Обавештење о Јавној презентацији урбанистичког пројекта реконструкције, доградње, надградње и пренамене стамбеног објекта – викенд куће у стамбени објекат апартманског типа на к.п.бр. 2322/43 к.о. Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-101/2019-06
Датум: 25.03.2019. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

            УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ,

ДОГРАДЊЕ, НАДГРАДЊЕ И ПРЕНАМЕНЕ СТАМБЕНОГ

ОБЈЕКТА – ВИКЕНД КУЋЕ У СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ

АПАРТМАНСКОГ ТИПА НА К.П.БР. 2322/43 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

            Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за реконструкцију, доградњу, надградњу и пренамену стамбеног објекта – викенд куће у стамбени објекат апартманског типа на к.п.бр. 2322/43 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање Радојковић Дијане из Сиракова.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 26.03.2019. године до 03.04.2019.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 03.04.2019.године до 15,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018).

урбанистистички пројекат

Примедбе – физичка лица

Примедбе  – правна лица

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља „Пожаревац”) – Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14и 83/18)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА, АУТОПУТ Е-75 БЕОГРАД-НИШ (ПЕТЉА „ПОЖАРЕВАЦ”) – ПОЖАРЕВАЦ (ОБИЛАЗНИЦА) – ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ГОЛУБАЦ

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 13/19.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана од 25. марта до 08. априла 2019. године,на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина градова Смедерево и Пожаревац и општина Велико Градиште и Голубац.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26,  11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 08. априлом 2019. године. Примедбе исугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могуутицати на планска решења.

Текстуални део Плана
Графички део Плана

 

Supply of info touch points, electronic display panels and IT equipment RORS19VG-05

The Contracting Authority, Municipality of Veliko Gradiste, intends to award a supply contract for Supply of info touch points, electronic display panels and IT equipment  in Veliko Gradiste with financial assistance from the Interreg IPA Cross – border Programme Romania – Serbia. The tender dossier is available from www.romania-serbia.net

The deadline for submission of tenders is 22.04.2019. at 10.00h.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the www.romania-serbia.net

 

 

Могућност плаћања картицом у Општинској управи Велико Градиште

У Општинској управи општине Велико Градиште однедавно је у употреби ПОС терминал за безготовинско плаћање путем којег грађани могу на лицу места, брзо и једноставно, употребом платне картице, извршити плаћање такси, накнада и пореза.

Грађани ову услугу могу користити бесплатно, у канцеларијама број 3 и 20 (Услужни центар и Локална пореска администрација), а запослени у Управи ће им у сваком  моменту изаћи у сусрет како би им олакшали употребу терминала.

На овај начин избегава се попуњавање уплатница и употреба готовог новца, а странке не морају да излазе из зграде како би извршиле уплату. Уједно, олакшан је и рад општинских служби па је корист од увођења нове услуге обострана.

ПОС терминали за безготовинско плаћање, постављени су у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије.

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  програма  од јавног интреса које реализују црквe и верскe заједнице за 2019.годину

На основу члана 2. и члана 3. Правилникa о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интреса за доделу средстава црквама и верским заједницама из буџета општине Велико Градиште, Председник општине дана 21.03.2019. године донео је

О Д Л У К У 

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма  од јавног интреса које реализују црквe и верскe заједнице за 2019. годину

 • Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују црквe и верскe заједнице за 2019.годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.
 • Текст Јавног позива гласи:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  програма  од јавног интреса које реализују црквe и верскe заједнице за 2019. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.

 

Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују црквe и верскe заједнице за 2019.годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.

Право учешћа на јавном конкурсу имају  црквe и верскe заједнице .

Уз пријаву се подноси следећа документација:

– Пријавни образац (Образац 1);

– Предлог програма/пројекта (Образац2);

– Буџет пројекта (Образац 3);

– Копија Решења о упису у регистар у којем је субјекат регистрован

– преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис

делатности и сл.), сачињен од стране подносиоца пријаве и

– детаљан опис пројекта за чије суфинансирање се подноси пријава.

 

Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена). Подносиоци пријава своје предлоге пројеката треба да попуњавају на српском језику, ћирилићним писмом. Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ . 

Пројекти од јавног интереса за које се додељују средства су:

 1. Набавку (постављање) нових и обнову икона, верских и сакралних предмета,
 2. Организација обележавања верских празника
 3. Канцеларијски материјал

Начин подношења пријаве:

Пријаве за доделу средстава са програмом и пратећом документацијом достављају се Комисији, преко писарнице општине Велико Градиште или поштом на адресу општина Велико Градиште, ул. Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на конкурс за за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  програма  од јавног интреса које реализују црквe и верскe заједнице за 2019.годину – не отварати“.

