Велико Градиште: Јесен у знаку радова

Јесен је у Великом Градишту у знаку обимних радова на реконструкцији и асфалтирању улица. Ради се на више локација, а актуелне радове данас је обишао председник општине, Драган Милић, са сарадницима.

Нови асфалт већ су добили становници улице Павла Савића у дужини од 200 метара.  И у овој улици асфалтиран је, уједно, и тротоар, а укупна вредност радова износи око 8.000.000 динара. Завршени су и радови у улици Воје Богдановића где је до Бољетинског насеља израђен тротоар дужине 500 метара, за шта је такође опредељено око 8.000.000 динара.

Најдужа деоница путне инфраструктуре израђена је у улици Вељка Влаховића где се тренутно изводе радови на припреми и асфалтирању улице са тротоаром.  Данас и до краја сутрашњег дана биће завршено свих 620 метара асфалта за шта је издвојено приближно 18.000.000 динара.

Упис, провере и измене у Посебном бирачком списку до 24.00 часа

Општинска управа општине Велико Градиште, омогућила је бирачима да изврше  упис, провере и измене у Посебном бирачком списку дана 19.10.2018. године до 24.00 часа у канцеларији број 4.

За улазак у просторије зграде позовите на телефон 069/8017714 Јелену Богдановић.

Руководилац  Одељења за општу управу
Весна Милановић

Припрема бујичних водотокова у градиштанским насељима

У општини Велико Градиште теку припреме за зимски период па су, између осталог, изведени и радови на бујичним водотоцима који су мештанима стварали проблеме током обилних киша ове године.

Неколико таквих локација обишао је данас председник општине, Драган Милић, са својим сарадницима, а радови су изведени у следећим насељима:

 1. Тополовник – вршене су интервенције на бујичару Велики извор, Ваља маре и Караловац, у укупној дужини око 1.100 метара, а остаје још да се, ради заштите, изгради зид око фудбалског игралишта;
 2. Кумане – регулисани су бујичари Добре воде и Глибовац у укупној дужини од око 1.200 метара као и канал испод села у дужини око 250 метара док ће се у наредном периоду извршити прокопавање испод моста на магистралном путу;
 3. Ђураково-Поповац – регулисан је поток у дужини од 500 метара;
 4. Печаница – регулисано је 350 метара канала, а у Дољашници се завршавају радови у дужини од 400 метара.

Овим радовима до сада је обухваћено укупно 3.800 метара бујичних канала што ће увелико спречити поплаве у утицати на безбедност становника ових насеља и њихове имовине. У наредном периоду биће настављене и преостале интервенције.

 

Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у Великом Градишту

На основу Одлуке број 464-262/2018-01-2 од 17.10.2018. године Председникa општине Велико Градиште,

Комисија за закуп општине Велико Градиште, објављује прво

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 

 1. Општина Велико Градиште преко Комисије за закуп, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, општинске пословне просторе, и то:

пословни простор укупне корисне површине од 30,21 (који се састоји од једне просторије у приземљу површине од 15,64 m² и једне просторије у поткровљу површине од 14,57 m²);

пословни простор укупне корисне површине од 13,47 m (који се састоји једне просторије у приземљу);

оба локала постојећа у згради која се налази на месту некадашњег објекта евидентираног у катастру непокретности под бројем 7, на катастарској парцели бр. 793 из Л.н. бр. 2195 К.о. Велико Градиште.

 1. Предметни пословни простори дају се у закуп на одређено време на период до 1 (једне) године у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 1,5 евра по m2 на месечном нивоу (без ПДВ-а, уколико је применљиво).

Минимални лицитациони корак на укупну почетну цену износи 0,5 евра.

Цена закупа се исказује у еврима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини од једне месечне закупнине обрачунате на основу почетне цене закупа за предметни пословни простор, приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа и поднесу уредну писану пријаву. Уз пријаву подносилац још доставља изјаву о прихватању почетне цене закупа и изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште (модел 97, позив на број 59-110), а доказ о уплати доставља се уз пријаву.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп општине Велико Градиште, лично преко писарнице Општинске управе општине Велико Градиште, на адресу Житни трг 1, Велико Градиште.
 1. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова, односно у електронском облику са сајта општине Велико Градиште.

Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању свих услова из огласа, изјаву о прихватњу почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању свих услова из огласа, изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 1. Пријаве се подносе у периоду од 17.10.2018. године до 01.11.2018. године.

Благовременом се сматра пријава која је примљена на писарници Општинске управе  општине Велико Градиште до 01.11.2018. године до 10.00 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања  сматра  се  успелим и  у случају достављања  једне  исправне пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 01.11.2018. године, са почетком у 11 часова у у згради општинске управе општине Велико Градиште, у Великом Градишту Житни трг број 1, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава и подносилац исте приступи надметању, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању
 1. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 1. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 3. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 16. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште.
 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема коначне одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року из претходне тачке огласа, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

21.Учесник јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине, губи право на повраћај депозита ако у року од 15 дана од дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу.

 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана коначности одлуке о давању у закуп.
 1. Закупац је у обавези да пре потписивања уговора о закупу положи гаранцију – обезбеђење и то оверену бланко меницу без протеста са меничним овлашћењем.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 1. Време давања у закуп из тачке 2. овог огласа условљено је одлукама других државних органа и правних следбеника ранијих власника. Закупац је у обавези да предметни пословни простор напусти и раније у случају други државни органи забране располагање и оптерећење предметне непокретности или Агенција за реституцију РС непокретност врати у својину правним представницима власника непокретности.
 1. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-124.
 1. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште, огласној табли општине и на кабловској телевизији „Коперникус“.

Број: 464-262/2018-01-2
Датум: 17.10.2018. године                                                                    Комисија за закуп

 

 

 

 

Општина Велико Градиште у Програму “Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“

У општини Велико Градиште јуче је одржан састанак са представницима Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге преко које се спроводи Програм „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“.

Овај програм финансира Влада Швајцарске са 5,8 милиона евра и спроводи се у 99 градова и општина у Србији, у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина, а трајаће до краја 2021. године.

Поред председника општине, Драгана Милића, и националне менаџерке програма, Ане Недељковић Беља, састанку су присуствовали и начелница Општинске управе, Сузана Ђорђевић, руководиоци Одељења за привредни и економски развој и дијаспору, Одељења за друштвене делатности и заједничке послове и Одељења за општу управу и јавне службе Општинске управе те службеница Сектора за социјалну политику ове канцеларије.

Програм  има за циљ да допринесе  побољшању  квалитета  живота  грађана  Србије,  нарочито  припадницима  рањивих друштвених  група,  кроз  унапређење  владавине  права  на  локалном  нивоу,  јачање друштвене  кохезије  и повећање  одговорности,  транспарентности,  ефикасности  и  делотворности  локалних  самоуправа,  као  и  учешћа становништва у процесима доношења одлука.

Локалне самоуправе, учеснице програма, добиће  техничку подршку за реализацију програмских активности и бесповратна средства у циљу унапређења управљања.

Неке од активности које су обухваћене овим програмом су подршка унапређењу локалних капацитета и техничких ресурса релевантних за е-Управе и пружање е-Услуга грађанима и другим корисницима кроз давање бесповратних средстава, стручне подршке у изради или прилагођавању релевантног регулаторног оквира, подршка у изради и ажурирању локалних политика социјалне заштите и њихово тестирање кроз финансирање конкретних пројеката додељивањем бесповратних средстава, организовања стручне подршке локалним самоуправама у унапређивању пружања јавних услуга грађанима, али и подршка у изградњи трајних капацитета за примену принципа доброг управљања, подршка у стандардизацији и хармонизацији локалне регулативе као и подршка у припреми локалних самоуправа за увођење родног буџетирања, борби противе неједнакости и дискриминације, и напорима за унапређење родне равноправности кроз финансирање конкретних пројеката.

