Општини Велико Градиште 22 и по милиона од Министарства државне управе и локалне самоуправе

Општина Велико Градиште потписала је са Министарством државне управе и локалне самоуправе, у понедељак 22. априла, два уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програме локалних самоуправа за финансирање пројеката од значаја за функционисање локалне самоуправе.

Уговоре је, испред Министарства потписао министар Бранко Ружић, а за општину Велико Градиште председник Драган Милић. Укупно 63 града и општине добило је средства намењена развоју општина и градова и добробити грађана.

Општини Велико Градиште додељено је 18.000.000 динара за изградњу спортске хале на Сребрном језеру – фаза 3 и 4.500.000 за превентивно деловање на смањењу ризика од климатских промена, елементарних и других непогода у циљу заштите имовине и имовинских интереса општине Велико Градиште.

Од одобрених средстава биће реализован пројекат “Превентивно деловање на смањењу ризика од климатских промена, елементарних и других непогода у циљу заштите имовине и имовинских интереса општине Велико Градиште“ са циљем да допринесе заштити имовинских интереса општине и грађана док је пројектом “Изградња спортске хале на Сребрном језеру – фаза 3 обезбеђен недостајући деo средстава за започети пројекат од посебног значаја за локални економски развој, инвестиције и запошљавање у општини.

Како је рекао министар Ружић, први пут ове године  финансирани су пројекти за смањење ризика од климатских промена и елементарних непогода, па је део средстава усмерен на превентивно деловање ради заштите имовине локалних самоуправа и грађана.

Средства из Фонда користиће се за инфраструктурне радове на вртићима, школама, објектима културе, спорта и јавне управе, комуналној инфраструктури, јавним површинама као и за набавку и примену савремених информационих технологија које ће омогућити увођење е-Управе и боље пружање услуга грађанима и привреди. Такође, део средстава намењен је организацији културних, спортских и туристичких манифестација.

У саопштењу Министарства наводи се да сe средства у Фонду за локал из године у годину повећавају и да се очекује да ће се наредне године бити још већа.

Фото: МДУЛС

Решење о постављању привременог заступника учесницима у управним поступцима чије пребивалиште није познато или су недоступни органу из других разлога

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам комунално стамбене
и имовинско правне послове
Број: 465-8/2019-06
Датум: 01.04.2019 године
Велико Градиште

 

На основу 48. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016) Одељење за урбанизам комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште, Имовинско правна служба као првостепени орган, решавајући по предлогу ЕМС АД Београд ул. Кнеза Милоша 11, ради  новчане накнаде за експропријисане делове непокретности и конституисања службености пролаза проводника преко непокретности у циљу изградње далековода ДВ 110 kV од ТС Бела Црква – ТС Велико Градиште у власништву физичких и правних лица, на предлог предлагача,  донело је,

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

 

 1. Учесницима у управним поступцима, покренутим по захтеву „Електро мреже Србије“ АД Београд, у циљу накнаде за експропријисане делове непокретности и конституисања службености пролаза електропроводника преко делова тих непокретности, за изградњу далековода ДВ 110 kV од ТС Бела Црква – ТС Велико Градиште, чије пребивалиште није познато или су недоступни органу из других разлога, ПОСТАВЉА СЕ, привремени заступник, дипл. прав. Милош Стојадиновић из Пожаревца.

Привремени заступник се поставља следећим власницима непокретности и то:

– Стокић (Марјан) Чедомиру из Тополовника ул. Партизанска бр. 3. власнику кат. парц. бр. 499 „Округлица“ њива 3. класе цела вел. 26,41 ар уписана у Л.н.бр. 696 к.о. Кумане на којој је смештен део далеководног стуба 121 у површини од 15,50 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-136/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-84/2018-06

– Перић (Светомир) Бранки из Тополовника сувласнику са ½  кат. парц. бр. 412 „Гај“ њива 1. класе цела вел. 57,55 ари уписана у Л.н.бр. 1452 к.о. Тополовник на којој је смештен део далеководног стуба 117 у површини од 16,10 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-129/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-85/2017-06

– Јанковић (Живорад) Драгољубу из Бискупља ул. Ж. Богића бр. 42 власнику кат. парц. бр. 1188 „Карлица“ њива 4. класе цела вел. 69,71 ар уписана у Л.н.бр. 569 к.о. Бискупље на којој је смештен део далеководног стуба 95 у површини од 31,10 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-90/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-68/2017-06

– Грујић (Првослава) Саши из Кисиљева ул. В. Дугошевића бр. 10. власнику кат. парц. бр. 703 „Код школе“ њива 2. класе цела вел. 22,69 ари уписана у Л.н.бр. 144 к.о. Кисиљево на којој је смештен део далеководног стуба 112. у површини од 14,60 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-120/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-92/2018-06

– Ђорић В. Негици и Ђорић С. Живојину обоје из Затоња сувласницима са ½  кат. парц. бр. 4231 „Повише села“ њива 4. класе цела вел. 25,11 ари уписана у Л.н.бр. 347 к.о. Затоње на којој је смештен део далеководног стуба 88. у површини од 16,10 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-78/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-43/2017-06,

