Пријем делегацијe румунских званичника у општини Велико Градиште

Општину Велико Градиште посетила је делегација румунских званичника предвођена државним секретаром Министарства за дијаспору Румуније, Виктором Алексејевим, генералним конзулом Румуније у Србији, Оливером Маруиусом Дилофом, и председником Асоцијације учитеља Румуније, Виорелом Долхом, поводом потенцијалне будуће прекограничне сарадње и положаја румунске заједнице у овој општини.

У срдачном разговору председника општине, Драгана Милића, са румунском делегацијом констатовано је да је, иако је број Румуна у општини мали, њихов положај веома добар као и однос локалне самоуправе са градовима и општинама у Румунији. Општина остварује одличну сарадњу у свим областима са Темишваром, Решицом, Лугожем, Новом Молдавом, Бањом Херкуланом и Пожеженом с којима су реализовани и бројни пројекти прекограничне сарадње.

Председник је подржао предлог гостију да се у Великом Градишту организује састанак са успешним челницима локалних самоуправа из региона, са обе стране, на којем би се идентификовале и разматрале потребе и могућности ових заједница и лакше пронашли партнери с којима би аплицирали за средства Европске уније.

Такође, акценат је стављен на туристичке и привредне капацитете Великог Градишта и Сребрног језера будући да све већи број румунских држављана посећује ову туристичку дестинацију.

Овом приликом, председник Милић је инсистирао на решавању великог и дугогодишњег проблема прашине са јаловишта рудника бакра која са румунске стране, за ветровитих дана, преко Дунава стиже до Градишта и околних села. Договорено је да се, што хитније, активирају сви субјекти како би се изнашле могућности за брже решавање ове ситуације.

 

Обавештење о продужењу рока Јавног позива за доставу предлога кандидата за доделу општинске награде општине Велико Градиште

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Комисија за доделу општинских
награда и признања
Број: 17-1/2/2019-02
Датум:06.06.2019. године
Велико Градиште
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВУ ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА

ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКЕ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

Комисија за доделу општинских награда и признања, продужила је рок за подношење предлога за доделу Општинске награде општине Велико Градиште, поводом Дана општине Велико Градиште.

Предлоге кандидата са образложењем, можете доставити до 14.06.2019. године до 14.00 часова.

Предлоге слати у затвореној коверти са назнаком – Предлог за општинску награду- на адресу Скупштина општине Велико Градиште, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, или лично доставити у писарницу Општинске управе, канцеларија бр.1.

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Љубиша Алексић, с.р

Јавно надметање за давање у закуп на одређено време јавних површина на територији општине Велико Градиште ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014 и 83/2018), члана 5, 6. и 7. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017), Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Великог Градишта за период од 2017. до 2022. године („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019), Одлуке о висини цене закупа за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022.године („Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 14/2017, 3/2018, 17/2018 и 3/2019) и решења Председника општине Велико Градиште бр.464-148/2019-01-1 од 06.06.2019. године,

Одељење за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

 

Ј А В Н О  Н А Д М Е Т А Њ Е

ЗА

ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

 

Општина Велико Градиште, нуди у закуп на одређено време јавне површине на територији општине Велико Градиште, заинтересованим физичким и правним лицима, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, које чини следећа локација:

Локација број 40 – део к.п. број 2229/1 КО Велико Градиште, уз обалу Сребрног језера. Појединачно место број 4, Површина локације 35 m² (10m x 3,5m). Намењено постављању педалина и других мањих објеката у складу са Програмом у циљу обављања услужне делатност. Позиционирање објеката на локацији одређено је скицом. Почетна цена за закуп износи 1.063,00 динара/m² на годишњем нивоу.

II  Предмет јавног надметања – локација налази се у Великом Градишту, на Сребрном језеру, а у закуп се нуди као комунално неуређена и неопремљена.

Трошкове постављања објекта, прикључења на електродистрибутивну или водоводну и другу мрежу сноси будући закупац.

III  Локација се даје у закуп на период до 3 године, за време важења Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године.

Изабрани корисник је дужан да предвиђене садржаје Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године, у складу са истим реализује и стави у фукнцију у року од месец дана од дана прибављања неопходних дозвола за постављање привременог објекта.

IV  Понуђени износ закупнине на одређено време закупац је дужан да плаћа у складу са Уговором кога ће у року од 30 дана од достављања решења о давању у закуп закључити са закуподавцем, а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања накнаде биће дефинисани Уговором.

V  Јавно надметање одржаће се дана 08.07.2019. године са почетком у 10:00 часова, у згради Општинске управе општине Велико Градиште, соба број 5.