 

Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2018/2019. годину

На основу Одлуке о расписивању конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2018/2019 годину, број 67-5/2018-01-4 од 15.10.2018. године, Општинско веће општине Велико Градиште, објављује 

 

К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

 ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019  ГОДИНУ

 

БРОЈ КОРИСНИКА И УСЛОВИ КОНКУРСА 

У школској 2018/2019 години, стипендираће се 11 (једанаест) студената и то:

-Грађевински факултет, смер хидрограђевинарство ……………………………………………… 1. стипендија

-Факултет примењених уметности, конзервација и рестаурација …………………………. 1. стипендија

-Факултет безбедности ………………………………………………………………………………………… 1. стипендија

-Филолошки факултет-одсек немачки језик  ………………………………………………………… 1. стипендија

-Редовни студент са инвалидитетом, без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе ……………………………………………………………………………………………………………………………. 1. стипендија

-Математички факултет или Природно математички факултет, смер математика …. 2. стипендије

и 4 редовна студента из осетљивих друштвених група  без обзира на врсту уписаног факултета или високе школе,  који први пут уписују зимски семестар године коју студирају, са подручја општине Велико Градиште.

Студент из осетљиве друштвене групе, остварује право да учествује на конкурсу, уколико  испуни један од следећих услова:

 • да су он и чланови његове породице корисници новчане социјалне помоћи код Центра за социјални рад, или да их је Центар препознао као материјално угрожену породицу
 • да је дете без родитељског старања,
 • да је из једнородитељске породице (живе с једним родитељем, а други родитељ није жив, или нема податак о другом родитељу у изводу из МКР)
 • да припада ромској националној мањини,
 • да је лице са инвалидитетом,
 • или лице са хроничним болестима (бронхијална и срчана астма, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, епилепсија, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, и сл.)

Право на стипендију могу остварити редовни студенти који први пут уписују зимски семестар године коју студирају, са подручја општине Велико Градиште.

Стипендија се не може користити за поновљену годину студије на истом или другом факултету.

Студенти који користе студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа и по основу Закона о ученичком и студентском стандарду, не могу бити корисници стипендије.

Додељена стипендија, припада студенту од дана закључења Уговора о стипендирању, па до истека рока предвиђеног уговором.

Студент који прекине школовање дужан је да врати примљен износ стипендије  са одговарајућом важећом каматом.

По завршетку студија стипендиста је дужан да прихвати запошљавање на подручју општине Велико Градиште, уколико постоји слободно радно место, најмање онолико година колико је користио стипендију.

II  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                Студенти учесници конкурса дужни су да поднесу следећа документа:

– пријаву за доделу стипендије

– уверење о уписаној одговарајућој години студија и по који пут

– потврду о висини просечне оцене остварене у предходној години студија, за студенте прве године сведочанства сва четри разреда средње школе,

– потврду о висини просечне оцене остварене у предходним годинама студија, за студенте прве године сведочанства сва четри разреда средње школе (за студенте из осетљивих друштвених група)

– уверење о члановима заједничког домаћинства (овера надлежног органа)

– уверење о приходима по члану домаћинства за првих 6 (шест) месеци текуће године, издато од стране надлежног органа Општинске управе општине Велико Градиште

– изјаву да не примају студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа, односно по основу члана 10. и 11. Закона о ученичком и студентском стандарду

– доказ о пребивалишту (очитану личну карту или потврду о пребивалишту издату од стране ПС Велико Градиште).

Осим наведених обавезних докумената у зависности од потреба ( студенти из осетљивих друштвених група) достављају и:

-оверена копија документа који потврђује инвалидност студента,

-копија решења о признавању права на новчану социјалну помоћ, или потврда Центра

-копија извода из матичне књиге умрлих,

-доказ о постојању хроничног обољења,

-један од доказа да студент припада ромској националној мањини (решење о упису у посебан бирачки списак студента или једног од његових родитеља, лична изјава оверена од надлежног органа, потврда издата од регистрованог ромског удружења).

III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Рок за пријављивање на Конкурс отворен је  закључно са даном 31.10.2018. године.

Пријава и остала конкурсна документација за доделу стипендија подноси се Општинској управи општине Велико Градиште – Одељењу за општу управу, непосредно предајом на писарцу- канцеларија број 1, или путем поште на адресу: Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, 12220 Велико Градиште, са назнаком „Пријава на конкурс за доделу стипендије“.

Неблаговремено поднете пријаве и пријаве са непотпуном конкурсном документацијом неће се разматрати.

IV  ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА 

Редослед  студената за доделу стипендије утврђује се на основу критеријума утврђених  Правилником о утврђивању критеријума за доделу стипендија студентима са подручја  општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр.30/2016).

