Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 96. ст. 1. а сагласно члану 97. ст. 4. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/2009,81/2009 и 24/2011) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту («Општински службени гласник», бр.8/2011),

Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Програма давања у закуп-отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини за 2013. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I Општина Велико Градиште, извршиће отуђење- давање у закуп, заинтересованим физичким и правним лицима, локације „Водоторањ“ ,“Калиновац“, „Касина“ које чине неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини, уписане у корист општине Велико Градиште а у обухвату су Плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште,Измене и допуне плана генералне регулације и Просторног плана општине Велико Градиште све у К.О. Велико Градиште, ради изградње објеката предвиђених плановима а њих чине следеће непокретности:

I 1. 1) кат. парц. бр. 2149/5 „Водоторањ „,њива 2. класе цела вел. 8,33 ар, из Л.н.бр. 293 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење.

2) кат. парц. бр. 2081/5 „Калиновац“ остало земљиште ,цела вел. 2,83 ари, из Л.н.бр. 847 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење.

3) део кат. парц. бр. 521 „Касина“ у површини од 12/845ари из Л.н.бр. 2195 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште биће дата на отуђење

II Предмети надметања из тачке I 1. налазе се у обухвату Плана генералне регулације дела насеља Велико Градиште а отуђују се нуде као комунално неуређене и неопремљене I 2. налазе се у Туристичко-рекреативном насељу «Калиновац» КО Кисиљево и обухвату су Просторног плана општине Велико Градиште.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући купац.

III Непокретности из I 1. се отуђују будућим купцима у својину

Изабрани купац је дужан да Планом предвиђене садржаје реализује и стави у функцију у року од 3 (три) године, рачунајући од дана правоснажности Решења о отуђењу грађевинског земљишта.

IV На парцелама из I 1. је предвиђена изградња објеката и садржаја одређених Планом генералне регулације дела насеља Велико Градиштеи Измене и Допуне плана генералне регулације, разних намена зависно од зоне а на основу урбанистичко – техничких услова и Урбанистичке пројектне документације.

V Почетна цена за предмета надметања из члана I 1.

износе за

1) кат. парц. бр. 2149/5 „Водоторањ „,њива 2. класе цела вел. 8,33 ар, из Л.н.бр. 293 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште , 2000 еура по ару

2) кат. парц. бр. 2081/5 „Калиновац“ остало земљиште ,цела вел. 2,83 ари, из Л.н.бр. 847 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште,1500 еура по ару

3) део кат. парц. бр. 521 „Касина“ у површини од 12/845 ари из Л.н.бр. 2195 к.о. Велико Градиште са правом јавне својине у корист општине Велико Градиште ,5000 еура по ару

VI Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту («Општински службени гласник», бр. 08/2011) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 18.07.2013. године са почетком у 11:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13:00 часова дана 17.07.2013. године.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50 еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања

IX По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

X У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тач 6. овог Огласа или не изведе радове предвиђене пројектном документацијом, отуђено земљиште биће му изузето сагласно члановима 35. и 36. Одлуке о грађевинском земљишту (“Општински службени гласник”, бр. 8/2011), а уложена средства враћена тек по отуђењу предметног земљишта другом заинтересованом купцу и његовог плаћања општини Велико Градиште

XI Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 или лично у просторијама Општинске ураве општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 11. први спрат.

Особа за контакт дипл.правник Сузана Ђорђевић.

Број: 464-59/2013-06,

дана 18. јун 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за отуђење -давање у закуп грађевинског земљишта

Потписивање уговора о додели средстава за подстицање и финансирање програма од јавног интереса

У сали Скупштине општине Велико Градиште, у петак 14. јуна, председник општине закључио је са представницима удружења и спортских организација општине Велико Градиште уговоре о додели средстава за подстицање програма од јавног интереса и финансирање програма која реализују из буџета општине Велико Градиште.

Јавно надметање за давање у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 96. а сагласно члану 97. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/09, 24/11 и 121/12) и члана 15. и 17. ст. 2. а у складу са чланом 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 8/2011) на основу предлога ЈП Дирекције за изградњу опшине Велико Градиште бр. 934/13 од 10.06.2013. године,

Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште, у складу са допунама Програма давања у закуп осталог неизграђеног грађевинског земњишта у државној својини за 2013. годину, на основу Одлуке Председника општине Велико Градиште бр. 464-77/2013 од 12.06.2013. године, о б ј а в љ у ј е,

О Г Л А С

за

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I Општина Велико Градиште, нуди у закуп, заинтересованим физичким и правним лицима, неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини , власништво општине Велико Градиште, ради постављања привременог објекта у Великом Градишту у к.о. Велико Градиште кога чини:

-локација бр. 27. површине 102 м² у циљу постављања привременог објекта, помоћни објекат – тераса.

