Сазив 66. седнице Општинског већа општине Велико Градиште за 26.09.2022. год.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

66. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 26.9.2022.год. (понедељак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Нацрт Одлуке о распуштању Савета месне заједнице Сираково
 2. Предлог Одлуке о расписивању конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Велико Градиште за школску 2022/2023 годину,
 3. Предлог Решења о образовању радног тела за подршку подстицајном родитељству и развоју деце
 4. Разно

Број: 06-57/2022-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Драган Милић, с.р.

Јавни позив за прикупљање писаних понуда

РЕПУБЛИКА СРБИЈA
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:410-5/2/2022-01-2
Датум: 23. 9. 2022. год.
Велико Градиште

 

На основу члана 66. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019)  и  члана 27. став 3. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021), а у вези са захтевом Месне заједнице Бискупље  председник општине Велико Градиште, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање писаних понуда

 

ПОКРЕЋЕ се Јавни позив за прикупљање писаних понуда за продају 20 топола (процењена нето дрвна маса 23,81м3) у виђеном стању, које се налазе на катастарској парцели број 2354 КО Бискупље.

Почетна цена за отуђење предметних топола из јавне својине износи 4.125,32 динара по кубику без ПДВ-а.

Обавеза купца је да сноси све трошкове поступка отуђења, које чине трошкови сече предметних стабала, утовара, одвоза, чишћења терена од насталог лома, ангажовања шумара за жигосање дрвета ван шуме, као и сношење евентуалне накнаде штете према трећим лицима у случају да дође до уништења имовине трећих лица.

Висина депозита која се ради учешћа у поступку мора уплатити износи 9.822,39 динара.

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа путем писаних понуда имају физичка и правна лица.

Поступак  отварања приспелих понуда  одржаће се дана 12. 10. 2022. године у 11.00 часова у канцеларији број 4 Општинске управе општине Велико Градиште.

Уредна  и потпуна пријава треба да садржи податке о подносиоцу понуде и то:

-за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, контакт телефон, понуђени износ за 1 кубни метар дрвне масе

-за предузетника: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, назив радње,  ПИБ, МБ, контакт телефон, понуђени износ за 1 кубни метар дрвне масе

-за правна лица: назив и седиште,  пуномоћје за лице које заступа подносиоца, контак телефон, ПИБ, МБ и понуђени износ за 1 кубни метар дрвне масе

-доказ о уплаћеном депозиту, на рачун број 840-961804-78 ОУ  рачун за лицитацију Велико Градиште са позивом на број 97 по моделу 59-110.

Понуде се достављају писарници Општинске управе општине Велико Градиште у затвореној коверти, најкасније до 12. 10. 2022. године до 10.00 часова на адресу Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг број 1, са назнаком „Не отварати – понуда за куповину топола“ . На полеђени навести назив понуђача.

ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Поступак прикупљања понуда и одабира купца спровешће Комија у саставу:

 1. Весна Милановић, мастер економиста
 2. Дарко Ивковић, дипломирани инж. шумарства
 3. Живослав Богдановић, дипломирани економиста

Дана 12. 10. 2022. године, након отварања приспелих понуда, уколико постоје два Понуђача са једнаким износом по кубику дрвне масе, избор најповољнијег Понуђача ће се извршити тако што ће се спровести још један круг за подношење  понуда.

Комисија заказује састанак за подношење додатних понуда, који се може одржати и истог дана када и отварање првобитних понуда, понуђачима са истом ценом оставља се рок од 10 минута да поднесу додатну понуду која се доставља у писаном облику присутним члановима Комисије. Понуђачи који се не одазову позиву за састанак за коначну понуђену цену узеће се она цена прибављена у првом кругу.

Понуђач који понуди највиши износ по једном кубном метру, потписује изјаву о висини понуђеног износа, који је обавезан да уплати на рачун буџета општине Велико Градиште у року од 3 дана од дана утврђивања количине дрвне масе о чему Комисија саставља записник.

Купац се обавезује да исече предметна стабла, одвезе и очисти грање и остало смеће у року од 15 календарских дана од дана потписивања уговора.

Подносиоци неблаговремених и непотпуних пријава неће моћи да учествују у поступку.

Акт о отуђењу предметних топола, донеће Општинско веће општине Велико Градиште на предлог Комисије, а председник општине ће закључити уговор о отуђењу.

Заинтересована лица могу обићи локацију и извршити увид у стање топола које су предмет продаје, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова, уз предходну најаву, ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Општинској управи општине Велико Градиште путем е-адресе milavesna06@yahoo.com контакт особа је Весна Милановић.

 

ПРЕДСЕДНИК

општине Велико Градиште

Драган Милић

Уручена нова опрема за градиштанску Полицијску станицу

Нову опрему за Полицијску станицу у Великом Градишту уручио је данас председник општине Драган Милић командиру Станице Николи Митровићу.

Уручењу су присуствовали и заменик председника општине Слађан Марковић и помоћник командира Славиша Чампар.

Милић је овом приликом навео да ће набављена опрема помоћи да се повећа безбедност оштине, грађана, живота људи, али о и саобраћаја као и рад полицијске службе. Он је рекао и да се и ове године, током туристичке сезоне, показало да није било проблема те да ће општина настојати да увек изађе у сусрет потребама полиције и помогне.

Опрема се састоји од четири велика штампача, два комплета дрога-теста за мерење нивоа психоактивних супстанци у организму и фолиометра за мерење провидности стакала на аутомобилима.

