У општини Велико Градиште инвестициони радови на полигону малих спортова, спортској хали на Сребрном језеру и путу Сребрно језеро-Затоње

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, обишао је јуче, у пратњи својих сарадника, значајне инвестиционе радове у општини – полигон малих спортова у Великом Градишту, спортску халу на Сребрном језеру и пут Сребрно језеро-Затоње.

“Локална самоуправа инвестирала је одређена средства у унапређење и техничке капацитете наших спортских објеката. Морам да напоменем да је у процесу предлагања и доношења буџета за 2019. годину извршена процена потреба коршћења овог објекта у Гимназији у Великом Градишту, где су се средњошколци изјаснили да су им потребна седишта јер физичко васпитање, поред хале, имају и овде, а полигон користе и у рекреативне сврхе.“, рекао је директор Спортског центра, Саша Бранковић, о улагањима у полигон малих спортова.

Како је навео, уграђено је 250 седишта, вредности 308.000 динара, а полигон ће служити и за одржавање турнира и поподневне рекреативне активности. Такође, почетком године је замењено 16 живиних рефлектора новим LED рефлекторима са значајно мањом потрошњом струје, а прошле године урађена је нова кошаркашка конструкција са стакленом таблом, ојачане су заштитне позиције кроз металну ограду на терену, извршено обележавање и набављене нове мреже. Бранковић је истакао и да се током читаве године инвестира у правцу спровођења програма развоја спорта и кроз побољшање услова за све рекреативце, гимназијалце и спортисте.

На деоници Сребрно језеро-Затоње где се ради реконструкција постојећег пута, у дужини од 10,5 километара, а које инвестирају “Путеви Србије“, предвиђено је да се, у односу на постојећи пут ширине 4,5 метра уради нови двоструки асфалтни слој, шриине 5 метара, 60.000 м2 укупне површине.

“Овим радовима спојиће се насељње Бели Баагрем са државним путем Рам-Тополовник-Велико Градиште. Радовима се ништа не нарушава, што се тиче самог насипа и његове функције, проширење се ради са брањене стране за шта имамо сагласност Водопривреде која контролише извођење радова.“, објаснио је руководилац градње у “Предузећу за путеве“ из Пожаревца. Други део пута, у дужини од 650 метара, који се ради у склопу реконструкције пута ка Затоњу, веза је за насеље Острово и обухвата обнову асфалтног слоја.

Председник општине, Драган Милић, истакао је да пут има велики значај и за општину Велико Градиште и за Источну Србију, будући да са њом повезује део Баната одакле људи, преко скеле у Раму, превозе производе као што су сунцокрет, пшеница, кукуруз итд. у овај део Србије, а општина у њему види потенцијал за развој туризма. Он је истакао да општина има веома добру сарадњу са Владом и руководством Републике Србије те да је резултат видљив у обнови овог пута који је био у веома лошем стању.

Овим путем очекује се све већи прилив туриста из Баната и бициклиста из Европе док из суседне Румуније сваког викенда стиже велики број посетиоца на Сребрно језеро. И обновљена Рамска тврђава већ прима прве посетиоце.

“Наша је идеја да објединимо туристичку понуду са Пожаревцем и Голупцем – Тврђава Рам, Виинацијум, Љубичево, Сребрно језеро као база развоја туризма и Голубачка тврђава, а сви туристи који би дошли овде дошли би овим путем.“, нагласио је Милић, захваливши свима који су помогли да се пут уреди.

Још једна инвестиција која ће помоћи како развоју туризма тако и развоју спорта у општини је модерна спортска хала на Сребрном језеру чији се радови приводе крају.

“Ова хала је значајна из неколико разлога – прво што ће бити у функцији кошаркашког кампа и када се заврши биће то једна целина са четири кошаркашка терена, спортском халом са два попречна терена за кошарку, а водимо и веома озбиљне разговоре и од наредне године би овде требао да никне и одбојкашки камп.“ најавио је Драган Милић, подсетивши да је Велико Градиште град одбојке, са младим првацима Србије, а Градиштанац Боба Ковач селектор српске репрезентације. Председник је искористио прилику и да за ову инвестицију захвали председнику Републике, Александру Вучићу, који је обишао Сребрно језеро, потпредседници Владе, Зорани Михајловић, министру туризма, Расиму Љајићу, чије је министарство извојило средства као и Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Вредност радова је 60.000.000 динара, а њима је обухваћено комплетно унутрашње и спољашње уређење па се до краја ове године очекује завршетак изградње и свечано отварање хале.

