Обавештење о јавној презентацији урбанистичких пројеката

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Датум: 01.11.2021. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

 

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:

 • Стамбени објекат са апартманима на к.п.бр. 2242/14 К.О. Велико Градиште, инвеститора Стојановић Далиборa из Панчева, Стојановић Драганe из Панчева и Тодоровић Робертa из Великог Градишта, број предмета 353-581/2021-06
 • Стамбено – пословни функционални комплекс на кп.бр. 2366/12, 2370, 2366/445, 2366/143, 4627, 2366/478, део 2366/477, 2366/196, 2366/14 и део 2366/198 инвеститора „Стил Градња 012“ д.о.о. из Великог Градишта, број предмета 353-582/2021-06
 • Изградња стамбеног објекта на кп.бр. 2366/420 К.О. Велико Градиште, инвеститора „Мега Инвест Дуо 012“ из Великог Градишта, број предмета 353-583/2021-06

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 08.11.2021. године до 15.11.2021. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 15.11.2021. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Oбавештење о јавној презентацији урбанистичких пројеката

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Датум: 21.10.2021. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:

 • Апартмански објекат на к.п.бр. 3924/1 К.О. Велико Градиште, инвеститора Миловановић Горана из Великог Градишта, број предмета 353-559/2021-06;
 • Доградња и промена намене помоћног објекта у угоститељски – ресторан брзе хране на кп.бр. 2366/85 инвеститора Наташе Вејиновић из Београда, број предмета 353-560/2021-06;
 • Доградња стамбеног објекта на кп.бр. 74 К.О. Велико Градиште, инвеститора Јовић Томице из Миљевића, број предмета 353-563/2021-06;
 • Стамбено-пословни објекат на кп.бр. 2242/8, 2242/21 и 2242/22 К.О. Велико Градиште, инвеститора „Бобинг“ д.о.о. из Великог Градишта, број предмета 353-564/2021-06;
 • Реконструкција и промена намене таванског простора постојећег стамбено-пословног објекта П+3 на кп.бр.2374/2 К.О. Велико Градиште инвеститора Радосављевић Владана из Кусића и Димитријевић Роберта из Великог Градишта и финансијера „РВ Инвест Апартмани“ из Великог Градишта, број предмета 353-565/2021-06;
 • Изградња туристичког стамбеног објекта апартманског типа на кп.бр. 2242/18 и 2242/17 К.О. Велико Градиште инвеститора Цветановић Марка из Великог Градишта, број предмета 353-566/2021-06;
 • Изградња туристичког стамбеног објекта апартманског типа на кп.бр.2366/83 и 2366/84 К.О. Велико Градиште, инвеститора Костић Зорана из Рама и Пантић Живорада из Великог Градишта, број предмета 353-567/2021-06;

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 28.10.2021. године до 03.11.2021. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 03.11.2021. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Велико Градиште

Република Србија
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Број: 111-7/2021-08
Датум: 20.10.2021. године

 

На основу чл.  102.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018) , члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-8874/2021 од 28.09.2021. године, оглашава се

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Велико Градиште, ул. Житни трг број 1

II Радно место које се попуњава:

1.Радно место које се попуњава: Комунални инспектор

Звање: Саветник                                                                                                 број службеника: 1

Опис посла: Врши предузимање управних радњи у инспекцијском надзору над применом законских и подзаконских аката из комуналне делатности, у складу са прописима којима се уређује инспекцијски надзор; прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију вршилаца комуналне делатности и других правних и физичких лица; врши инспекцијски надзор над законитошћу рада комуналних организација и поступака грађана, предузетника и правних лица у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; врши надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике и даваоце комуналних услуга у погледу услова и начина коришћења и давања услуга, уређивања и одржавања објеката и јавних површина, прати јавну хигијену, уређење општине, јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, снабдевање електричном и топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, зоохигијену, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, продају пољопривредних и других производа ван пијачног простора, раскопавање улица и других јавних површина, лепљење плаката на забрањеним местима и друге послове комуналне хигијене; сарађује са другим инспекцијама, органима, организацијама, правним и физичким лицима и имаоцима јавних овлашћења; доноси решења и стара се о њиховом извршењу; издаје прекршајни налог, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, кривичне пријаве и пријаве за привредни преступ, води прописане евиденције, припрема извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне републичке органе; прикупља податке, прати и анализира стање у области свог делокруга. Одговара за благовремено квалитетно и законито обављање послова;обавља и друге истоврсне послове по налогу начелника Општинске управе и руководиоца одељења.

