Оглас о јавном надметању (прикупљање писаних понуда) за издавање у закуп простора у згради општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 464-213/2017-01-2
Датум: 24.05.2017 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 6. Члана 7.Уредбе о условима прибављања и отуђења  непокретности непосредном  погодбом,давања у закуп  ствари  у  јавној  својини  и поступцима  јавног  надметања и прикупљања писмених  понуда („Службени гласник РС“, број 24/2012,  48/2015, 99/2015 ) , члана 44.Закона о локалној самоуправи („Сл гласник РС“,бр.129/2007,83/2014-др закон и 101/2016-др закон) а у складу са чланом. 34. Закона о јавној својини („Сл. гланик РС“, бр.72/2011,88/2013,105/2014,104/2016-др.закон и 108/2016), , а у складу са  Решењем бр.464-213/2017-01-2    од 15.05.2017  године Председника општине Велико Градиште,

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е 

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ (ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА) ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРОСТОРА У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ У ДЕЛУ ХОДНИКА КОД УЛАЗА ИЗ ПРАВЦА УЛИЦЕ МИРОСЛАВА  ТИРШЕ 

 

I.

Општина Велико Градиште, издаје у закуп , заинтересованим правним  лицима, део  простора  у згради Општине  Велико  Градиште у делу ходника код улаза  из правца  улице Мирослава Тирше,ради отварања  шалтера платног  промета,односно пружања платних услуга(републичких и локалних такси,накнада,пореза,разних обавеза-рачуна) и постављање  пулта  за  потребе  истог,максималних димензија 1.30 м x 2.90м,укупне бруто површине 3.77 м2.

II.

Простор предвиђен  за  издавање  у закуп  ближе наведен у тачки I овог Огласа,издаје се на период од годину дана као неопремњен,неадаптиран  и неуређен.

Све  трошкове  опремања,адаптације  и  уређења  сноси закупац.

Закупац  ступа у простор у виђеном стању без обавезе  закуподавца да изведе било какве радове на уређењу  простора који се издаје.

III.

Почетна цена за предмет надметања укупно износи 2 евра по м2 у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан плаћања.

IV. 

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором између  Општине  Велико Градиште  као закуподавца и будућег  закупца.

V.

Јавно надметање одржаће се ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника, дана 23.06.2017 године са почетком у 10:00 часова у канцеларији бр 4.Општинске Управе Општине  Велико  Градиште општине Велико Градиште.

Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и достави потпуну документацију предвиђеном овим Огласом и прихвати почетну цену за предмет надметања  с тим да уколико не прихвати  почетну цену губи право на враћање депозита.

У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

VI. 

Заинтересована правна лица-понуђачи дужни су да до дана надметања уплате  депозит у износу од 10.000.00 РСД.

VII. 

Право учешћа на надметању имају  правна лица, која  обавњају делатност из  сфере  пружања платних  услуга и о томе доставе доказ(извод  из  Агенције за привредне регистре о активном  статусу).

Благовременом се сматра пријава пристигла у Писарницу Општинске управе Општине Велико Градиште до дана 22.06.2017 године до 10:00 часова, без обзира на начин достављања.

VIII.

Пријава за учешће у поступку јавног надматања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се Оглас односи и ко је подносилац пријаве.

Пријава мора да садржи:

 1. Правно лице – назив, адреса, матични број,  извод из регистра надлежног органа потврда о пореском идентификационом броју,доказ о измиреним пореским обавезама,број телефона,уколико надметању присуствује пуномоћник потребно је приложити  потписано и оверено пуномоћје,као и личне податке пуномоћника.

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са стањем простора који се издаје и да нема примедбе на предмет надметања.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано ако нису приложене све исправе како је то предвиђеноовим огласом, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим огласом, или ако подаци дати супротно објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

IX.

По завршеном надметању, рок за закључивае Уговора и начин плаћања накнаде као и последице пропуштања биће уређене актом о додели простора у закуп.

X. 

Кауција-депозит плаћа се на жиро-рачун број: 840-0961804-78, Општинске управе Општине Велико Градиште.