– Петровић (Драгољуба) Весни из Мајиловца власнику  кат. парц. бр. 1370 „Код глога“ њива 3. класе цела вел. 17,54 ари уписана у Л.н.бр. 1206 к.о. Затоње на којој је смештен део далеководног стуба 82. у површини од 13,40 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-68/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-19/2017-06

– Ђурић (Димитрија) Новици из Затоња ул. М. Стојковића бб власнику кат. парц. бр. 5027 „Тршање“ њива 3. класе цела вел. 88,17 ари уписана у Л.н.бр. 173 к.о. Затоње, на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од 337,00 м² између далеководног стуба бр. 90-91. све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-30/2018-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-121/2018-06       

– Секулић (Живорада) Кристијана из Београда ул. Бул. А. Чарнојевића бр. 179 б власнику кат. парц. бр. 359 „Велика бара“ пашњак 5. класе цела вел. 70,58 ари уписана у Л.н.бр. 500 к.о. Рам, на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од 266,00 м² између далеководног стуба бр. 66-67. све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-16/2018-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-129/2018-06

– Радовановић (Славко) Живислав из Тополовника ул. Моше Пијаде бб власнику кат. парц. бр. 498 „Пројиште“ њива 3. класе цела вел. 92,36 ар уписана у Л.н.бр. 548 к.о. Кумане на којој је смештен део далеководног стуба 121 у површини од 15,50 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-135/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-83/2018-06

– Ивковић (Живана) Милици из Кисиљева ул. М. Тита бб. власнику кат. парц. бр. 702 „Црна бара“ њива 2. класе цела вел. 21,74 ара уписана у Л.н.бр. 283 к.о. Кисиљево на којој је смештен део далеководног стуба 112. у површини од 14,60 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-15/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-91/2017-06

– наследнику пок. Марковић (Милан) Радојке бив. из Рама, Милојевић (Ратибора) Ивану из Голупца ул.Немањина бр. 5 власнику кат. парц. бр. 451/2 „Рашин чаир“ пашњак 6. класе цела вел. 43,56 ар уписана у Л.н.бр. 564 к.о. Рам на којој је смештен део далеководног стуба 68. у површини од 15,50 м²  и на којој треба успоставити службеност пролаза проводника све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-15/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-17/2017-06,

– Милетић (Светислава) Живадинки из Кусића ул. К. Лазара бб власници  кат. парц. бр. 706 „Шмрково“ њива 4. класе цела вел. 21,96 ари уписана у Л.н.бр. 428 к.о. Кусиће на којој је смештен део далеководног стуба 134. у површини од 12,10 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-40/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-100/2018-06,

– Животић (Властимира) Живану из Београда ул. Др. Нике Миљанића 10. власнику кат. парц. бр. 1655 „Маркова вода“ шума 4. класе цела вел. 12,60 ари уписана у Л.н.бр. 194 к.о. Кумане на којој је конституисана трајна службеност пролаза проводника на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од 670,00 м² између далеководних стубова бр. 130-131. у складу са инвестиционо-техничком документацијо окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-44/2018-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-2/2019-06 м,

– Живковић (Ивана) Драгољуба из Камјева власнику  кат. парц. бр. 687 „Код школе“ њива 1. класе цела вел. 24,11 ари уписана у Л.н.бр. 1242 к.о. Кисиљево на којој је смештен део далеководног стуба 113. у површини од 62,40 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-122/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-90/2017-06 и

– Лазић (Војислава) Светомиру из Београда ул. Карађорђева 36. власнику кат. парц. бр. 1707 „Карлица“ паш. 3. класе цела вел. 55,23 ари уписана у Л.н.бр. 332 к.о. Кумане на којој је смештен део стуба бр. 131. у површини од 15,70 м² и конституисана трајна службеност пролаза проводника све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-35/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-73/2018-06

 1.   Привремени заступник ће дужност обављати све док за то постоје законски услови односно док странка у поступку сама не узме учешће у поступку или пак не одреди друго лице односно пуномоћника.
 2. Жалба протиов овог решења не одлаже његово извршење.
 3. Трошкови привременог заступања странке падају на терет предлагача.

 

О б р а з л о ж е њ е         

„Електро мрежа Србије“ АД Београд, поднела је захтев овом Одељењу  којем предлаже, да се у циљу решавања проблема једностраног напајања ТС 110/35/10 kV „Велико Градиште“ и ТС 110/20 kV „Бела Црква“ а ради подизања сигурности електроснабдевања конзумног подручја и поправљања напоснских прилика у вршним режимима потрошње, изгради деоница преносног далековода 110 kV између ТС 110/35/10 kV „Бела Црква“ и ТС 110/35 kV „Велико Градиште“, изврши експропријација делова непокретности физичких лица и конституисање службености пролаза електропроводника преко делова непокретности обухваћених предлогом,  за власнике из диспозитива овог решења.

