Решење о постављању привременог заступника преминулим власницима непокретности, учесницима у поступцима споразумног одређивања накнаде, за експропријације делове непокретности и успостављање службености пролаза

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам комунално стамбене
и имовинско правне послове
Број: 465-7/2019-06
Датум: 01.04.2019 године
Велико Градиште

 

На основу 48. а у вези чламова 44. и 45. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016) Одељење за урбанизам комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште, Имовинско правна служба као првостепени орган, решавајући по предлогу ЕМС АД Београд ул. Кнеза Милоша 11, ради експропријације делова непокретности и конституисања службености пролаза проводника у циљу изградње далековода ДВ 110 kV од ТС Бела Црква – ТС Велико Градиште преко дела земљишта у власништву физичких и правних лица, на предлог предлагача,  донело је,

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 1. Преминулим власницима непокретности, учесницима у поступцима споразумног одређивања накнаде, за експропријације делове непокретности и успостављање службености пролаза проводника за постављање преносних стубова преко делова тих непокретности,  покренутим по захтеву „Електро мреже Србије“ АД Београд, у циљу изградње, далековода ДВ 110 kV од ТС Бела Црква – ТС Велико Градиште, ПОСТАВЉА СЕ, привремени заступник, дипл. прав. Милош Стојадиновић из Пожаревца.

Привремени заступник, по окончаним поступцима експропријације односно конституисања службености пролаза проводника, поставља се због имовинских интереса која прелазе на наследнике, следећим ранијим власницима и то:

– пок. Мишић В. Василији бив. из Затоња ул. 7-ог јула бр. 1. власнику кат. парц. бр. 1376 „Код јагоде“ њива 3. класе цела вел. 28,84 ара уписана у Л.н.бр. 234 к.о. Рам на којој је смештен део далеководног стуба 75. у површини од 19,80 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-56/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-6/2017-06,

– пок. Стокић Р. Славки бив. из Бискупља ул. Ж. Богића 18 власнику кат. парц. бр. 1366 „Код глога“ њива 3. класе цела вел. 38,33 ари уписана у Л.н.бр. 934 к.о. Затоње на којој је смештен део далеководног стуба 82. у површини од 13,40 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-67/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-22/2017-06,

– пок. Спасић Ж. Радинке из Затоња ул. И Милутиновића бб власнику кат. парц. бр. 1310 „Рамски пут“ њива 3. класе цела вел. 67,66 ар уписана у Л.н.бр. 779 к.о. Затоње на којој је смештен део далеководног стуба 79. у површини од 22,30 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-62/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-26/2017-06,

– пок. Николић М. Божици бив. из Затоња ул. М. Тита бр. 30. власнику кат. парц. бр. 4519 „Тршање“ њива 4. класе цела вел. 19,13 ари уписана у Л.н.бр. 556 к.о. Затоње на којој је смештен део далеководног стуба 90. у површини од 22,80 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-82/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-46/2017-06,

– пок. Стојковић Ј. Радивоју бив. из Бискупља  ул. Ж. Богића бб власнику кат. парц. бр. 321 „На камену“ њива 2. класе цела вел. 33,30 ари уписана у Л.н.бр. 516 к.о. Бискупље на којој је смештен део далеководног стуба 100. у површини од 11,60 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-98/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-55/2017-06,

– пок. Арсић Ј. Љубомиру бив. из Бискупља власнику  кат. парц. бр. 328 „На камену“ њива 1. класе цела вел. 35,46 ари уписана у Л.н.бр. 291 к.о. Бискупље на којој је смештен део далеководног стуба 101. у површини од 11,50 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-100/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-57/2017-06,

– пок. Величковић Љ. Мирјани бив. из Кисиљева власници кат. парц. бр. 956 „На броду“ њива 2. класе цела вел. 40,00 ари уписана у Л.н.бр. 93 к.о. Кисиљево, на којој је смештен део далеководног стуба 103. у површини од 11,50 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-105/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-62/2017-06,      

