Oдлука о укидању ванредне ситуације на територији општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 88-2/2021-01-2
Датум: 18.01.2021. године
Велико Градиште

 

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 66. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 2/19 ), а на основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште од 18.01.2021. године, председник општине Велико Градиште, доноси,

О Д Л У К У
о укидању ванредне ситуације на територији општине Велико Градиште

 

 1. Укида се се ванредна ситуација на територији општине Велико Градиште, јер су престали разлози њеног проглашења.
 2. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Браничевског управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Пожаревцу, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику општине Велико Градиште.
 4. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука којом је ова ванрена ситуација проглашена, број 88- 149/2020-01-2, од 25.11.2020. године.

О б р а з л о ж е њ е

Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште је на  седници Штаба одржаној дана 18.01.2021.године, донео Закључак којим предлаже укидање ванредне ситуације на територији општине Велико Градиште, Закључак је донешен на основу извештаја Дома здравља Велико Градиште  од 15.01.2021.године о престанку разлога за проглашење ванредне ситуације услед побољшања епидемиолошке ситуације изазване ширењем заразне болести COVID- 19 и падом броја оболелих већ дуже време.

Како постоји могућност да се редовним ангажовањем општинских служби спроведу неопходне епидемиолошке мере, у складу са чланом 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник РС“, број 87/18), којим је прописано да ванредну ситуацију проглашава и укида, за територију дела општине или општине у целини на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације Председник општине, донета је одлука као у диспозитиву.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Милић

 

Пријем код председника општине за прворођену Градиштанку у 2021. години

Председник општине Велико Градиште Драган Милић примио је данас родитеље прве рођене бебе у 2021. години у овој општини.

“Мени је задовољство да, као и сваке године, почетак и благдане обележимо доласком једног нашег новог суграђанина. Мислим да нема веће ствари у једној породици него кад се роди беба, када дође принова у кућу, поготово на благдан.“, рекао је председник Милић.

Мала Андреа рођена је другог дана Божића, 08. јануара, као четврто дете Зоре и Данијела.

Уз честитке родитељима и беби, председник им је уручио поклон-пакет са опремом за негу бебе и златник са грбом општине.

Овом приликом, он је подсетио на помоћ коју општина пружа породицама у подизању деце, као што су бесплатан вртић, доручак за основце и превоз за средњошколце који испуњавају услове као и стипендије за студенте и друго, а родитељима новорођенчета по 10.000 динара за набавку опреме за бебе.

У општини Велико Градиште последњих година рађа се у просеку по 100 беба, а претходне десетак више.

“Ја сам веома задовољан уколико се и једно дете родило захваљујући тим мерама. Значи да смо постигли циљ и да су та средства из буџета усмерена на праву ствар.“, потврдио је Милић.

Поред челних људи општине, пријему су присуствовали и представници Дома здравља и Туристичке организације Велико Градиште.

Обавештење о јавној презентацији урбанистичких пројеката

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Број: 350-1/2021-06
Датум: 14.01.2021. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:

 • стамбеног објекта са апартманима на к.п.бр. 2366/466 К.О. Велико Градиште, инвеститора Стокић Моме из Курјача, број предмета 353-4/2021-06
 • вишепородичног стамбеногoбјекта на к.п.бр. 1918 К.О. Велико Градиште и адаптације објекта на к.п.бр. 1908/2 К.О. Велико Градиште, инвеститора Миловановић Горана из Великог Градишта, број предмета 353-5/2021-06
 • туристичког стамбеног објекта апартманског типа на к.п.бр. 2366/515 и 2366/516 К.О. Велико Градиште, инвеститора Васиљевић Виолете из Тополовника, број предмета 353-6/2021-06
 • туристичког стамбеног објекта апартманског типа на к.п.бр. 2242/18 К.О. Велико Градиште, инвеститора Цветановић Марка из Великог Градишта, број предмета 353-7/2021-06
 • туристичког стамбеног објекта апартманског типа на к.п.бр. 2366/514 К.О. Велико Градиште, инвеститора Миловановић Саше из Триброда, број предмета 353-8/2021-06
 • кружног тока на раскрсници улица Пожаревачки пут и Језерски пут у К.О. Велико Градиште, инвеститора Општине Велико Градиште, број предмета 353-12/2021-06

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 21.01.2021. године до 28.01.2021.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 28.01.2021.године до 14,00 часова.