Предност код студената  са инвалидитетом, има студент са уписаним  факултетом  у односу на  високу школу, уз поштовање критеријума утврђених Правилником.

Одлука о додели стипендија објавиће се  на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs               

ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ 

Стипендија се додељује студенту за време трајања редовне наставе , која је прописана за стицање одговарајућег  степена образовања.

Са изабраним стипендистом , председник општине Велико Градиште закључује  Уговор о стипендирању.

Студент прималац стипендије дужан је да редовно полаже испите и по упису наредне године студија, у роковима одређеним статутом факултета, доставља потврду Општинском већу општине Велико Градиште, у супротном сматраће се да је Уговор о стипендирању раскинут. 

VI КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ И ИНФОРМИСАЊЕ О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА 

Образац Изјаве да студент не прима студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа, односно по основу члана 10. и 11. Закона о ученичком и студентском стандарду, као  и све информације везане за Конкурс, могу се  добити у Општинској управи општине Велико Градиште – Одељењу за општу управу– канцеларија број 1. и 4, или на телефон 660-122; 662-489, контакт особа Весна Милановић.

Број: 67-5/1/2018-01-4

Датум: 16.10.2018. године

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Драган Милић

У току радови на мосту Кисиљево-Затоње и Дому културе у Затоњу

Радове на изградњи моста на путу Кисиљево-Затоње и Дому културе у Затоњу обишло је ових дана руководство општине Велико Градиште на челу са председником, Драганом Милићем.

У току је асфалтирање пута на уласку у село Кисиљево из правца Затоња, односно изградњи моста и пропуста за воду на Кисиљевачкој реци. У плану је да се последњих 200 метара пута асфалтира до краја ове године чиме је обухваћена читава деоница до Затоња, од правца Рама. Овим радовима, вредности 2.000.000 динара, решен је, уједно, и дугогодишњи проблем затоњске урвине.

У Затоњу је завршена прва фаза радова на реконструкцији крова Дома културе. Радови, у износу од 651.080 динара без ПДВ-а, финансирани су из буџета општине Велико Градиште. У току је јавна набавка чијом ће реализацијом бити завршени и остали радови на спољашњем уређењу објекта.

 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Велико Градиште

Република Србија
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Број: 111-4/2018-08
Датум: 12.10.2018. године

 

На основу чл.  102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017) , члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-8068/2018 од 28.08.2018. године, оглашава се

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Општинска управа општине Велико Градиште, ул. Житни трг број 1

II Радна места која се попуњававају:

 1. Регистратор регистра обједињених процедура, ажурирање података у ГИС-у у Одељењу за урбанизам, комунално стамбене  и имовинско правне послове, у звању  саветник – 1 извршилац

Опис послова:

Уноси све неопходне податке и ажурира Регистар обједињених процедура на нивоу општине; омогућава доступност података о току сваког појединачног предмета; остварује сарадњу са Централним регистром обједињених процедура; омогућава преузимање у Централну евиденцију свих података, аката и документације садржаних у Регистру општине;  подноси пријаве за привредни преступ  и прекршајне пријаве против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења, ако су испуњени Законом прописани услови; предузима друге радње неопходне за несметано и правилно функционисање Регистра. Обезбеђује објављивање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе у електронском облику путем интернета, у року од три радна дана од дана њиховог издавања. Спроводи све активности које се односе на унос и дигитализацију података, врши редовно ажурирање унетих података у ГИС-у, обавља редовни контакт са представницима јавних предузећа задужених за унос података из њихове области, а у циљу редовног ажурирања система; води књигу евиденције издатих локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола. Води Регистар стамбених заједница, води поступак за постављања принудног управника и решењем именује професионалног управника са листе која се води у Регистру;  најмање једном недељно обезбеђује пружање саветодавне помоћ за унапређење енергетске ефикасности зграда;  доноси решење о исељењу.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко технолошких или друштвено хуманистичких наука, или из научне области урбанизам, грађевина и просторно планирање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

 1. Канцеларијски послови за скупштину и општинско веће у Одељењу за друштвене делатности и заједничке послове, у звању виши референт – 1 извршилац