–  пок. Спасић Д. Славе бив. из Кисиљева власнику кат. парц. бр. 254 „Поље“ њива 1. класе цела вел. 31,69 ари уписана у Л.н.бр. 314 к.о. Поповац, на којој је смештен део далеководног стуба 106. у површини од 47,10 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-110/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-75/2017-06,

– пок. Јовановић П. Слободанке бив. из Тополовника власници кат. парц. бр. 458 „Код јагоде“ њива 2. класе цела вел. 33,75 ари уписана у Л.н.бр. 502 к.о. Тополовник на којој је смештен део далеководног стуба 115 у површини од 12,10 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-126/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-87/2017-06,

– пок. Икић В. Радомира бив. из Пожаревца ул. Вардарска бр. 26. власнику кат. парц. бр. 5055 „Погонич“ њива 6. класе цела вел. 9,10 ара уписана у Л.н.бр. 293 к.о. Затоње на којој је смештен део далеководног стуба 92. у површини од 39,60 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-85/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-98/2017-06,

– пок. Милетић Н. Вукосаве бив. из Кусића власници кат. парц. бр. 2259 „Код жице“ њива 3. класе цела вел. 70,45 ари уписана у Л.н.бр. 973 к.о. Кусиће на којој је смештен део далеководног стуба 139. у површини од 28,00 м²  и на којој треба успоставити службеност пролаза проводника све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-50/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-91/2018-06,

– пок. Милошевић С. Драгославу бив. из Кумана ул. М. Тита 10. власнику кат. парц. бр. 1653 „Маркова вода“ њива 4. класе цела вел. 20,60 ари уписана у Л.н.бр. 421 к.о. Кумане на којој је конституисана трајна службеност пролаза проводника на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од 799,00 м² између далеководних стубова бр. 129-130. у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-58/2018-06 ради накнаде у поступку бр. 465-163/2018-06,

– пок. Ивановић Д. Радмили бив. из Кумана власници  кат. парц. бр. 198 „Прогон“ њива 3. класе цела вел. 35,64 ари уписана у Л.н.бр. 228 к.о. Кумане на којој је смештен део далеководног стуба 127. у површини од 13,40 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-28/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-77/2018-06,

-пок. Јанковић Ж. Радославу бив. из Бискупља ул. М. Тита 20. власнику кат. парц. бр. 5059 „Погонич“ виноград 4. класе цела вел. 26,24 ара уписана у Л.н.бр. 329 к.о. Затоње на којој је конституисана трајна службеност пролаза проводника на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од  94,00 м² између далеководних стубова бр. 92-93. у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-39/2018-06 ради накнаде у поступку бр. 465-130/2018-06,

пок. Ивковић В, Јовици бив. из Кисиљева ул. Споменичка 30. власнику кат. парц. бр. 2639 „Под орашјем“ њива 3. класе цела вел. 3,14 ари уписана у Л.н.бр. 272 к.о. Кисиљево, на којој је конституисана трајна службеност пролаза проводника на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од 64,00 м² између далеководних стубова бр. 107-108. у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-22/2018-06 ради накнаде у поступку бр. 465-157/2017-06,

пок. Илић М. Радомиру бив. из Браничева власнику кат. парц. бр. 697 „Шмрково“ њива 5. класе цела вел. 34,39 ари уписана у Л.н.бр. 991 к.о. Кусиће на којој је конституисана трајна службеност пролаза проводника на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од 85,00 м² између далеководних стубова бр. 133-134. у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-19/2018-06 ради накнаде у поступку бр. 465-153/2018-06,

– пок. Срејић С. Миодрагу бив. из Пожежена власнику кат. парц. бр. 1818 „Шмрково“ паш. 3. класе цела вел. 12,62 ара уписана у Л.н.бр. 608 к.о. Кумане, на којој је конституисана трајна службеност пролаза проводника на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од 103,00 м² између далеководних стубова бр. 129-130. у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-61/2018-06 ради накнаде у поступку бр. 465-151/2018-06,

и

пок. Митић С- Живораду бив. из Триброда ул. И. Милутиновића 8 власнику кат. парц. бр. 696 „Царевац“ њива 5. класе цела вел. 47,97 ари уписана у Л.н.бр. 489 к.о. Кусиће на којој је конституисана трајна службеност пролаза проводника на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од 126,00 м² између далеководних стубова бр. 133-134. у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-18/2018-06 ради накнаде у поступку бр. 465-139/2018-06.