Oглас за јавну презентацију је објављен у дневном листу „Објектив“ издање за територију целе Републике Србије за дан 14.01.2021.године, на сајту општине Велико Градиште и на огласној табли општине Велико Градиште.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020).

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Руководоство Агенције за безбедност саобраћаја на седници Савета за безбедност саобраћаја општине Велико Градиште

Председник општине Велико Градиште Драган Милић јуче је са челним људима Агенције за безбедност саобраћаја, на седници Савета за безбедност саобраћаја општине Велико Градиште, разматрао актуелну ситуацију и мере безбедности које ће локална самоуправа предузети у наредној години.

“Задовољство ми је што смо у разговору пре овог састанка чули све похвале за рад Савета и што смо прва општина у Србији која реализује програм у целости, која је уочила недостатке у саобраћају у нашој средини и оно што треба предузети у наредном периоду. То је велика ствар, почело је од екдукације деце од вртића, кроз казнену политику, кроз помоћ и унапредђење садржаја и интервенцијама на појединим путевима и то је све преточено и у један писани материјал који ће да послужи као водиља у наредном периоду реализације.“, рекао је на почетку седнице председник Милић.

И директор Агенције Душко Пешић, истакао је овом приликом одличну сарадњу са општином и Саветом: “Нисмо случајно изабрали Велико Градиште да то буде прва посета новог руководства Агенције већ зато што смо препознали да је у претходној години доста добрих ствари покренуло. Једна због које смо данас ту је што је реализован пројекат препознавања опасних места, односно “црних тачака“ на нивоу локалне смоуправе. То нам је обавеза која је дефинисана законом. Управљач општинских путева је у обавези да на сваких пет година реализује један овакав пројекат, и поред препознавања опасних места – места где нам људи страдају, следећи важан корак јесте да та места санирамо, прво кроз јефтине мере, а онда и кроз оне скупе, решимо проблем страдања људи.“.

Он је нагласио и да је Савет ове године у потпуности реализовао средства намењена за безбедност саобраћаја што иначе није случај на нивоу Републике где је током 2019. године реализовано тек 32 одсто. Поред ових, Велико Градиште је издвојило и средства из других фондова која су дата за унапређење саобраћаја, а припремљен је и промо материјал за угрожене циљне групе.

“Имате апсолутну подршку Агенције за све ствари које радите, за сваку врсту помоћи која вам буде требала у наредном периоду.“, потврдио је Пешић, додавши да је Велико Градиште друга локална самоуправа у Србији која је изабрана за реализацију локалне базе података, европског пројекта који обухвата саобраћајне незгоде и друга обележја безбедности саобраћаја.

Извештај о реализацији активности у 2020. години и предлог програма коришћења средстава за финансирање безбедности саобраћаја у наредној години присутнима је представио заменик председника општине и председник Савета Слађан Марковић.

Учесници су након седнице обишли критичну тачку код села Кусиће која и једна од најризичнијих у овој општини.

Oглас за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Велико Градиште

На основу Одлуке број 464-344/2020-01-2 од 18.12.2020. године Председника општине Велико Градиште, а у складу са чл. 29. и чл. 35. ст. 1. и 2. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 14/2017, 7/2018, 2/2020), Комисија формирана Решењем број 464-344/2020-01-2 од 21.12.2020. године Председника општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

О Г Л А С

ЗА  ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

 1. Општина Велико Градиште позива заинтересована правна лица и предузетнике, ради прикупљања писмених понуда за одабир закупца дела пословног простора у јавној својини општине Велико Градиште, означен под бројем 5 укупне површине од 50,00 m², и то дела од 10,00 m², који се налази у Великом Градишту у приземљу стамбено пословне зграде бр. 2 улаз бр. 1, на кат. парц. бр. 1898/1 у КО Велико Градиште.
 2. Пословни простор је прибављен у јавну својину са циљем уређења и обезбеђења организације и начина обављања јавног превоза путника у друмском саобраћају, те ће се користити у сврху аутобуске чекаонице са припадајућим тоалетом за путнике, па се одабрани корисник обавезује да предметни део пословног простора користи ради своје промоције која садржи продају карата за превоз путника, дељење пропагандног материјала и сличне активности промотивне природе.