VI  Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која уплате депозит у висини од 50% од почетне цене и поднесу пријаву за учешће, у писарници Општинске управе а за Одељење за привредни и економски развој и дијаспору, у Великом Градишту Житни трг 1, до 9,00 часова дана 08.07.2019. године.

Кауција-депозит плаћа се на на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште, по моделу 97, са позивом на број 59-110.

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве.

Пријава правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже и извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи име, презиме и адресу и матични број и мора бити потписана.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз пријаву, односно понуду предузетника прилаже се извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита.

Уз пријаву мора да се достави изјава подносиоца пријаве, односно понуђача да прихвата све услове из јавног огласа.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то и предвиђено у овом одељку, односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом.

Пријаву не могу поднети председник нити било који члан комисије.

Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени и када истом приступи само један учесник.

Подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве односно лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне пријаве, не може учествовати у поступку јавног надметања. Неблаговремене или непотпуне пријаве се одбацују.

Минимални лицитациони корак износи 200,00 дин/m².

VII По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене, или су поднели неблаговремену или непотпуну пријаву, вратиће се гарантни износ.

Депозит учесника јавног надметања који је понудио највиши износ закупнине задржава се, односно урачунава се у износ закупнине.

VIII У случају да будући закупац не закључи уговор у прописаном року и не уплати излицитирану цену у складу са тачком IV овог Огласа, излицитирана локација биће му изузета, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VI овог огласа.

IX Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 28/2016 и 14/2017) и Програм постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018 и 2/2019) са припадајућим скицама локација, чиниће саставни део овог огласа.

X Ближи услови који се тичу јавног надметања, на тел. 012/660-444 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 5 у приземљу, где је могуће извршити увид у скицу локације која је предмет закупа.

 

Број: 464-148/2019-01-2,

Дана: 06.06.2019. године.

Одељење за привредни и економски

развој и дијаспору

Велико Градиште: Потпредседница Владе и министарка грађевине Зорана Михајловић одржала састанак са представницима локалних самоуправа

Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Зорана Михајловић, данас је са читавим тимом министарства у општини Велико Градиште одржала састанке са начелником Браничевског округа, Александром Ђокићем, председником општине, Драганом Милићем, и председницима локалних самоуправа Браничевског округа о инфраструктурним пројектима од значаја за овај регион.

Како је овом приликом најавила, још 2,5 милијарде динара биће уложено у реконструкцију путева у Браничевском округу ове године плус за редовно одржавање у Округу.

“У области железничког транспорта ми смо уложили преко 5 милијарди динара у реконструкцију пруга сматрајући да је и железница једнако важна као и путеви.“, рекла је  Михајловићева и потврдила изградњу брзе саобраћајнице од аутопута код скретања за Пожаревац до Великог Градишта и Голупца, вредности око 350 милиона евра, већ почетком 2020. године, рекавши и да ће та магистрала бити једна од најлепших у Србији зато што је ово и један од најлепших делова Србије. Она је истакла привредни, економски, туристички значај ових инвестиција, али и за сваку породицу која жели да остане да живи у Браничевском округу.

Начелник Браничевског округа нагласио је да је састанак органиован тако да се радило брзо, јасно и ефикасно, а што је најважније не завршава се само на оном што се каже већ је то и реализовано. Најбољи пример је пруга Пожаревац-Мајданпек, дужине 90 километара, која је завршена, а можда још важнији пројекат поменута брза саобраћајница, навео је Ђокић.

Велико задовољство и част одржавањем овог скупа у општини Велико Градиште исказао је председник општине, Драган Милић. “Ја сам дуго овде у општини, али никада као последњих пет година наша опшптина није имала овакву сарадњу са руководством Републике Србије.“ рекао је Милић додавши да то даје и максималне резултате.

Председник је истакао да је Источна Србија веома леп крај, доста је велика, али остаје без становништва које одлази, стога је приоритет да се људи запосле и живе од свог рада.

“Мислим да смо данас решили неколико кључних проблема. Договорили смо нека питања, поменућу само неке, то је асфалтирање пута Бели Багрем-Затоње ове године, у дужини од осам километара, са наставком шетно-бициклистичке стазе у наредној години поред Дунава и ту ће да дође до изражаја Рамска тврђава – овај пут повезује Источну Србију са Банатом, скелом преко Дунава, такође и асфалтирање пута Триброде-Макце, веома важан пут који повезује неколико општина.“, рекао је Милић.