 

Оглас о јавном надметању за отуђење (продају) грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште – „Бошка Вребалова“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам комунално
стамбене и имовинскоправне послове
Број: 464-215/2019-06
Датум: 25.09.2019. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
 

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС РС, 50/13 – Одлука УС РС, 98/13 -Одлука УС РС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, и 37/2019 – др. Закон) и члана 21. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2019), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

 

О  Г  Л  А  С
О ЈАВНОМ   НАДМЕТАЊУ
ЗА ОТУЂЕЊЕ (ПРОДАЈУ) ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

 1. Општина Велико Градиште оглашава, у циљу отуђења (продаје), заинтересованим физичким и правним лицима, грађевинско земљиште у грађевинском подручју у јавној својини општине Велико Градиште, у обухвату Плана генералне регулације насеља Велико Градиште, у Великом Градишту, к.о. Велико Градиште, и то:

кат. парц. бр. 1894/2 „Бошка Вребалова“, К.О. Велико Градиште, земљиште уз зграду – објекат у површини од 2,55 ари, уписана у Лист непокретности бр. 293 к.о. Велико Градиште.

Подаци из планске документације:

Општи услови:

– типична целина 5,

– врста: ниско становање,

– парцеле из ове целине су породично становање а дозвољено је и мешовито становање, школе, дечје установе, здравство и мањи пословни објекти и садржаји.

Урбанистички показатељи:

– степен заузетости: за становање мах. 50%,

– дозвољена стамбена и друга изградња осим индустрије, производних постројења и заната који производе буку и сметње за резиденцијалне зоне у којима се налазе.

Спратност и висина објеката:

– за стамбене или пословне објекте у центрима насеља до П+1+Пк уз обезбеђење паркирања на парцели за сваки нови стан.

Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле:

– Регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију јавног пута у зависности од функције и ранга пута. За постојеће саобраћајнице за које није установљена нова регулациона линија, већ је чини посотојећа граница између земљишта за јавну намену и приватних парцела. Грађевинска линија се одређује за изградњу нових објеката а за постојеће се задржава на постојећој грађевинској линији. Грађевинска линија приказана је на графичком делу елабората из плана.

– грађевинска линија се утврђује према рангу и функцији јавног пута а према постојећој грађевинској линији већине објеката на истој регулацији.

– одстојање нових објеката од регулационе линије-грађевинска линија објеката може бити постављена као код суседних објеката а ако на суседним парцелама нема објеката, онда увучена мин. 4,00 м од регулационе линије,

Минимална међусобна удаљеност објеката износи од 1,50 м до 2,50 м од ближег суседа осим у случају кад је градња на једној парцели реализована до ивице парцеле у ком случају и сусед може градити до ивице парцеле, без растопјања од постојећег објекта.

Остала правила градње

– кровови објекта коси не мањи од 25 степени,

– на парцели се као засебни могу градити помоћни огјекти и гараже,

– на граничном зиду ближем суседу дозвољавају се отвори само са високим парапетом мин. 1,50 м. односно код степенишног зида фиксни непрозирни зидови без парапета,

– на парцели се може градити други објекат у колико укупна градња на парцели задовољава прописане урбанистичке параметре.

Уређеност земљишта које се отуђује: није комунално опремљено и уређено. 

II Предмети надметања налази се у насељеном месту Велико Градиште у ул. „Бошка Вребалова“, у обухвату су Плана генералне регулације насеља Велико Градиште.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући купац.

Купац преузима грађевинско земљиште у виђеном стању уз обавезу да о свом трошку изврши омеђавање, чишћење и уређивање терена. 

III. Почетна цена за предмет надметања износи 50,00 eуро/м².

Укупна почетна цена износи 12.750,00 еура у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан плаћања.

Лицитациони корак мин. 50,00 еура у односу на сваку нову понуду понуђача.

У укупну цену катастарске парцеле биће урачунати и трошкови објављивања Огласа у износу од 46.053,36 динара. 

IV. Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати унапред, у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2019) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором. 

