Апел за поштовање мера превенције

Поштовани привредници,

Чињеница је да се последњих дана повећава броја особа заражених вирусом COVID-19.

У циљу спречавања ширења заразе на подручју општине Велико Градиште, молимо вас да се придржавате општих и посебних мера заштите, како би се осигурала безбедност запослених, корисника ваших услуга, купаца и других лица.

С тим у вези нарочито је важно да обављање посла и радних активности организујете тако да обезбедите:

–  Поштовање физичке дистанце,

– Употребу личне заштитне опреме – маске,

– Појачану личну хигијену и хигијену простора,

– Дезинфекцију руку, опреме и прибора.

Потребно је да се свако од нас понаша као друштвено одговорна особа, како би смо зауставили ширење вируса  и изашли из ситуације која нас је задесила са што мање штетних последица.

Председник општине Велико Градиште

Драган Милић
Асфалтирана деоница локалног пута до Камијева

Деоница пута, од скретања са регионалног пута до Камијева, јуче је у потпуности асфалтирана и пуштена у промет.

Завршне радове обишао је председник општине Велико Градиште, Драган Милић, са сарадницима.

Нови асфалт постављен је у два слоја, у дужини од два километра. Радове на обнови пута, у вредности од 30.118.000 динара финансирала јеопштина Велико Градиште, а извођач радова је ПЗП Пожаревац.

 
Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2021. годину

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2021. годину

Зaхтев за остваривање бесплатног коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији општине Велико Градиште за 2021. годину

 
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2021. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2021. годину

Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром, на територији општине Велико Градиште за 2021. годину

Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства, на територији општине Велико Градиште за 2021. годину

Образац 1а

Образац 1б

Образац 2

Образац 2а

Образац 2б
Одлука о утврђивању резултата избора са свих 36 бирачких места на изборима за одборнике Скупштине општине Велико Градиште одржаним 21. јуна 2020. године и поновљеним 28.06.2020. године на бирачком месту бр 6 ОШ Велико Градиште

Одлука о утврђивању резултата избора са свих 36 бирачких места на изборима за одборнике Скупштине општине Велико Градиште одржаним 21. јуна 2020. године и поновљеним 28.06.2020. године на бирачком месту бр 6 ОШ Велико Градиште
Закључак о препорукама о превентивним мерама које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број 88-95 /2020-01-2

Датум: 26.06.2020. године

Велико Градиште

 

Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште, на седници одржаној дана 26.06.2020. године донео је

 

З А К Љ У ЧА К 

 1. Препоручује се свим привредним субјектима и јавним службама да појачају превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 којима се осигурава безбедност запослених и корисника услуга, купаца и других лица која улазе у пословне просторије.
 2. Превентивне мере из тачке 1. овог Закључка подразумевају организацију посла, радних активности и радног простора на тај начин да се осигура безбедност запослених и корисника услуга, купаца и других лица која улазе у пословне просторије и то:
 • Обезбедити физички размак лица, односно организацију радног простора и активности на начин да се избегне директан контакт између лица;
 • Обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара као и обавезно постављање дезобаријера;
 • Често проветравање свих просторија;
 • Коришћење личних заштитних средстава –маскии рукавица;
 • Дезинфекција руку пре уласка у пословни простор;
 • Редовна дезинфекција свих заједничких и хигијенских просторија;
 • Све друге мере које се могу спровести а да се не ремети процес рада уз обезбеђење безбедности свих лица.

 

Командант штаба 

Драган Милић
Решење о понављању гласања на бирачком месту на којем су поништени избори за избор одборника Скупштине општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Изборна комисија Општине

Велико Градиште

Број: 013-67/2020-01-1

Датум: 22.06.2020. год.

Велико Градиште

 

На основу члана 58. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020) 90. ст. 1. и 2. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 36/11) Изборна комисија општине Велико Градиште, на седници одржаној 22.06.2020. године донела је

РЕШЕЊЕ

о понављању гласања на бирачком месту на којем су поништени избори за избор одборника Скупштине општине Велико Градиште

1. Понавља се гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Велико Градиште, на бирачком месту број 6 Основна школа Велико Градиште на територији општине Велико Градиште, на којем су поништени избори одржани 21. јуна 2020. године.

2. Поновно гласање одржаће се у недељу, 28. јуна 2020. године у времену од 7 до 20 часова.

3. Бирачки одбор образован за спровођење избора, одржаних 21. јуна 2020. године, за бирачко место из тачке 1. овог решења распушта се.

4. За спровођење поновног гласања на бирачком месту из тачке 1. овoг решења Општинска изборна комисија ће образовати нови бирачки одбор и именовати председника и чланове бирачког одбора и њихове заменике.

5. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објављује се у „Службеном гласнику општине Велико Градиште”.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији у року од 24 часа од доношења Решења.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Председник Изборне комисије

Данијел Живановић
Одлука о утврђивању резултата избора на изборима за одборнике Скупштине општине Велико Градиште одржаним 21. јуна 2020. године

Одлука о утврђивању резултата избора на изборима за одборнике Скупштине општине Велико Градиште одржаним 21. јуна 2020. године
Записник о раду Oпштинске изборне комисије у Великом Градишту на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Велико Градиште одржаних 21. јуна 2020. године

На основу члана 39. става 1. и члана 40. става 1. Закона о локалним изборима ( „Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020),

Општинска изборна комисија у Великом Градишту (у даљем тексту: Комисија) на седници од 22.06.2020. године, сачинила је

 

З А П И С Н И К 

о раду Oпштинске изборне комисије у Великом Градишту на утврђивању резултата избора за одборнике

Скупштине општине Велико Градиште одржаних 21. јуна 2020. године           

 