Председник је, као ексклузиву,  истакао да је пре неколико дана од стране  потпредсднице Владе одобрен пројекат заштите Сребрног језера који се односе на водоводну и канализациону мрежу око читавог језера, у дужини од око 28 километара што ће затно заштитити само језеро са преко 3.000 викендица без канализације, а чија ће имплементација почети већ 01. јуна. Он је додао и да је, овом приликом, начето кључно питање за будућност Сребрног језера – измуљивање и чишћење језера те да ће сви, према могућностима, у наредном периоду тражити решење преко Владе Србије и фондова Европске уније како би се обезбедила средства.

На дневном реду нашао се и дугугодишњи проблем – прашина из јаловишта рудника бакра из Нове Молдаве која загађује општину Велико Градиште: “Потпредседница Михајловић и ја се овим проблемом бавимо неких седам-осам година и данас смо направили план како ћемо у наредном периоду да се активирамо поводом тога.“, најавио је председник општине.

На питања новинара, потпредседница Владе, између осталог, изјавила је и да се у железничком саобраћају не ради само брза пруга Београд-Будимпешта која је највреднији пројекат већ и пруге од Београда до Ниша и Ниш-Прешево, а наставља се и пруга Београд-Бар. Што се тиче путарина, она је подсетила да је последњи пут повећана 2017. године док пре тога цена није мењана девет година те да је улагање у инфраструктуру неоподно као и добро и квалитетно одржавање. Такође, на наредној седници Владе биће разговора о помоћи поплављеним подручјима и шта је све неопходно да се уради, рекла је потпредседница Владе, Зорана Михајловић.

 

Јавни позив за прикупљање писмених понуда бр. RHP-W7-PA/PC4-2019 за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије на територији града Пожаревац и граничних јединица локалне самоуправе

На основу Правилника о раду Комисије, а у вези са Споразумом о донацији закљученим између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе (у даљем тексту: БРСЕ) у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (у даљем тексту: РСП у РС) – Потпројекат бр. 7– куповина станова (у даљем тексту: Потпројекат 7) и у складу са Приручником за куповину станова (у даљем тексту: Приручник), Комисија за избор станова који се прибављају у јавну својину Републике Србије за доделу изабраним корисницима у оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (у даљем тексту: Комисија), дана  30. маја 2019. године објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА БР.RHP-W7-PA/PC4-2019

за прибављање непокретности – станова у јавну својину Републике Србије

на територији града Пожаревац и граничних јединица локалне самоуправе

(Велико Градиште, Мало Црниће, Жабари, Смедерево, Ковин)

 

I. Предмет јавног позива 

Предмет јавног позива је прибављање до 10 станова у јавну својину Републике Србије, за потребе Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, намењених решавању стамбених потреба избеглица на територији града Пожаревац.

Непокретности-станови се могу прибавити и на територији јединице локалне самоуправе која се граничи са градом Пожаревац (Велико Градиште, Мало Црниће, Жабари, Смедерево, Ковин), и то под условом да нема адекватних непокретности-станова на територији града Пожаревац и постоји сагласност горе наведених лица да им се стамбена потреба реши на територији граничних јединица локалне самоуправе.

Купопродајна цена стана-непокретности не може бити изнад тржишне вредности непокретности по квадратном метру коју је утврдио надлежни орган за стан-непокретност (у складу са Законом о јавној својини („Службени гласник РС”, бр.72/11, 88/13,105/14, 104/16, 108/16, 113/17 i 95/18 ) и мора бити у складу са Приручником за куповину станова.

Карактеристике станова-непокретности који се прибављају у јавну својину

Станови који се купују у јавну својину Републике Србије морају испуњавати следеће карактеристике, а купују се у складу са наведеним потребама:

Величина стана

2)

До  39 м2

40 – 49 м2

Потребе

Највише до 9 станова

Највише до 1 стана

Додатне карактеристике:

________

________

II. Услови за учешће

Право учешћа имају сва заинтересована физичка и правна лица која су уписана у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима (катастар непокретности), као носиоци права својине на стану-непокретности који је предмет понуде.

Стан-непокретност који је предмет понуде мора бити уписан у катастру непокретности као легалан (у објекту који има употребну дозволу), без терета, забележби и нерешених захтева. Не може бити предмет понуде стан-непокретност који је у поступку легализације, односно озакоњења или који се налази у објекту која је у поступку легализације, односно озакоњења.  

Стан-непокретност која је предмет понуде мора да се налази у вишепородичној стамбеној згради.

III.Технички критеријуми

Стан-непокретност која је предмет понуде мора бити у уредном стању, без видљивих оштећења и опремљен на начин да омогућава редовну употребу, да чини функционалну целину безбедну за становање, а све у складу са важећим прописима, и стандардима за ову врсту објеката.