Услови: стечено високо образовањеиз научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичке наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет), возачка дозвола “Б“ категорије.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о општем управном поступку, Закон о комуналним делатностима,Закон о инспекцијском надзору и Уредбе о канцеларијском пословању – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

III Место рада: Велико Градиште, ул. Житни трг број 1

IV Aдреса на коју се подноси пријава: Општинска управа општине Велико Градиште, ул. Житни трг број 1, са назнаком: „за јавни  конкурс“

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:Сузана Ђорђевић телефон: 0628074823

VI Рок за подношење пријава:  15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења о расписаном јавном конкурсу у дневном листу «Објектив».

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;  извод из матичне књиге рођених;  уверење о држављанству; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;  доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту);  доказ о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство), уверење да кандидат није праноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, потврда да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа, издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу.

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3.).

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

XIII Трајање радног односа: за наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

IX  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту обавиће се провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку о чему ће кандидати бити писмено обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Кандидати без положеног испита за инспектора примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада у року од 6месеци.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе.

Овај оглас објављује се на web страници www.velikogradiste.rs и на огласној табли општине Велико Градиште, а обавештење о јавном конкурсу биће објављено у дневном листу „Објектив”.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Образац – изјава

ПРЕДСЕДНИК КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ

Сузана Васиљевић

Обележен 11. октобар, Дан ослобођења Великог Градишта

У Великом Градишту данас је, поводом Дана ослобођења у Другом светском рату, одржан комеморативни скуп у градском парку код спомен обележја борцима и цивилима погинулим у Првом и Другом светском рату.

Почаст страдалима полагањем венаца одале су делегацијe општине Велико Градиште, на челу са председником општине Драганом Милићем, Војске Србије из Гарнизона Пожаревац и Друштва за неговање традиције ослободилачких ратова до 1918. године, у присуству ученика завршних разреда Средње школе “Милоје Васић“ и грађана ове општине.

“11. октобра 1944. године освануо је леп и сунчан дан, први дан, какав се само пожелети може, да наговести почетак новог живота у ослобођеном граду. А само до јуче чула се артиљеријска канонада 4. батаљона 23. дивизије који је са Пожаревачким партизанским одредом и јединицама Црвене армије одлучно кренуо у завршне операције протеривања немачког окупатора…“, подсетио је на давнашњи догађај, од пре 77 година, градиштански хроничар Жарко Живановић.

Градиштанци су на разне начине пружaли отпор окупатору. Данас се сећамо Вељка Дугошевића, Властимира Павловића Царевца, Љубисава Јовановића, Драгослава Марковића, Милана Милинковића, Душка Величковића, Јована Танасковића, Првослава Станојевића, Миодрага Богдановића, Мише Тасића, Николе Милића, Михајла Стојадиновића, Љубисава Јовановића, Владе Милутиновића, браће Буђони, Пере Металца, те групе четника Леониде Пљешковића, који су се придружили партизанима у првом покушају ослобођења, као и 24 грађана, стрељаних у знак одмазде, док је само седмогодишњи дечак преживео.

Живановић је подсетио и на предају града Немцима који су у Градиште ушли 14. априла 1941. године. “После дочека пред општином и предаје града, на пристаништу и згради Среског начелства поставили су велику црвену заставу са кукастим крстом и наставили пут Пожаревца. Уследиле су четири године немачке окупације.“.

Као и многи други градови и Велико Градиште је неколико пута заузимано и ослобађано. Први покушај био је већ 20. септембра 1941, други 19. децембра исте године, а 11. октобра 1944. године окупатор је коначно отеран из Великог Градишта.

Овом приликом почаст је одана и борцима из Првог светског рата који су дали животе за ослобођење Србије.