 1.   Привремени заступник ће дужност обављати све док за то постоје законски услови односно док законски наследници странка сами не узму учешће у поступку или пак не ангажују пуномоћника односно не одреде заступника у овој управној ствари.
 2. Жалба протиов овог решења не одлаже његово извршење.
 3. Трошкови привременог заступања странке падају на терет предлагача.

 

О б р а з л о ж е њ е         

„Електро мрежа Србије“ АД Београд, поднела је захтев овом Одељењу  којем предлаже, да се у циљу решавања проблема једностраног напајања ТС 110/35/10 kV „Велико Градиште“ и ТС 110/20 kV „Бела Црква“ а ради подизања сигурности електроснабдевања конзумног подручја и поправљања напоснских прилика у вршним режимима потрошње, изгради деоница преносног далековода 110 kV између ТС 110/35/10 kV „Бела Црква“ и ТС 110/35 kV „Велико Градиште“, изврши експропријација делова непокретности физичких лица и конституисање службености пролаза електропроводника преко делова непокретности обухваћених предлогом, за власнике из диспозитива овог решења.

У складу са одредбама члана 29 а у вези члана 56. Закона о експропријацији („Службени гласник РС“ бр. 53/95 и 20/09,  одлуке СУС IУ бр. 9/96, 10/96, 15/96, 83/96, 153/96 231/96, 135/97 и 160/99 „Службени лист СРЈ“ бр. 16/01 – Одлука УС РС I Уз 17/11-55/13-58) првостепени je орган  поступајући по писменом предлогу предлагача, донео решење о експропријацији. По правноснажности решења, предлагач је поднео писмене предлоге у циљу накнаде, за потпуно односно непотпуно експропријисане делове парцела у власништву физичких лица, ближе оначених у диспозитиву овог решења, које се налазе на траси будућег делаковода.

Ради постизања споразума о накнади, власницима непокретности до сада су више пута упућивани позиви. Позиви су враћани нуручени из разлога што су власници истих преминули а расправа масе није спроведена. Како се ради о преносивом имовинском праву, из члана 45. Закона о упштем управном поступку, ова чињеница спречава надлежни орган да даље поступа у овој правној ствари.  На предлог предлагача, надлежни орган у смислу одредбе члана 48. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16) одлучио, полазећи од сврхе поступка, да странкама из диспозитива постави привременог заступника.

Привремени заступник ће обављати дужност док за то постоје законски услови односно док законски наследници странка сами не преузму вођење поступка или пак ангажују пуномоћника како би се започети управни поступак завршио у складу са законом.

Ово решење ће бити објављено у складу са одредбом члана 48 ст. 2 ЗУП-а.

Сагласно одредби члана 48 ст. 8 ЗУП-а жалба на ово решење не одлаже његово извршење.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења допуштена је самостална жалба Министарству финансија, сектор за имовинско праве послове у року од 15. дана почев од дана његовог објављивања на огласној табли ОУ-е и месту страниног последњег пребивалишта. Жалба се предаје преко овог Одељења и ослобођена је плаћања таксе.