Опис посла: обавља административне и техничке послове за потребе функционера; врши пријем  и даје потребна обавештења странкама; пријем и експедицију поште; обавља послове одлагања, чувања и архивирања документације; евидентира предмете у интерне доставне књиге и врши уручивање извршиоцима на обраду; врши пријем предмета из интерних доставних књига ради архивирања. Учествује у техничкој припреми материјала за седнице скупштине и општинског већа, умножава и фотокопира материјал и акта, слаже и спаја сложени материјал; доставља обрађен материјал корисницима; води евиденцију о количини умноженог материјала, организује и учествује у припреми седница скупштине, општинског већа и радних тела, врши израду записника са седница и води службене преписке за потребе општинског већа, сталних и повремених комисија; врши експедицију аката са седница; стара се о чувању службене документације и других евиденција из делокруга рада органа општине; стара се о објављивању аката донетих на седницама органа општине.

Услови: стечено средње образовање друштвеног смера у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

За радно место под редним бројем 1: познавање Закона о општем управном поступку и Закона о планирању и изградњи – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

За радно место под редним бројем 2: познавање Закона о општем управном поступку и Уредбе о канцеларијсом пословању – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару

III Место рада: Велико Градиште, ул. Житни трг број 1

IV Aдреса на коју се подноси пријава:

Општинска управа општине Велико Градиште, ул. Житни трг број 1, са назнаком: „за јавни  конкурс“ 

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Сања Стојадиновић, телефон: 012/662-179

VI Услови за рад на радном месту:

Услови за рад на радном месту под редним бројем 1: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да поседује високо образовање из образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља техничко технолошких или друштвено хуманистичких наука, или из научне области урбанизам, грађевина и просторно планирање  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до четири године, положен државни испит, радно искуство у струци од 3 године, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Услови за рад на радном месту под редним бројем 2: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да поседује средње образовање друштвеног смера у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

VII Рок за подношење пријава:  15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења о расписаном јавном конкурсу у дневном листу «Ало».

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;  извод из матичне књиге рођених;  уверење о држављанству; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;  доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту);  доказ о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство), уверење да кандидат није праноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, потврда да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа, издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу.

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3.).

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX  Трајање радног односа: за наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним  местима обавиће се провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку о чему ће кандидати бити писмено обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

 Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе.

Овај оглас објављује се на web страници www.velikogradiste.rs и  на огласној табли општине Велико Градиште, а обавештење о јавном конкурсу биће објављено у дневном листу „Ало”.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА

Уручена помоћ родитељима новорођених беба

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, уручио је данас са својим замеником и директоркама надлежне установе и јавног предузећа, награде родитељима који су, рођењем детета, остварили право на новчане накнаде и друге погодности.

“Никада нисмо имали овакав дан, да оволико беба буде присутно. Ја сам задовољан и срећан, имамо овде десетак беба које треба да буду награђене, честитам вам рођење детета. Ово је пети пут да уручујемо награде, а за то време је рођено око сто беба. Желим вам да имате још деце и да се виђамо и даље“, поручио је родитељима председник.

Једнократне новчане накнаде за опремање новорођенчета прима један од родитеља који има пребивалиште, односно боравиште на територији општине Велико Градиште, за прво дете 15.000 динара, за друго 20.000 динара, а за треће и наредно 25.000 динара. Поред овог, незапослене мајке имају право и на додатну накнаду, у износу од 50.000 динара, која се исплаћује преко Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац.

Општина је мајкама и очевима новорођених беба, овом приликом, поделила и дечја седишта за аутомобил док им је карте за бесплатан паркинг обезбедило ЈКП “Дунав Велико Градиште“.

Право на накнаду овог месеца остварило је 17 породица за 18 беба и 11 незапослених мајки. Рођено је осам девојчица и 10 дечака, од чега је деветоро прво, петоро друго, а четворо треће дете.

Одлуком о проширеним правима из социјалне заштите грађана у општини Велико Градиште општина настоји да креира добар социјални програм и обезбеди што боље услове који ће побољшати статус осетљивих група кроз помоћ ученицима, студентима, новорођеној деци, незапосленим мајкама, младенцима и женама којима је потребна вантелесна оплодња.

 

image_pdfimage_print