У складу са одредбама Закона о експропријацији првостепени орган је поступајући по предлогу предлагача ЕМС АД Београд, покренуо и спровео управне поступаке,  експропријације деова непокретности  у циљу потпуне односно непотпуне експропријације парцела односно њихових делова. Првостепена решења о експропријације правноснажна су. У складу са одредбама Закона о експропријацији предлагач ЕМС, покренуо је поступке за споразумно одређивање накнаде пред овим Одељењем између осталих и за физичких лица из ближе оначена у диспозитиву овог решења, чије се непокретности налазе на траси будућег делаковода.

Власницима непокретности  из диспозитива до сада су више пута упућивани позиви. Позиви су враћани неуручени из разних разлога (прималац се не налази а адреси пребивалишта, на привременом раду, одсељен и сл.) што све спречава надлежни орган даље поступа у овој правној ствари.  На предлог предлагача, надлежни орган у смислу одредбе члана 48. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16) одлучио, полазећи од сврхе поступка, да странкама из диспозитива постави привременог заступника.

Привремени заступник ће обављати дужност док за то постоје законски услови односно док странка у поступку сама не преузме вођење поступка или не одреди друго лице или пак пуномоћника како би се започети управни поступак завршио у складу са законом.

Ово решење ће бити објављено у складу са одредбом члана 48 ст. 2 ЗУП-а.

Сагласно одредби члана 48 ст. 8 ЗУП-а жалба на ово решење не одлаже његово извршење.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења допуштена је самостална жалба Министарству финансија, Сектор за имовинско праве послове у року од 15. дана почев од дана његовог објављивања на огласној табли ОУ-е и месту странкиног последњег пребивалишта. Жалба се предаје преко овог Одељења и ослобођена је плаћања таксе.

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК
Новица Илић

Обавештење о радовима на регионалном путу Рам-Затоње (са допуном)

Обавештавамо учеснике у саобраћају да ће се 18. и 19. априла изводити радови на изградњи деонице регионалног пута Рам-Затоње (општина Велико Градиште), од Дома културе у Раму до скретања за Речицу. Молимо возаче камиона и трактора да, у термину од 09,00 до 17,00 сати, не саобраћају овим делом пута ради избегавања гужве током радова.

Такође, од 20. до 25. априла, пут Затоње-Рам због радова неће бити у функцији у термину од 09,00 до 17,00 сати, а возачи се упућују на алтернативни правац – заобилазни пут Курјаче-Кличевац-Рам.

Јавно надметање за давање у закуп на одређено време јавних површина на територији општине Велико Градиште ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014 и 83/2018), члана 5, 6. и 7. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017), Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Великог Градишта за период од 2017. до 2022. године („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019), Одлуке о висини цене закупа за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022.године („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 14/2017, 3/2018, 17/2018 и 3/2019) и решења Председника општине Велико Градиште бр.464-107/2019-01-1 од 12.04.2019. године,

Одељење за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

Ј А В Н О  Н А Д М Е Т А Њ Е

ЗА

ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

 

Општина Велико Градиште, нуди у закуп на одређено време јавне површине на територији општине Велико Градиште, заинтересованим физичким и правним лицима, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, које чини следећа локација:

Локација број 49 – северозападни део к.п. број 497 КО Мајиловац, у непосредној близини улазне рампе у оквиру пијаце у Мајиловцу. Намењено постављању објекта: 1 – киоск – трговинска, угоститељска или услужна делатност, површина локације до 10,5 m². Почетна цена за закуп износи 2.000,00 динара/m² на годишњем нивоу.

II  Предмет јавног надметања – локација налази се у Великом Градишту, а у закуп се нуди као комунално неуређена и неопремљена.

Трошкове постављања објекта, прикључења на електродистрибутивну или водоводну мрежу сноси будући закупац.

III  Локација се даје у закуп на период до 3 године, за време важења Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године.

Изабрани корисник је дужан да предвиђене садржаје Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године, у складу са истим реализује и стави у фукнцију у року од месец дана од дана прибављања неопходних дозвола за постављање привременог објекта.

 IV  Понуђени износ закупнине на одређено време закупац је дужан да плаћа у складу са Уговором кога ће у року од 30 дана од достављања решења о давању у закуп закључити са закуподавцем, а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања накнаде биће дефинисани Уговором.

V  Јавно надметање одржаће се дана 14.05.2019. године са почетком у 10:00 часова, у згради Општинске управе општине Велико Градиште, соба број 5.

VI  Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која уплате депозит у висини од 50% од почетне цене и поднесу пријаву за учешће, у писарници Општинске управе а за Одељење за привредни и економски развој и дијаспору, у Великом Градишту Житни трг 1, до 14,00 часова дана 13.05.2019. године.

Кауција-депозит плаћа се на на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште, по моделу 97, са позивом на број 59-110.

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве.

Пријава правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже и извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи име, презиме и адресу и матични број и мора бити потписана.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз пријаву, односно понуду предузетника прилаже се извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита.

Уз пријаву мора да се достави изјава подносиоца пријаве, односно понуђача да прихвата све услове из јавног огласа.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то и предвиђено у овом одељку, односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом.