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК

Новица Илић

Jавно надметање ради давања у закуп непокретности у јавној својини у Великом Градишту – „Помоћни фудбалски терен“

На основу Одлуке о давању у закуп непокретности у јавној својини, број 70/2019  од 08.04.2019. године, Управног одбора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“ из Великог Градишта,

Комисија за закуп ЈУСЦВГ, о б ј а в љ у ј е

 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 

 1. Јавна установа „Спортски центар“ Велико Градиште издаје у закуп део непокретности у јавној својини, у корисништву ЈУСЦВГ, коју чини непокривени спортски објекат „Помоћни фудбалски терен“, у површини од 50 m2 у улици Бошка Вребалова 3 у Великом Градишту, на кат. парцели бр. 1971/1 КО Велико Градиште, који представља површину  терена односно, површину између објекта фудбалских свлачиоцина, ограде према објекту Граничне полиције, ради вршења угоститељске делатности за време одигравања турнира у малом фудбалу.
 1. Предметни део непокретности издаје се у закуп у поступку јавног надметања, у виђеном стању, на одређено време, на период до месец дана и то:

а) Термин закупа – 20.04-21.04.2019. године за време одигравања турнира у малом фудбалу са наменом вршења угоститељске делатности.

б) Термин закупа – 25.05-26.05.2019. године за време одигравања турнира у малом фудбалу са наменом вршења угоститељске делатности.

Оба термина закупа предметног дела непокретности представљаће посебне предмете надметања, па се пријаве за учешће на надметању подносе посебно за сваки термин закупа.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови ел.енергије, комунални трошкови, комуналне таксе и слични трошкови, чије прикључке обезбеђује и трошкове сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 1 еура/m² на месечном нивоу.

Минимални лицитациони корак износи 0,2 еура/m²  на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Закупац је обавезан да предмет закупа користи искључиво за обављање угоститељске делатности.
 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и правна лица, која пријаве своје учешће, положе гарантни износ у висини износа једне месечне закупнине обрачунате на основу почетне цене закупа и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа. Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште (модел 97, позив на број 59-110), а доказ о уплати доставља се уз пријаву.
 1. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за закуп Помоћног фудбалског терена” уз означење термина закупа, лично у просторијама ЈУСЦВГ у ул. Бошка Вребалова бр. 3, Велико Градиште, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.
 1. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у просторијама ЈУСЦВГ сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова. Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.
 1. Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, број личне карте, јединствени матични број грађана, матични број, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа,копију решења/потврде о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа.
 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 1. Писане пријаве подносе се у периоду од 10.04.2019. године до 18.04.2019. године.

Благовременом сматра се пријава која је пристигла у просторије ЈУСЦВГ Велико Градиште закључно са 18.04.2019. године до 14.00 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног  надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне  пријаве  за учешће  којом  се  подносилац  пријаве  региструје  и  присуствује  јавном  надметању  и  проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 18.04.2019. године, са почетком у 15.20 часова у управној згради Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште, улица Бошка Вребалова бр. 3, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава и понуђач приступи надметању, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.
 1. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 1. Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 0,2 еура/m² на месечном нивоу.
 1. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 3. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 18. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли ЈУСЦВГ.
 1. Управни одбор ће након спроведеног поступка, донети образложену одлуку о давању у закуп предметне непокретности и доставити је свим учесницима у поступку.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Директор ЈУСЦВГ.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 3 (три) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 3 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се може урачунати у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана одржаног надметања.
 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 062 807 48 42.
 1. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште и сајту ЈУСЦВГ, огласној табли општине и огласној табли ЈУСЦВГ и у средствима јавног информисања.

 

Број: 74/2019                                                                                 Комисија за закуп ЈУСЦВГ

Датум: 09.04.2018.год.

Jавно надметање ради давања у закуп непокретности у јавној својини у Великом Градишту – „Полигон малих спортова“

На основу Одлуке о давању у закуп непокретности у јавној својини, број 69/2019  од 08.04.2019. године, Управног одбора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“ из Великог Градишта,

Комисија за закуп ЈУСЦВГ, о б ј а в љ у ј е 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 

