Јавни позив за увид у посебан бирачки списак националних мањина

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ОБЈАВЉУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УВИД У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Јавни позив за увид у посебан бирачки списак националних мањина обавештава Припаднике националних мањина да се на непосредним изборима, који ће бити одржани 04.11.2018.год. бирају национални савети албанске, ашкалијске, бошњачке, бугарске, буњевачке, влашке, грчке, египћанске, мађарске, немачке, пољске, ромске, румунске, русинске, словачке, словеначке, украјинске и чешке националне мањине. Четри мањинске заједнице чланове за националне савете бирају путем електронске скупштине (македонска, хрватска, црногорска и руска).

Општинска управа општине Велико Градиште изложила је део посебног бирачког списка који се односи на подручје општине Велико Градиште на увид у згради општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр.1, канцеларија бр. 3.

Увид се може извршити непосредно, или електронским путем на званичној интернет страници министарства државне управе и локалне самоуправе http://www.mduls.gov.rs/, уношењем јединственог матичног броја грађана (јмбг), од проглашења изборне листе, право на увид у бирачки списак има и овлашћени представник подносилаца потврђене изборне листе

Увид у посебан бирачки списак, припадници националних мањина могу да изврше сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова до закључења посебног бирачког списка дана 19.10.2018. године у поноћ.

Након извршеног увида припадници националних мањина могу поднети захтев за упис или брисање из посебног бирачког списка или измену, исправку или допуну података у посебном бирачком списку. Право упис у посебан бирачки списка има сваки припадник националне мањине који је уписан у јединствени бирачки списак. Захтев за упис у посебан бирачки списак припадник националне мањине лично подноси органу управе јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, у писаној форми, на посебном обрасцу.

Након закључења посебног бирачког списка, па до 72 часа пре дана одржавања избора, односно до 31.10.2018. године у поноћ, упис бирача који нису уписани у посебан бирачки списак и промене у посебном бирачком списку врши надлежно министарство.

Ближа обавештења могу се добити позивом на бр. тел. 662-489.

Број: 013-2/2018-01-3
У Великом Градишту
Дана: 17.08.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Сузана Ђорђевић, дипл.правник

Извештај о квалитету воде Сребрног језера

Према Извештају о квалитету воде Сребрног језера Завода за јавно здравље Пожаревац, од 02.08.2018. године, на основу резултата анализе, вода са Сребрног језера са Градиштанске, Затоњске и Пожаревачке плаже, узоркована 17.07.2018. године, исправна je физичко-хемијски (осим промењеног мириса на све три плаже) и микробиолошки и препоручује се за купање и рекреацију, уз туширање након купања.

 

“Рамско трајање“ обогатило песничку манифестацију

У суботу 4. августа у Раму, у оквиру песничке манифестацие “Рамских сутона“, одржана је и прва манифестација етно кулинарства под називом „Рамско трајање“.

На штандовима које су домаћице 5 удружења жена уредиле у старинском духу, изложена су стара Српска јела која су брижљиво припремана.

Жири је пробао и оцењивао храну, а награде су додељене у неколико категорија. Најбољу слану питу припремиле су жене из Пругова, најслађи колач умесиле су домаћице удружења Свети Трифун из Сараорца, најбоље етно јело скувале су жене из удружења Тополовчанке, најлепшу погачу испекле су чланице удружења из Кленовника, а најлепши штанд уредиле су Златне руке из Ђуракова.

У оквиру манифестације изложени су ликовни радови мештанки села Рама, као и део налаза са тврђаве, ископаних у оквиру археолошких радова.

По завршетку манифестације за удружења и песнике који су од 20 часова, у простору караван-сараја наступали на песничкој смотри “Рамски сутони“ организована је пловидба Дунавом.