Предња страна коверте мора такође да садржи и следеће податке:

 • назив подносиоца програмa,
 • адресу подносиоца програма 

Рок за подношење пријава Предлога програма и посебне документације је 15 дана од дана објављивања на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ . Оглас се објављује и на локалној телевизији и огласној табли општине Велико Градиште.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.

Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страници општине http://www.velikogradiste.rs/ .

За додатне информације може се обратити на телефон 012/661-278

III  Висина средстава за реализацију програма утврђена је Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2019. годину.

Образац 4

Образац 5

401-56/2019-01-2

Председник општине

Драган Милић, с.р.

 

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују удружења за 2019. годину

На основу члана 8. Oдлукeо поступкудоделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, Председник општине дана 21.03.2019. године донео је

ОДЛУКУ 

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма  од јавног интреса које реализују удружења за 2019.годину

 • Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују удружења за 2019. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.
 • Текст Јавног позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  програма  од јавног интреса које реализују удружења за 2019.годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.

Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују удружења за 2019.годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења под условом:

 • Да удружење има статус правног лица,
 • Да је седиште Удружења на територији општине Велико Градиште и да се програм реализује на територији општине Велико Градиште,
 • Да је Удружење основано у складу са прописима којима је уређено оснивање удружења и да је уписано у регистар, као и да је регистровано најмање 6 месеци пре конкурисања,
 • Да Удружење има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима које су од јавног значаја,
 • Једно удружење може учествовати са једним предлогом програма/пројекта на једном конкурсу,
 • У току буџетске године удружења имају права само једном на доделу средстава,
 • Број чланова удружења (посебно мушки и женски).

Области од јавног интереса за која се додељују средства су:

– афирмисање људских и мањинских права;

– програми из области културе и културно-уметничког аматеризма;

– социјална инклузија и развијањесоцијалнихуслуга у заједници;

– програмизамладе;

– брига о старимлицима;

– заштита и унапређење животне средине;

– заштита животиња;

– програми из области спорта;

– подтицање образовања науке и културе;

– заштита народног стваралаштва

– и других области однепосредног интереса за грађане, у складу са законом, Статутом општине и другим прописима Општине.

Уз пријаву се подноси следећа документација:

– Пријавни образац (Образац 1);

– Предлог програма/пројекта (Образац 2);

– Буџет пројекта (Образац 3);

– Копија Решења о упису удружења у регистар (за подносиоца пријаве и партнере, уколико је партнер из јавног сектора, копија Службеног листа или гласника);

– Потврда пословне банке да рачун подносиоца пријаве није у блокади и копија Завршног рачуна за претходну годину (биланс стања и биланс успеха за предходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре – печат АПР или копија потврде о пријему од поште);

– Доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;

– Уколико пројекти садрже обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се достави програм са дефинисаним темама и радне биографије предавача и тренера;

– Фотокопија ОП обрасца;

– Фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца пријаве (очитана);

– Фотокопија картона депонованих потписа.

Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена). Подносиоци пријава своје предлоге пројеката треба да попуњавају на српском језику, ћирилићним писмом. Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ . 

Критеријуми за вредновање програма су: 

Финансијски и оперативни капацитет Да ли подносилац пријаве и партнери имају довољно техничког знања, професионалних капацитета, укључујући стручности и искуства у вођењу пројеката (укључујући особље, опрему и способност за вођење буџета током реализације пројекта)?
Релевантност – квалитет пројекта Колико квалитет пројектне идеје доприноси реализацији предмета конкурса, побољшању квалитета живота грађана и целовитом решавању одређеног питања?
Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе, колики је број директних корисника?
Да ли су опис проблема, предуслови реализације и релевантни ризици јасно дефисани?
Методологија Да ли су активности које су планиране у пројекту одговарајуће, усклађене са циљевима и очекиваним резултатима?
Да ли су планирани резултати реални? Да ли пројекат садржи објективно мерљиве резултате активности?
Да ли су учешће партнера и његово ангажовање у реализацији пројекта добро одмерени? Напомена: уколико нема партнера, оцена ће бити 1
Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и изводљив?
Одрживост пројекта Да ли ће активности предвиђене пројектом имати конкретан утицај на циљне групе?
Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи?
Буџет и рационалност трошкова Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију пројекта?
Да ли средства за суфинансирање обезбеђују партнери или други донатори
Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући?