Обавеза је закупца да корисницима превоза омогући коришћење пословног простора  радним данима од 6.00 – 21.30 часова а викендом од 7.00-19.00  часова.

Са незакупљеним делом пословног простора општина ће располагати у складу са будућим одлукама својих органа.

 1. Уговор између изабраног закупца и општине Велико Градиште биће закључен на одређено време на период до 5 (пет) година.
 2. Почетна цена закупа дела пословног простора из тачке 1. овог огласа, износи 15 евра на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еврима, а плаћа у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате.

У цену су урачунати трошкови потрошње електричне енергије, воде и одношења смећа, док трошкове одржавања простора и друге трошкове настале услед активности закупца у пословном простору сноси закупац.

Одржавањем пословног простора сматра се и одржавање хигијене, чишћење подова, тоалета и изложбеног простора, кречење зидова и плафона, замена сијалица и ел. прекидача и утичница.

 1. У поступку  могу да  учествују предузетници и правна лица која доставе уредну писану понуду у року и на начин одређен у овом огласу, положе депозитни износ и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа, а који су регистровани за обављање активности у вези са копненим превозом путника (изузев превоза путника железницом) и испуњавају следеће услове:

– Да линијски превоз путника обавља као градски, приградски и међумесни превоз;

– Да му у року од две године пре достављања овог позива није изречена правноснажна судска мера забране обављања делатности;

– Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

– Да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

– Да нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

– Да обавља међумесни превоз на територији опшине Велико Градиште;

– Да је уплатио депозит у износу од 15 еура (у динарској противвредности по средњем курску НБС на дан плаћања) на рачун општине Велико Градиште број 840-0961804-78, модел 97, позив на број 59-110.

Депозитни износ уплаћује се на жиро рачун општине Велико Градиште, а доказ о уплати доставља се уз понуду.

Испуњење услова ове тачке Огласа доказује се изјавом коју под кривичном и материјалном одговорношћу даје подносилац понуде.

Уз понуду подносилац још доставља изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

 1. Критеријум за избор најповољнијег понуђача са киме ће општина закључити уговор је висина понуђене цене уз испуњеност других услова из огласа.
 2. Понуде се подносе Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “понуда за закуп у пословном простору у ул. Албанске споменице у Великом Градишту” поштом или лично у писарницу Општинске управе општине Велико градиште, Житни трг 1, 12220 Велико Градиште.
 3. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у згради Општинске управе соба бр. 11, сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

 1. Понуда предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, број личне карте и ЈМБГ; назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, МБ и ПИБ; извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а); пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање депозитног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза и износ закупнине који се нуди.
 2. Понуде се подносе у периоду од 23.12.2020. године до 6.1.2021. године.

Благовременом сматра се понуда која је пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште закључно са 6.1.2021. године до 9 часова.

 1. По истеку рока за подношење понуда, не могу се подносити нове, нити мењати и допуњавати понуде послате у року.

Понуде које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне понуде се не разматрају.

 1. Поступак се сматра успелим и у случају достављања једне исправне понуде за учешће којом подносилац пријаве учествује у поступку и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину цене из тачке 4. ове одлуке.

Уколико подносилац понуде не прихвати почетну цену, или најповољнији понуђач на позив председнка Комисије не потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, губи право на враћање депозита.

Поносиоцима чије понуде нису прихваћене вратиће се уплаћени депозит.

Понуђач чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита ако у року од 15 дана од пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу пословног простора.

