Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у Великом Градишту

На основу Одлуке број 464-8/2018-01-2 од 18.01.2018. године Председникa општине Велико Градиште,

Комисија за закуп општине Велико Градиште, објављује прво

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 

 1. Општина Велико Градиште преко Комисије за закуп, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, општински пословни простор, површине од 112,50 m2, у Великом Градишту у улици Кнеза Лазара број 39, постојећи на к.п. бр. 470 из Л.н.бр. 1454 у К.о. Велико Градиште.
 1. Предметни пословни простор даје се у закуп на одређено време на период до 1 (једне) године у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 1,5 евра по m2 на месечном нивоу (без ПДВ-а, уколико је применљиво).

Минимални лицитациони корак на укупну почетну цену износи 0,5 евра / m2 на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еврима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини од једне месечне закупнине обрачунате на основу почетне цене закупа за предметну непокретност, приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа и поднесу уредну писану пријаву. Уз пријаву подносилац још доставља изјаву о прихватању почетне цене закупа и изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште (модел 97, позив на број 59-110), а доказ о уплати доставља се уз пријаву.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп општине Велико Градиште, лично преко писарнице Општинске управе општине Велико Градиште, на адресу Житни трг 1, Велико Градиште.
 1. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова, односно у електронском облику са сајта општине Велико Градиште.

Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању свих услова из огласа, изјаву о прихватњу почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању свих услова из огласа, изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 1. Пријаве се подносе у периоду од 18.01.2018. године до 29.01.2018. године.

Благовременом се сматра пријава која је примљена на писарници Општинске управе  општине Велико Градиште до 29.01.2018. године до 10.00 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне пријаве  за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 29.01.2018. године, са почетком у 11 часова у у згради општинске управе општине Велико Градиште, у Великом Градишту Житни трг број 1, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава и подносилац исте приступи надметању, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању
 1. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 1. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 3. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 16. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште.
 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема коначне одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року из претходне тачке огласа, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

21.Учесник јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине, губи право на повраћај депозита ако у року од 15 дана од дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу.

 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана коначности одлуке о давању у закуп.
 1. Закупац је у обавези да пре потписивања уговора о закупу положи гаранцију – обезбеђење и то оверену бланко меницу без протеста са меничним овлашћењем.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 1. Време давања у закуп из тачке 2. овог огласа условљено је одлукама других државних органа и правних следбеника ранијих власника. Закупац је у обавези да предметни пословни простор напусти и раније у случају да Агенција за реституцију РС, непокретност врати у својину правним представницима власника непокретности.
 1. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-124.
 1. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште, огласној табли општине и на кабловској телевизији „Коперникус“.

Број: 464-8/2018-01-2

Датум: 18.01.2018. године                                                                    Комисија за закуп

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Чешљева Бара: Рестауриран споменик палим борцима, чека се наставак радова на новој цркви и крову Месне заједнице

У Чешљевој Бари нестрпљиво чекају на наставак радова на изградњи нове цркве, а споменик палим борцима 1. и 2. светског рата рестауриран је крајем прошле године.

Изградња цркве Свете Тројице у центру овог села започета је 2016. године, а прва фаза радова је окончана крајем септембра прошле године када су урађени груби грађевински радови и спољашњост цркве и постављен већи део бакарног крова.

Изградњу финансирају Месна заједница и мештани Чешљеве Баре са преко 70 хиљада евра, уз подршку општине Велико Градиште у износу од 1.9 милиона динара. Радови на унутрашњости цркве биће настављени чим временске прилике буду погодовале, а у току је израда прозора, вредности 6.7 хиљада евра, те улазних храстових врата чија ће израда бити поклон мајстора. Уговорени су радови за постављање расвете и малтереисања унутрашњости као и дела ограде до пута. Црквени одбор ових дана разматра предлог за иконостас па ће се ускоро започети и с његовом израдом. Како каже председник МЗ Чешљева Бара, Живорад Илић, до сада је за радове на цркви утрошено 3.4 милиона динара и 38 хиљада евра.