Пријаву не могу поднети председник нити било који члан комисије.

Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени и када истом приступи само један учесник.

Подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве односно лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне пријаве, не може учествовати у поступку јавног надметања. Неблаговремене или непотпуне пријаве се одбацују.

Минимални лицитациони корак износи 200,00 дин/m².

VII По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене, или су поднели неблаговремену или непотпуну пријаву, вратиће се гарантни износ.

Депозит учесника јавног надметања који је понудио највиши износ закупнине задржава се, односно урачунава се у износ закупнине.

VIII У случају да будући закупац не закључи уговор у прописаном року и не уплати излицитирану цену у складу са тачком IV овог Огласа, излицитирана локација биће му изузета, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VI овог огласа.

IX Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017) и Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019) са припадајућим скицама локација, чиниће саставни део овог огласа.

X Ближи услови који се тичу јавног надметања, на тел. 012/660-444 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 5 у приземљу, где је могуће извршити увид у скицу локације која је предмет закупа.

Особа за контакт Милош Стојадиновић, дипл. правник.

Број: 464-107/2019-01-2,
Дана: 12.04.2019. године.

Одељење за привредни и економски
развој и дијаспору

Учесници семинара за припаднике полиције у гостима код председника општине

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, примио је јуче учеснике семинара “Управљање квалитетом у пројектима превенције криминала“ који је, за припаднике Министарства унутрашњих послова и њихове колеге из немачке и хрватске полиције, организован на Сребрном језеру.

Делегацију је представио Дарко Пајкић, начелник Полицијске станице Велико Градиште, који је овом приликом нагласио да је општина Велико Градиште безбедна средина у којој су безбеднoсни ризици сведени на минимум што је и резултат изврсне и свакодневне сарадње са локалном самоуправом и спровођења превентивних мера. Како је рекао, полиција је спремна за најављене манифестације и догађаје.

Начелник Одељења за организацију, превенцију и рад полиције Управе полиције Србије,  Владимир Стојанов, изразио је захвалност општини и организатору и нагласио да је Сребрно језеро изабрано управо због одличне сарадње полиције са локалном самоуправом. Он је рекао да је спроведена анкета показала да је Градиште безбедна заједница и позвао одговорне да развијају сарадњу ради сигурности туриста будући да повећањем броја посета расту и ризици које је овим пројектом могуће смањити на минимум. Стојанов је напоменуо да је младима потребно пружити алтернативу у контролисаним условима, а Полиција ће увек бити сигруан партнер ради безбедности грађана.

Изразивши задовољство посетом, председник општине је нагласио да је посао који раде веома одговоран и да ће сарадња бити још квалитетнија јер имају заједнички циљ, а то је бедност грађана на високом нивоу. Он је, овом приликом, са представницом Туристичке организације, представио општину и туристичку понуду као и околне знаменитости, позвавши присутне да поново посете Велико Градиште.

И представник немачке полиције, Јоаким Шнајдер, из покрајине Баден-Виртемберг, потврдио је да је превенција од изузетног значаја, али и да су услови одржавања семинара изврсни и  да је посета оставила импресиван утисак на све учеснике као и да је Градиште у њима добило нове амбасадоре. Шнајдер је рекао и да је један од узрока сарадње велики број наших људи који живе и раде у овој покрајини.

Да је општина, поред немачких, добила и још два хрватска амбасадора, додао је, задовољан организацијом и гостопримством, водитељ Службе за превенцију Полицијске управе из Загреба, Велимир Тишма, додавши да поред слогана скупа “Превенција спаја“ пристаје и “Дунав спаја“. Како је рекао, сарадња и размена искуства су неопходни ради сигурности што се касније враћа кроз економију, трговину…

Општи је утисак и закључак овог сусрета да је, према утисцима учесника семинара, Градиште не само импозантно место већ и безбедно за туристе и грађане, а сарадња органа реда и локалне самоуправе пример добре праксе и управљања.

 

Решење о постављању привременог заступника преминулим власницима непокретности, учесницима у поступцима споразумног одређивања накнаде, за експропријације делове непокретности и успостављање службености пролаза

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам комунално стамбене
и имовинско правне послове
Број: 465-7/2019-06
Датум: 01.04.2019 године
Велико Градиште

 

На основу 48. а у вези чламова 44. и 45. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016) Одељење за урбанизам комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште, Имовинско правна служба као првостепени орган, решавајући по предлогу ЕМС АД Београд ул. Кнеза Милоша 11, ради експропријације делова непокретности и конституисања службености пролаза проводника у циљу изградње далековода ДВ 110 kV од ТС Бела Црква – ТС Велико Градиште преко дела земљишта у власништву физичких и правних лица, на предлог предлагача,  донело је,

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 1. Преминулим власницима непокретности, учесницима у поступцима споразумног одређивања накнаде, за експропријације делове непокретности и успостављање службености пролаза проводника за постављање преносних стубова преко делова тих непокретности,  покренутим по захтеву „Електро мреже Србије“ АД Београд, у циљу изградње, далековода ДВ 110 kV од ТС Бела Црква – ТС Велико Градиште, ПОСТАВЉА СЕ, привремени заступник, дипл. прав. Милош Стојадиновић из Пожаревца.

