Сазив 50. седнице Општинског већа за 20.05.2022. годину

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

50. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА  20.05.2022. год. (п e т а к)

 

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће се телефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке  о  коришћењу  средстава  Текуће  буџетске  резерве,  на  основу  Захтева  ПУ  „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 2. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке  о  коришћењу  средстава  Текуће  буџетске  резерве,  на  основу  Захтева  ОК  „ВГСК“ Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Месне заједнице Царевац,
 6. Предлог Решења о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката који су од значаја за привредни развој општине Велико Градиште, (VIV PRODUKT).
Број: 06-31/2022-01-4

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић,с.р.

 

Радови на инфраструктури у Великом Градишту се настављају

Председник општине Велико Градиште Драган Милић данас је са руководством и сарадницима обишао и радове на асфалтирању улице Миодага Стокића Кикета, уградњи ивичњака на шетној стази у Белом Багрему и водоводној мрежи у Тополовнику.

Радови се изводе у оквиру Уговора о пресвлачењу и асфалтирању на територији  општине Велико Градиште, укупне вредности 36.021.348 динара, а обухватили су, већ завршено пресвачење спортског терена  у Макцу и платоа испред Дома културе у Чешљевој Бари, као и пресвлачење деоние Обале краља Петра у Великом Градишту, површине 1.793 m2 и вредности 6.331.730 динара те већ наведене радове који су у току.

Сазив 49. седнице Општинског већа општине Велико Градиште за 11.05.2022.

На основу члана 11. и 13. Пословника Општинског већа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2019),

 

С  А  З  И  В  А  М

49. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 11.05.2022. год. (среда)

Седница Општинског већа општине Велико Градиште одржаће сетелефонским путем.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д  

 1. Предлог Одлуке о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве, на основу Захтева Одељења за локални и економски развој Општинске управе општине Велико Градиштеза Месне заједнице Велико Градиште, Острово и Чешљеву Бару,
 2. Предлог Решења о именовању Координатора одговорних субјеката у спровођењу активности из Локалног антикорупцијског плана општине Велико Градиште за период 2021 – 2024. године,
 3. Предлог Закључка заименовање чланова Координационог тима у циљу спровођења активности на формирању регионалне депоније,
 4. Предлог давања Сагласности Начелнику Општинске управе општине Велико Градиште за додатни рад ван радног времена код другог послодавца.

Број: 06-30/2022-01-4

 ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

   Драган Милић,с.р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Обавештење о начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета, са изменом

Поновљено, са изменом

ОБАВЕШТЕЊЕ

О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ, УЧЕШЋЕ У КУПОВИНИ, ОДНОСНО КУПОВИНУ ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ИЛИ СТАНА ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА 

 

Влада Републике Србије донела је Уредбу о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета („Сл. гласник РС“, бр. 25/2022) и Одлуку о износу новчаних средстава за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета у 2022. години („Сл. гласник РС“, бр. 25/2022).

Ово право ће моћи да оствари свака мајка за дете рођено од 1. јануара 2022. године и касније под условом да је држављанин Србије и да има пребивалиште у Србији.

Услов за ову врсту помоћи је, између осталог, да мајка први пут стиче у својину кућу или стан у Србији. Изузетно, у случају смрти мајке детета, право на ове субвенције може да оствари и отац детета.

Максималан износ средстава који се може добити је 20.000 евра (у динарској противвредности).

За изградњу куће предвиђена су новчана средства у висини до 20 одсто вредности радова на изградњи.

За куповину куће или стана, учешће државе може бити до 20 одсто вредности непокретности процењене од стране надлежног пореског органа, а највише у износу од 20 одсто купопродајне цене утврђене предуговором о купопродаји непокретности.

За куповину куће или стана путем стамбеног кредита, може се остварити право на средства у износу од 20 одсто процењене вредности непокретности на основу које се одобрава кредит, а највише у износу од 20 одсто купопродајне цене утврђене предуговором о купопродаји непокретности.

Земљиште на коме је планирана изградња непокретности мора да буде у власништву подносиоца захтева, уписано у катастар непокретности без терета, и за непокретност је потребна издата грађевинска дозвола.

Кућа или стан који су предмет учешћа у куповини морају да буду у власништву продавца и уписани у катастар непокретности без терета.

Такође, у оквиру пријаве за помоћ треба доставити и доказ да су укупни приходи подносиоца захтева и супружника, односно ванбрачног партнера на месечном нивоу, на дан подношења захтева, нижи од две просечне нето месечне зараде запослених у Србији.

Захтев за новчану подршку се може поднети преко Одељења за друштвене делатности и заједничке послове – служба дечије заштите, канцеларија број 3 у Општинској управи општине Велико Градиште, Житни трг број 1, у року од годину дана од дана рођења детета.

За ближе информације можете се обратити на телефон 069/8017712, контакт особа Весна Милановић.