Текст и фото: ТОВГ

 

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на доделу средстава помоћи породицама избеглица за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински и други материјал за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом

На основу Правилника о условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада за избор корисника, донетог од стране Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом на седници која је одржана, дана 06. августа 2018. године, расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА  НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА  СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ/БОРАВИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И  ДОДАТНЕ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АДАПТАЦИЈУ ИЛИ ПОПРАВКУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

            Право на ПОМОЋ могу да остваре породице избеглица која живе на територији општине Велико Градиште, кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу. 

Подносилац пријаве на Јавни позив и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

   1.  избеглички статус, и то:

            – да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије, или

            – да им је престао статус избеглице, стекли су држављанство Републике Србије

            (НАПОМЕНА: наведени услов односи се обавезно на Подносиоца пријаве, а начланове његовог породичног домаћинства уколико су у статусу избеглице или субили у статусу избеглице);

2.      да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији општине Велико Градиште;

      3.      да су подносилац пријаве и чланови продичног домаћинства смештени у колективномцентру/неадекватном приватном смештају;

4. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

5. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;

6. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

7. да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

8. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;

9. да нису на коначној листи реда првенства по неким од јавних позива Регионалног стамбеног програма, за трајно решавање стамбене потребе – Стамбени програм у Републици Србији;

10. да сеоска кућа за коју подносилац Пријаве подноси Пријаву на Јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа и земљиште накојој се иста налази уписане у катастар непокретности на име продавца и без терета;

11. да је сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив уписанау катастру непокретности као:

            – непокретност која је преузета из земљишних књига или

            – непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

            -непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је изадата употребна дозвола или

            – непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

            -да је предметна сеоска кућа у поступку легализације, односно озакоњења који јошније завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња.

            Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 10) овог члана морабити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

12. да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства неведени у Пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

Помоћ је бесповратна и  одобрава се за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ за грађевински и други материјал,за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом у износу који не може бити већи од РСД 1.400.000,00 динара (једанмилиончетиристотинехиљададинара) по породичном домаћинству корисника и то:

·         РСД 1.200.000,00 (једанмилиондвестахиљададинара) за помоћ при куповини сеоске куће са окућницом  и

·         РСД 200.000,00 (двестахиљададинара) са обрачунатим ПДВ-ом за  додатну помоћ намењену за грађевински и други материјал и/или опрему за поправку, адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом.

Изабрани корисник Помоћи за побољшање услова становања може да  учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће са окућницом у  износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом.

Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија, на основу поднете Пријаве.

     Подносилац пријаве за себе и чланове породичног домаћинства доставља следеће доказе: 

1.             избеглички статус, ито:

        да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије, или

   да им је престао статус избеглице, стекли су држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов односи се обавезно на Подносиоца пријаве, а на чланове његовог породичног домаћинства уколико су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

2.             да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији општине Велико Градиште

3.              да су Подносилац пријаве и чланови пoродичног домаћинства смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају.

4.             да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

5.             да немогу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;

6.             да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбенепотребе;

7.     да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције уРепублици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

8.          да немају приходе којима би могли да реше своје стамбе непотребе;

9.      да нису на коначној листи реда првенства по неким од јавних позива Регионалног стамбеног програма, за трајно решавање стамбене потребе – Стамбени програм у Републици Србији;

10.   да сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа и земљиште на којој се иста налази уписане у катастар непокретности на име продавца и без терета, осим уколико је реч о забележби обавезе плаћања накнаде за пренамену земљишта, уколико постоји право стварних службености на непокретности која је предмет купопродаје и другe забележбe правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;

11.         да је сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив уписана у катастру непокретности као:

      непокретност која је преузета из земљишних књига или

      непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

      непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења заградњу за коју је изадата употребна дозвола или

      непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

  да је предметна сеоска кућа у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња. Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 11) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту:Одлука).

12.       да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

Докази из става 1.овог члана подносе се у фотокопији (фотокопије докумената није потребно оверавати), с тим да Комисија може од подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. Овог члана, Комисија за избор корисника може од подносиоца пријаве тражити и друге доказе потребне за поступање по Пријави на Јавни позив.

