за правно лице, за пољопривредну инфраструктуру која није укњижена у јавној евиденцији о непокретности (доставља подносилац захтева) и/или
 4. Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона улагања за пољопривредну инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године, односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло пољопривредну инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља подносилац захтева).
 1. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);
 1. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне самоуправе);
 1. Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства је:
 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
 1. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне самоуправе);
 1. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, односно закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних грла:
 2. Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд-Земун (изузев за коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд-Земун)– за животиње у систему уматичења (доставља подносилац захтева);
 3. Записник Републичког ветеринарског инспектора – за животиње које нису у систему уматичења (доставља подносилац захтева).

(Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује број условних грла која обрачунава на осносву затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на клање и извозу животиња).

 1. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа (доставља подносилац захтева).
 1. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива (Образац 1а – за физичко лице / 1б – за правно лице);
 1. Изјава подносиоца захтева о тачности података, потписана од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под пуном кривичном, прекршајном и материјалном одговорношћу (Образац 2а – за физичко лице / 2б – за правно лице), која садржи:
  • изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев,
  • списак повезаних лица (назив правног лица са матичним бројем/име презиме физичког лица, сродство и ЈМБГ)

(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова)

 1. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља јединица локалне самоуправе);

(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова)

Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односе се на територију јединице локалне самоуправе где се налази објекат, односно животиње.

Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу пољопривредне инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2019. године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције, односно за остваривање права пречег закупа по основу сточарства Захтев за излазак Републичке ветеринарске инспекције најкасније до 1. септембра 2019. године.

Записник Републичке пољопривредне инспекције је саставни део документације која се доставља до 31. октобра 2019. године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле или делове парцела, на којима је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда;

Документацију из дела I. тачке 2а и 4, односно из дела II. тачке 2, 7 и 8, јединица локалне самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2019. године.

Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта, у складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту.

Сва документација која се доставља у складу са овим јавним позивом мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.

Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту животиња доствља посебну потврду, односно записник из дела II. тачке 3.

За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа дође до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7 до 15 часова, у Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште, Велико Градиште, улица Житни трг број 1,  канцеларија 13 (25/4) или са сајта www.velikogradiste.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2019. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: “Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу власништва пољопривредне инфраструктуре за 2020. годину“ или “Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2020. годину“, за Комисију за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико градиште за 2020. годину, на адресу: Општинска управа општине Велико градиште, Одељење за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште, Велико Градиште, улица Житни трг број 1.

На полеђини коверте наводи се назив / име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особе за све информације у вези са овим јавним позивом је: Aлександар Игњатијевић, телефон: 012/662-134, мејл: acaignjat.ovg@gmail.com или лично у Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште,  улица Житни трг број 1,  канцеларија 13 (25/4).

Овај јавни позив објавити у Општинском службеном гласнику, на огласној табли Општинске управе и огласним таблама месних канцеларија, као и на сајту Општине Велико Градиште.

ЗАХТЕВ 1
ЗАХТЕВ 2
ОБРАЗАЦ 1а
ОБРАЗАЦ 1б
ОБРАЗАЦ 2а
ОБРАЗАЦ 2б

Председник комисије
Данијела илић, дипл. инж. пољ. с.р.

Јавни позив за подношење пријаве за доделу субвенција за осигурање усева, плодова и вишегодишњих засада

На основу Уговора о коришћењу средстава буџетског фонда за програм локалне самоуправе , а у оквиру пројекта „Превентивно деловање на смањењу ризика од климатских промена, елементарних и других незгода у циљу заштите имовине и имовинских интереса општине Велико Градиште , Општина Велико Градиште  објављује

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ  СУБВЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА,ПЛОДОВА И ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА

ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Предмет и намена јавног позива

Јавни позив за подношење пријаве  за доделу субвенција за осигурање усева,плодова и вишегодишњих засада пољопривредним произвођачима пољопривредне производње  у износу од 80% на територији општине Велико Градиште за 2019.годину обухвата доделу субвенција за:

Културе које су обухваћене осигурањем
  житарице Минимум површина поједниачне парцеле ( у ха) Максимум површина која се може осигурати по домаћинству (у ха)
1. Пшеница 0,50 ха 10 ха
2. Кукуруз 0,50 ха 10 ха
3. Сточни јечам 0,50 ха 10 ха
4. Пивски јечам 0,50 ха 10 ха
6. Овас 0,50 ха 10 ха

 

  Индустријско биље Минимум површина поједниачне парцеле (у ха) Максимум површина која се може осигурати по домаћинству (у ха)
1. Соја 0,50 ха 10 ха
2. Сунцокрет 0,50 ха 10 ха
3. Уљана репица 0,50 ха 10 ха

 

Поврће Минимум површина поједниачне парцеле (у ха) Максимум површина која се може осигурати по домаћинству (у ха)
1. Семенски кромпир 0,30 ха 1 ха
2. Конзумни кромпир 0,30 ха 1 ха
3. Црни лук 0,30 ха 1 ха
4. Шаргарепа 0,30 ха 1 ха
5. Целер 0,30 ха 1 ха
6. Пасуљ 0,30 ха 1 ха
7. Парадајз 0,30 ха 1 ха
8. Паприка 0,30 ха 1 ха

 

  Воће Минимум површина поједниачне парцеле (у ха) Максимум површинакоја се може осигурати по домаћинству (у ха)
1. Јабуке 0,50 ха 5 ха
2. Крушке 0,50 ха 5 ха
3. Кајсије 0,50 ха 5 ха
4. Трешње 0,50 ха 5 ха
5. Вишње 0,50 ха 5 ха
6. Шљиве 0,50 ха 5 ха
7. Јагоде 0,30 ха 1 ха
8. Малине 0,30 ха 1 ха
9. Лешници 0,50 ха 5 ха
10. Ораси 0,50 ха 5 ха

Максималан износ средстава који се одобрава за субвенционисањеје 80% вредности премије осигурања (за губитак приноса од основних и допунских ризика или за губитак квалитета)

Право учешћа на јавном позиву имају:

 • Пољопривредни произвођачи– физичка и правна лица која су заинтересована а имају пољопривредно земљиште и регистровано пољопривредно газдинство на територији општине Велико Градиште.

Потребна документација:

 • Пријава за остваривање права на субвенције за трошкове осигурања усева у износуод 80%
 • Изјава да ће подносилац захтева сносити трошкове од 20% за осигурање усева из сопствених средстава
 • Извод из регистра пољопривредних газдинстава о активном статусу за 2019.годину
 • Извод из регистра о биљној структури пољопривредног земљишта ради утврђивања да ли је култура уписана на парцели која се осигурава
 • Уверење да је домаћинство корисника измирило доспеле обавезе према локалној пореској администрацији (Одлука Општинског већа –бр.473-3/2019-01-4 од 07.06.2019.)
 • Фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства

Рок за подношење пријаве је од  26.06.2019.године до 12.07.2019.године 

Напомена

Oдлуке о поднетим захтевима биће донете на основу бодовања и састављања ранг листе од стране комисија и спроведене јавне набавке за избор  осигуравајуће куће.

Пријаве се подносе на прописаном обрасцу који се може наћи на сајту општине Велико Градиште као и у писарници (канцеларија бр.1)

ЗАХТЕВ

Ватрогасцима уручена нова опрема

Председник општине, Драган Милић, уручио је у петак, 21. јуна, командиру Ватрогасно-спасилачке јединице у Великом Градишту, Ненаду Милићевићу, ватрогасну опрему неопходну за рад ове јединице.

Ради се о седам напртњача за гашење шумских и пољских пожара са унапређеним пумпама којима се повећава безбедност и ефикасност гашења. Ова опрема омогућиће Ватрогасно-спасилачкој јединици да спремна дочекује предстојећу сезону пожара на отвореном простору.

Општина редовно помаже рад Ватрогасне јединице, а како је најавио председник општине, на овај начин наставиће и убудуће да улаже у безбедност грађана.

Вредност набављене опреме је 35.000 динара.

Општина наградила најуспешније ученике и наставнике

У општини Велико Градиште данас је уприличена свечаност поводом доделе награда најуспешнијим ученицима, наставницима и студентима у протеклој школској години које им је уручио председник општине, Драган Милић.

Локална самоуправа већ низ година одаје признање најбољима и награђује рад, труд и изузетан успех остварен током школовања.