Начин подношења пријаве:

Пријаве за доделу средстава са програмом и пратећом документацијом достављају се Комисији, преко писарнице општине Велико Градиште или поштом на адресу општина Велико Градиште, ул. Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на конкурс за за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  програма  од јавног интреса које реализују удружења за 2019.годину – не отварати“.

Предња страна коверте мора такође да садржи и следеће податке:

 • назив подносиоца програмa,
 • адресу подносиоца програма

Рок за подношење пријава Предлога програма и посебне документације је 15 дана од дана објављивања на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ . Оглассеобјављује и налокалнојтелевизији и огласнојтаблиопштинеВеликоГрадиште.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.

Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страници општине http://www.velikogradiste.rs/ .

За додатне информације може се обратити на телефон 012/661-278

III  Висина средстава за реализацију програма утврђена је Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2019.годину.

Образац 4
Образац 5

401-57/2019-01-2

Председник општине
Драган Милић, с.р.

Јавно надметање ради давања у закуп дрвених платформи са и без надстрешница

На основу Одлуке број 464-45/2019-01-2 од 05.03.2019. године Председникa општине Велико Градиште,

Комисија за закуп општине Велико Градиште, објављује прво

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП  ДРВЕНИХ ПЛАТФОРМИ СА И БЕЗ НАДСТРЕШНИЦА

 

 1. Општина Велико Градиште преко Комисије за закуп, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, следеће ствари у јавној својини и то:

-дрвене платформе са и без надстрешница, монтажно-демонтажног типа, укупне површине од 706,81 m², које су постављене и користиће се на плажи на Сребрном језеру на делу к.п.бр. 2229/1 КО Велико Градиште.

 1. У циљу очувања уређености плаже, побољшања туристичке понуде и остваривања комерцијалне сврхе, предмет закупа се даје у закуп физичким и правним лицима ради обављања услужне или угоститељске делатности.

Позиција, распоред и изгледи површине основа предмета закупа обухваћени су скицом која чини саставни део овог огласа.

Обавеза закупца је да одржава закупљену ствар – дрвену платформу са и без надстрешница, као и да одржава простор око платформе у површини од 38 ари, ближе одређен скицом из претходног става овог огласа.

Посебне обавезе закупца су:

-да финансира ½ трошкова анализе воде језера, које ће се вршити минимално 2 пута месечно, сваке године трајања закупа у периоду мај – август.

-да одржава хигијену простора око платформе, приказаног на скици, у периоду мај-сeптембар сваке године трајања закупа, као и да финансира текуће одржавање ствари на наведеном простору (платформе, шетну стазу и др.).

 1. Предметне ствари дају се у закуп на одређено време на период од 5 (пет) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У закупнину нису урачунати трошкови текућег одржавања ствари и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац а произилазе из закупа, као ни трошкови настали из обавеза закупца које су ближе одређене тачком 2. овог огласа.

 1. Почетна цена закупа за период закупа од 5 година укупно износи 3.370.000,00 динара (674.000,00 динaра на годишњем нивоу). Минимални лицитациони корак на укупну почетну цену износи 10.000,00 динара.
 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе депозит из тачке 5. овог огласа, приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа и поднесу уредну писану пријаву. Уз пријаву подносилац још доставља изјаву о прихватању почетне цене закупа и изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Депозит за учешће на јавном надмeтању износи 56.167,00 динара и плаћа се на рачун општине Велико Градиште број 840-0961804-78 (модел 97, позив на број 59-110) а доказ о уплати доставља се уз пријаву.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп општине Велико Градиште, преко писарнице Општинске управе општине Велико Градиште, на адресу Житни трг 1, Велико Градиште.
 1. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова. Могуће је разгледати предметну ствар сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.
 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању свих услова из огласа, изјаву о прихватњу почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање депозита; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању свих услова из огласа, изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање депозита; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

 1. Учесницима Огласа може се издати доказ о предаји пријаве.
 1. Пријаве се подносе у периоду од 05.03.2019. године до 14.03.2019. године.

Благовременом се сматра пријава која је примљена на писарници Општинске управе  општине Велико Градиште до 14.03.2019. године до 10.00 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања  сматра  се  успелим и  у случају достављања  једне  исправне пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се предмет закупа може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 14.03.2019. године, са почетком у 11.00 часова у згради општинске управе општине Велико Градиште, у Великом Градишту Житни трг број 1, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава и подносилац исте приступи надметању, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању
 1. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 1. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 3. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 16. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште.
 1. Учесник огласа коме је дата ствар у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема коначне одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року из претходне тачке огласа, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

21.Учесник јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине, губи право на повраћај депозита ако у року од 15 дана од дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу.