Девизни износ плаћа се у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан плаћања. 

XI.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит ће бити урачунат у укупну цену а у случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде, депозит му неће бити враћен.

XII.

У случају да будући закупац не уплати   цену у складу са тачком 4. овог Огласа или не плати понуђену  цену, простор који представља предмет закупа биће му изузет  а уплаћени депозит неће бити враћен.

XIII.

Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити позивом на телефон: 012/662-588 или лично у просторијама имовинско-правне службе Општине Велико Градиште, соба бр.12, приземље.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Сузана Ђорђевић, дипл.правник

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Оснивање нових земљорадничких задруга

Поштовани произвођачи, на основу “Програма подршке спровођењу мера равномерног регионалног развоја Републике Србије кроз учешће државе у економско-финансијским подстицајима за оснивање нових задруга и инвестиционе пројекте постојећих задруга у 2017. години нарочито у Нишавском, Топличком, Пиротском, Јабланичком и Пчињском управном округу“ предвиђена је могућност добијања подстицаја за формирање нових земљорадничких задруга до максималног износа од 6.250.000,00 динара.

Сходно наведном, сви заинтересовани за оснивање нових земљорадничких задруга могу се обратити Општинској управи општине Велико Градиште на телефон 012/662-134 (Александар Игњатијевић), за додатне информације и евентуалну помоћ код оснивања задруге.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Радови на изградњи цркве у Чешљевој Бари одвијају се по плану

Председник општине, драган Милић, обишао је јуче са сарадницима радове на изградњи цркве у Чешљевој Бари.

Црква, посвећена Светој Тројици, започета је прошле године, уз благослов владике браничевског Игњатија, а завршетак радова планира се за крај септембра. Изградњу, уз подршку општине Велико Градиште, финансирају Месна заједница и грађани Чешљеве Баре који су, већином, на раду у иностранству.

На терену иза цркве, Месна заједница Чешљева Бара уредила је и ново дечје игралиште са клупама и мобилијаром, па ће малишани, поред школе која се налази у напосредној близини, имати још једно сигурно место за боравак, дружење и игру.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Позив за избор најбољег студента са подручја општине Велико Градиште

Општина Велико Градиште позива студенте са подручја општине да доставе своје пријаве за избор најбољег студента.

Заједно са носиоцима дипломе „Вук Караџић“ и ученицима који су постигли успех на републичким такмичењима, општина по завршетку сваке школске године награђује и два успешна редовна студента.

Избор најбољих студената вредноваће се према следећим критеријумима:

– студенти који се налазе на вишим годинама студија,

– студенти који током школовања нису губили годину,

– студенти који су у претходној години студија имали вишу просечну оцену,

– друге награде, успеси и признања студената.

Своје пријаве са документацијом којом се потврђују наведени критеријуми студенти треба да доставе Одељењу за друштвене делатности и заједничке послове Општинске управе општине Велико Градиште најкасније до 9. јуна 2017. године (петак).

Контакт телефони: 012/662-179, 069/8017700 Сања Стојадиновић

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Нове асфалтиране улице у Курјачу

Протеклог викенда и у селу Курјаче асфалтиране су улице, укупне дужине 1.050 метара, што ће увелико допринети побољшању услова живота становника овог насеља.

У насељима општине Велико Градиште настављају се инфраструктурни радови који су финансирани из буџета општине, а председник, Драган Милић, обишао је са сарадницима ову локацију.

Планирано је да до краја маја буде асфалтирно преко 20km путева у насељима општине Велико Градиште.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Нови асфалт за још четири села: Ђураково, Поповац, Мајиловац и Сираково

Радови на асфалтирању улица завршени су ових дана у још четири села градиштанске општине –  Ђуракову, Поповцу, Мајиловцу и Сиракову.

У Ђуракову је новим асфалтом покривено 150 метара пута, у Поповцу исто толико, у Мајиловцу 308 метара и у Сиракову 400 метара.