Ученицима који су освојили прво место на републичким такмичењима, ђацима генерације, најбољем студенту и тренерима, општина је поклонила путовање у Праг. Ђаци генерације награђени су и ваучерима за куповину техничке робе у износу од 35.000 динара и фотографијом на градском билборду, ученици који су освојили друго место на репубичком такмичењу ваучерима од 27.000, а треће место ваучерима од 20.000 динара. Џудисти су добили кимона или тренерке, каратисти тренерке и опрему за Клуб док је одбојкашима уручен комплет – патике, тренерка, поло мајца, бермуде, торба и десет лопти за Клуб. По комплет дресова за ОШ „Иво Лола Рибар“ и СШ “Милоје Васић“ уручен је директорима установа. Ови ученици добили су и сезонске карте за “Силвер лејк“ аква-парк. По 3.000 динара додељено је носиоцима дипломе “Вук Караџић“, а два најбоља студента са територије општине Велико Градиште награђена су са по 30 и 20.000 динара.

У зависности од успеха својих ученика, награђени су и наставници износима од по 12, 8, 5 и 3.000 динара, а пригодним књигама са посветом сви ученици и наставници.

Председник општине честитао им је на постигнутом успеху: “Заиста су ово лепи тренуци, које понављамо на крају сваке године и надам се да ће тако да буде и убудуће, где се окупљају најбољи, а ви сте најбољи у овом граду. Морамо да знамо да је ово мала средина, али средина која препознаје рад и квалитет. И убудуће ћемо да наградимо резултате, вас, вашег наставника, а да захвалимо вашим родитељима што вас добро васпитавају и што идете ка добром путу. Посебно нас радује када чујемо да су наши ученици постигли одличне резултате на упису у средњу школу и приликом уписа на најтеже факултете. Зато нема боље инвестиције него улагати у децу, у младост, у будућност.“.

Он је поменуо и улагања у школство – у Великом Градишту се адаптира основна школа, инвестира се и у средњу школу, расписан је тендер за школу у Средњеву како би се довела у функцију већ наредне године. У вртићу су завршене две нове просторије, за оне најмање од шест месеци, и једна мала спортска хала где би и деца од годину дана почела да се баве спортом, јер како је рекао, Градиште је град спорта, можда ће и то да буду будући прваци Србије. Председник је подсетио да је у протеклом периоду набављено 35 “паметних“ табли за квалитетнију наставу, опремљене су учионице за стране језике, а ускоро и једна у Гимназији, као и за биологију и хемију.

“Радићемо још боље ствари да би вама било боље. Ово су резултати за понос.“, рекао је Милић пожелевши им да буду добри ђаци, студенти, деца и добри спортисти, а пре свега добри људи.

“Ове награде само су део средстава које општина из буџета сваке године издваја за образовање. Осим улагања у школске објекте, финансирају се уџбеници за треће и свако наредно дете, пакет за ђаке прваке, боравак у вртићу за децу из материјално угрожених породица, накнада трошкова превоза за ученике средњих школа, једна повратна карта месечно за .студенте до места студирања. И ове године успех наших ученика је за сваку похвалу.  Ви сте интелектуална снага ове општине и треба да наставите да вредно и предано радите и да се усавршавате јер знање вам нико не може одузети. Желим вам да наставите школовање у школама и на факултетима где будете желели и да се по завршетку школованја вратите у своју општину, обогаћени  новим идејама, спремни да развијате праве вредности и помогнете локалној самоуправи да буде лепша и боља средина.“, рекла је Сања Стојадиновић, руководиолац Одељења за друштвене делатности и заједничке послове, задужена за област основног и средњег образовања.

У име награђених захвалио се ђак генерације Средње школе “Милоје Васић“, Растко Јокић, рекавши да су награде диван гест, али пре свега, велики подстрек за рад. “Велика је привилегија бити ђак и одрасти у Великом Градишту, похађати једну од најлепших основних школа, гимназију са традицијом дугом 140 година, музичку школу. Свако дете је могло да пронађе и искаже себе у неком од спортова, музици, балету, глуми и разним другим активностима, а сви испраћени изузетним учитељима, професорима, наставницима, врхунским тренерима и музичарима. Знам да су ђаци генерације давали све од себе на свим такмичењима у жељи да покажемо и докажемо колико наша школа и наша мала варош заиста вреде.“,  рекао је, пожелевши да будуће генерације буду још боље и успешније.