Споменик палим борцима који су подигли мештани овог села, већ је дуже време прилично руиниран па се прошле године приступило његовом реновирању у три фазе. Средствима Месне заједнице, првобитно са 70 хиљада, а касније још 60 хиљада динара, уређен је сам споменик.  Свој допринос од 170 евра дали су и становници Чешљеве Баре. Реновирању се прикључила и општина Велико Градиште са 50 хиљда динара па је споменик добио и нови плато чиме су крајем 2016. године окончана обнова.

Лепо време се чека и за поправку крова на згради Месне заједнице када ће бити замењен оштећени део. Изабран је извођач, а средства у висини 276 хиљада динара обезбеђена су из буџета општине.

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Уручене лопте фудбалским клубовима

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, уручио је у уторак, 16. јануара, лопте градским и сеоским фудбалским клубовима као подстицај за бављење овим спортом.

“Увећали смо средства у буџету опредељена за спорт да можете мало лакше да функционишете – за судије, путовања, регистрацију, опрему и слично. Циљ нам је да буде што више спорта, а у најави су и нови фудбалски кубови, стонотенисерски, имамо и одбојкашке.“, поручио је председник Милић.

У општини тренутно ради укупно 18 клубова, а поред раније поклоњених копачки, сада су им уручене и по три лопте.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Прворођени Градиштанци у 2018. на пријему код председника

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, примио је данас прворођене градиштанске бебе у 2018. години и њихове родитеље. Велико Градиште је на самом почетку године постало богатије за два нова становника, Магдалену и Душана.

“Честитам вам на принови, овим анђелима, и вама и бебама желим срећну нову годину и све најбоље“, рекао је председник уручивши родитељима, заједно са начелницом Општинске управе, Сузаном Ђорђевић, поклон пакет и дукат за бебе.

Магдалена је рођена 01. јануара, као треће дете Дијане Крајић, а Душан, прво дете Александре Богић, дошао је на свет наредног дана.

Општина ће овим родитељима за опремање новорођенчета доделити и 15.000 за прво, односно 25.000 динара за треће дете док ће обе мајке, као незапослене, добити додатних 50.000 динара. Поред тога, следује им и аутоседиште за бебе као и карта за бесплатни паркинг у граду, које, сваког месеца, општина свечано уручује родитељима новорођених беба.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Оглас о продаји путничког возила у поступку јавног надметања број 464-464/2017-01-2

На основу Одлуке о покретању поступка јавног надметања ради продаје путничког возила број:464-464/2017-01-2 од 10.01.2018. године а у складу са чл. 15. 16. и 25. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште број 464-457/2017-01-1 од 18.12.2017. године, Комисија за продају путничког возила, о б ј а в љ у ј е 

О Г Л А С

О  ПРОДАЈИ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

 1. Општина Велико Градиште оглашава продају у поступку јавног надметања, путничког возила марке SKODA SUPER B CLASSIC 1,9 TDI, снаге мотора од 96 kW, запремине мотора од 1896 cm³, произведен 2006.г, први пут регистрован дана 03.03.2006. г, црне боје, власника Општинске управе општине Велико Градиште.

Возило је регистровано до 06.03.2018. године, са регистарском ознаком PO002-MO.

 1. Почетна цена износи 3226 евра, све у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате.

У цену није урачунат ПДВ.

 1. Висина минималног лицитационог корака износи 50 евра.
 2. Депозит за учешће на јавном надмeтању износи 10% од почетне цене возила и плаћа се на рачун општине Велико Градиште број 840-0961804-78. (модел 97, позив на број 59-110).
 3. У поступку могу да учествују физичка и правна лица која доставе уредну писану пријаву у року и на начин одређен у огласу о јавном надметању, положе гарантни износ и уз пријаву приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа, изјаву о прихватању почетне цене, изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, изјаву да ће возило преузети у виђеном стању, доказ о уплаћеном депозиту и број рачуна за враћање гарантног износа.
 4. Критеријум за избор најповољнијег понуђача са киме ће општина закључити уговор је висина понуђене цене уз испуњеност других услова из огласа.
 5. Пријаве се подносе Комисији у затвореним ковертама, са назнаком на који оглас се односи и ко је подносилац пријаве, уз назнаку “Пријава за учешће на јавном надметању ради куповине путничког возила”, поштом или лично у писарницу Општинске управе општине Велико градиште,  Житни трг 1, 12220 Велико Градиште.
 6. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у згради Општинске управе соба бр. 42, сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова.