V. Јавно надметање одржаће се, ако истом присуствују најмање 1. понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника и прихвати почетну цену за предмет надметања, дана 28.10.2019. године са почетком у 10,00 часова, у канцеларији бр. 4 Општинске Управе Општине Велико Градиште.

Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и прихвати почетну цену за предмет надметања као купопродајну цену с тим да уколико не прихвати купопродајну цену губи право на враћање депозита.

У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин. 

VI. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и испуњавају услове прописане овим огласом.

Благовременом се сматра пријава пристигла у Писарницу Општинске управе Општине Велико Градиште до дана 25.10.2019.године до 10:00 часова, без обзира на начин достављања.

VII. Пријава за учешће у поступку јавног надматања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се Оглас односи као и катастарски број парцеле наведене у Огласу за коју се понуда  подноси, и ко је подносилац пријаве.

Пријава се доставља на Писарницу Општинске Управе Општине Велико Градиште, са назнаком за Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско-правне послове.

Пријава мора да садржи:

За физичко лице – име и презиме, адреса, број личне карте, матични број, број телефона, потписана а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и извод из регистра надлежног органа – потврда о пореском идентификационом броју, а потпис на пријави мора бити оверен печатом.

За правно лице – назив, седиште и број телефона и потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју;

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са фактичким стањем парцеле на терену и да нема примедбе на предмет надметања.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски (јавни  бележник) оверено.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено овим огласом, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим огласом, или ако су подаци дати супротно објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

VIII. По завршеном надметању, рок за закључивање Уговора и начин плаћања накнаде као и последице пропуштања биће уређене актом о додели земљишта.

IX. Кауција – депозит плаћа се на жиро-рачун број: 840-0961804-78, Општинске управе Општине Велико Градиште.

Девизни износ плаћа се у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан плаћања.

X. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит ће бити урачунат у укупну цену, а у случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде, депозит му неће бити враћен.

XI. У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком 4. овог Огласа или не плати понуђену купопродајну цену, отуђено грађевинско земљиште биће му изузето сагласно члану 40. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2019) а уложена средства враћена тек по отуђењу предметног земљишта другом заинтересованом понуђачу и његовом плаћању општини уз одбитак трошкова депозита и других трошкова које је општина као власник имала за оглашавање и припрему огласа. 

XII. Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити позивом на телефон: 012/676-106 или лично у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне службе Општине Велико Градиште, канцеларија бр.11, приземље.

                             Број: 464-215/2019-06, дана 25. септембра 2019. године,

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Сузана Ђорђевић, дипл.правник

Одлука о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финасирање трошкова премије осигурања усева и вишегодишњих засада пољопривредних произвођача

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина  Велико Градиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:  320-120/2019-01-2
Датум: 24.09.2019. године
Велико Градиште
Житни трг 1.

 

На основу члана 13. Закона подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“ број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016), Председник општине на основу спроведеног поступка Јавне набавке услуга осигурања усева и имовине бр. 61/2019 , дана 24.09.2019. године, д о н о с и:

О Д Л У К У

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финасирање трошкова премије осигурања усева и вишегодишњих засада пољопривредних произвођача

 

I   Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финасирање трошкова премије осигурања усева и вишегодишњих засада пољопривредних произвођача за 2019/2020. агроекономску годину.

II  Текст јавног позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ 4

За доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за осигурање усева и имовине

 