Комисија доноси ОДЛУКУ о додељивању Помоћи, на основу реда првенства, који се утврђује се на основу броја бодова које подносилац Пријаве на Јавни позив оствари, према следећим мерилима: 

1.      Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.

2.   Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.

3.      Број малолетне деце у породичном домаћинству:

3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;

3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;

4.      Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;

4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

5.      Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: попородичном домаћинству – 20 бодова.

6.      Стамбена ситуација подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства:

6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;

6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;

7.      Материјални положај породичног домаћинства:

       породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 10 бодова (по породичном домаћинству);

        породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 20 бодова (по породичном домаћинству).

     Приликом бодовања Пријава по тачки 7) овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.

8.      Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

  по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

      ако постоји делимична радна способност – 10 бодова

      ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.

  по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

      за телесно оштећење 100% – 20 бодова;

      за телесно оштећење 90% – 15 бодова;

      за телесно оштећење 80% – 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности ителесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства.

9.   Болести од већег социо–медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова (по члану породичног домаћинства).

Ово мерило се примењује по члану домаћинства ако Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач. 1) и 2) овог члана.

Уколико се Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за Подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социо-медицинског значаја.

10.  Регистровано сеоско газдинство – 20 бодова.

Бодови по основу овог мерила додељују се уколико Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице Општинске управепутем захтева. Захтев се добија код повереника за избеглице.

Захтеви са потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу: општина Велико Градиште, Житни трг бр.1, 12220 Велико Градиште, са назнаком „Пријава за помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу.

РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА  ЗА  ОСТВАРИВАЊЕ

 ПОМОЋИ  ЈЕ 

ОД 07. aвгуста 2018. ДО 10. септембра 2018. године

К   о   м   и   с   и   ј   а

Свечано прослављен Дан општине Велико Градиште

Овогодишња свечаност поводом прославе Дана општине Велико Градиште одржана је 01. августа на броду “Ана“ који је пловио од Великог Градишта до Рамске тврђаве. Овом приликом представљен је рад локалне самоуправе у протеклом периоду, а најуспешнијима додељене општинске награде.

Поред одборника и чланова Општинског већа, представника Општинске управе, представника јавних предузећа и установа, председника месних заједница, бивших председника општине и Скупштине општине пријему су присуствовали и представници Браничевског управног округа, гости из суседне Румуније као и добитници општинских признања.

Кратким говором о постигнутим резултатима између два празника, гостима се обратио председник општине, Драган Милић. “Циљ нам је кроз усвајање буџета да нам нормално функционишу све јавне установе и предузећа и да реализујемо део програма који смо обећали грађанима, као и да наставимо веома успешну сарадњу са Владом Републике Србије. Те циљеве смо постигли тако да смо у неким сегментима реализовали и неколико пута више пројеката од оног што је планирано.“, рекао је председник, нагласивши да је веома задовољан радом јавних предузећа и установа и Центром за социјални рад.

Он се нарочито захвалио Влади Републике Србије и министарставима који су ове године за све наведене активности помогли општину у вредности од око 300 милиона динара.

“Поред ових улагања имамо и капитална улагања у Рамску тврђаву која се комплетно рестаурира и где ради турска агенција “TIKA“ и ја користим прилику да им захвалим, као и турској држави и народу на овој помоћи која износи преко милион евра. Такође бих истакао и гасификасију наше општине која се приводи крају и где очекујем да гас добијемо већ ове зиме. Вредност ове инвестиције за нашу општину је преко 10 милиона евра.  Што се тиче привреде учињени су неки кораци за оживљавање неких предузећа, а ја ћу да поменем  Млин који се комплетно сређује и требало би врло брзо да се стави у погон  у који треба запослити тридесетак људи, воћњак у Острову који се сади на 200 ha који има сталну потребу за око 100 радника, а очекујемо да крену радови на изградњи електране на биљну масу у Пожежену. “, речено  је овом приликом.