Сазив 11. седнице Скупштине општине Велико Градиште – 04.10.2021.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр. 25/2021 – пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

11. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 04. ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)   

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у сали Културног центра“ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ , са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период јануар – јун 2021. године,
 2. Предлог Одлуке о прихватању давања на коришћење непокретности у јавној својини Републике Србије,
 3. Предлог Решења о давању сагласности на Статут ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 4. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године,
 5. Предлог Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Весна Раденковић),
 6. Предлог Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Драган Траиловић),
 7. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земаљишта из јавне својине општине Велико Градиште, (Бранка Стефановић),
 8. Предлог Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Перић, Стојићевић, Живорадовић),
 9. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, ( Десимир Пауновић),
 10. Предлог Решења о именовању директора ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 11. Предлог Решења о престанку мандата вршиоца дужности ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 12. Предлог Решења о престанку мандата директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 13. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 14. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште,
 15. Предлог Решења o именовању Локалног савета родитеља.

Број: 06-65/2021-01-1                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

      Владимир Штрбац, с.р.

Jaвни позив за подношење захтева за остваривање права на доделу помоћи за набавку огрева и доделе пакета хране породицама избеглица и интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Велико Градиште

На основу Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи, бр.561-8/2/2021-01-2 од 20.9.2021.године, Комисија за избор корисника за доделу једнократне помоћи у додели огрева и пакета хране за најугроженије породице  избеглица и интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Велико Градиште на седници која је одржана, дана 20. септембра 2021. године, расписује:

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА   ДОДЕЛУ  ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ХРАНЕ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СА БОРАВИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

Право на ПОМОЋ могу да остваре породице избеглица  и интерно расељених лица која живе на територији општине Велико Градиште у виду помоћи за набавку огрева и доделу пакета хране под једнаким условима, а према условима и критеријумима и реду првенства утврђеним Правилником. 

Подносилац пријаве на Јавни позив и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. да имају избеглички статус, односно да су евидентирани као интерно расељена лица, са боравиштем у општини Велико Градиште,
 2. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за месец који претходи Огласу.
 3. једнородитељска домаћинства са децом до 18 година или децом на редовном школовању до 26 година,
 4. трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година,
 5. породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
 6. домаћинства инвалидских пензионера (преко 50% инвалидности),
 7. домаћинства са чланом породице са тешким обољењем (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструкција обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, церебрално васкуларни исулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивно нервно мишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомелитиси, ХИВ инфекције и друга тешка обољења, лица ометена у  развоју итд.,
 8. вишегенерацијско домаћинство,
 9. лица (деца) смештена у хранитељским породицама,
 10. домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година  живота),
 11. једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,
 12. породице где је дошло до насиља у породици,

За породице са тешко оболелим чланом (болести побројане у тачки 7.), материјални услов није елиминаторан.

Помоћ се одобрава једнократно у новчаној помоћи по породици у износу од 20.000,00 динара и доделом пакета хране.

Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија, на основу поднетих захтева и документације.

Подносилац пријаве за себе и чланове породичног домаћинства доставља следеће  доказе:

избегличку/расељеничку легитимацију за подносице захтева,

– доказе о приходима (зарада, уверење из НСЗ да је лице незапослено, чек од  пензије, изјава да нема  приходе, итд.),

– медицинска документација,

– решења за лица (децу) смештена у хранитељским породицама,

– жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај Центра за социјални рад.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева.

Подносиоци могу поднети захтев за једнократну помоћ у виду набавке огрева и за доделу хуманитарног пакета хране.

Комисија доноси ОДЛУКЕ о додељивању Помоћи, на основу чињеничног стања и стања на терену а водећи рачуна о следећем реду првенства: 

 1. једнородитељска домаћинства са дететом/децом испод 18 година или студентом / студентима до 26 година  на редовном школовању,
 2. породице са двоје или више деце испод 18 година ,
 3. породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
 4. болесни чланови домаћинства/члановима домаћинства са посебним потребама
 5. породице са више генерација, са једним или више чланова преко 60 година,
 6. лица (деца) смештена у хранитељским породицама,
 7. домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година  живота),
 8. једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,
 9. жртве сексуалног/породичног насиља, жена носилац домаћинства,
 10. породице без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима тј. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за август 2021. године.