Могуће је разгледати предметно возило сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана, фотокопију личне карте, број телефона и пријава мора бити потписана.

Пријава предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), број телефона и мора бити потписана од овлашћеног лица.

 1. Пријаве се подносе у периоду од 10.01.2018. године до 19.01.2018. године.

Благовременом сматра се понуда која је пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште закључно са 19.01.2018. године до 10 часова.

 1.   По истеку рока за подношење пријава, не могу се подносити нове, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријавее које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак се сматра успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом подносилац пријаве учествује у поступку и проглашава купцем, ако прихвати почетну висину цене из тачке 2. ове одлуке.

Уколико подносилац понуде не прихвати почетну цену, губи право на враћање депозита.

Поносиоцима чије пријаве нису прихваћене вратиће се уплаћени депозит.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 19.01.2018. године, са почетком у 11 часова у згради Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг 1, соба бр. 5, пред Комисијом.
 2. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-124.
 3. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште, огласној табли општине и на кабловској телевизији „Коперникус“. 

Број: 464-464/2017-01-2

Датум: 10.01.2018. године                                                                             Комисија

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Позив за подношење понуде – кредит за финансирање капиталних инвестиционих пројеката

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Наручилац је ОпштинаВеликоГрадиште, Житни трг 1

www.velikogradiste.rs

 1. Врста наручиоца: јединица локалне самоуправе.
 1. Врста поступка

Нема поступка. Ради се о набавци на коју се Закон не примењује сходно чл. 7 ст. 1 тачка 13)Закона о јавнимнабавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

 1. Предмет набавке

Предмет набавке је услуга –КРЕДИТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА.

Детаљи везани за кредит су у Кредитном захтеву.

 1. Критеријум за доделу уговора

Критеријум за оцену понуда и доделу уговора је најнижи укупни износ набавке кредита (главница+камата+трошкови-грант (бесповратнасредства)) изражен у €.

 1. Рок за подношење понуде (плана отплате кредита)

Понуђачи подносе понуде поштанском пошиљком или лично у затвореној коверти на адресу: 12220 Велико Градиште Житни трг 1, са назнаком «не отварати – понуда  за набавку кредита» и са пуним називом, адресом, бројем телефона и отиском печата понуђача на полеђини.

Понуде доставити до 22.01.2018. годиненајкасније до 12 часова, укључујући и понуде послате поштом.

 1. Лице за контакт

Сузана Ђорђевић – Начелник Општинске управе општине Велико Градиште

Тел. 012/662-124

Факс 012/661-128

Моб. 069/80-74-823

e-mail: office@velikogradiste.rs

БРОЈ: 401-5/2018-01-2

Датум:10.01.2018.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић

 

КРЕДИТНИ ЗАХТЕВ 

 • Наручилац (зајмотражилац) је општинаВеликоГрадиште, ул. Житни трг бр. 1, Велико Градиште

М.број. 07163029

ПИБ: 101364588

Шифра делатности: 8411

Број текућег рачуна: 840-108640-31 код УЈП-НБС.