 1. Јавна установа „Спортски центар“ Велико Градиште издаје у закуп део непокретности у јавној својини, у корисништву ЈУСЦВГ, коју чини непокривени спортски објекат „Полигон малих спортова“ у површини од 100 m2 у улици Сарајевска у Великом Градишту, на кат. парцели бр. 554 КО Велико Градиште, који представља асфалтирану површину одбојкашког терена односно, површину између металне ограде јужне стране полигона и пословног објекта преко пута општине.
 1. Предметни део непокретности издаје се у закуп у поступку јавног надметања, у виђеном стању, на одређено време, на период до месец дана током маја и јуна 2019.године за време одигравања турнира у малом фудбалу са наменом вршења угoститељске делатности. Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови ел.енергије, комунални трошкови, комуналне таксе и слични трошкови, чије прикључке обезбеђује и трошкове сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 1 еура/m² на месечном нивоу.

Минимални лицитациони корак износи 0,2 еура/m²  на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Закупац је обавезан да предмет закупа користи искључиво за обављање угоститељске делатности.
 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и правна лица, која пријаве своје учешће, положе гарантни износ у висини износа једне месечне закупнине обрачунате на основу почетне цене закупа и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа. Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште (модел 97, позив на број 59-110), а доказ о уплати доставља се уз пријаву.
 1. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за закуп Полигона малих спортова” лично у просторијама ЈУСЦВГ у ул. Бошка Вребалова бр. 3, Велико Градиште, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.
 1. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у просторијама ЈУСЦВГ сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова. Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.
 1. Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, број личне карте, јединствени матични број грађана, матични број, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа,копију решења/потврде о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа.
 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 1. Писане пријаве подносе се у периоду од 10.04.2019. године до 18.04.2019. године.

Благовременом сматра се пријава која је пристигла у просторије ЈУСЦВГ Велико Градиште закључно са 18.04.2019. године до 14.00 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног  надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне  пријаве  за учешће  којом  се  подносилац  пријаве  региструје  и  присуствује  јавном  надметању  и  проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 18.04.2019. године, са почетком у 15.00 часова у управној згради Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште, улица Бошка Вребалова бр. 3, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава и понуђач приступи надметању, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.
 1. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 1. Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 0,2 еура/m² на месечном нивоу.
 1. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 3. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 18. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли ЈУСЦВГ.
 1. Управни одбор ће након спроведеног поступка, донети образложену одлуку о давању у закуп предметне непокретности и доставити је свим учесницима у поступку.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Директор ЈУСЦВГ.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 3 (три) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 3 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се може урачунати у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана одржаног надметања.
 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 062 807 48 42.
 1. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште и сајту ЈУСЦВГ, огласној табли општине и огласној табли ЈУСЦВГ и у средствима јавног информисања.

Број: 73/2019                                                                                Комисија за закуп ЈУСЦВГ

Датум: 09.04.2019.год.

Председник Србије посетио општину Велико Градиште у оквиру кампање “Будућност Србије“

Председник Републике Србије, Александар Вучић, посетио је у суботу 06. априла, у оквиру кампање “Будућност Србије“, и општину Велико Градиште где су га, у присуству председника општине, Драгана Милића, дочекали грађани и спортисти.

Председник Вучић обишао је овом приликом нове, модерне кошаркашке терене и спортску халу у изградњи на Сребрном језеру за чији ће завршетак држава обезбедити 420.000 евра како би спортисти овај објекат имали на располагању у најкраћем року. Хала ће имати два одбојкашка терена и један за рукомет, струњаче за џудо као и опрему за карате и мали фудбал.

Пожелевши младим играчима, кошаркашима градиштанске секције Кошаркашког клуба Пожаревац, да развијају спортски дух, науче да се такмиче, да желе увек да побеђују, али и да умеју да пруже руку ако неко буде бољи од њих, Вучић је убацио пар кошева са подмлатком Клуба чији су му чланови, заузврат, поклонили лопту са својим потписима.