 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана коначности одлуке о давању у закуп.
 1. Закупац је у обавези да пре потписивања уговора о закупу положи гаранцију – обезбеђење и то регистровану, оверену бланко меницу без протеста са меничним овлашћењем.
 1. Закупац не може: преносити право закупа на ствари или њеном делу на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да закупљену ствар користи у складу са прописима и наменом.
 1. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-124.
 1. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште, огласној табли општине и на кабловској телевизији „Коперникус“.

Број: 464-45/2019-01-2

Датум: 05.03.2019. године                                                                    Комисија за закуп

СКИЦА – ДРВЕНЕ ПЛАТФОРМЕ

Уручена помоћ родитељима новорођених беба

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, примио је данас родитеље новорођених беба који су остварили право на новчане накнаде и друге погодности.

“Задовољство ми је да вас поздравим у здању општине, у своје име и мојих колега који су овде присутни. Мислим да за једну породицу нема већег задовољства него када се роди беба у кући. Ми смо и ове године определили за девет мера помоћи – једнократне новчане накнаде за опремање новорођенчета и то за прво дете 15.000 динара, за друго 20.000 динара, а за треће и наредно 25.000 динара, а за незапослене мајке додатну накнаду у износу од 50.000 динара. Родитељи добијају и седиште за бебе, а од ЈКП “Дунав“ карте за бесплатан паркинг за годину дана.“, рекао је председник општине.

Поред наведених мера, новом Одлуком о финансијској подршци породици и деци општина је регулисала право на опремање новорођенчета и додатно опремање новорођенчета,  помоћ породици, накнаду трошкова за вантелесну оплодњу, бесплатне услуге предшколске установе (вртића), новогодишњи поклон првом рођеном детету у новој години, пакет за ђаке прваке, набавку уџбеника за треће и свако наредно дете, награду ученицима за остварене резултате током редовног школовања и награду за најбоље студенте.

“Општина ће обезбедити и друге врсте помоћи у наредном периоду, а за све што вам буде требало и што је у нашој моћи слободно нам се обратите. Жеља ми је да се виђамо и убудуће, још сте млади, да буде што више деце у овој сали.“, пожелео је Милић присутним родитељима, међу којима је први пут била и једна мајка из Републике Кине.

Занимљиво је и, да је, у поређењу с истим периодом претходне године, скоро исти број мајки и новорођенчади, а сличан је и однос полова као и број деце по редоследу рођења у породици.

Право на накнаду за протекли период остварило је 20 породица, од чега је 13 мајки незапослено. Родило се 20 беба, седам дечака и тринаест девојчица, а осам родитеља је добило прво дете, шест друго, троје треће, једна породица четврто и једна шесто дете.

Право на помоћ остварује се преко Општинске управе општине Велико Градиште и Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац.

 

 

Уручено признање општини Велико Градиште за примену принципа добре управе

На свечаном скупу поводом доделе награда на првом Националном годишњем такмичењу за избор најбоље праксе у примени принципа добре управе на локалном нивоу у 2018. години јуче је представницима општине Велико Градиште уручено Посебно признање за изузетне резултате у области “Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе“.

Награде и признања доделили су Министарство државне управе и локалне самоуправе и СКГО у оквиру Пројекта “Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“ који је део програма “Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, у реализацији Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS).

Додели награда присуствовали су министар државне у праве и локалне самоуправе, Бранко Ружић, амбасадор Швајцарске, Филип Ге, генерални секретар СКГО,  Ђорђе Станичић, и шефица Канцеларије УН за пројектне услуге у Србији, Микела Телатин.

Општина Велико Градиште је кроз учешће у пројекту унапредила транспарентност рада локалне самоуправе и грађанско учешће увођењем јавног буџетског портала и иновативним приступом укључивања младих и ђака основних и средњих школа у јавне расправе о буџету које је спровело Одељење за финансије, а награду је примила руководилац Одељења, Јелена Пантић.

Овогодишње такмичење спроведено је још у областима “Ефикасности и делотворности“, “Одговорности и владавине права“ и “Равноправности и одсуства дискриминације“, а за учешће се пријавила 31 локална самоуправа.

Фото: СКГО

Фото: СКГО 

Фото: СКГО

Фото: СКГО

image_pdfimage_print