Привремени заступник, по окончаним поступцима експропријације односно конституисања службености пролаза проводника, поставља се због имовинских интереса која прелазе на наследнике, следећим ранијим власницима и то:

– пок. Мишић В. Василији бив. из Затоња ул. 7-ог јула бр. 1. власнику кат. парц. бр. 1376 „Код јагоде“ њива 3. класе цела вел. 28,84 ара уписана у Л.н.бр. 234 к.о. Рам на којој је смештен део далеководног стуба 75. у површини од 19,80 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-56/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-6/2017-06,

– пок. Стокић Р. Славки бив. из Бискупља ул. Ж. Богића 18 власнику кат. парц. бр. 1366 „Код глога“ њива 3. класе цела вел. 38,33 ари уписана у Л.н.бр. 934 к.о. Затоње на којој је смештен део далеководног стуба 82. у површини од 13,40 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-67/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-22/2017-06,

– пок. Спасић Ж. Радинке из Затоња ул. И Милутиновића бб власнику кат. парц. бр. 1310 „Рамски пут“ њива 3. класе цела вел. 67,66 ар уписана у Л.н.бр. 779 к.о. Затоње на којој је смештен део далеководног стуба 79. у површини од 22,30 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-62/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-26/2017-06,

– пок. Николић М. Божици бив. из Затоња ул. М. Тита бр. 30. власнику кат. парц. бр. 4519 „Тршање“ њива 4. класе цела вел. 19,13 ари уписана у Л.н.бр. 556 к.о. Затоње на којој је смештен део далеководног стуба 90. у површини од 22,80 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-82/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-46/2017-06,

– пок. Стојковић Ј. Радивоју бив. из Бискупља  ул. Ж. Богића бб власнику кат. парц. бр. 321 „На камену“ њива 2. класе цела вел. 33,30 ари уписана у Л.н.бр. 516 к.о. Бискупље на којој је смештен део далеководног стуба 100. у површини од 11,60 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-98/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-55/2017-06,

– пок. Арсић Ј. Љубомиру бив. из Бискупља власнику  кат. парц. бр. 328 „На камену“ њива 1. класе цела вел. 35,46 ари уписана у Л.н.бр. 291 к.о. Бискупље на којој је смештен део далеководног стуба 101. у површини од 11,50 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-100/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-57/2017-06,

– пок. Величковић Љ. Мирјани бив. из Кисиљева власници кат. парц. бр. 956 „На броду“ њива 2. класе цела вел. 40,00 ари уписана у Л.н.бр. 93 к.о. Кисиљево, на којој је смештен део далеководног стуба 103. у површини од 11,50 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-105/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-62/2017-06,      

–  пок. Спасић Д. Славе бив. из Кисиљева власнику кат. парц. бр. 254 „Поље“ њива 1. класе цела вел. 31,69 ари уписана у Л.н.бр. 314 к.о. Поповац, на којој је смештен део далеководног стуба 106. у површини од 47,10 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-110/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-75/2017-06,

– пок. Јовановић П. Слободанке бив. из Тополовника власници кат. парц. бр. 458 „Код јагоде“ њива 2. класе цела вел. 33,75 ари уписана у Л.н.бр. 502 к.о. Тополовник на којој је смештен део далеководног стуба 115 у површини од 12,10 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-126/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-87/2017-06,

– пок. Икић В. Радомира бив. из Пожаревца ул. Вардарска бр. 26. власнику кат. парц. бр. 5055 „Погонич“ њива 6. класе цела вел. 9,10 ара уписана у Л.н.бр. 293 к.о. Затоње на којој је смештен део далеководног стуба 92. у површини од 39,60 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-85/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-98/2017-06,

– пок. Милетић Н. Вукосаве бив. из Кусића власници кат. парц. бр. 2259 „Код жице“ њива 3. класе цела вел. 70,45 ари уписана у Л.н.бр. 973 к.о. Кусиће на којој је смештен део далеководног стуба 139. у површини од 28,00 м²  и на којој треба успоставити службеност пролаза проводника све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-50/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-91/2018-06,

– пок. Милошевић С. Драгославу бив. из Кумана ул. М. Тита 10. власнику кат. парц. бр. 1653 „Маркова вода“ њива 4. класе цела вел. 20,60 ари уписана у Л.н.бр. 421 к.о. Кумане на којој је конституисана трајна службеност пролаза проводника на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од 799,00 м² између далеководних стубова бр. 129-130. у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-58/2018-06 ради накнаде у поступку бр. 465-163/2018-06,

– пок. Ивановић Д. Радмили бив. из Кумана власници  кат. парц. бр. 198 „Прогон“ њива 3. класе цела вел. 35,64 ари уписана у Л.н.бр. 228 к.о. Кумане на којој је смештен део далеководног стуба 127. у површини од 13,40 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-28/2015-06 ради накнаде у поступку бр. 465-77/2018-06,