Стан не може бити у подрумској етажи и сутерену. Стан може бити у поткровљу и на последњој етажи уколико је кров зграде у добром стању и нема цурења.

Уколико се понуђени стан налази на 5. или вишим спратовима, објекат мора имати лифт.

Објекат у коме се нуди стан мора бити прикључен на сву неопходну инфраструктуру.

Испуњеност одговарајућих техничких карактеристика оцењиваће се од стране судског вештака по налогу Комисије за куповину станова.

IV.Критеријум за избор најповољнијих понуда

Најповољнијим понудама сматрају се понуде које су исправне у погледу услова за учешће,  додатних карактеристика станова-непокретности који се прибављају у јавну својину Републике Србије техничким карактеристикама и са најнижом понуђеном ценом.

Уколико на територији града Пожаревац нема адекватне непокретности-стана, предмет разматрања биће пристигле понуде за непокретности-станове који се налазе на територији јединице локалне самоуправе која се граничи са градом Пожаревац, у складу са претходним ставом, а за сваку граничну јединицу локалне самоуправе посебно.

V.Обавезан садржај понуде и исправе које је потребно доставити уз понуду 

Понуда мора да буде уредно попуњена, потписана, поднета од стране овлашћеног лица и благовремена, а у супротном неће бити разматрана.

Уредна и потпуна понуда мора да садржи све тражене податке и исправе и то:

 1. Правилно попуњен и потписан Образац понуде (Образац 1: Образац понуде),
 2. Документацију наведену у Прилогу Обрасца понуде – А. Пратећа документа, и то: 

  2.1 За подносиоца понуде – физичко лице (уколико је власник непокретности физичко лице):

 • Копија важеће личне карте, односно очитана лична карта власника стана-непокретности; у случају сувласништва потребно је доставити фотокопију важеће личне карте, односно очитане личне карте за све сувласнике,
 • Копија важеће личне карте законског заступника/пуномоћника власника/сувласника стана-непокретности
 • Оверено пуномоћје власника/сувласника стана-непокретности којим овлашћује пуномоћника да поднесе понуду и да га заступа у поступку по овом јавном позиву .2.2 За подносиоца понуде – правно лице (уколико је власник непокретности правно лице):
 • Копија извода из регистра привредних субјеката издата након објављивања Јавног позива;
 • Оверено пуномоћје/овлашћење за заступање у овом поступку;2.3 За стан-непокретност која је предмет понуде:
 • Препис листа непокретности за непокретност која је предмет понуде, издат након  објављивања овог јавног позива.

У случају да понуде уђе у ужи избор, Комисија за куповину станова има право да од подносиоца понуде тражи да допуни своју понуду осталом потребном документацијом као што су:

 • Извод из матичне књиге рођених за власника/сувласника;
 • Изјава
 • Оверена сагласност брачног или ванбрачног друга власника/сувласника стана-непокретности уколико је стан-непокретност стечен у браку/ванбрачној заједници;
 • Потврда или други документ јавно комуналних предузећа о измиреним трошковима за предметну непокретност-стан (електрична енергија, комуналије, вода и друго);
 • Потврда надлежног пореског органа о измиреним пореским обавезама за предметни стан-непокретност;

и друге доказе потребне за спровођење поступка.

Заинтересована лица могу преузети модел Обрасца 1: Образац понуде на  интернет страници   Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (www.kirs.gov.rs ),  Јединице за управљање пројектима у јавном сектору’’ д.о.о. Београд (www.piu.rs) и града Пожаревац (pozarevac.rs).

VI. Адреса, рок и начин за подношење понуда

Понуда за учествовање у поступку куповине станова доставља се на следећу адресу:

,,Јединица за управљање пројектима у јавном сектору’’ д.о.о. Београд

Вељка Дугошевића 54

пети спрат – писарница

11000 Београд, Србија

и то најкасније до  30. августа 2019.године.

Отварање приспелих понуда  вршиће се комисијски  на сваких 15 дана од дана објављивања овог јавног позива. Понуде се могу подносити све време у току трајања поступка, све до истека рока  (30.08.2019.године).

Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком:

,, НЕ ОТВАРАТИ – Понуда по Јавном позиву бр.RHP-W7-PA/PC4-2019’’.

На полеђини коверте видљиво назначити име и презиме подносиоца понуде, односно назив правног лица подносиоца понуде.

Понуда се доставља препорученом пошиљком или се лично предаје на писарници ,,Јединица за управљање пројектима у јавном сектору’’ д.о.о. Београд, на горе неведеној адреси.