 1. Отварање понуда ће се одржати дана 6.1.2021. године, са почетком у 10 часова у згради Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг 1, соба бр. 11, пред Комисијом.
 2. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/676-106.
 3. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште, огласној табли општине и на кабловској телевизији „Коперникус“.

Број: 464-344/2020-01-2

Датум: 22.12.2020. год

Комисија:.

 1. Саша Стевић
 1. Драган Милић
 1. Слободан Живић

 

Ступиле на снагу нове мере Владе у вези с радним временом

Bлада Републике Србије усвојила је на данашњој седници најновије препоруке Кризног штаба за заштиту здравља становништва од заразне болести COVID-19, у вези с радним временом тржних центара, продавница гардеробе, кладионица, коцкарница и дечјих играоница, угоститељских објеката, и то кафића и ресторана, фризерских и козметичких салона, салона за негу лепоте, као и објеката из области спорта и рекреације – теретана, фитнес центара, базена, спа центара, балона за фудбал, кошарку, тенис или било који други рекреативни спорт.

Mере ступају на снагу данас 21. децембра и биће на снази до петка, 25. децембра, а надлежне инспекције и комунална милиција строго ће контролисати поштовање свих мера.

Наставак: Влада усвојила најновије препоруке Кризног штаба

Уместо новогодишњих трошкова уручена помоћ за тешко оболелу децу

На седници Општинског већа општине Велико Градиште одлучено је да се новац намењен за трошкове поводом прославе новогодишњих празника у овој општини преусмери за лечење деце која болују од тежих болести.

Помоћ која ће малишанима олакшати живот и улепшати новогодишње празнике спроводи се преко Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац па је, у складу са епидемиолошком ситуацијом, директор Центра, Данијел Живановић, данас уручио новац породицама оболеле деце.

“Руководство општине и Центар за социјални рад су увек ту за вас и труде се да помогну колико могу, и са моралне и хумане стране, како би задржали осмех на лицима деце.“, рекао је Живановић, позвавши родитеље да се без устручавања обрате када им нешто затреба.

Износ од 400.000 динара из буџета општине, опредељен за новогодишње уређење града, и 200.000 за набавку промотивног материјала у виду роковника, оловака, упаљача и слично распоређен је као помоћ у висини од по 40.000 динара петнаесторици малишана за које су предлог дали Дом здравља и социјална установа.

Поред новчане помоћи, за децу која воде своју најтежу битку припремљени су и слатки новогодишњи пакетићи.

Сазив 4. седнице Скупштине општине Велико Градиште – 14.12.2020.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр.15/2019),

 

САЗИВАМ

4. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 14. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)   