“Сребрно језеро је постало једна веома озбиљна туристичка дестинација. Поред оног што је у задњих неколико година урађено – то су хотели, реосторани, спортски терени, марина и туристички бродови, ми смо се определили за развој спортског туризма. Ово је прва фаза у реализацији тога, урађена су четири кошаркашка терена врло високог квалитета за које смо добили помоћ од Владе Републике Србије и почели смо да градимо спортску халу. Урађено је отприлике 80 процената радова у хали и до сада је уложено негде око 85.000.000 евра. Ми очекујемо да халу завршимо ове године. Циљ нам је да, поред Кошаркашког кампа који држи Милош Теодосић, и који ради већ трећу годину и где смо имали преко 20.000 пансион дана, где су тренирала деца из читавог света, ми желимо да направимо и школу одбојке. Чим се заврши хала, ми смо почели разговоре, а имамо и једног бившег репрезентативца, Слободана Ковача, где желимо да обогатимо туристичку понуду и да сезону продужимо до краја године.“  рекао је председник општине, Милић.

Он је навео да за комплетан завршетак хале недостаје још око 50.000.000 да би заживела и школа одбојке и како би халу могли да користе туристи који посећују Сребрно језеро.

У обраћању грађанима, Александар Вучић  је најавио и завршетак брзе саобраћајнице, од аутопута – скретања код Пожаревца до Великог Градишта, за две године како би овај део Србије био много боље повезан са Београдом што ће омогућити и да више деце тренира као и рестаурацију центра Великог Градишта, тзв. старе чаршије са тргом да могу још више да уживају у свом граду.


Кошаркашки терени и спортска хала на Сребрном језеру

 

 

 

 

 

Обавештење о раном јавном увиду поводом израде Просторног плана општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Општинска управа
Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене и имовинско-правне послове
Број: 353-23/2019-06
Датум: 02.04.2019.године
Телефон 012 676-106
В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Одлука о изради Просторног плана општине Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 14/2017.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана од 02. априла 2019.године до 16. априла 2019. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно са 16. априлом 2019. године до 15 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

Обавештење о Јавној презентацији урбанистичког пројекта изградње пансионског објекта на к.п.бр. 2366/101 К.О. Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-110/2019-06
Датум: 26.03.2019. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ПАНСИОНСКОГ ОБЈЕКТА

НА К.П.БР. 2366/101 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

            Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пансионског објекта на к.п.бр. 2366/101 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање Вејиновић Милана и Тодоровић Александре из Београда.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 27.03.2019. године до 03.04.2019.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 03.04.2019.године до 15,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018).

урбанистистички пројекат

Примедбе – физичка лица

Примедбе – правна лица

Обавештење о Јавној презентацији урбанистичког пројекта изградње туристичког објекта пансионског типа на к.п.бр. 2366/408 К.О. Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-107/2019-06
Датум: 26.03.2019. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ОБЈЕКТА

ПАНСИОНСКОГ ТИПА НА К.П.БР. 2366/408 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

            Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу туристичког објекта пансионског типа на к.п.бр. 2366/408 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање Николић Ненада из Великог Градишта.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 27.03.2019. године до 03.04.2019.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 03.04.2019.године до 15,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018).

урбанистистички пројекат

Примедбе – физичка лица

Примедбе – правна лица

Обавештење о Јавној презентацији урбанистичког пројекта изградње стамбено-пословног објекта и помоћног објекта на делу к.п.бр. 522 К.О. Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-213/2018-06
Датум: 26.03.2019. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА НА ДЕЛУ К.П.БР. 522 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

            Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта и помоћног објекта на делу к.п.бр. 522 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање Стојковић Драгана из Великог Градишта.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 27.03.2019. године до 03.04.2019.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 03.04.2019.године до 15,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018).

урбанистистички пројекат

Примедбе – физичка лица

Примедбе – правна лица

Јавни позив за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Велико Градиште у 2019. години

На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17), чл. 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр.13/10,100/11,91/12,37/13 и 97/13 и 119/14), члана 15. став 1 тачка 10 и члана 66. став 1 тачка 3 и 5 Статута општине Велико Градиште (“Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019) и Одлуке број 401-53/2019-01-2 од 19.03.2019. године,

Председник општине Велико Градиште расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Велико Градиште у 2019. години 

 

 

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Јавни позив (Конкурс) се расписује ради пружања финансијске подршке медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

Средства опредељена за овај конкурс износе 800.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 20.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 300.000,00 динара.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

Пројектима који се реализују средства ће се додељивати по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализација траје до 31.12.2019. године.