-пок. Јанковић Ж. Радославу бив. из Бискупља ул. М. Тита 20. власнику кат. парц. бр. 5059 „Погонич“ виноград 4. класе цела вел. 26,24 ара уписана у Л.н.бр. 329 к.о. Затоње на којој је конституисана трајна службеност пролаза проводника на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од  94,00 м² између далеководних стубова бр. 92-93. у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-39/2018-06 ради накнаде у поступку бр. 465-130/2018-06,

пок. Ивковић В, Јовици бив. из Кисиљева ул. Споменичка 30. власнику кат. парц. бр. 2639 „Под орашјем“ њива 3. класе цела вел. 3,14 ари уписана у Л.н.бр. 272 к.о. Кисиљево, на којој је конституисана трајна службеност пролаза проводника на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од 64,00 м² између далеководних стубова бр. 107-108. у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-22/2018-06 ради накнаде у поступку бр. 465-157/2017-06,

пок. Илић М. Радомиру бив. из Браничева власнику кат. парц. бр. 697 „Шмрково“ њива 5. класе цела вел. 34,39 ари уписана у Л.н.бр. 991 к.о. Кусиће на којој је конституисана трајна службеност пролаза проводника на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од 85,00 м² између далеководних стубова бр. 133-134. у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-19/2018-06 ради накнаде у поступку бр. 465-153/2018-06,

– пок. Срејић С. Миодрагу бив. из Пожежена власнику кат. парц. бр. 1818 „Шмрково“ паш. 3. класе цела вел. 12,62 ара уписана у Л.н.бр. 608 к.о. Кумане, на којој је конституисана трајна службеност пролаза проводника на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од 103,00 м² између далеководних стубова бр. 129-130. у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-61/2018-06 ради накнаде у поступку бр. 465-151/2018-06,

и

пок. Митић С- Живораду бив. из Триброда ул. И. Милутиновића 8 власнику кат. парц. бр. 696 „Царевац“ њива 5. класе цела вел. 47,97 ари уписана у Л.н.бр. 489 к.о. Кусиће на којој је конституисана трајна службеност пролаза проводника на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од 126,00 м² између далеководних стубова бр. 133-134. у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаног праноснажним решењем овог Одељења бр. 465-18/2018-06 ради накнаде у поступку бр. 465-139/2018-06.

 1.   Привремени заступник ће дужност обављати све док за то постоје законски услови односно док законски наследници странка сами не узму учешће у поступку или пак не ангажују пуномоћника односно не одреде заступника у овој управној ствари.
 2. Жалба протиов овог решења не одлаже његово извршење.
 3. Трошкови привременог заступања странке падају на терет предлагача.

 

О б р а з л о ж е њ е         

„Електро мрежа Србије“ АД Београд, поднела је захтев овом Одељењу  којем предлаже, да се у циљу решавања проблема једностраног напајања ТС 110/35/10 kV „Велико Градиште“ и ТС 110/20 kV „Бела Црква“ а ради подизања сигурности електроснабдевања конзумног подручја и поправљања напоснских прилика у вршним режимима потрошње, изгради деоница преносног далековода 110 kV између ТС 110/35/10 kV „Бела Црква“ и ТС 110/35 kV „Велико Градиште“, изврши експропријација делова непокретности физичких лица и конституисање службености пролаза електропроводника преко делова непокретности обухваћених предлогом, за власнике из диспозитива овог решења.

У складу са одредбама члана 29 а у вези члана 56. Закона о експропријацији („Службени гласник РС“ бр. 53/95 и 20/09,  одлуке СУС IУ бр. 9/96, 10/96, 15/96, 83/96, 153/96 231/96, 135/97 и 160/99 „Службени лист СРЈ“ бр. 16/01 – Одлука УС РС I Уз 17/11-55/13-58) првостепени je орган  поступајући по писменом предлогу предлагача, донео решење о експропријацији. По правноснажности решења, предлагач је поднео писмене предлоге у циљу накнаде, за потпуно односно непотпуно експропријисане делове парцела у власништву физичких лица, ближе оначених у диспозитиву овог решења, које се налазе на траси будућег делаковода.

Ради постизања споразума о накнади, власницима непокретности до сада су више пута упућивани позиви. Позиви су враћани нуручени из разлога што су власници истих преминули а расправа масе није спроведена. Како се ради о преносивом имовинском праву, из члана 45. Закона о упштем управном поступку, ова чињеница спречава надлежни орган да даље поступа у овој правној ствари.  На предлог предлагача, надлежни орган у смислу одредбе члана 48. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16) одлучио, полазећи од сврхе поступка, да странкама из диспозитива постави привременог заступника.

Привремени заступник ће обављати дужност док за то постоје законски услови односно док законски наследници странка сами не преузму вођење поступка или пак ангажују пуномоћника како би се започети управни поступак завршио у складу са законом.

Ово решење ће бити објављено у складу са одредбом члана 48 ст. 2 ЗУП-а.