 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у сали Културног центра “ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021.годину са Предлог Кадровског плана општине Велико Градиште за 2021. годину, (због обимности, материјал је нарезан на CD-u)
 2. Предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије за завршни рачун буџета општине Велико Градиште за 2020.годину,
 3. Предлог Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Велико Градиште за период од 2021.-2031.године,
 4. Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације централне зоне насеља Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације Подручја и околине средњовековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о додели плакета и похвала,
 7. Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште,
 8. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 16/19 и 13/20),
 9. Предлог Одлуке о измени Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр.31/2020),
 10. Предлог Плана постављања средстава за оглашавање на јавним површинама на територији општине Велико Градиште за период од 01.01.2021. године до 01.01.2026. године,
 11. Предлог Одлуке о усвајању Акционог плана за унапређење географско информационог система општине Велико Градиште 2021-2023, (ГИС)
 12. Предлог Одлуке о покретању поступка јавноприватног партнерства без елемената концесије за спровођење односно реализацију пројекта јавно приватног партнерства за изградњу, реконструкцију, одржавање и обезбеђење доступности саобраћајне инфраструктуре на територијуи општине Велико Градиште са јавним плаћањем,
 13. Предлог Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште,
 14. Предлог Одлуке о измени одлуке о оснивању савета за јавну безбедност и сигурност грађана општине Велико Градиште,
 15. Предлог Одлуке о престанку мандата Саветима Месних заједница и именовању повереника и заменика повереника општине за Месне заједнице на територији општине Велико Градиште,
 16. Предлог Одлуке о измени и допуни одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште,
 17. Предлог Одлуке о отуђењу покретних ствари- опреме без накнаде у својини општине Велико Градиште, у корист Дома здравља у Великом Градишту,
 18. Предлог Одлуке о образовању Савета за популациону политику,
 19. Предлог Решења о разрешењу и постављењу члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште,
 20. Предлог Решења о престанку права закупа јавних и других површина у Великом Градишту, (Кузмановић Славиша),
 21. Предлог Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Илић Зоран),
 22. Предлог Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стевановић Предраг),
 23. Предлог Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стевкић Јовица),
 24. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Николић Бисерка),
 25. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Милорадовић Ненад)
 26. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Костић Жељко)
 27. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Вучковић Весна)
 28. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Траиловић Јевица)
 29. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Крстић Светлана)
 30. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Милановић Бојан)
 31. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Митровић Александар)
 32. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Илић Зоран)
 33. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Станојевић Вељко)
 34. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи план и програм рада за 2021.годину ЈУ Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 35. Предлог Решења о давању сагласности на Предлог Програма рада Центра за социјални рад општине Велико Градиште и Голубац за 2021.годину,
 36. Предлог Решења о давању сагласности на План и Програм рада са Финансијским планом за 2021.годину ЈУ Народни музеј Велико Градиште,
 37. Предлог Решења о давању сагласности на План рада и Финансијски план за 2021.годину ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште,
 38. Предлог Решења о давању сагласности на Статут о допуни Статута Јавног комуналног предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“
 39. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године,
 40. Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2021. годину,
 41. Предлог Решења о давању сагласности на План и програм рада за 2021.годину ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 42. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021.годину,
 43. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Плана рада Акредитоване здравствене установе Дома здравља Велико Градиште за 2021. годину,
 44. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2021. годину ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 45. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2021. годину ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 46. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2021.годину ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац,
 47. Предлог Решења о двању сагласности на предлог Финансијског плана за 2021. годину ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 48. Предлог Решења о давању сагласности на предложени Финансијски план за 2021.годину средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 49. Предлог Решења о давању сагласности на предложени Финансијски план за 2021.годину Школе за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ Пожаревац,
 50. Предлог Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Велико Градиште,
 51. Предлог Решења о именовању Савета за јавну безбедност и сигурност грађана општине Велико Градиште,
 52. Предлог Решења о именовању Корисничког савета јавних служби,
 53. Предлог Решења о именовању Савета за развој општине,
 54. Предлог Декларације о улози функције управљања људским ресурсима у оптшини Велико Градиште,
 55. Информација – Програм рада Црвеног крста Велико Градиште за 2021. годину,

Број: 06-57/2020-01-1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац,с.р.

Обавештење о новим мерама Владе Србије за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

Влада Србије донела је нове мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 којимa се, у периоду почев од 4. децембра 2020. године закључно са 15. децембром 2020. године, ограничава радно време објеката у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места), пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.), пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри, пијаце и сл.) и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.), као и у објектима у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) и делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије) и области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.), тако да ти објекти могу радити само радним данима (од понедељка до петка) од 05.00 часова до 17.00 часова.

Изузетно, наведене мере НЕ ОДНОСЕ се на радно време следећих објеката:

–  апотека, изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;

–  трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, и самостални малопродајни објекти у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и недељом;

–  ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл., које могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;

– позоришта, биоскопа, музеја, галерија и сл., који могу да раде и суботом и недељом до 17.00 часова;

– ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 часа, као и суботом и недељом;

– пијаца, које суботом и недељом могу да раде од 06.00 часова до 15.00 часова;

– фитнес центара, теретана, вежбаоница, базена и других објеката намењених за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;

– свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања, који могу да раде и суботом до 17.00 часова.

Уредбa о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 145 од 3. децембра 2020)

 

image_pdfimage_print