Председник је истакао и успех ученика који су освајали прва места на републичким такмичења, као и изузетан резултат у спорту где су одбојкаши основне школе прваци Србије, пионирска екипа ВГСК првак Србије, а одбојкаши Средње школе који су представљали Србију на светском првенству у Чешкој освојили треће место на свету, за шта су пригодно и награђивани.

“И ово време које је изузетно тешко, како економски тако и политички, где нас очекују реформе у свим сферама друштва, мислим да можемо да упутимо позив свима нама да уважавајући све оно о чему сам говорио покушамо да позитивно размишљамо и да се потрудимо да својој општини дамо максимум јер немамо другу алтернативу, немамо резервно пребивалиште и треба да нам је циљ да наш град и наша села буду чиста средина, са здравом храном и водом, уређеним местима где ће инвеститори да улажу свој капитал, пре свега у туризам и аграр и где ће гости који једном дођу на Сребрно језеро поново да нам дођу.“, рекао је за крај председник општине, а гости су имали прилике да погледају нови промотивни филм општине о постигнутим резултатима између два празника.

Општинска награда у виду дипломе уручена је појединцима и удружењима као посебан вид јавног признања за постигнуте резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине док су физичка лица награђена и износом од 20.000 динара.

Месној заједници Чешљева Бара и Градиштанцу Атанасију Панићу одељена је награда за област афирмација општине и насељеног места, а Светиславу Радуловићу из Дољашнице, за област хуманитарни рад и пољопривреда. У области пољопривреде награђени су и Зоран Живковић из Бискупља и Жељко Милетић из Печанице.

Међу награђенима је и Никола Кнежевић из Голупца, ученик генерације Средње школе Велико Градиште који се захвалио у име свих добитника.

Одбојкашка екипа Средње школе из Великог Градишта добила је диплому за успех у области спорта и афирмацију општине. Признања  за допринос у области образовања добили су Весна Новковић и Божидар Грујић из Великог Градишта, док је Средњој школи из Великог Градишта припало признање из области хуманитарни рад.  У области привреда и хуманитарни рад награду је примио АПТР„Ивановић превоз“  Новице Ивановића из Великог Градишта.

Ловачко удружење „Голуб“ из Великог Градишта и  Техничка школа са Домом ученика „Никола Тесла“ из Костолца награђени су за афирмацију општине док је признање за спорт припало Дејану Милановићу из Великог Градишта и Мирољубу  Ратковићу.

Као посебан вид јавног признања за остварену изузетну сарадњу, заслуге и допринос у развоју општине Велико Градиште, додељена је плакета шпанском Фудбалском клубу “Селта“ из Вига.

Гости су, током крстарења Дунавом, уживали у незаборавним тренуцима уз врхунско извођење познатих композиција професорке Музичке школе “Стеван Мокрањац“, Марте Благојевић.

ПРОМО ФИЛМ 

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА 

 

Полигон за мале спортове добија нови изглед

Нови асфалт поставља се данас и на полигону за мале спортове у градском парку, а радове је обишао председник општине са сарадницима.

На градском терену играју се мали фудбал, одбојка и кошарка, а до недавно одржавали су се и турнири у бич волеју.

Поред асфалтне подлоге, овом приликом биће уређене и трибине.

Оглас о јавном надметању за отуђење (продају) непокретности у јавној својини општине Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 464- 89/2018-06
Датум: 25.07.2018 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,81/019,64/10-Одлука УС РС, 24/11, 42/14-Одлука УС РС, 50/13-ОДлука УС РС, 98/13-Одлука УС РС, 132/14 и 145/14) ,Уредбе о условима  прибављања и отуђења  непокретности непосредном  погодбом и давања у закуп  ствари  у јавној  својини,односно прибављања  и уступања искоришћавања  других  имовинских права,као  и поступцима  јавног  надметања и прикупљања  писмених  понуда , Закона о промету непокретности („Сл. гланик РС“, бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015),Одлуке  о јавној  својини  општине  Велико  Градиште/“Службени гласник  општине  Велико  Градиште“,број 14/2017) члана 19. а у складу са чланом 11. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 33/2016), а у складу са  Решењем бр.464- 90  /2018-01-2  и   од   03.04.2018  године ,Председника општине Велико Градиште,

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

 

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

ЗА ОТУЂЕЊЕ (ПРОДАЈУ) НЕПОКРЕТНОСТИ

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

I. 