 • Правни основ задуживања:
 • Одлука о буџету општине Велико Градиште за 2018. Годину, „Службени гласник општине Велико Градиште„ број 14/2017
 • MишљењeМинистарствафинансија-Управезајавнидугбр. 401-1716/2017-001 од04.12.2017. године.
 • Одлука Скупштине општине Велико Градиште  о задуживању општинеВелико Градиште за финансирање водоводне мреже Конглавица као и асфалтирање улица бр. 410-3/2017-01-1 од 18.12.2017.године;
 1. Крајњи корисници кредита:
 • Општинскауправа;
 1. Износ кредита: је 75.000.000,00 динара
 1. Рок отплате кредита: 72 месеца.
 1. Период почека: 12 месеци.
 1. План повлачења кредита: У више транши по привременим и окончаним ситуацијама и фактурама, сукцесивно по одобравању кредита
 1. Динамика отплате кредита: МЕСЕЧНО у ратама.
 1. Инструменти обезбеђења за уредну отплату кредита:
 • менице локалне самоуправе у вредности одобреног кредита +камата;
 1. Намена кредита:

Асфалтирањеулица и путевана територији  општинеВеликоГрадиште, као и наставак радова на водоводној мрежи Конглавица

Укупанизносбићеискоришћензаисплатуизведенихрадовапремапривременим и окончанимситуацијамасаприпадајућимпорезима. 

 1. Назив и опис пројекта

            Унапређење путне инфраструктуре и водоснабдевања 

 1. План реализације пројеката

20 месеци
                                                                                               

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 1. Језик

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

 1. Обавезна садржина понуде

Понуда треба да садржи:

–    попуњен образац понуде (образац бр. 1);

–    изјава о подношењу заједничке понуде групе понуђача (образац. бр. 2)-уколико јепонуда заједничка;

–     попуњени подаци о члану групе понуђача (образац бр. 3) –уколико је понуда заједничка;

–   модел плана отплате, (прилог 1 уз образац бр. 1);

–   предлог уговора (прилог 2 уз образац бр. 1);

 1. Упутство о начину попуњавања обрасца понуде

Понуђач попуњава  образац понуде тако што:

а)  попуњава податке о понуђачу;

б)  попуњава  податак на који начин даје понуду;

в)  попуњава податак о условима задуживања (податак о износу кредита у динарима по средњем девизном курсу НБС на дан 15.01.2018. године, податак о износу кредита у €, о обрачунском курсу, о номиналној каматној стопи на годишњем нивоу, трошковима кредита, податак о ефективној каматној стопи на годишњем нивоу, укупном износу набавке кредита, инструментима обезбеђења);

г)  попуњава податак о року важења понуде и року одобравања кредита;

д)  изјашњава се о року отплате кредита и грејс периоду;

ђ)  попуњава податак о томе како иде отплата кредита (месечни ануитети).

Уколико је понуда заједничка образац 4 –Подаци о члану групе понуђача попуњава, потписује и оверава сваки од чланова групе понуђача. Уколико је више чланова образац фотокопирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача.

 1. Варијантне понуде

            Понуђачи се обавештавају да се понуда може дати са варијантама.

 1. Учешће у самосталној и заједничкој понуди

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено учествовати и у заједничкој понуди.

 1. Заједничка понуда

Понуду може поднети и група понуђача.

Уколико се ради о заједничкој понуди сви обрасци и прилози морају бити попуњени, потписани и печатирани од стране овлашћеног лица-члана групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке, а који обавезно садржи податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
 • понуђачу који ће издати захтев за уплату ануитета;
 • броју рачуна на који ће бити извршено плаћање;
 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
 1. Цена кредита- ЕКС и НКС

    Ефективну каматну стопу (ЕКС) као цену кредита изразити у % на годишњем нивоу. Наручилац прихвата варијабилну каматну стопу. Обрачун ефективне каматне стопе мора бити документован планом отплате кредита који понуђач прилаже уз образац понуде.

Номиналну каматну стопу(НКС) исказати на годишњем нивоу са начином формирања.  Да би сви понуђачи били у истој равни приликом одређивања НКС наручилац тражи да се као репер узима 6М ЕУРИБОР.