Жељу да се захвале на подршци, доприносу развоју спорта и залагању за будућност деце изразили су и одбојкаши, а у њихово име обратио се Матеја Живанчевић: “Трофеји долазе, али најлепша страна медаље је да деца сваки дан улажу у своје здравље и знање и насмејани одлазе на тренинг и у школу.“.

Одбојкашки дрес, поклон одбојкаша, председнику општине уручио је њихов професор и тренер, Дејан Милановић.

Ове године, међу најбољима су 41 добитник дипломе “Вук Караџић“, од којих петоро ђака генерације, и 39 ученика који су на републичким такмичењима освојили неко од прва три места: дванаесторо у појединачним школским такмичењима, две школске одбојкашке екипе и ученици-чланови Одбојкашког, Џудо и Карате клуба ВГСК.

На републичком такмичењу из књижевности ученици Средње школе “Милоје Васић“  освојили су два друга и два трећа места, а ОШ “Миша Живановић“ има освојено друго место на такмичењу из географије. Највећи успех постигнут је у области спорта: ученицима средње школе припало је прво место у одбојци и џудоу и друго и треће место у каратеу, а ученици ОШ “Иво Лола Рибар“ освојили су прво место у одбојци и треће у џудоу. У историју одбојке ушле су одбојкашке екипе основне школе и ОК ВГСК које су по трећи пут за редом постале прваци Србије и средњошколци са четвртом шампионском титулом за редом.

Свечаност су музичким нумерама обогатили ученици Одељења у Великом Градишту Школе за основно и средње музичко образовање “Стеван Мокрањац“ из Пожаревца, награђена Ружица Живић и Огњен Јањић, уз клавирску сарадњу Немање Васића.

СПИСАК НАГРАЂЕНИХ

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пријем делегацијe румунских званичника у општини Велико Градиште

Општину Велико Градиште посетила је делегација румунских званичника предвођена државним секретаром Министарства за дијаспору Румуније, Виктором Алексејевим, генералним конзулом Румуније у Србији, Оливером Маруиусом Дилофом, и председником Асоцијације учитеља Румуније, Виорелом Долхом, поводом потенцијалне будуће прекограничне сарадње и положаја румунске заједнице у овој општини.

У срдачном разговору председника општине, Драгана Милића, са румунском делегацијом констатовано је да је, иако је број Румуна у општини мали, њихов положај веома добар као и однос локалне самоуправе са градовима и општинама у Румунији. Општина остварује одличну сарадњу у свим областима са Темишваром, Решицом, Лугожем, Новом Молдавом, Бањом Херкуланом и Пожеженом с којима су реализовани и бројни пројекти прекограничне сарадње.

Председник је подржао предлог гостију да се у Великом Градишту организује састанак са успешним челницима локалних самоуправа из региона, са обе стране, на којем би се идентификовале и разматрале потребе и могућности ових заједница и лакше пронашли партнери с којима би аплицирали за средства Европске уније.

Такође, акценат је стављен на туристичке и привредне капацитете Великог Градишта и Сребрног језера будући да све већи број румунских држављана посећује ову туристичку дестинацију.

Овом приликом, председник Милић је инсистирао на решавању великог и дугогодишњег проблема прашине са јаловишта рудника бакра која са румунске стране, за ветровитих дана, преко Дунава стиже до Градишта и околних села. Договорено је да се, што хитније, активирају сви субјекти како би се изнашле могућности за брже решавање ове ситуације.

 

Обавештење о продужењу рока Јавног позива за доставу предлога кандидата за доделу општинске награде општине Велико Градиште

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Комисија за доделу општинских
награда и признања
Број: 17-1/2/2019-02
Датум:06.06.2019. године
Велико Градиште
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВУ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА

ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКЕ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

Комисија за доделу општинских награда и признања, продужила је рок за подношење предлога за доделу Општинске награде општине Велико Градиште, поводом Дана општине Велико Градиште.