 

 1. Седница Комисије је почела у 03:05 часова, 22.06.2020. године, у малој сали општине Велико Градиште.
 1. Седници Комисије присуствују:

Чланови комисије у сталном саставу:

 1. Данијел Живановић, председник Изборне комисије
 2. Војче Радуловић,члан
 3. Зоран Алексић, члан
 4. Данка Николић, члан
 5. Саша Ђурђевић, члан
 6. Душан Мирковић, члан
 7. Љиљана Цветковић, члан
 8. Срђан Перић, члан
 9. Слободан Јовановић, члан

Чланови комисије у проширеном саставу:

 1. Стефан Стевић, члан
 2. Драган Ђорђевић, члан
 3. Дејан Шуловић, члан
 4. Драгутин Ивановић, члан
 5. Богдан Милић, члан

Седници још присуствује заменик секретара Милан Митић.

 1. Комисија је утврдила да је, од укупно 36 бирачких одбора, пред којима се гласало за избор одборника Скупштине општине Велико Градиште примила изборни материјал од 36 бирачких одбора.
 2. Због битних повреда одредаба Закона, Комисија је једногласно поништила гласање на укупно 1 бирачком месту, и то:
 1. Бирачко место БР 6 ОСНОВНА ШКОЛА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

и одредила да се на овим бирачким местима гласање понови 28.06.2020. године.

5. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора за избор одборника Скупштине општине Велико Градиште, утврђени су следећи резултати избора за 35 бирачких места:

-да, према изводима из бирачког списка, има уписаних бирача: 17.853

-да је, према изводима из бирачких спискова на бирачким местима гласало бирача: 8269

-да је ван бирачких места гласало бирача: 297

-да је за изборе примљено укупно гласачких листића: 17.819

-да је било укупно неважећих гласачких листића: 301

-да је било важећих гласачких листића: 7967

-да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова: 

Ред.бр.

НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

БРОЈ ГЛАСОВА

КОЈЕ ЈЕ ДОБИЛА ИЗБОРНА ЛИСТА

1. „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.“

4363

2. ИВИЦА ДАЧИЋ – ,,Социјалистичка партија Србије(СПС)“

1089

3. ГЛАС НАРОДА

643

4. Др Јовица Костић – „За наше Градиште“ – Српски покрет обнове

512

5. Зелена Странка – Zelená Strana – ЗЛАТИБОР МИТИЋ

354

6. Драган Марковић Палма-Јединствена Србија (ЈС).

351

7. Група грађана „САЧУВАЈМО ОГЊИШТЕ“ – Дејан Селић

484

8. Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ-СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

171

6. Чланови Комисије ИМАЛИ СУ – НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата избора.

Примедбе су: /

7. Закључено је да се резултати избора наведени у овом Записнику одмах саопште јавности и објаве у „Службеном гласнику Општине Велико Градиште“ и на огласној табли Општине Велико Градиште.

8. Комисија је завршила рад 22.06.2020. године у 3:55 часова.

 

У Великом Градишту, 22.06.2020. године                           Број: 013-66/2020-01-1 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

   М.П. 

ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ  

Милан Митић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Данијел Живановић

 

 
Oдлука о утврђивању коначног броја бирача за подручје општине Велико Градиште за избор одборника Скупштине општине Велико Градиште расписаних за 21. јун 2020. године

Изборна комисија општине Велико Градиште, на основу члана 15. Закона о локалним изборима, а у вези чланова 20. и 24. Закона о јединственом бирачком списку, на седници одржаној дана 20.06.2020. године, донела је следећу

О Д Л У К У

о утврђивању коначног броја бирача за подручје општине Велико Градиште

за избор одборника Скупштине општине Велико Градиште

расписаних за 21. јун 2020. године

 

I Коначан број бирача на изборима за избор одборника Скупштине општине Велико Градиште расписаним за 21. јун 2020. године је 19.478 бирача.

II Број бирача по бирачким местима је следећи:

Број бирачког места Назив бирачког места Број бирача
1 Месна заједница Бискупље 354
2 Гимназија Велико Градиште, Житни трг 4 950
3 Месна заједница Велико Градиште, Кнеза Лазара број 70 1413
4 Скупштина општине Велико Градиште, Житни трг број 1 1060
5 Музичка школа Велико Градиште, Обала краља Петра I број 19 892
6 Основна школа Велико Градиште, др. Бошка Вребалова број 1/а 1626
7 Основна школа Гарево 264
8 Основна школа Десине 667
9 Основна школа Дољашница 463
10 Основна школа Ђураково 333
11 Основна школа Затоње 678
12 Основна школа Камијево 316
13 Дом културе Кисиљево 591
14 Нова основна школа Кумане 372
15 Основна школа Курјаче 422
16 Основна школа Курјаче 418
17 Месна канцеларија Кусиће 607
18 Основна школа Љубиње 412
19 Дом културе Мајиловац 568
20 Основна школа Мајиловац 431
21 Основна школа Макце 378
22 Месна заједница Макце 383
23 Основна школа Острово 261
24 Основна школа Печаница 241
25 Дом културе Пожежено 560
26 Месна канцеларија Поповац 151
27 Нова основна школа Рам 257
28 Месна канцеларија Сираково 402
29 Основна школа Сираково 365
30 Дом културе Средњево 438
31 Основна школа Тополовник 764
32 Основна школа Тополовник 473
33 Месна канцеларија Триброде 401
34 Основна школа Царевац 745
35 Основна школа Чешљева Бара 619
36 Дом културе Печаница 203

III Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Велико Градиште.

Број: 013-65/2020-01-1

Дана 20.06.2020. године

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Данијел Живановић