НАРУЧИЛАЦ ПРЕЦИЗИРА ДАТУМ 15.01.2018.ГОДИНЕ ЗА УЗИМАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕКАМАТНЕ СТОПЕ – ЕУРИБОРА КАКО БИ БИЛА ОБЕЗБЕЂЕНА РАВНОПРАВНОСТПОНУЂАЧА.
КАКО БИ СВИ ПОНУЂАЧИ НА ИСТИ НАЧИН САЧИНИЛИ ПОНУДУ, ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА А САМИМ ТИМ И ФОРМИРАЛИ ЕКС,  ХИПОТЕТИЧКИ ОДРЕЂУЈЕМО ТЕРМИН01.јун, 2018.године ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ КРЕДИТА ОДЈЕДНОМ.

 1. Валутна клаузула

Валутна клаузула је дозвољена у €. За прерачун у динаре приликом сачињавања понуде понуђачи треба да користе девизни средњи курс НБС на дан 15.01.2018.године. Обрачунски курс приликом пуштања кредита и отплате кредита треба да буде средњи девизни курс Народне банке Србије.

 1. Рок одобравања кредита

Рок одобравања кредита је време које је потребно понуђачу да кредит учини расположивим након потписивања уговора. Пожељно је да тај рок буде што краћи.

 1. Отплата кредита

Отплата кредита би требало да буде као у кредитном захтеву: месечно у ратама.

 1. Рок отплате кредита

Рок отплате кредита треба да буде као у кредитном захтеву: 6 година са грејс периодом од 12 месеци.  

 1. Трошкови кредита

Трошкови кредита морају бити наведени по врстама са стопом, која се користи за њихов обрачун.

 1. Укупан износ набавке кредита

Укупан износ набавке кредита представља укупне обавезе наручиоца по основу главнице, камате и трошкова – грант (бесповратна средства) изражен у , до коначне отплате кредита. Обрачун укупних обавеза по кредиту мора бити документован планом отплате кредита, који се приложе уз образац понуде

 1. Критеријуми за оцењивање понуда

Критеријум за оцењивање понуда ће бити најнижи укупни износ набавке кредита изражен у . (главница+камата+трошкови-грант (бесповратна средства)).

 1. Допунски критеријум

Уколико два или више понуђача имају у понуди идентични износ набавке кредита предност ће добити понуђач који у понуди има нижу ефективну каматну стопу. Ако и тада две или више понуда буду идентичне предност ће добити понуда са краћим роком одобравања кредита.

 1. Инструменти обезбеђења кредита

Понуђач је обавезан да наведе врсту инструмената обезбеђења кредита које прихвата а које је наручилац навео у кредитном захтеву.

Н А П О М Е Н А 

 • Сви подаци везани за приходе и расходе општине Велико Градиште налазе се на сајту општине Велико Градиште у документима – буџет.
 • Општина Велико Градиште нема заосталих дуговања према добављачима, своје обавезе измирује у складу са Законом о измирењу новчаних обавеза у комерцијланим трансакцима.
 • Статут општине се налази на сајту општине Велико Градиште у делу документи – збирка прописа.
 • Овлашћено лице на ОП обрасцу је председник општине Велико Градиште Драган Милић и исти ће бити доступана банци која буде изабрана за потписивање уговора.
 • На основу Закона о заштити података о личности нисмо у могућности да објавимо личне податке особе. Очитана лична карта биће доступана банци која буде изабрана за потписивање уговора.
 • Грејс период је укључен у 72 месеца, као што је наведено у кредитном захтеву под бројм 5 и у упутству понуђачима како да сачине понуду под бројем 11.

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 2
Одлука о задуживању

Образац бр. 1  – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац бр. 2 –  ИЗЈАВА О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Образац бр. 3 –  ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Потписани уговори са спортским удружењима за 2018. годину

У општини Велико Градиште 09. јануара су потписани уговори са спортским удружењима о додели средстава за 2018. годину.

Уговоре је потписао председник општине, а закључени су са 37 удружења, међу којима и Спортским савезом, Општинским фудбалским савезом, Одбојкашким клубом, Женским одбојкашким клубом, Фудбалским и Џудо клубом.

