Oглас за Јавну седницу Комисије за јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

 

оглашава

 ЈАВНУ СЕДНИЦУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА, АУТОПУТ Е-75 БЕОГРАД – НИШ (ПЕТЉА „ПОЖАРЕВАЦ”) – ПОЖАРЕВАЦ (ОБИЛАЗНИЦА) – ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ГОЛУБАЦ

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА, АУТОПУТ Е-75 БЕОГРАД – НИШ (ПЕТЉА „ПОЖАРЕВАЦ”) – ПОЖАРЕВАЦ (ОБИЛАЗНИЦА) – ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ГОЛУБАЦ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац на животну средину, одржан је од 20. ЈУЛА ДО 18. АВГУСТА 2020. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, у градовима Смедерево и Пожаревац и општинама Велико Градиште и Голубац, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац биће одржана у понедељак 21. септембра 2020. године у малој сали Центра за културу Пожаревац, Јована Шербановића 1, и то:

– у 10,00 часова за подносиоце примедаба са територије градова Смедерево и Пожаревац,

– у 12,00 часова за подносиоце примедаба са територије општина Велико Градиште и Голубац.

Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и исте усмено образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Услед епидемиолошке ситуације у Републици Србији, моле се сва заинтересована физичка и правна лица која желе да учествују на јавној седници Комисије за јавни увид, да сведу број представника на минимум, уз обавезно поштовање прописаних мера заштите.

Обавештење о контроли радног времена угоститељских објеката

Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико Градиште обавештава све привредне субјекте који се баве угоститељском делатношћу да ће у наредном периду вршити појачану контролу поштовања прописаног радног времена угоститељских објеката у складу са новим мерама Владе РС и Штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште.

 

Запрашивање комараца 04. и 07. септембра

Запрашивање комараца на територији Великог Градишта из авиона биће организовано сутра, у петак, 04. септембра, у поподневним часовима, а запрашивање одраслих јединки са земље, из возила, у понедељак, 07. септембра, у вечерњим часовима.

Моле се пчелари да заштите своје пчеле.

Апел за поштовање мера превенције

Поштовани суграђани,

У циљу спречавања ширења заразе изазване вирусом COVID–19, молимо вас да се придржавате општих и посебних мера заштите, како би смо осигурали безбедност и сачували своје здравље и здравље својих најближих.

Стим у вези нарочито је важно поштовати физичку дистанцу, користити личну заштитну опрему – маске, поштовати прописано радно време угоститељских објеката (21,00 час у затвореном, односно до 1,00 час у отвореном делу објекта), радно време продавница и малопродајних трговинских објеката (до 23,00 часа), дозвољени број особа на јавним окупљањима у отвореном и затвореном простору (30).

Свако масовно окупљање без поштовања превентивних мера, неодговорно понашање и неношење маски у затвореним просторима представља, поред угрожавања сопственог здравља, здравља других људи и непоштовања закона, својеврсно непоштовање здравствених радника који су понели највећи терет борбе против коронавируса.

Једино уз висок ниво дисциплине и одговорности можемо победити вирус, а свако непоштовање мера нас удаљава од овог коначног циља.
Будимо и даље одговорни и поштујмо прописане мере.

Хвала,

Председник општине Велико Градиште
Драган Милић

Влада и Кризни штаб донели нове мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

Новом уредбом Владе о мерама спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, између осталог, наводи се да су, за време боравка на јавним местима у затвореном простору, грађани дужни да обавезно носе заштитне маске и одржавају међусобно растојање од најмање један и по метар између два лица која не бораве у истом домаћинству, односно на свака 4 m2 може бити присутно једно лице.

Такође, ношење заштитних маски је обавезно на јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање између два лица од најмање један и по метар (испред продавница, апотека, на аутобуским и другим стајалиштима и сл.).

Радно време угоститељских објеката ограничава се тако да објекти који немају башту и ноћни клубови неће радити од 21.00 час до 06.00 часова наредног дана, док објекти који имају башту неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21.00 час, а у отвореном делу објекта (башти) од 01.00 часа до 06.00 часова наредног дана.

Радно време продавница, трговинских центара и других малопродајних трговинских објеката ограничава се тако да ти објекти неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана.

Истовремено, Кризни штаб је донео одлуку којом је дозвољени број особа на јавним окупљањима у отвореном и затвореном простору повећан са 10 на 30 особа.

 

Обавештење о јавној презентацији урбанистичких пројеката – к.п. бр. 778, 777, 422, 423 и 338 К.О. Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове
Датум: 01.09.2020. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

 

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:

  • вишепородичнoг стамбеног објекта на к.п.бр. 778 К.О. Велико Градиште, инвеститора Миловановић Горана из Великог Градишта и стамбеног објекта на к.п.бр. 777 К.О. Велико Градиште, инвеститора Жикић Предрага из Чешљеве Баре, број предмета 353-339/2020-06;
  • стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 422 и 423 К.О. Велико Градиште и паркинга на к.п.бр. 338 К.О. Велико Градиште, инвеститора „СТИЛ СТАН 012“ доо Велико Градиште, број предмета 353-335/2020-06;

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 08.09.2019. године до 15.09.2020.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 15.09.2020.године до 15,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020).