Сагласно одредби члана 48 ст. 8 ЗУП-а жалба на ово решење не одлаже његово извршење.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења допуштена је самостална жалба Министарству финансија, сектор за имовинско праве послове у року од 15. дана почев од дана његовог објављивања на огласној табли ОУ-е и месту страниног последњег пребивалишта. Жалба се предаје преко овог Одељења и ослобођена је плаћања таксе.

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК

Новица Илић

Jавно надметање ради давања у закуп непокретности у јавној својини у Великом Градишту – „Помоћни фудбалски терен“

На основу Одлуке о давању у закуп непокретности у јавној својини, број 70/2019  од 08.04.2019. године, Управног одбора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“ из Великог Градишта,

Комисија за закуп ЈУСЦВГ, о б ј а в љ у ј е

 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 

 1. Јавна установа „Спортски центар“ Велико Градиште издаје у закуп део непокретности у јавној својини, у корисништву ЈУСЦВГ, коју чини непокривени спортски објекат „Помоћни фудбалски терен“, у површини од 50 m2 у улици Бошка Вребалова 3 у Великом Градишту, на кат. парцели бр. 1971/1 КО Велико Градиште, који представља површину  терена односно, површину између објекта фудбалских свлачиоцина, ограде према објекту Граничне полиције, ради вршења угоститељске делатности за време одигравања турнира у малом фудбалу.
 1. Предметни део непокретности издаје се у закуп у поступку јавног надметања, у виђеном стању, на одређено време, на период до месец дана и то:

а) Термин закупа – 20.04-21.04.2019. године за време одигравања турнира у малом фудбалу са наменом вршења угоститељске делатности.

б) Термин закупа – 25.05-26.05.2019. године за време одигравања турнира у малом фудбалу са наменом вршења угоститељске делатности.

Оба термина закупа предметног дела непокретности представљаће посебне предмете надметања, па се пријаве за учешће на надметању подносе посебно за сваки термин закупа.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови ел.енергије, комунални трошкови, комуналне таксе и слични трошкови, чије прикључке обезбеђује и трошкове сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 1 еура/m² на месечном нивоу.

Минимални лицитациони корак износи 0,2 еура/m²  на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Закупац је обавезан да предмет закупа користи искључиво за обављање угоститељске делатности.
 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и правна лица, која пријаве своје учешће, положе гарантни износ у висини износа једне месечне закупнине обрачунате на основу почетне цене закупа и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа. Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште (модел 97, позив на број 59-110), а доказ о уплати доставља се уз пријаву.
 1. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за закуп Помоћног фудбалског терена” уз означење термина закупа, лично у просторијама ЈУСЦВГ у ул. Бошка Вребалова бр. 3, Велико Градиште, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.
 1. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у просторијама ЈУСЦВГ сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова. Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.
 1. Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, број личне карте, јединствени матични број грађана, матични број, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа,копију решења/потврде о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа.
 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 1. Писане пријаве подносе се у периоду од 10.04.2019. године до 18.04.2019. године.

Благовременом сматра се пријава која је пристигла у просторије ЈУСЦВГ Велико Градиште закључно са 18.04.2019. године до 14.00 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног  надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне  пријаве  за учешће  којом  се  подносилац  пријаве  региструје  и  присуствује  јавном  надметању  и  проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 18.04.2019. године, са почетком у 15.20 часова у управној згради Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште, улица Бошка Вребалова бр. 3, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава и понуђач приступи надметању, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.
 1. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 1. Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 0,2 еура/m² на месечном нивоу.
 1. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 3. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 18. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли ЈУСЦВГ.
 1. Управни одбор ће након спроведеног поступка, донети образложену одлуку о давању у закуп предметне непокретности и доставити је свим учесницима у поступку.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Директор ЈУСЦВГ.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 3 (три) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 3 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се може урачунати у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана одржаног надметања.
 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 062 807 48 42.
 1. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште и сајту ЈУСЦВГ, огласној табли општине и огласној табли ЈУСЦВГ и у средствима јавног информисања.

 

Број: 74/2019                                                                                 Комисија за закуп ЈУСЦВГ

Датум: 09.04.2018.год.

Jавно надметање ради давања у закуп непокретности у јавној својини у Великом Градишту – „Полигон малих спортова“

На основу Одлуке о давању у закуп непокретности у јавној својини, број 69/2019  од 08.04.2019. године, Управног одбора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“ из Великог Градишта,

Комисија за закуп ЈУСЦВГ, о б ј а в љ у ј е 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 

 1. Јавна установа „Спортски центар“ Велико Градиште издаје у закуп део непокретности у јавној својини, у корисништву ЈУСЦВГ, коју чини непокривени спортски објекат „Полигон малих спортова“ у површини од 100 m2 у улици Сарајевска у Великом Градишту, на кат. парцели бр. 554 КО Велико Градиште, који представља асфалтирану површину одбојкашког терена односно, површину између металне ограде јужне стране полигона и пословног објекта преко пута општине.
 1. Предметни део непокретности издаје се у закуп у поступку јавног надметања, у виђеном стању, на одређено време, на период до месец дана током маја и јуна 2019.године за време одигравања турнира у малом фудбалу са наменом вршења угoститељске делатности. Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови ел.енергије, комунални трошкови, комуналне таксе и слични трошкови, чије прикључке обезбеђује и трошкове сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 1 еура/m² на месечном нивоу.