“Комисија је урадила категоризацију према новом правилнику, усклађеном са Министарством спорта. Верујем да ћете новац трошити јавно и транспарентно, у складу са препорукама Министарства, Законом и потписаним уговорима.“, рекао је на потписивању директор ЈУ Спортски центар, Саша Бранковић. Он је нагласио и да је препорука ревизије да се избегну готовинска плаћања и трансакције обављају вирмански те да је ове године, као и ранијих, подигнута укупна квота за финансирање те су већи и износи за сеоске спортске клубове и удружења.

“Намера нам је да улажемо у спорт и подигнемо број регистровани клубова, спортску инфраструктуру и да број деце која се баве спортом буде много већи.“, додао је Бранковић.

Ове наводе потврдио је и председник општине, Драган Милић, рекавши да ће се општина трудити пре свега да одржи оно што има, а то је да се што већи број деце бави спортом.

“Поносим се изјавом “ни мањег града, ни више спорта“. Желим да стимулишемо постојеће клубове, али и отварање нових.“, рекао је.

Председник је додао да га радује чињеница да у селима, поред фудбалских, којима ће се на јесен прикључити још неколико, постоји и неколико стонотенисерских клубова за које има све више заинтересовних.

Такође, заједничка оцена је да су постигнути резултати на завидном нивоу те да је задатак општине да такви и остану, уз континуирано улагање у инфраструктуру. Велико Градиште већ има Веслачки центар, Кошаркашки камп Милоша Теодосића, Шаховски клуб, а на Сребрном језеру у току је изградња спортске хале која би требало да буде завршена до средине године. С тим у вези, у плану је и отварање одбојкашког кампа док су у току преговори са “Селтом“ из Вига за фудбалски клуб будући да је општина овом клубу понудила земљиште за изградњу.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину бр. 501-45/2/2017-07

Република Србија

Општинска управа

Одељење за привредни и

економски развој и дијаспору

Број:501-45/2/2017-07

Датум:10.01.2018. године

Одељење за привредни и економски развој и дијаспору општинске управе Велико Градиште на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину

 

Обавештава се јавност да је овлашћено лице ,,Кодар Енергомонтажа“ доо  уиме  носиоца пројекта, ,,Vip mobile“ d.o.o. Аутопут за Загреб 22,Београд -Земун, 11080 Београд(Земун), поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину – Радио базнa станицa мобилне телефоније на локацији БА1186_01 ПО_Мајиловац, дана 30.10.2017. године.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама општине Велико Градиште, канцеларија број 12додана22.01.2018.године у периоду од 10 дана од дана објављивања огласа радним даном од 08-14 часова.

До дана 22.01.2018.године заинтересована јавност може писменим путем доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од истека рока из става 3. овог Обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Обавештењ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину бр. 501-40/2/2017-07

Република Србија

Општинска управа

Одељење за привредни и

економски развој и дијаспору

Број: 501-40/2/2017-07

Датум:10.01.2018. године

 

Одељење за привредни и економски развој и дијаспору општинске управе Велико Градиште на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину

 

Обавештава се јавност да је овлашћено лице ,,Кодар Енергомонтажа“ доо  уиме  носиоца пројекта, ,,Vip mobile“ d.o.o. Аутопут за Загреб 22,Београд -Земун, 11080 Београд(Земун), поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину – Радио базнa станицa мобилне телефоније на локацији БА1015_01 ПО_Toполовник, дана 05.10.2017. године.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама општине Велико Градиште, канцеларија број 12додана22.01.2018.године у периоду од 10 дана од дана објављивања огласа радним даном од 08-14 часова.

До дана 22.01.2018.године заинтересована јавност може писменим путем доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од истека рока из става 3. овог Обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Јавно оглашавање Решења број 351-371/2012-06 од 05.12.2017. године

Решење број 351-371/2012-06 од 05.12.2017. године

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+
image_pdfimage_print