 

 

Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
бр.предмета 353-507/2022-06
Датум: 26.09.2022. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:

 • Објекат у функцији туризма са апартманима и пословним простором спратности Су+П+3, на к.п.бр. 4636 у К.О. Велико Градиште, инвеститора „Mega Invest Duo 012“ д.о.о. Велико Градиште и „Silver Lake Investment“ д.о.о. Београд, број предмета 353-507/2022-06.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 26.09.2022. године до 03.10.2022.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 03.10.2022.године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021).,

 

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Награде за прваке у недељи мобилности

Општина Велико Градиште је узела учешће у обележавању недеље мобилности у  општини Велико Градиште у циљу подизања свести и улагању заједничких наопра за мењање навика како би смо што мање користили аутомобиле као превозна средства, У оквиру недеље мобилности првази из све три основне школе су цртали радове или писали литералне саставе на тему „Дан без аутомобила у општини Велико Градиште“. Најбољи радови у свакој од три школе ће сутра бити награђени од стране општине Велико Градиште  (радове ће уручити председник општине , г-дин Драган Милић), а остали учесници ће добити пригодне поклоне.

Овом приликом апелујемо на све грађане да  се потруде да сутра , у част обелезавања Светског дана без аутомобила , али и иначе не користе аутомобил , и да свуда где је могуће иду пешке, бициклама или јавним превозом.

 

Распоред:

8:45- Мајиловац

10:45- Средњево и након тога Велико Градисте

 

Победници :

ОШ Иво Лола Рибар Велико Градиште -победница је Анастасија Стојановић , учестовало је 30 првака

ОШ Вук Караџић Мајиловац , 14 учесника првака , победник је Алекса Вукосављевић

ОШ Миша Живановић Средњево – учестовало 14 првака а победница је Теодора Андрејић из Десина

 

Сазив 18. седнице Скупштине општине за 28.09.2022.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр.25/2021-пречишћен текст),

 

САЗИВАМ

18. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 28.СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ (СРЕДА)  

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Извештаја о остварењу буџета за период јануар-јун 2022. године,
 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2022. годину,
 3. Предлог Одлуке о јавним расправама
 4. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о превозу путника у градском и приградском превозу на територији општине Велико Градиште
 5. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште непосредном погодбом
 6. Предлог Решења о давању сагласности на Анекс бр. 1 Уговора о ЈПП без елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште
 7. Предлог Решење о укидању својства јавног некатегорисаног пута
 8. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом (Ружа и Војислав Стојановић)
 9. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем (Компанија “Стокић“)
 10. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Кандлбауер Златица)
 11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Миловановић Виолета)
 12. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште (Станојевић Станка)
 13. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата вршиоцу дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште
 14. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште
 15. Предлог Решења о давању сагласности на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за период од 1.1.2022. године до 30.6.2022. године
 16. Предлог Решења о давању сагласности на измену Програма пословања ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за 2022. годину
 17. Извештај о резултатима пословања и постигнутим финансијским уштедама (јавно осветљење) – информација

Број: 06-53/2022-01-1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац

Амбасадорка Румуније Силвија Давидоју у Великом Градишту

Амбасадорку Румуније у Србији Силвију Давидоју данас је у незваничној посети, током одржавања састанка на Сребрном језеру, у градској кући примио председник општине Велико Градиште Драган Милић.

Посета је протекла у пријатној атмосфери, уз разговор о реализованим и будућим пројектима прекограничне сарадње између ове локалне самоуправе и румунских општина и градова.

Иначе, општина Велико Градиште има развијену сарадњу са партнерима из Румуније, а са неким општинама и вишедеценијску.

Сазив 65. седнице Општинског већа за 19.09.2022.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

65. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА  19.09.2022. год. (понедељак)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се у Великој сали СО са почетком у 08,00 сати.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Нацрт Извештаја о остварењу буџета за период јануар-јун 2022.године,
 2. Нацрт Одлуке о јавним расправама
 3. Нацрт Одлуке о допуни Одлуке о превозу путника у градском и приградском превозу на територији општине Велико Градиште
 4. Нацрт Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште непосредном погодбом (“Silver Lake Investment” d.o.o.)
 5. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Кандлбауер Златица)
 6. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом (Ружа и Војислав Стојановић)
 7. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште (Компанија “Стокић“)
 8. Нацрт Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Миловановић Виолета)
 9. Нацрт Решења о утврђивању престанка мандата вршиоцу дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште
 10. Нацрт Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште
 11. Нацрт Решења о давању сагласности на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за период од 1.1.2022.године до 30.6.2022.године
 12. Нацрт Решења о давању сагласности на измену Програма пословања ЈКП “Дунав Велико Градиште“ за 2022.годину
 13. Предлог Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Велико Градиште са компетенцијама
 14. Предлог Одлуке о усвајању Плана заштите и спасавања за општину Велико Градиште
 15. Предлог Решења о давању сагласности на Правилник о контроли и искључењу са водоводне мреже корисника комуналних услуга бр.2023/2022 од 12.9.2022.г. ЈКП Дунав Велико Градиште
 16. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (РК ВГСК)
 17. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (ОШ “Миша Живановић“ Средњево)
 18. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (ФК Кумане)
 19. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (ОК ВГСК)
 20. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (ОШ “Вук Караџић“ Мајиловац)
 21. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (ОШ “Иво Лола Рибар“)
 22. Предлог Одлуке о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве (ОШ “Иво Лола Рибар“)
 23. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште (Дар Инвест)
 24. Извештај о резултатима пословања и постигнутим финансијским уштедама – информација
 25. Разно

Број: 06-48/2022-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 Драган Милић,с.р.     

 

image_pdfimage_print