Предлоге кандидата са образложењем, можете доставити до 14.06.2019. године до 14.00 часова.

Предлоге слати у затвореној коверти са назнаком – Предлог за општинску награду- на адресу Скупштина општине Велико Градиште, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, или лично доставити у писарницу Општинске управе, канцеларија бр.1.

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Љубиша Алексић, с.р

Јавно надметање за давање у закуп на одређено време јавних површина на територији општине Велико Градиште ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014 и 83/2018), члана 5, 6. и 7. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017), Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Великог Градишта за период од 2017. до 2022. године („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019), Одлуке о висини цене закупа за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022.године („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 14/2017, 3/2018, 17/2018 и 3/2019) и решења Председника општине Велико Градиште бр.464-148/2019-01-1 од 06.06.2019. године,

Одељење за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

 

Ј А В Н О  Н А Д М Е Т А Њ Е

ЗА

ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

 

Општина Велико Градиште, нуди у закуп на одређено време јавне површине на територији општине Велико Градиште, заинтересованим физичким и правним лицима, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, које чини следећа локација:

Локација број 40 – део к.п. број 2229/1 КО Велико Градиште, уз обалу Сребрног језера. Појединачно место број 4, Површина локације 35 m² (10m x 3,5m). Намењено постављању педалина и других мањих објеката у складу са Програмом у циљу обављања услужне делатност. Позиционирање објеката на локацији одређено је скицом. Почетна цена за закуп износи 1.063,00 динара/m² на годишњем нивоу.

II  Предмет јавног надметања – локација налази се у Великом Градишту, на Сребрном језеру, а у закуп се нуди као комунално неуређена и неопремљена.

Трошкове постављања објекта, прикључења на електродистрибутивну или водоводну и другу мрежу сноси будући закупац.

III  Локација се даје у закуп на период до 3 године, за време важења Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године.

Изабрани корисник је дужан да предвиђене садржаје Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године, у складу са истим реализује и стави у фукнцију у року од месец дана од дана прибављања неопходних дозвола за постављање привременог објекта.

IV  Понуђени износ закупнине на одређено време закупац је дужан да плаћа у складу са Уговором кога ће у року од 30 дана од достављања решења о давању у закуп закључити са закуподавцем, а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања накнаде биће дефинисани Уговором.

V  Јавно надметање одржаће се дана 08.07.2019. године са почетком у 10:00 часова, у згради Општинске управе општине Велико Градиште, соба број 5.

VI  Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која уплате депозит у висини од 50% од почетне цене и поднесу пријаву за учешће, у писарници Општинске управе а за Одељење за привредни и економски развој и дијаспору, у Великом Градишту Житни трг 1, до 9,00 часова дана 08.07.2019. године.

Кауција-депозит плаћа се на на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште, по моделу 97, са позивом на број 59-110.

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве.

Пријава правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже и извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи име, презиме и адресу и матични број и мора бити потписана.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз пријаву, односно понуду предузетника прилаже се извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита.

Уз пријаву мора да се достави изјава подносиоца пријаве, односно понуђача да прихвата све услове из јавног огласа.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то и предвиђено у овом одељку, односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом.

Пријаву не могу поднети председник нити било који члан комисије.

Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени и када истом приступи само један учесник.

Подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве односно лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне пријаве, не може учествовати у поступку јавног надметања. Неблаговремене или непотпуне пријаве се одбацују.

Минимални лицитациони корак износи 200,00 дин/m².

VII По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене, или су поднели неблаговремену или непотпуну пријаву, вратиће се гарантни износ.

Депозит учесника јавног надметања који је понудио највиши износ закупнине задржава се, односно урачунава се у износ закупнине.

VIII У случају да будући закупац не закључи уговор у прописаном року и не уплати излицитирану цену у складу са тачком IV овог Огласа, излицитирана локација биће му изузета, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VI овог огласа.

IX Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017) и Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019) са припадајућим скицама локација, чиниће саставни део овог огласа.

X Ближи услови који се тичу јавног надметања, на тел. 012/660-444 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 5 у приземљу, где је могуће извршити увид у скицу локације која је предмет закупа.

 

Број: 464-148/2019-01-2,

Дана: 06.06.2019. године.