ОБРАЗАЦ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ– нови

Обавештење о примени Уредбе о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу,учешће у куповини, односно, куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета

 Начелница
Општинске управе

Сања Стојадиновић

Обавештење о Јавној презентацији урбанистичких пројеката

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Датум: 11.05.2022. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:

 • Реконструкција и промена намене таванског простора постојећег стамбено-пословног објекта П+3, а на к.п.бр. 2366/384 и 2366/44 у К.О. Велико Градиште, инвеститора „Урбана Градња“ из Мајиловца, МБПЛ-61661476, број предмета 353-275/2022-06;
 • Стамбени објекат на кп.бр. 2242/7 К.О. Велико Градиште, инвеститора СТР И Комисион „BEST BUY 3“Иван Симић пр.Смедерево,број предмета 353-276/2022-06;
 • Туристички објекат апартманског типа на кп.бр.2282/67, 2282/68, 2282/69 и 2282/70 у К.О. Велико Градиште, инвеститора Јелена Рељић, пр.Изградња стамбених и нестамбених зграда, број предмета 353-289/2022-06;
 • Туристички објекат апартманског типа на кп.бр.2366/524, 2366/523 и 2366/522 у К.О. Велико Градиште, инвеститора Васиљевић Виолета и Зоран из Тополовника и „Фаст Пројект“ д.о.о. из Тополовника, број предмета 353-290/2022-06;
 • Туристички објекат апартманског типа на кп.бр.2366/409 у К.О. Велико Градиште, инвеститора Пајић Драгише из Великог Градишта, број предмета353-291/2022-06;

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 18.05.2022. године до 24.05.2022.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметне урбанистичке пројекте могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 24.05.2022. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

У току радови на изградњи паркинга испред спортских свлачионица

Радове на изградњи паркинга испред спортских свлачионица код Спортског центра Велико Градиште обишло је данас, у присуству директора СЦВГ, руководство општине на челу с председником Драганом Милићем.

Изградња паркинга у површини од 1.195 2 реализује се у оквиру Уговора о пресвлачењу и асфалтирању на територији општине Велико Градиште, а укупна вредност радова износи 5.069.741 динар без ПДВ-а.

Изградњу спортских свачионица суфинасирала је Европска унија у износу од 190.610 евра док је из локалног буџета издвојено још 5.000.000 динара.

Јавни позив 4 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за Oдрживо коришћење пољопривредног земљишта – Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агро–мелиоративне мере)

Јавни позив 4 за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за Oдрживо коришћење пољопривредног земљишта – Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агро–мелиоративне мере)

Обавештење о стављању ван снаге огласа о Jaвном надметању за давање на привремено коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера број 464-167/2022-01-2 од 26.04.2022. године.

Обавештење о стављању ван снаге огласа о Jaвном надметању за давање на привремено коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера број 464-167/2022-01-2 од 26.04.2022. године.

Председнику општине Велико Градиште признање „Златни мост“ у Бања Луци

Председнику општине Велико Градиште Драгану Милићу уручено је јуче признање “Златни мост“ на 11. међународној конференцији “Дунавског бизнис форума“, одржаној у Бања Луци.

Форум са темама као што су дигитализација, заштита животне средине, рурални туризам, пословна инфраструктура и одрживи развој окупио је неколико стотина учесника из Републике Српске и региона.

Признање “Златни мост“ је додељено председнику општине као награда за регионалну сарадњу и повезивање људи, идеја и тржишта Подуанвског региона.

Директор “Медиа инвента“ Владо Маркановић стиховима је најавио лауреата – општину Велико Градште и Драгана Милића:

“Богатство је у главама људи
Не у оном што лопов покраде
Градиште се на Дунаву буди
Велико је – запошљава младе.

Природа му срећу подарила
Сву лепоту, благо и олује
О идеји ако има крила
Заједнички мудро одлучује.

Слике плове, а Дунав их стиже
Са Драганом пројекти се боре
Са паметним истина је ближе

Када запне тражи одговоре…“

Награду “Златни мост“ су примили и Драгана Сотировски, градоначелница Ниша, Горан Цветановић, градоначелник Лесковца, Јасминка Палуровић, градоначелница Крушевца, Драшко Станивуковић градоначелник Бања Луке, Марко Шантић из Господарске коморе Федерације БиХ, Ненад Иванишевић, покрајински секретар за привреду и туризам, Лука Петровић, генерални директор ЕП РС, Милутин Ђукановић, председник Одбора директора ЕП ЦГ, Горан Пузовић, генерални директор „Србијаводе“, Мартин Братанич, председникТЕРИС-а и Јавор Радованковић, предузетник из Темишвара (Румунија) и дугогодишњи сарадник и пријатељ општине Велико Градиште.

Поред ових, додељене су и награде „Златна плакета“ и „Лидер одрживог развоја“ за неколико локалних самоуправа и угледних компанија региона.

Овогодишњи “Дунавски бизнис форум“ одржан је у склопу манифестација поводом прославе дана града Бања Лука, а организовали су га град Бања Лука, Градска развојна агенција Бања Лука и Медиа инвент из Новог Сада.

 

image_pdfimage_print