II ПРАВО УЧЕШЋА

На  Конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом;
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

2)  мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

 1. Значај пројекта са становишта:
 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривање намене конкурса;
 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
 • идентификованих  и јасно дефинисаних потреба  циљних група;
 • заступљености  иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
 1. Утицај  и изводљивост са становишта:
 • усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група;
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 • разрађености и изводљивости  плана реализације пројекта;
 • степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
 1. Капацитети са становишта:
 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
 • неопходних  ресурса за реализацију пројекта;
 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају  предложеним циљевима и активностима пројекта.
 1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
 • прецизности и разрађености буџета  пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
 2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:
1. актуелност теме:
– слободан развој личности и заштита деце и младих и економски и социјално угрожених и осетљивих друштвених група,
– очување културне баштине и неговање традиције и језика,
– развој културног и уметничког стваралаштва,
– развој образовања,
– развој спорта,
– развој привреде, нарочито туризма и пољопривреде,
– заштите и унапређења животне средине и комуналне инфраструктуре,
– заштите и унапређења здравља људи и
– остварење заједничког и општег интереса кроз активности и рад органа локалне самоуправе;
2. зона сервиса/опслуживања треба да обезбеди емитовањe радио и/или телевизијског програма, односно дистрибуцију штампаног медија на територији општине Велико Градиште.

IV ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију:

 1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 у четири штампана примерка и попуњен оригинални образац у електронској форми на CD-у, који чине:
 • Предлог – пријава пројекта и
 • Буџет пројекта.

Образац се преузима на сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs (у оквиру овог конкурса).

 1. Документа у једном примерку:
 • копија решења о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;
 • копија решења о регистрацији  медија  у  Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са  Законом о јавном информисању и медијима;
 • потврда  Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран  рачун) издата након објављивања овог јавног позива;
 • дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 • оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја);
 • оверен доказ о емитовању радио и/или телевизијског програма, односно дистрибуцији штампаног медија на територији општине Велико Градиште,
 • оверена изјава учесника конкурса да се бави производњом медијског садржаја
 • оверена изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу.

V РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у недељном листу „Реч народа“ Пожаревац. Датум објављивања Конкурса у недељном листу „Реч народа“ је 26.03.2019. године.

Пријава се сматра благовременом уколико је примљена до 15.04.2019. године, до 12,00 часова, на писарници Општинске управе општине Велико Градиште.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави најкасније до 15.01.2019. године.

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије, новинарска и медијска удружења,  прилажу и доказ о регистрацији тог удружења у Регистру удружења.

Позивају се  медијски стручњаци, заинтересовани за учешће у раду комисије, да  писаним путем  предложе своје чланство у комисији.

Уз предлог за члана комисије доставља се  и његова  кратка биографија.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Удружења и појединци, предлоге за члана комисије могу послати општини Велико Градиште у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у недељном листу „Реч народа“ Пожаревац, односно од 26.03.2019. године до 15.04.2019. године до 12,00 часова.

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве пројеката на Конкурс слати искључиво поштом на адресу: Општина Велико Градиште, 12220 Велико Градиште, Житни трг 1, са назнаком: За Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања за 2019. годину.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу неће бити разматране.

Конкурс и обрасци обjављују се на сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Додатне информације могу се добити радним даном, од 11 до 14 часова, на телефоне: 012/660-122 и 012/661-128.

VIII ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Решење  о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће објављено на интернет страници општине Велико Градиште  www.velikogradiste.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Број: 401-53/2/2019-01-2
Датум: 21.03.2019. год.
Велико Градиште

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић

image_pdfimage_print