II Предмет надметања налази се на делу ка. парц. бр. 528 у Великом Градишту „код Касине према парку“ а у закуп се нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове комуналног уређења и опремања локација сноси будући закупац.

III Локација се даје у закуп на период 2009.-2014. година.

Изабрани закупац је дужан да Планом предвиђене садржаје реализује и стави у фукнцију у року од 6 (шест) месеци, рачунајући од дана правоснажности Решења о давању у закуп грађевинског земљишта.

IV На парцели је предвиђена изградња односно постављање привремених објеката туристичког саџаја предвиђених Програмом постављања привремених објеката-киоска на подручју Великог Градишта за период 2009.-2014. година.

V Почетна цена закупнине за предмет надметања износи 83,00 динара/m² месечно.

Усклађивање закупнине вршиће се годишње, индексом потрошачких цена.

VI Понуђени износ закупнине закупац је дужан да плаћа месечно у напред и у целини, а у складу са Уговором којег ће након правоснажности решења о давању у закуп закључити а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 12.07.2013. године са почетком у 10:00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

Ако прво надметање не успе, овим путем одређује се ново за дан 26.07.2013. године у исто време и на истом месту.

VIII Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од укупне месечне почетне цене, за објекат за који се надмећу и пријаве своје учешће Имовинско–правној служби СО Велико Градиште до 9:00 часова дана 12.07.2013. год. закључно.

Кауција-депозит плаћа се на благајни готовински или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 1,00 динар/м².

IX По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни иснос.

Закупцу који понуди највећи иснос за предмет надметања депозит ће се вратити тек по закључењу Уговора о закупу и уплати месечне понуђене цене.

X У случају да будући закупац не закључи Уговор или не плати месечну излицитирану цену за локацију за коју је заинтересован или не изведе радове предвиђене у року од 6. месеци, ближе одређене тач. III ст. 2 или локацију користи супротно намени, земљиште дато у закуп биће му изузето односно решење о давању у закуп биће стављено ван снаге а уговор о закупу раскинут кривицом закупца.

XI Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 лок. 116 или лично у просторијама Имовинско правне службе Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 11 приземље.

Особа за контакт Милош Стојадиновић стручни сарадник.

Број: 464-77/2013-06,
дана 12. јуна 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за давање грађевинског земљишта у закуп

Свечано уручење награда носиоцима дипломе “Вук Караџић“ и добитницима награда на републичким такмичењима

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, у понедељак, 10. јуна, свечано је уручио награде носиоцима дипломе “Вук Караџић“ и добитницима награда на републичким такмичењима, ученицима средње и основних школа из општине Велико Градиште, као и њиховим професорима и наставницима.

Општина Велико Градиште сваке године награђује најбоље ученике средње и основних школа вредним књигама, новчаним наградама и ваучерима за куповину техничке опреме како би им олакшала даље школовање.

И ове године ваучери су додељени ученицима који су освојили највиша места на републичким такмичењима. За прво место на такмичењу из географије Немањи Милошевићу уручен је ваучер у вредности 35.000 динара док су Невена Николић и Александар Чукановић, за освојено треће место из историје, односно математике, добили ваучере у вредности од 30.000 динара.

Списак награђених ученика и професора

Оглас ради отуђења путничких моторних возила непосредном погодбом

Комисија за отуђење путничких моторних возила, власништво Општинске управе општине Велико Градиште, на основу донетог Закључка Комисије бр. 344-56/2013-01-3 од 05.06.2013. године, а у складу са Решењем бр. 344-56/2013-01-3 од 19.04.2013. године Начелника Одељења за општу управу и јавне службе Општинске управе општине Велико Градиште, чланом 4. и 6. Одлуке о праву прибављања и располагања средствима у општинској својини („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 1/2012) и Одлуке Општинског већа општине Велико Градиште бр. 344-48/2013-01-4 од 17.04.2013. године, о б ј а в љ у ј е,

О Г Л А С

РАДИ ОТУЂЕЊА ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

1. ОГЛАШАВА СЕ да ће се спровести поступак отуђења непосредном погодбом путничких моторних возила која су власништво Општинске управе општине Велико Градиште и то:

– путничког моторног возила марке „ЗАСТАВА“, модел „128 сцала 55 ПЗК“, година производње 2001.;

– путничког моторног возила марке „ЗАСТАВА“, тип „Yуго 101 сцала 55“, година производње 2006.;

– путничког моторног возила марке „ЗАСТАВА“, модел „128 сцала 55“ година производње 2006.

2. НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА за отуђење путничких моторних возила из тачке 1. Овог огласа одржаће се 10.07.2013. године, у Малој сали СО Велико Градиште са почетком у 9,00 часова.

Заинтересована лица могу да разгледају возила сваког радног дана у дворишту зграде СО Велико Градиште у времену од 08,00-12,00 часова све до дана одређеног за надметање.

Путничка моторна возила продају се у виђеном стању. Искључена је свака рекламација која се тиче стања возила осим рекламације које се односе на бројеве мотора и шасије.

3. Почетна цена за путничка моторна возила на основу каталога АМСС износи:

– за путничко моторно возило из тач. 1. алинеје 1. од 73.831,97 динара,

– за путничко моторно возило из тач. 1. алинеје 2. од 224.259,77 динара и

– за путничко моторно возило из тач. 1. алинеје 3. од 46.829,10 динара.

4. Право куповине имају сва правна и физичка лица.

Заинтересована лица су обавезна да се легитимишу на следећи начин:

А) физичко лице: личном картом или путном исправом

Б) правно лице: извод из регистра правних лица и пуномоћ за учесника у непосредној погодби

5. Одлука о продаји донеће се у року од 7 радних дана од дана одржавања непосредне погодбе.

6. Са купцем се закључује купопродајни уговор пре преузимања возила, у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о продаји.

7. Све обавезе по основу купљених возила обавезе су будућих купаца.

8. Преузимање возила извршиће се након исплате куопродајне цене.

9. Ако проглашени купац не потпише купопродајни уговор или не уплати купопродајну цену у уговореном року и на уговорен начин сматраће се да је понуђач одустао од куповине.

10. Све потребне информације око отуђења возила могу се добити на телефон 012/662-124 Начелник Општинске управе општине Велико Градиште.

Дана 07.06.2013.године

КОМИСИЈА
за отуђење моторних возила

Број: 464-38/2013-06,
дана 04. Априла 2013. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за давање грађевинског земљишта у закуп

Обавештење о јавном увиду Нацрта Плана детаљне регулације подручја ветроелектране „Кривача“

Нацрт плана детаљне регулације изложен је на јавни увид у згради Општине Велико Градиште, у Великом Градишту, ул. Житни трг бр. 1, у приземљу, соба бр. 11 у периоду од 31.05. 2013. до 01.07. 2013. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у згради Општине Велико Градиште, 04. јул 2013. године са почетком у 10,00 часова. У току јавне седнице сва присутна правна и физичка лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана, у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине општине Велико Градиште.

Заинтересована правна и физичлка лица могу током јавног увида своје примедбе на планирана решења, писмено доставити Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, Велико Градиште ул. Житни трг. бр.1 најкасније до 01. јула 2013. године.

Ово обавештење објављује се сходно чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010) и чл.60-70 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС“, бр. 31/2010 ,69/2010 и 16/2011).

Урбанистичка служба:
Снежана Милетић, дипл.гео.пр.пл.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА:
Живорад Илић, дипл.инж.грађ.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-138/2013-06
Датум: 30.05.2013.год

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на подручју општине Велико Градиште у 2013. години

На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и члана 3. Споразума уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања Између Националне службе за запошљавње и општине Велико Градиште

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

I

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

р а с п и с у ј у

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ У 2013. ГОДИНИ
И ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности које предузима послодавац – извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева и др.).

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.

Јавне радове спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба на основу јавног конкурса.

Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.

Послодавац – извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада Национална служба исплаћује послодавцу – извођачу јавног рада средства за:

– зараду незапосленим лицима,
– трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица,
– трошкове спровођења јавних радова и
– трошкове обуке.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

1.1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у висини од:
– 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са I и IIстепеном стручне спреме;
– 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са III и IVстепеном стручне спреме;
– 25.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са Vи VIстепеном стручне спреме;
– 26.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са VIIстепеном стручне спреме.

1.2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања.
1.3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу у висини од:
– 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области социјалних, хуманитарних, културних и других делатности;
– 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.

1.4. Накнада трошкова организовања обуке
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму образовне установе.

Послодавац – извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке, у једнократном износу од 50.000,00 динара по јавном раду.