Понуда која се доставља препорученом пошиљком, сматраће се да је благовремено поднета, ако је предата пошти пре истека рока за подношење понуда одређеног овим јавним позивом, односно до  30. августа 2019. године.      

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано и ако нису приложене све исправе како је предвиђено овим јавним позивом.

Неблаговремене понуде се неће разматрати.

,,Јединица за управљање пројектима у јавном сектору’’ д.о.о. Београд задржава право да обустави поступак по овом јавном позиву.

VII. Спровођење поступка

Поступак прикупљања писмених понуда за прибављање станова-непокретности у јавну својину Републике Србије спроводи Комисија.

Отварање приспелих понуда  вршиће се комисијски  на сваких 15 дана од дана објављивања овог јавног позива. За сваки петнаестодневни пресек вршиће се стручна оцена понуда пристиглих у оквиру тог пресека.

Сви учесници у поступку прикупљања понуда ће бити обавештени о статусу њихових понуда. Учесници у поступку које Комисија обавести да њихова понуда не испуњава услове овог јавног позива, могу у току трајања истог поднети нову понуду уколико сматрају да су у међувремену испунили услове.

Изабрани понуђач је дужан да, у  року  од 15 дана од дана пријема Обавештења о стицању услова за потписивање Уговора о купопродаји непокретности, закључи Уговор о купопродаји непокретности. Уговор о купопродаји непокретности са изабраним понуђачем, као продавцем стана-непокретности закључују у име Републике Србије, у својству купца Републичка дирекција за имовину Републике Србије, ,,Јединица за управљање пројектима у јавном сектору’’ д.о.о. Београд и Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије.

Изабрани понуђач је дужан да на дан овере Уговора о купопродаји непокретности пред надлежним јавним бележником, достави препис листа непокретности за предметну непокретност не старији од 3 дана.

У року од 20 календарских дана од дана овере Уговора о купопродаји непокретности пред надлежним јавним бележником, “Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд је дужна да исплати купопродајну цену продавцу стана-непокретности.

Купопродајна цена исплаћује се у РСД.

Продавац сноси све трошкове овере уговора о купопродаји непокретности, пореза на пренос апсолутних права, као и трошкове такси и накнада пред надлежним државним органима.

VIII. Додатна обавештења и информације 

Додатна обавештења и информације о овом јавном позиву могу се добити од ,,Јединице за управљање пројектима у јавном сектору’’ д.о.о. Београд, најкасније до истека рока за подношење понуда, у складу са доле наведеним контакт детаљима:

Милош  Манасијевић  и Јелена Вујовић

milos.manasijevic@piu.rs,  jelena.vujovic@piu.rs

065/2009250, 065/2009056

Општина Велико Градиште потписница програма Swiss PRO

Представници и представнице 96 локалних самоуправа, међу којима и општине Велико Градиште, потписали су јуче Меморандум о разумевању у области доброг управљања са програмом Swiss PRO који подржавају владе Швајцарске и Републике Србије.

Овим програмом поставиће се основе за изградњу капацитета и ресурса и почетак дугорочног процеса утемељивања принципа доброг управљања у рад и функционисање локалних администрација, а као резултат имаће побољшан квалитет пружања услуга за грађане.

Обавештење: Радови на путу Тополовник-Кисиљево

Обавештавамо учеснике у саобраћају да ће се на деоници регионалног пута Тополовник-Кисиљево (општина Велико Градиште, изводити радови на изградњи пута у петак и суботу, 31. маја и 01. јуна, у термину од 09,00 до 17,00 сати.

Молимо возаче да, у наведеном периоду, не саобраћају овим делом пута већ да користе алтернативне правце преко Бискупља или Затоња.

Градиштанци на међународном пољопривредном сајму у Новом Саду

Пољопривредници из општине Велико Градиште посетили су и ове године међународни пољопривредни сајам у Новом Саду, уз подршку локалне самоуправе.

Стотињак путника имало је, на највећем догађају централне и југоисточне Европе у аграру, прилике да се упозна са најновијим техничким и технолошким достигнућима, најсавременијом пољопривредном механизацијом, али и производима и услугама из ове области са свих континената, које је представило 1.518 фирми, институција и организација..

Пољопривредне произвођаче ове општине у највећој мери су интесовали сточарство и механизација за ратарску производњу, а неки су долазак на сајам искористили како би обновили производни фонд па су, овом приликом, резервисали делове за механизацију, мужу крава, садни и приплодни материјал.

Општина је, као и ранијих година, обезбедила превоз и улазнице за сајам, а да се оваква улагања вишеструко исплате показује и задовољство пољопривредника, богатијих за нова искуства и сазнања из ове области.

image_pdfimage_print