Асфалтирање се наставља у осталим насељима која су обухваћена овим програмом, а локације на којима се изводе радови редовно обилазе руководиоци и стручне службе општине како би се уверили да све тече по плану и у договореним роковима.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Пријем пионира ВГСК – шампиона Србије у одбојци

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, организовао је данас свечани пријем пионира ВГСК – шампиона првенства Србије у одбојци 2017, одржаног у Зрењанину.

Тренери, Радомир Величковић и Дејан Милановић, известили су председника о постигнутом успеху и, у име клуба, уручили му на поклон освојену медаљу.

‘’Заиста сте постигли велики успех, већ смо се навикли да се враћате као прваци. Хвала вам на овој медаљи. Заједно са првацима на школском републичком такмичењу у одбојци, џудоу и каратеу наградили смо вас путем у Венецију, сада смо вам припремили тренерке и лопте, а за лето ваучере за базене Силвер Лејка.’’, најавио је Милић.

Председник је истакао да општина својим програмом подржава омладину у спорту како би обезбедила најбоље услове за тренинг и такмичења. Oвом приликом, он је похвалио и присутне сараднике, заслужне за успех спортиста – сарадника за спорт, Сашу Пантића, представника Спортског савеза општине Велико Градиште, Душана Бановића, и директора Јавне установе СЦВГ, Сашу Бранковића.

Да подсетимо, пионири су освојили првенство без иједног изгубљеног сета. Доневши свом граду злато, ова млада екипа потврдила је успехе старијих играча овог клуба.

ВИДЕО ПРИЛОГ

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Обавештење о доношењу решења којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину – „Телеком Србија“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привредни и економски развој
и дијаспору
Број: 501-15/2017-07
Датум: 15.05.2017 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09), Одељење за привредни и економски развој и дијаспору ОУ-е Општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

Обавештење

о доношењу решења којим је утврђено да није потребна

процена утицаја на животну средину

            Обавештава се јавност о доношењу Решења којим је одлучено да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта реконструкције радио базне станице „ПО-СРЕБРНО ЈЕЗЕРО“ – ПО27, ПОУ27, ПОЛ27, укупне ефективне израчене снаге ПО27=844,75W, ПОУ27=1081,12W, ПОЛ27=2752W, на катастарској парцели број 2366/157 КО Велико Градиште, на територији општине Велико Градиште, носиоца пројекта „Телеком Србија“, А.Д. Београд, ИЈ Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 3, 12000 Пожаревац. Овим решењем одређени су услови заштите животне средине у складу са посебним прописима.

Заинтересована јавност може остварити увид у Решење, документацију и податке у просторијама Одељења, у згради Општине Велико Градиште, канцеларија бр. 12 у приземљу, у радно време од 07,00-15,00 часова.

Жалбу против наведеног Решења заинтересована јавност може изјавити Министру пољопривреде и заштите животне средине РС у року од петнаест дана од дана пријема, односно објављивања овог обавештења. Жалба се подноси преко овог Одељења и таксира са 440,оо динара административне таксе сходно тарифном броју 6. Републичке таксене тарифе, Број рачуна: 840-742221843-57; Шифра плаћања: 153; Позив на број: 97 59-110; Сврха: За жалбу; Прималац: Р.А.Т.

Послови процене утицаја пројеката на животну средину,
праћење стања заштита и унапређење животне средине,
издавање интегрисаних дозвола и
других дозвола у области заштите животне средине
Саветник Данијела Илић,  дипл.инж.пољ.    

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Обавештење о доношењу решења којим је утврђено да није потребна процена утицаја на животну средину – „Vip mobile d.o.o.“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привредни и економски развој
и дијаспору
Број: 501-13/2017-07
Датум: 15.05.2017 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09), Одељење за привредни и економски развој и дијаспору ОУ-е Општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

Обавештење

о доношењу решења којим је утврђено да није потребна

процена утицаја на животну средину

            Обавештава се јавност о доношењу Решења којим је одлучено да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње антенског стуба мобилне телефоније и постављања радио-базне станице на локацији „BA01330_02_PO_Požeženo“, „DCS1800/UMTS2100” мреже јавних мобилних телекомуникација „Vip mobile d.o.o.“, укупне израчене снаге БС„DCS1800“ 3×509,3W=1527,9W и БС„UMTS2100“ 3×405,5W=1216,5W, на к.п.бр. 2820/3 К.О. Пожежено,  на територији општине Велико Градиште, носиоца пројекта „Vip mobile d.o.o.“, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, 11070 Нови Београд. Овим решењем одређени су услови заштите животне средине у складу са посебним прописима.

