Јавно надметање ради давања у закуп непокретности у Макцу

На основу Одлукe број 1/2018 од 19.04.2018. године Савета МЗ Mакце, Комисија за закуп МЗ Макце, објављује

 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У МАКЦУ

 

 1. МЗ Макце преко Комисије за закуп МЗ Макце, у поступку јавног надметања, издаје у закуп у комерцијалне сврхе ради становања, непокретности у државној својини РС корисника МЗ Макце, коју чине:
 • породична стамбена зграда површине основе од 77 m² са помоћном зградом површине основе од 33 m²,

све постојеће на кат. парцели број 232 „Маршала Тита“ укупне површине 582 m² у КО Макце.

 1. Предметне непокретности из тачке 1. овог огласа, дају се у закуп на одређено време на период до 5 (пет) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања непокретности, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 4.000,00 динара на месечном нивоу.
 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини једне месечне закупнине, и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.
 1. Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 200 динара.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп МЗ Макце, у службеним просторијама МЗ Макце или на адресу селo Макце бб.
 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза, понуђену цену закупнине и означење предмета надметања.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза, понуђену цену закупа и означење предмета надметања.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји понуде.
 1. Пријаве се подносе у периоду од 20.04.2018. године до 03.05.2018. године.

Благовременом сматра се понуда која је пристигла у службеним просторијама МЗ Макце до 03.05.2018. године до 15 часова.

 1. По истеку рока за подношење понуда, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне пријаве  којом  се  подносилац  проглашава закупцем, ако на јавном надметању понуди износ закупнине најмање у висини почетне цене закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.
 1. Јавно надметање ће се одржати дана 04.05.2018. године, са почетком у 11 часова у просторијама МЗ Макце, у Макцу, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Обавештење о резултату спроведеног поступка се истиче на огласној табли месне заједице и општине.
 1. Комисија ће припремити извештај о спроведеном поступку, који ће са записником и другим подацима о спроведеном поступку и предлогом одлуке о избору закупца, доставити ради даљег поступања Савету МЗ.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник МЗ Макце.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Понуђачу са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.
 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак није успео.
 1. Закупац је у обавези да пре потписивања уговора о закупу положи гаранцију – обезбеђење и то оверену бланко меницу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
 3. Закупнина утврђена уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.
 4. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 061/6090553 или лично у просторијама МЗ Макце, особа за контакт Драган Симић.
 1. Оглас је објављен на огласној табли МЗ Макце, општине, сајту општине, кабловској телевизији Коперникус.

Број:  2/2018

Датум  19.04.2018. године

Председник Комисије за закуп

МЗ Макце

Негован Живић

Велико Градиште добило девет милиона динара за завршетак канализационе мреже

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, потписао је данас у Палати Србија, уговор за коришћење средстава из Буџетског фонда са министром државне управе и локалне самоуправе, Бранком Ружићем, у вредности 9.000.000 динара за финансирање пројекта изградње Мајурске канализације.

Средства ће се користити за  учешће у обезбеђивању недостајућег дела средстава за завршетак започетог пројекта који се финансира из буџета локалне самоуправе, а од посебог је значаја за развој општине. До сада је изграђен део канализационе мреже, а настављају се радови у дужини од око 500 метара. У наредном периоду очекује се завршетак комплетне канализације што је, уједно, и предуслов за изградњу система за прећишћавање отпадних вода чија се изградња планира.

Уговоре је потписало још 58 представника локалних самоуправа који су ова средства добила за реализацију приоритетних пројеката, за шта је укупно издвојено 320.000.000 динара. Потписивању уговора присуствовао је и заменик председника Скупштине општине, Божидар Грујић.

Општина је ова средства обезбедила учешћем на конкурсу за подношење захтева јединица локалне смоуправе за расподелу дела средстава из буџетског фонда за програм локалне самоуправе.

Презентација Јавног буџетског портала у општини Велико Градиште

У општини Велико Градиште одржана је јуче, пред одборницима и члановима Општинског већа, презентација Јавног буџетског портала који се спроводи кроз пилот пројекат Сталне конференције градова и општина у 10 локалних самоуправа, а чији је учесник и Велико Градиште.

Учешће на пројекту има за циљ повећање транспарентности јавних финансија на локалном нивоу, кроз промовисање добре праксе управљања јавним финансијама, увођењем портала за праћење припреме и извршења буџета.

Развој јавних буџетских портала омогућиће одборницима и члановима Већа да се ангажују у процесу припреме буџета много пре 01. новембра, када обично почиње буџетски циклус, путем доследног праћења припреме и извршења буџета током целе године.