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за регресирање трошкова осигурања ратарских и повртарских усева, плодова и вишегодишњих засада у 2019/2020. агроекономској години.
 • Износ подстицаја по једној полиси је 100% од износа премије.
 • Право учешћа на јавном позиву имају физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу, са пребивалиштем и производњом на територији општине Велико Градиште.
 • Минимална површина за коју се врши исплата субвенције осигурања је:
  • За повртарску производњу 0,30 ха,
  • За ратарску производњу 0,5 ха,
  • За воћњаке 0,3 ха.
 • Максимална површина по једном регистриваном пољопривредном газдинству је 10 ха.
 • Уз захтев се подноси следећа документација:
  • Потписана изјава да не постоји захтев за исто регресирање другим јавним фондовима;
  • Уверење да је домаћинство корисника измирило доспеле обавезе према Локалној пореској администрацији (Одлука Општинског већа – бр. 430-3/2019-01-4 од 07.06.2019).
  • Потврда о статусу у регистру пољопривредних газдинстава коју издаје Управа за трезор за 2019. годину.
  • Извод из регистра пољопривредног газдинства – ПОДАЦИ О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ – који издаје Управа за трезор за 2019. годину.
  • Списак парцела за осигурање са сетвеном структуром и доказом о власништу или корисништву (Уговор о закупу, односно Изјава власника парцеле да исту користи подносилац захтева за регрес премије осигурања).
  • Фотокопија или електронско очитавање личне карте, носиоца регистрованог пољопривредног газдинства.
 • Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у просторијама Општинске управе – канцеларија бр. 1 и 25/4, као и на интернет страни www.velikogradiste.rs.
 • Јавни позив објавити на неком од локалних ТВ канала, сајту и огласној табли Општине Велико Градиште, као и на огласним таблама у месним заједницама.
 • Захтеви за регрес за осигурање плодова и имовине пољопривредних произвођача пристигли до 31. октобра 2019. године биће обрађени од стране  Комисије  за припрему и реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  у 2019/2020 години у погледу  да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење регреса за осигурање усева и имовине.
 • По редоследу пристигле захтеве, а до до утрошка расположивих средстава, комисија ће рангирати и доставири изабраној осигуравајућој кући списак пољопривредних произвођача, како би иста са произвођачима закључила уговор о осигурању усева и имовине.
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи општине Велико Градиште, Одељење за привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија бр. 25/4, или на телефон 012/662-134 од 7 до 15 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

За спровођење ове одлуке задужује се Одељење за привредни и економски развој и дијаспору и Комисија за припрему и реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  у 2019/2020 години.

Захтев за исплату регреса за осигурање усева и имовине
Списак пољопривредних парцела за осигурање

Председник општине
Драган Милић, с.р.

Обавештење о раном јавном увиду поводом израде Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко-бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног језера у општини Велико Градиште – деоница Плана детаљне регулације Рам – Затоње

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Општинска управа
Одељење за урбанизам, комунално-
стамбене и имовинско-правне послове
Број: 353-155/2019-06
Датум: 18.09.2019.године
Телефон: 012 / 676-106
В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ТУРИСТИЧКОГ ПУТА И ПЕШАЧКО – БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ ДУЖ ОБАЛЕ ДУНАВА И СРЕБРНОГ ЈЕЗЕРА У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ДЕОНИЦА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАМ – ЗАТОЊЕ

 

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам, комунално – стамбене и имовинско – правне послове у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019 др. закон).

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ТУРИСТИЧКОГ ПУТА И ПЕШАЧКО – БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ ДУЖ ОБАЛЕ ДУНАВА И СРЕБРНОГ ЈЕЗЕРА У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ДЕОНИЦА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАМ – ЗАТОЊЕ

 

Одлука о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко – бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног Језера у Општини Велико Градиште – деоница плана детаљне регулације Рам – Затоње објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 14/2017, односно Измена и допуна Одлуке о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко – бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног Језера у Општини Велико Градиште „Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр. 7/2018.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана од 18. септембра 2019. године до 3. октобра 2019. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште.     У току раног јавног увида одржаће се јавна презентација дана 23.09.2019. у 12 часова у просторијама сале општине Велико Градиште.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, као носилац израде наведеног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно са 3. октобром 2019. године до 15 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде наведеног плана могу утицати на планска решења.

текстуални део плана

графички део плана:

Kaтастарско-топографски план

Извод из ППО

Постојећа намена

Планирана намена

Идејно решење

ПДР Пешачко-бициклистичка стаза Рам-Затоње – Општина Велико Градиште

 

Oбавештење о јавној презентацији стамбено-пословног комплекса на к.п.бр. 1898/1 и 1941 к.о. Велико Градиште

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-386/2019-06
Датум: 13.09.2019. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА

 НА К.П.БР. 1898/1 и 1941 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног комплекса на к.п.бр. 1898/1 и 1941 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање „Урбана градња“ из Мајиловца.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 16.09.2019. године до 23.09.2019. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 23.09.2019.године до 15,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон).

урбанистистички пројекат

Општина Велико Градиште презентовала Јавни буџетски портал

Обавештење за јавност о сузбијању ларви комараца на територији локалне самоуправе Велико Градиште

Обавештава се јавност да ће у среду, 11.09.2019.године, уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће EKO SAN PLUS d.o.o. из Београда, почети третман сузбијања ларви комараца на територији локалне самоуправе, у складу са Уговором бр.404-02-51/2019-02/11.