Одељење за привредни и економски

развој и дијаспору

Велико Градиште: Потпредседница Владе и министарка грађевине Зорана Михајловић одржала састанак са представницима локалних самоуправа

Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Зорана Михајловић, данас је са читавим тимом министарства у општини Велико Градиште одржала састанке са начелником Браничевског округа, Александром Ђокићем, председником општине, Драганом Милићем, и председницима локалних самоуправа Браничевског округа о инфраструктурним пројектима од значаја за овај регион.

Како је овом приликом најавила, још 2,5 милијарде динара биће уложено у реконструкцију путева у Браничевском округу ове године плус за редовно одржавање у Округу.

“У области железничког транспорта ми смо уложили преко 5 милијарди динара у реконструкцију пруга сматрајући да је и железница једнако важна као и путеви.“, рекла је  Михајловићева и потврдила изградњу брзе саобраћајнице од аутопута код скретања за Пожаревац до Великог Градишта и Голупца, вредности око 350 милиона евра, већ почетком 2020. године, рекавши и да ће та магистрала бити једна од најлепших у Србији зато што је ово и један од најлепших делова Србије. Она је истакла привредни, економски, туристички значај ових инвестиција, али и за сваку породицу која жели да остане да живи у Браничевском округу.

Начелник Браничевског округа нагласио је да је састанак органиован тако да се радило брзо, јасно и ефикасно, а што је најважније не завршава се само на оном што се каже већ је то и реализовано. Најбољи пример је пруга Пожаревац-Мајданпек, дужине 90 километара, која је завршена, а можда још важнији пројекат поменута брза саобраћајница, навео је Ђокић.

Велико задовољство и част одржавањем овог скупа у општини Велико Градиште исказао је председник општине, Драган Милић. “Ја сам дуго овде у општини, али никада као последњих пет година наша опшптина није имала овакву сарадњу са руководством Републике Србије.“ рекао је Милић додавши да то даје и максималне резултате.

Председник је истакао да је Источна Србија веома леп крај, доста је велика, али остаје без становништва које одлази, стога је приоритет да се људи запосле и живе од свог рада.

“Мислим да смо данас решили неколико кључних проблема. Договорили смо нека питања, поменућу само неке, то је асфалтирање пута Бели Багрем-Затоње ове године, у дужини од осам километара, са наставком шетно-бициклистичке стазе у наредној години поред Дунава и ту ће да дође до изражаја Рамска тврђава – овај пут повезује Источну Србију са Банатом, скелом преко Дунава, такође и асфалтирање пута Триброде-Макце, веома важан пут који повезује неколико општина.“, рекао је Милић.

Председник је, као ексклузиву,  истакао да је пре неколико дана од стране  потпредсднице Владе одобрен пројекат заштите Сребрног језера који се односе на водоводну и канализациону мрежу око читавог језера, у дужини од око 28 километара што ће затно заштитити само језеро са преко 3.000 викендица без канализације, а чија ће имплементација почети већ 01. јуна. Он је додао и да је, овом приликом, начето кључно питање за будућност Сребрног језера – измуљивање и чишћење језера те да ће сви, према могућностима, у наредном периоду тражити решење преко Владе Србије и фондова Европске уније како би се обезбедила средства.

На дневном реду нашао се и дугугодишњи проблем – прашина из јаловишта рудника бакра из Нове Молдаве која загађује општину Велико Градиште: “Потпредседница Михајловић и ја се овим проблемом бавимо неких седам-осам година и данас смо направили план како ћемо у наредном периоду да се активирамо поводом тога.“, најавио је председник општине.

На питања новинара, потпредседница Владе, између осталог, изјавила је и да се у железничком саобраћају не ради само брза пруга Београд-Будимпешта која је највреднији пројекат већ и пруге од Београда до Ниша и Ниш-Прешево, а наставља се и пруга Београд-Бар. Што се тиче путарина, она је подсетила да је последњи пут повећана 2017. године док пре тога цена није мењана девет година те да је улагање у инфраструктуру неоподно као и добро и квалитетно одржавање. Такође, на наредној седници Владе биће разговора о помоћи поплављеним подручјима и шта је све неопходно да се уради, рекла је потпредседница Владе, Зорана Михајловић.

 

image_pdfimage_print