Послодавац – извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Национална служба, и то: трошкове доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, трошкове минулог рада, накнаду зараде у периоду коришћења годишњег одмора, евентуалну разлику између минималне цене рада и висине нето зараде утврђене овим јавним конкурсом и плаћање разлике доприноса за обавезно социјално осигурање на утврђену разлику зараде.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

одржавања и обнављања јавне инфраструктуре:

уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница, уређење ромских насеља – побољшање услова становања и други послови;

одржавања и заштите животне средине и природе:

санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија – локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.

социјалних, хуманитарних, културних и других делатности:

здравствено васпитне активности – превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита и очување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској, библиотечкој и туристичкој делатности, послови ажурирања база података и други послови;

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:

– органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе

– јавне установе и јавна предузећа

– привредна друштва

– предузетници

– задруге

– удружења грађана

сви са подручја општине Велико Градиште

Услови

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да оствари под условом да:

– запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава (корисници новчане социјалне помоћи, млади, вишак запослених, старији од 50 година, дугорочно незапослени, незапослени без квалификација или нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, припадници ромске националности, рурално становништво, жене, избегла и расељена лица, повратници према Споразуму о реадмисији, деца без родитељског старања, жртве породичног насиља и трговине људима, самохрани родитељи и родитељи деце са сметњама у развоју);

– је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику активности јавног рада (термин план);

– је измирио уговорне обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току.

Документација за подношење пријаве:

– пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;

– фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;

– мишљење локалног савета за запошљавање или мишљење надлежног органа локалне самоуправе о оправданости спровођења јавног рада и капацитетима за извођење јавног рада ;

– фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе (максимално три фотографије за сваку локацију);

– списак лица корисника услуга – за подносиоце јавних радова из области социјалних и хуманитарних делатности;

– интерни програм обуке послодавца или програм образовне установе – уколико послодавац извођач јавног рада организује обуку;

– доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење јавних радова финансира од стране надлежног органа територијалне аутономије, локалне самоуправе или из других извора.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе, релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, надлежној организационој јединици Националне службе, према месту спровођења јавног рада, односно према седишту послодавца, у случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног рада.

Провера поднетих пријава

Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене документације.

Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих пријава

Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног рада, укупан планирани број незапослених лица, учешће локалне самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора у финансирању јавних радова, претходно коришћена средства Националне службе за јавне радове, оцена остварене сарадње са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје филијале.

Национална служба , у сарадњи са општином Велико Градиште , задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, у складу са расположивим износом средстава.

Одлука о одобравању спровођења јавних радова

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси директор Филијале Националне службе за запошљавање .

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор Филијале Националне службе за запошљавање и послодавац – извођач јавног рада закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:

– уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време

– средство обезбеђења уговорних обавеза

– потврда банке о отвореном наменском рачуну

– картон депонованих потписа и

– термин план – уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужина трајања пројекта.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду.

Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
– две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са меничним овлашћењем.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
– две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.

У случају да је послодавац – извођач јавног рада корисник буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада у обавези је да:

– запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи у радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе. У случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у обавези да, у року од 30 дана од дана престанка радног односа, заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим лицем за простало време трајања уговора;

– организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;

– месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на текући рачун лица,

– месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада,

– Националној служби доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу јавног рада,

– Националној служби доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођења јавног рада,

– достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке,

– Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада и

– обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

У случају да послодавац – извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, тел: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs , као и путем тел. 012/538-128.

Рок за подношење пријаве за јавне радове је 06.06.2013. године.

КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 2012.ГОДИНИ

БОДОВНА ЛИСТА

Критеријуми

Број бодова

1. Област спровођења јавног рада

5-10

2. Дужина трајања јавног рада

5-20

3. Укупан планирани број незапослених лица

5-20

4. Учешће јединица локалне самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора у финансирању јавних радова

0-5

5. Претходно коришћена средства Националне службе за јавне радове

0-5

6. Оцена остварене сарадње са извођачем јавног рада по претходним конкурсима/пријавама

0-5

7. Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада

до 20

Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у 2013. години

На основу члана 59. и 60. Закона о запошљављњу и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), и Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања Министарства рада, запошљавања и социјалне политике број 401-00-738/2013-24 од 03.04.2013. године, а у складу са Локалним акционим планом за запошљавање општине Велико Градиште за 2013. годину (усвојеним Одлуком број 016-5/2013-01 од 07.02.2013.године.)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2013. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 24 месеца, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:

– до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем,

– до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем,

– до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим образовањем.

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита.