Радови ће се изводити у периоду од 09.00 до 18.00 часова.

Планирано је да радови трају 2 дана.

Третман ће се извршити препаратом за сузбијање ларви комараца LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG.

 

 

Јавно надметање за давање у закуп на одређено време јавних површина на територији општине Велико Градиште ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014 и 83/2018), члана 5, 6. и 7. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017), Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Великог Градишта за период од 2017. до 2022. године („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019), Одлуке о висини цене закупа за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022.године („Сл. гласник општине ВеликоГрадиште“, број 14/2017, 3/2018, 17/2018 и 3/2019) и решења Председника општине Велико Градиште бр.464-236/2019-07 од 04.09.2019. године,

Одељење за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине ВеликоГрадиште, о б ј а в љ у ј е,

 

Ј А В Н О  Н А Д М Е Т А Њ Е

ЗА

ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

 

Општина Велико Градиште, нуди у закуп на одређено време јавне површине на територији општине Велико Градиште, заинтересованим физичким и правним лицима, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, које чини следећа локација:

Локација број 4 –к.п. број 393 КО Велико Градиште, „код Дома здравља“ Објекат: 1 – киоск – трговинска, или услужна делатност, површина локације до 4m². Почетна цена за закуп износи 6.000,00 динара/m² нагодишњем нивоу.

II  Предмет јавног надметања – локација налази се у Великом Градишту, а у закуп се нуди као комунално не уређена и не опремљена.

Трошкове постављања објекта, прикључења на електро дистрибутивну или водоводну мрежу сноси будући закупац.

III  Локација се даје у закуп на период до 3 године, за време важења Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године.

Изабрани корисник је дужан да предвиђене садржаје Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине ВеликоГрадиште за период од 2017. до 2022. године, у складу са истим реализује и стави у фукнцију у року од месец дана од дана прибављања неопходних дозвола за постављање привременог објекта.

IV  Понуђени износ закупнине на одређено време закупац је дужан да плаћа у складу са Уговором кога ће у року од 30 дана од достављања решења о давању у закуп закључити са закуподавцем, а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања накна дебиће дефинисани Уговором.

V  Јавно надметање одржаће се дана 04.10.2019.године са почетком у 11:00 часова, у згради Општинске управе општине Велико Градиште, соба број 4.

VI  Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која уплате депозит у висини од 50% од почетне цене и поднесу пријаву за учешће, у писарници Општинске управе а за Одељење за привредни и економски развој и дијаспору, у Великом Градишту Житни трг 1, до 09,00 часова дана 04.10.2019. године.

Кауција-депозит плаћа се на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште, по моделу 97, са позивом на број 59-110.

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве.

Пријава правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже и извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи име, презиме и адресу и матични број и мора бити потписана.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз пријаву, односно понуду предузетника прилаже се извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита.

Уз пријаву мора да се достави изјава подносиоца пријаве, односно понуђача да прихвата све услове из јавног огласа.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то и предвиђено у овом одељку, односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом.

Пријаву не могу поднети председник нити било који члан комисије.

Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени и када истом приступ и само један учесник.

Подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве односно лице које нема уредно овлашћење подноси оца благовремене и потпуне пријаве, не може учествовати у поступку јавног надметања. Неблаговремене или непотпуне пријаве се одбацују.

Минимални лицитациони корак износи 200,00 дин/m².

VII По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене, или су поднели неблаговремену или непотпуну пријаву, вратиће се гарантни износ.

Депозит учесника јавног надметања који је понудио највиши износ закупнине задржава се, односно урачунава се у износ закупнине.

VIII У случају да будући закупац не закључи уговор у прописаном року и не уплати излицитирану цену у складу са тачком IV овог Огласа, излицитирана локација биће му изузета, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VI овог огласа.

IX Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Службени гласник општине ВеликоГрадиште“, бр. 28/2016 и 14/2017) и Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019) са припадајућим скицама локација, чиниће саставни део овог огласа.

X Ближи услови који се тичу јавног надметања, на тел. 012/660-444 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште, где је могуће извршити увид у скицу локације која је предмет закупа.

Број: 464-236/2019-07,

Дана: 04.09.2019. године.

Одељење за привредни и економски

развој и дијаспору

image_pdfimage_print