Комисија усваја ОДЛУКУ о листи корисника помоћи у виду помоћи за набавку огрева и доделу пакета хране која се објављује на огласној табли општине Велико Градиште и месних канцеларија.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Пријаве се подносе  преко писарнице Општинске управе путем захтева. Захтев се добија код повереника за избеглице.

Захтеви са потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу: Општина Велико Градиште, Житни трг бр.1 ,12220 Велико Градиште, са назнаком „Пријава за помоћ за доделу једнократне  помоћи“. 

Рок за подношење Пријава за остваривање Помоћи је

од 27.9.2021. до 12. октобра 2021. године до 14 часова

 

У Великом Градишту

Број: 561-8/3/2021-01-2

Дана: 27.9.2021.године                                                            

                                                                                         Комисија

Сазив 30. седнице Општинског већа општине Велико Градиште

На основу члана 11 и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

С  А  З  И  В  А  М

30. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 23.9.2021. год. (ЧЕТВРТАК)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у кабинету Председника општине са почетком у 8,00 сати,

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Нацрт Извештаја о остварењу буџета за период јануар – јун 2021. године,
 2. Нацрт Одлуке о прихватању давања на коришћење непокретности у јавној својини Републике Србије,
 3. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о снабдевању водом,
 4. Нацрт Решења о давању сагласности на Статут ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 5. Нацрт Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године,
 6. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Весна Раденковић),
 7. Нацрт Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Драган Траиловић),
 8. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земаљишта из јавне својине општине Велико Градиште, (Бранка Стефановић),
 9. Нацрт Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Перић, Стојићевић, Живорадовић),
 10. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, ( Десимир Пауновић),
 11. Нацрт Решења о именовању директора ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 12. Нацрт Решења о престанку мандата вршиоца дужности ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 13. Нацрт Решења о престанку мандата директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 14. Нацрт Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 15. Нацрт Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште,
 16. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Црвеног крста из Великог Градишта,
 17. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Кумане,
 18. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Мајиловац,
 19. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Дољашница,
 20. Предлог Решења о додели средстава, на основу Захтева клуба “Стишки орлови“ Мајиловац
 21. Предлог Решења о образовању и именовању Савета за родну равноправност општине Велико Градиште,
 22. Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о измени правилника о техничким условима и изради документације ради прикључења на инфраструктурну мрежу водовода бр.1884/2021 од 13.9.2021.г. ЈКП Дунав В.Градиште
 23. Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о измени правилника о техничким условима и изради документације ради прикључења на инфраструктурну мрежу канализације бр.1885/2021 од 13.9.2021.г. ЈКП Дунав В.Градиште
 24. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку надзорног одбора ЈКП Дунав бр.1886/2021 од 13.09.2021.г. о промени ценовника комуналне услуге на градском гробљу у Великом Градишту,
 25. Предлог Правилника о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште
 26. Информација-Записник Управног инспектора, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Сектора управне инспекције, Одсека управне инспекције Смедерево у вршењу редовног инспекцијског надзора над Општинском управом општине Велико Градиште као надзираног субјекта.

 Број: 06-62/2021-01-4

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ДраганМилић, с.р.

У општини Велико Градиште обележен Дан српског јединства, слободе и националне заставе

И општина Велико Градиште обележила је данас Дан српског јединства, слободе и националне заставе.

Празник се обележава широм Србије и Републике Српске, истицањем заставе на јавним установама, значајним објектима и домовима грађана.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе слави се 15. септембра, на дан 103. годишњице пробоја Солунског фронта у Првом светском рату.

 

 

 

Захтев ЈКП Дунав Велико Градиште за измену ценовника комуналне услуге на градском гробљу

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС“ бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018), јединица локалне самоуправе, општина Велико Градиште, објављује Захтев за промену цене комуналне услуге на градском гробљу у Великом Градишту који је упутио ЈКП “Дунав Велико Градиште“ Општинском већу на одлучивање.

Захтев се објављује у законском року, пре одлучивања и доношења одлуке по истом.

Одлука о расписивању јавног огласа и Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велико Градиште

Одлука о расписивању јавног огласа и Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велико Градиште Сагласност на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за подручје општине Велико Градиште

Сагласност на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за подручје општине Велико Градиште

 

image_pdfimage_print