Рок за подношење захтева по Јавном позиву је 06.06.2013.године.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Током трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање- Филијала Пожаревац:

1.ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:

– 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,

– 16.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и

– 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;

врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом и
сноси трошкове полагања стручног/приправничког испита у висини једномесечне новчане помоћи.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право учешћа у реализацији програма стручна пракса може остварити послодавац под условом:

– да је регистрован на територији општине Велико Градиште

– да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;

– да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;

– да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби за запошљавање, осим за обавезе чија је реализација у току;

– да има најмање једно запослено лице;

– да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне службе за запошљавање- Филијала Пожаревац- Испостава Велико Градиште које:

  • има средње, више или високо образовање
  • нема радног искуства у струци или нема радног искуства у својству приправника, довољног за стицање услова за полагање приправничког /стручног испита
  • у периоду од шест месеци пре подношења Захтева није било у радном односу код истог послодавца
    – да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:
  • има одговарајућу струку, најмање је истог нивоа образовања као и приправник и
  • има најмање 12 месеци радног искуства у струци.

Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм укључи до два незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених има право да у програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.
Национална служба за запошљавање -Филијала Пожаревац у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапослених лица која ће бити укључена у програм.

Документација за подношење захтева:

– захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;

– фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;

– пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последњи месец који претходи месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе

– извод из закона/општег акта послодавца, где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;

– радна биографија ментора на прописаном обрасцу Националне службе;

Национална служба за запошљавање -Филијала Пожаревац задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева:

Захтев за учешће у програму, подноси се надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање -филијали Пожаревац – Испостави Велико Градиште, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу програма стручна пракса доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.

Провера поднетих захтева

Национална служба за запошљавање –Филијала Пожаревац проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба за запошљавање -Филијала Пожаревац задржава право да изврши службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: програм оспособљавања лица, кадровски капацитети послодавца, дужина обављања делатности послодавца, претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе и процена важности поднетог захтева за локално тржиште рада за подручје филијале.

Критеријуми за бодовање захтева и динамика одлучивања биће објављени на огласнима таблама Националне службе за запошљавање- Филијале Пожаревац и Испоставе Велико Градиште, даном објављивања Јавног позива.

Национална служба за запошљавање-Филијала Пожаревац задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивим средствима.

Одлуку о спровођењу стручне праксе доноси директор Националне службе за запошљавање-Филијале Пожаревац.

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року од 30 дана од дана подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба за запошљавање-Филијала Пожаревац и послодавац у року до 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе.

У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби за запошљавање -Филијали Пожаревац достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем на стручној пракси.

Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба за запошљавање-Филијала Пожаревац и лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

– стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;

– оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом, односно актом о организацији и систематизацији послова;

– доставља Националној служби за запошљавање-Филијали Пожаревац извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;

– достави Националној служби за запошљавање –Филијали Пожаревац за запошљавање извештај о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;

– организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом,

– изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправничком/стручном испиту;

– омогући Националној служби за запошљавање-Филијали Пожаревац контролу реализације уговорних обавеза и

– обавести Националну службу за запошљавање -Филијалу Пожаревац о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања, изврши замену са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, који испуњава потребне услове у складу са законом за преостало време дефинисано уговором увећаним за период спроведене замене.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Националној служби за запошљавање-Филијала Пожаревац, на број телефона 012-538-127 и 538-119 као и на сајту www.nsz.gov.rs.

 

БОДОВНА ЛИСТА – СТРУЧНА ПРАКСА

ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ

Ред. бр.

Критеријуми

Бодови

1

Програм стручног оспособљавања лица Реализује се у складу са посебним законом

10

Реализује се у складу са општим актом послодавца о организацији и систематизацији послова

5

2

Кадровски капацитети послодаваца Искуство ментора у оспособљавању приправника(менторство) Више од  24 месеца

10

Од 6 до 24 месеца

5

До 6 месеци

0

Радно искуство ментора у струци Више од 24 месеца

10

Од 12 до 24 месеца

5

3

Дужина обављања делатности послодавца Пословање преко 3 године

10

Пословање од 1 до 3 године

5

Пословање мање од 1 године

0

4

Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе

Проценат запослених лица по завршетку програма Стручна праксе Више од 71% запослених лица

30

Запослено од 51 до 70% лица

25

Запослено од 31 до 50% лица

20

Запослено од 11 до 30% лица

15

Запослено до 10% лица

10

Није било запослених

0

ПРОЦЕНА ВАЖНОСТИ ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА ЗА ЛОКАЛНО ТРЖИШТЕ РАДА ЗА ПОДРУЧЈЕ ФИЛИЈАЛЕ

5

Критеријуми на основу одлуке директора филијале у складу са стањем на локалном тржишту рада  

30

УКУПНО

100

image_pdfimage_print