Заинтересована јавност може остварити увид у Решење, документацију и податке у просторијама Одељења, у згради Општине Велико Градиште, канцеларија бр. 12 у приземљу, у радно време од 07,00-15,00 часова.

Жалбу против наведеног Решења заинтересована јавност може изјавити Министру пољопривреде и заштите животне средине РС у року од петнаест дана од дана пријема, односно објављивања овог обавештења. Жалба се подноси преко овог Одељења и таксира са 440,оо динара административне таксе сходно тарифном броју 6. Републичке таксене тарифе, Број рачуна: 840-742221843-57; Шифра плаћања: 153; Позив на број: 97 59-110; Сврха: За жалбу; Прималац: Р.А.Т.

Послови процене утицаја пројеката на животну средину,
праћење стања заштита и унапређење животне средине,
издавање интегрисаних дозвола и
других дозвола у области заштите животне средине
Саветник  Данијела Илић,  дипл.инж.пољ.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у Дољашници

На основу Одлукe број 3/2017 од 16.05.2017. године Савета МЗ Дољашница, Комисија за закуп МЗ Дољашница, објављује

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ДОЉАШНИЦИ

 1. МЗ Дољашница преко Комисије за закуп МЗ Дољашница, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, пословни простор у државној својини РС корисника МЗ Дољашница, у саставу постојећег Дома културе у селу Дољашница, и то део:
  – у површини од 60 m2 и магацински простор у површини од 10 m2, на к.п. бр. 207 земљиште под зградом и другим објектом од 300 m2 из л.н.бр. 70 К.о. Дољашница.

Предметни пословни простор се издаје са ситним инвентаром и предвиђен је за обављање угоститељске делатности.

 1. Предметни пословни простор даје се у закуп на одређено време на период до 3 (три) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 1 еурo по m2 на месечном нивоу (без ПДВ-а, уколико је применљиво).

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини од 10 % почетне цене шестомесечне закупнине, и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 0,2 еура / m2.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп МЗ Дољашница у службеним просторијама МЗ Дољашница у селу Дољашница или поштом.
 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза и понуђену цену закупнине.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза и понуђену цену закупа.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји понуде.
 1. Пријаве се подносе у року од 8 дана, у периоду од 05.2017. године до 25.05.2017. године.

Благовременом сматра се понуда која је пристигла у службеним просторијама МЗ Дољашница до 25.05.2017. године до 12 часова.

 1. По истеку рока за подношење понуда, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне пријаве  којом  се  подносилац  проглашава закупцем, ако на јавном надметању понуди износ закупнине најмање у висини почетне цене закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.
 1. Јавно надметање ће се одржати дана 26.05.2017. године, са почетком у 9 часова у просторијама МЗ Дољашница, у Дољашници, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Обавештење о резултату спроведеног поступка се истиче на огласној табли месне заједице и општине.
 1. Комисија ће припремити извештај о спроведеном поступку, који ће са записником и другим подацима о спроведеном поступку и предлогом одлуке о избору закупца, доставити ради даљег поступања Савету МЗ.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник МЗ Дољашница.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Понуђачу са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.
 1. Изабрани закупац је у обавези да пре закључења уговора о закупу плати закуподавцу износ од три месечне закупнине унапред.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.
 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак није успео.
 1. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене бланко менице у износу висине једногодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
 3. Закупнина утврђена уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.
 4. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 063/307236 или лично у просторијама МЗ Дољашница, особа за контакт Петровић Милан.
 1. Оглас је објављен на огласној табли МЗ Дољашница, општине,

Број: 5/2017
Датум 17.05.2017. године

Председник Комисије за закуп
МЗ Дољашница
Ивковић Радиша

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+
image_pdfimage_print