Минимални лицитациони корак износи 0,2 еура/m²  на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Закупац је обавезан да предмет закупа користи искључиво за обављање угоститељске делатности.
 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и правна лица, која пријаве своје учешће, положе гарантни износ у висини износа једне месечне закупнине обрачунате на основу почетне цене закупа и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа. Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште (модел 97, позив на број 59-110), а доказ о уплати доставља се уз пријаву.
 1. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за закуп Полигона малих спортова” лично у просторијама ЈУСЦВГ у ул. Бошка Вребалова бр. 3, Велико Градиште, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.
 1. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у просторијама ЈУСЦВГ сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова. Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.
 1. Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, број личне карте, јединствени матични број грађана, матични број, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа,копију решења/потврде о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа.
 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 1. Писане пријаве подносе се у периоду од 10.04.2019. године до 18.04.2019. године.

Благовременом сматра се пријава која је пристигла у просторије ЈУСЦВГ Велико Градиште закључно са 18.04.2019. године до 14.00 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног  надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне  пријаве  за учешће  којом  се  подносилац  пријаве  региструје  и  присуствује  јавном  надметању  и  проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 18.04.2019. године, са почетком у 15.00 часова у управној згради Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште, улица Бошка Вребалова бр. 3, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава и понуђач приступи надметању, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.
 1. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 1. Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 0,2 еура/m² на месечном нивоу.
 1. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 3. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 18. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли ЈУСЦВГ.
 1. Управни одбор ће након спроведеног поступка, донети образложену одлуку о давању у закуп предметне непокретности и доставити је свим учесницима у поступку.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Директор ЈУСЦВГ.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 3 (три) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 3 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се може урачунати у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана одржаног надметања.
 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 062 807 48 42.
 1. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште и сајту ЈУСЦВГ, огласној табли општине и огласној табли ЈУСЦВГ и у средствима јавног информисања.

Број: 73/2019                                                                                Комисија за закуп ЈУСЦВГ

Датум: 09.04.2019.год.

Председник Србије посетио општину Велико Градиште у оквиру кампање “Будућност Србије“

Председник Републике Србије, Александар Вучић, посетио је у суботу 06. априла, у оквиру кампање “Будућност Србије“, и општину Велико Градиште где су га, у присуству председника општине, Драгана Милића, дочекали грађани и спортисти.

Председник Вучић обишао је овом приликом нове, модерне кошаркашке терене и спортску халу у изградњи на Сребрном језеру за чији ће завршетак држава обезбедити 420.000 евра како би спортисти овај објекат имали на располагању у најкраћем року. Хала ће имати два одбојкашка терена и један за рукомет, струњаче за џудо као и опрему за карате и мали фудбал.

Пожелевши младим играчима, кошаркашима градиштанске секције Кошаркашког клуба Пожаревац, да развијају спортски дух, науче да се такмиче, да желе увек да побеђују, али и да умеју да пруже руку ако неко буде бољи од њих, Вучић је убацио пар кошева са подмлатком Клуба чији су му чланови, заузврат, поклонили лопту са својим потписима.

“Сребрно језеро је постало једна веома озбиљна туристичка дестинација. Поред оног што је у задњих неколико година урађено – то су хотели, реосторани, спортски терени, марина и туристички бродови, ми смо се определили за развој спортског туризма. Ово је прва фаза у реализацији тога, урађена су четири кошаркашка терена врло високог квалитета за које смо добили помоћ од Владе Републике Србије и почели смо да градимо спортску халу. Урађено је отприлике 80 процената радова у хали и до сада је уложено негде око 85.000.000 евра. Ми очекујемо да халу завршимо ове године. Циљ нам је да, поред Кошаркашког кампа који држи Милош Теодосић, и који ради већ трећу годину и где смо имали преко 20.000 пансион дана, где су тренирала деца из читавог света, ми желимо да направимо и школу одбојке. Чим се заврши хала, ми смо почели разговоре, а имамо и једног бившег репрезентативца, Слободана Ковача, где желимо да обогатимо туристичку понуду и да сезону продужимо до краја године.“  рекао је председник општине, Милић.

Он је навео да за комплетан завршетак хале недостаје још око 50.000.000 да би заживела и школа одбојке и како би халу могли да користе туристи који посећују Сребрно језеро.

У обраћању грађанима, Александар Вучић  је најавио и завршетак брзе саобраћајнице, од аутопута – скретања код Пожаревца до Великог Градишта, за две године како би овај део Србије био много боље повезан са Београдом што ће омогућити и да више деце тренира као и рестаурацију центра Великог Градишта, тзв. старе чаршије са тргом да могу још више да уживају у свом граду.


Кошаркашки терени и спортска хала на Сребрном језеру

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print