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА:

Стефан Стевић, спец струк. инж. арх

Општина Велико Градиште позива предузетнике да се прикључе акцији за подршку породицама са више деце “Цена минус за 3+“

Општина Велико Градиште је, у циљу остварења циљева демографске политике и повећања наталитета, последњих година увела низ мера са олакшицама за вишечлане породице са територији општине.

Једна од мера је и чланство у Удружењу “Покрет за децу Три плус“ из Чачка које породицама са три и више деце додељује поносне картице за попусте “Цена минус за 3+’‘ како би им омогућили да остваре попусте од 10% и више приликом плаћања у малопродајним објектима компанија, малих предузећа и предузетника као и приликом плаћања услуга јавних предузећа и установа које су у надлежности локалних самоуправа и Републике, а који учествују у овом пројекту.

Општина позива правне и привредне субјекте са своје територије да учествују у овом пројекту и дају допринос да се што више породица одлучи на троје и више деце тако што ће омогућити попуст на производе, односно услуге које нуде.

У ту сврху, Удружење “Покрет за децу Три плус“ ће корисницима картица поделити промотивне каталоге са подацима о партнерима код којих могу остварити попусте.

Уколико су заинтересовани за овај вид сарадње, предузетници треба да се јаве најкасније до четвртка, 03.09.2020. године, како би са Удружењем закључили уговор о сарадњи и на тај начин породицама што пре обезбедили коришћење поносних картица.

Ближе информације могу се добити на телефоне 069/801 77 00, Сања Стојадиновић, и 069/801 77 07, Снежана Милорадовић.

Општина Велико Градиште приступила чланству Удружењу “Покрет за децу Три плус“

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, потписао је са представником Удружења “Покрет за децу Три плус“ из Чачка, Владицом Гавриловићем, уговор о чланству општине у овом удружењу, чијом ће реализацијом породице са троје и више деце, од којих је бар једно малолетно, остварити попуст куповином преко поносне картице за попусте “Цена минус за 3+“.

Овим картицама локална самоуправа настоји да помогне и растерети кућне буџете породица са троје и више деце уштедама приликом куповине у правним и привредним субјектима са територије читаве Србије, a самим тим и општине Велико Градиште, који су, овом приликом позвани да се укључе у акцију.

Да ове уштеде нису мале, говоре искуства корисника широм земље, а најмањи попуст који се остварује картицом је 10%, у зависности од одлуке партнера-даваоца попуста, што није занемарљив износ за вишечлане породице.

На првој редовној седници Скупштине изабрано руководство општине Велико Градиште

На првој седници новог сазива Скупштине општине Велико Градиште одборници су данас бирали извршне органе ове локалне самоуправе.

Већином гласова, за челног човека општине изабран је Драган Милић, одборник са листе “Александар Вучић – За нашу децу“ и досадашњи председник, коме су одборници по шести пут указали поверење. Са исте листе изабран је и његов заменик, Слађан Марковић, у трећем мандату заредом.

Захваливши свима који су гласали за њега, председник се обратио и представницима опозиције са позивом да се придруже раду локалне самоуправе у свему што је на корист и добробит грађана као и да изнесу критике за оно што сматрају да није у реду након чега су уследиле честитке и похвале за досадашњи рад и успех.

Драган Милић је на чело општине дошао први пут 1992. године као председник Скупштине општине. За председника општине наредни пут изабран је на директним изборима 2004. године са четворогодишњим мандатом. Од 2010. године поново обавља ову функцију, а још два мандата добија и на локалним изборима 2012. и 2016. године.

На предлог председника општине, изабрани су данас и чланови Општинског већа: Зоран Алексић, Зоран Николић и Милан Ђуричић из Великог Градишта, Дејан Ивановић из Курјача и Јелена Костић из Поповца.

Одржана конститутивна седница Скупштине општине Велико Градиште

Конститутивна седница Скупштине општине Велико Градиште одржана је данас, а локалним парламентом од сада ће председавати Владимир Штрбац. За његовог заменика изабран је Саша Живковић док је за секретара Скупштине постављена Тамара Марић.

Верификовани су мандати 35 одборника са седам листа. Већину у локалном парламенту чиниће 21 одборник са листе „Александар Вучић – За нашу децу“, пет одборника дала је листа Ивица Дачић – ,,Социјалистичка партија Србије (СПС)“, три су са листе Глас народа, по два одборника у новом сазиву Скупштине имаће Др Јовица Костић  – „За наше Градиште“ – Српски покрет обнове и Група грађана „Сачувајмо огњиште“ – Дејан Селић док је по једно одборнички мандат припао листама Зелена Странка – Zelená Strana – Златибор Митић и Драган Марковић Палма – Јединствена Србија (ЈС).

У новом сазиву формиране су одборничке групе „Александар Вучић – За нашу децу“ и Ивица Дачић – ,,Социјалистичка партија Србије (СПС)“.

На данашњој седници изабрани су и чланови Административног одбора у саставу Солфина Јовановић, Зорица Младеновић и Маја Пајић.

Извршни органи општине након протеклих локалних избора бираће се на наредној седници која ће бити заказана за уторак, 25. август.

Седница је одржана у свечаној сали општинског здања, уз поштовање мера безбедности поводом пандемије корона вируса.

 

image_pdfimage_print