Такође, кроз повезаност Портала са званичним системом буџета и Одељењем за финансије, биће пружене детаљне информације о извршењу текућег буџета и припреми новог од веома ране фазе. На сајту ће, поред одлуке о буџету и извршења за шест и девет месеци, већ почетком текућег месеца бити доступни сви подаци за претходни.

За овај пројекат није се конкурисало већ је Стална конференција градова и општина учеснике у пројекту изабрала према строгим критеријумима и на основу препорука.

Израда Јавног буџетског портала је активност пројекта „Ефикаснији механизми одгoворности у јавним финансијама“, који спроводи Програм Уједињених нација за међународни развој (УНДП), финансира Краљевина Шведска и на коме је СКГО један од националних партнера.

 

 

 

Општина Велико Градиште у друштву најбољих – национално признање “Капетан Миша Анастасијевић“ за најбољу општину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину број 501-4/2/2018-07

Република Србија
Општинска управа
Одељење за привредни и
економски развој и дијаспору
Број: 501-4/2/2018-07
Датум: 11.04.2018. године

Одељење за привредни и економски развој и дијаспору општинске управе Велико Градиште на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

пројекта на животну средину

 

Обавештава се јавност да је Слађана Стојковић из Великог Градишта ул. Албанске споменице 22/1, 12220 Велико Градиште, поднела захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину  дана 31.01.2018. године.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама општине Велико Градиште, канцеларија број 12 до дана 23.04.2018. године у периоду од 10 дана од дана објављивања огласа радним даном од 08-14 часова.

До дана 23.04.2018. године заинтересована јавност може писменим путем доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од истека рока из става 3. овог Обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Оглас о јавном надметању за отуђење (продају) непокретности у јавној својини општине Велико Градиште – к.п.бр. 791

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 464- 89  /2018-06

Датум: 05.04.2018 године

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,81/019,64/10-Одлука УС РС, 24/11, 42/14-Одлука УС РС, 50/13-ОДлука УС РС, 98/13-Одлука УС РС, 132/14 и 145/14) ,Уредбе о условима  прибављања и отуђења  непокретности непосредном  погодбом и давања у закуп  ствари  у јавној  својини,односно прибављања  и уступања искоришћавања  других  имовинских права,као  и поступцима  јавног  надметања и прикупљања  писмених  понуда , Закона о промету непокретности („Сл. гланик РС“, бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015),Одлуке  о јавној  својини  општине  Велико  Градиште/“Службени гласник  општине  Велико  Градиште“,број 14/2017) члана 19. а у складу са чланом 11. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 33/2016), а у складу са  Решењем бр.464- 90  /2018-01-2  и   од   03.04.2018  године ,Председника општине Велико Градиште,

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е 

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

ЗА ОТУЂЕЊЕ (ПРОДАЈУ) НЕПОКРЕТНОСТИ

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

I. 

Општина Велико Градиште,  у циљу отуђења (продаје),оглашава заинтересованим физичким и правним  лицима, непокретности  у јавној својини, обима  ½ власништва општине Велико Градиште  К.О. Велико Градиште , следећу парцелу :

1.- Катастарска. парца. број. 791 К.О Велико  Градиште,земљиште  под  зградом – објектом  број 1 , укупне површине од 10.96 ари, уписана у Лист непокретности бр. 5471 К.О. Велико Градиште,са  обимом  удела ½ власништва.

Сходно Закону о промету  непокретности („Сл.Гласник РС“, бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015),право  прече  куповине  има  сувласник  кат.парцеле број 791 К.О Велико  Градиште,као и објакта  број 1 који се  налази  на истој.

II. 

Трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући купац.

Купац преузима  непокретност из  члана  1 овог Огласа у виђеном стању без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта као и обавезе да изврши омеђавање или чишћење терена.

III.

Почетна цена за предмет надметања  износи 45.000 евра  у динарској  вредности  на  дан  уплате.   У укупну цену  непокретности  биће  уручунати  и трошкови  објављивања  Огласа  у  износу  од 63.963.00  динара.

Лицитациони корак износи   100 евра.

IV.

Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати унапред, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 33/2016) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

V.

Јавно надметање одржаће се ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника, дана 07.05.2018 године са почетком у 10:00 часова у канцеларији бр 4.Општинске Управе Општине  Велико  Градиште општине Велико Градиште.

Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и прихвати почетну цену за предмет надметања као купопродајну цену с тим да уколико не прихвати купопродајну цену губи право на враћање депозита.

У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном  месту  учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

VI.

 Право учешћа на надметању имају   физичка лица и правна лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и испуњававају услове прописане овим огласом.

Благовременом се сматра пријава пристигла у Писарницу Општинске управе Општине Велико Градиште до дана 04.05.2018 године до 10:00 часова, без обзира на начин достављања.

VII.

 Пријава за учешће у поступку јавног надматања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се Оглас односи као и катастарски  број  парцеле наведене у Огласу за  коју  се понуда  подноси, и ко је подносилац пријаве.

Пријава мора да садржи:

 1. За физичко лице – име и презиме, адреса, број личне карте, матични број, број телефона, потписана а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и извод из регистра надлежног органа потврда о пореском идентификационом броју а потпис на пријави мора бити оверен печатом.
 2. За правно лице – назив, седиште и број телефона и потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју;

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са фактичким стањем парцеле на терену и да нема примедбе на предмет надметања.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски(јавни  бележник) оверено.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано ако нису приложене све исправе како је то предвиђено овим огласом, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим огласом, или ако подаци дати супротно објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

VIII.

      По завршеном надметању, рок за закључивае Уговора и начин плаћања накнаде као и последице пропуштања биће уређене актом о додели земљишта.

IX.

Кауција-депозит плаћа се на жиро-рачун број: 840-0961804-78, Општинске управе Општине Велико Градиште.

Девизни износ плаћа се у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан плаћања.

X.

 Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит ће бити урачунат у укупну цену а у случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде, депозит му неће бити враћен.

XI.

 У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком 4. овог Огласа или не плати понуђену купопродајну цену, отуђено грађевинско земљиште биће му изузето сагласно члановима 38. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 33/2016) а уложена средства враћена тек по отуђењу предметног земљишта другом заинтересованом понуђачу и његовом плаћању општини уз одбитак трошкова депозита и других трошкова које је општина ко власник имала за оглашавање и припрему огласа.

XII.

 Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити позивом на телефон: 012/660-444 или лично у просторијама имовинско-правне службе Општине Велико Градиште, соба бр.8, приземље.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Сузана Ђорђевић, дипл.правник

 

Потписан уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у општини Велико Градиште

Почиње нова сезона радова на рестаурацији Рамске тврђаве

Нова координаторка Турске агенције за развој – TIKA у Србији, Ћала Гултекин Тосбат, посетила је јуче Рамску тврђаву где наредних дана почиње нова сезона радова на рестаурацији које финансира ова агенција турске владе.

Добродошлицу јој је пожелео председник општине Велико Градиште, Драган Милић, са замеником Слађаном Марковићем и замеником председника Скупштине, Божидаром Грујићем. Овом приликом, представници TIKA-е, Завода за заштиту споменика културе Смедерево и општине са извођачима радова обишли су тврђаву како би се упознали са досадашњим резултатима из претходне сезоне, а потом је одржан састанак на којем су утврђене смернице за даље радове.

Како је потврдио председник Милић, прошлогодишња сезона је била веома успешна те очекује да, због претходног искуства, ова буде још боља. Он је додао да рестаурацију види у три фазе при чему би у првој фази били завршени радови на зидовима тврђаве док би се у другој уредио простор унутар саме тврђаве и њено окружење за чије истраживање се очекују средства Министарства културе. У трећој фази, као припадајуће објекте, било би потребно уредити оближњи караван-сарај и хамам. Драган Милић је истакао да општина, према својим могућностима, даје максималну подршку обнови Рамске тврђаве, рекавши да је њено реновирање спајање два добра – обнове и заштите споменика културе где изузетан интерес има Турска држава као и Србија те стварање туристичке дестинације од изузетног значаја чиме ће, уједно, бити омогућено зашошљавање великог броја људи. Председник је искористио прилику да захвали TIKA-и и Турској држави и народу.

Захваливши на пријатном и топлом дочеку, координаторка TIKA-е, госпођа Гултекин Тосбат, рекла је да је ово пројекат на којем није било проблема ни притужби и од кога ће обе стране имати корист. Такође, она је изразила очекивање да ће се ти плодови убирати већ ове године и захвалила свима за сваки уложени труд на пројекту.

Календар јавних конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине

Општина Велико Градиште објављује Календар јавних конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине у 2018. години.

КАЛЕНДАР

Уручене идентификационе картице пензионерима у Великом Градишту

image_pdfimage_print