Општина Велико Градиште,  у циљу отуђења (продаје),оглашава заинтересованим физичким и правним  лицима, непокретности  у јавној својини, обима  ½ власништва општине Велико Градиште  К.О. Велико Градиште , следећу парцелу :

1.- Катастарска. парца. број. 791 К.О Велико  Градиште,земљиште  под  зградом – објектом  број 1 , укупне површине од 10.96 ари, уписана у Лист непокретности бр. 5471 К.О. Велико Градиште,са  обимом  удела ½ власништва.

Сходно Закону о промету  непокретности („Сл.Гласник РС“, бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015),право  прече  куповине  има  сувласник  кат.парцеле број 791 К.О Велико  Градиште,као и објакта  број 1 који се  налази  на истој.

II. 

Трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући купац.

Купац преузима  непокретност из  члана  1 овог Огласа у виђеном стању без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта као и обавезе да изврши омеђавање или чишћење терена.

III.

Почетна цена за предмет надметања  износи 45.000 евра  у динарској  вредности  на  дан  уплате.   У укупну цену  непокретности  биће  уручунати  и трошкови  објављивања  Огласа  у  износу  од 63.963.00  динара.

Лицитациони корак износи   100 евра.

IV.

Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати унапред, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 33/2016) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

V.

Јавно надметање одржаће се ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника, дана 24.08.2018 године са почетком у 12:00 часова у канцеларији бр 4.Општинске Управе Општине  Велико  Градиште општине Велико Градиште.

Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступи само један понуђач и прихвати почетну цену за предмет надметања као купопродајну цену с тим да уколико не прихвати купопродајну цену губи право на враћање депозита.

У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном  месту  учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

VI.

 Право учешћа на надметању имају   физичка лица и правна лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и испуњававају услове прописане овим огласом.

Благовременом се сматра пријава пристигла у Писарницу Општинске управе Општине Велико Градиште до дана 24.08.2018 године до 10:00 часова, без обзира на начин достављања.

VII.

Пријава за учешће у поступку јавног надматања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се Оглас односи као и катастарски  број  парцеле наведене у Огласу за  коју  се понуда  подноси, и ко је подносилац пријаве.

Пријава мора да садржи:

  1. За физичко лице – име и презиме, адреса, број личне карте, матични број, број телефона, потписана а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и извод из регистра надлежног органа потврда о пореском идентификационом броју а потпис на пријави мора бити оверен печатом.
  2. За правно лице – назив, седиште и број телефона и потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју;

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са фактичким стањем парцеле на терену и да нема примедбе на предмет надметања.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски(јавни  бележник) оверено.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано ако нису приложене све исправе како је то предвиђено овим огласом, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим огласом, или ако подаци дати супротно објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

VIII.

По завршеном надметању, рок за закључивае Уговора и начин плаћања накнаде као и последице пропуштања биће уређене актом о додели земљишта.

IX.

Кауција-депозит плаћа се на жиро-рачун број: 840-0961804-78, Општинске управе Општине Велико Градиште.

Девизни износ плаћа се у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан плаћања.

X.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит ће бити урачунат у укупну цену а у случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде, депозит му неће бити враћен.

XI.

У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком 4. овог Огласа или не плати понуђену купопродајну цену, отуђено грађевинско земљиште биће му изузето сагласно члановима 38. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 33/2016) а уложена средства враћена тек по отуђењу предметног земљишта другом заинтересованом понуђачу и његовом плаћању општини уз одбитак трошкова депозита и других трошкова које је општина ко власник имала за оглашавање и припрему огласа.

XII.

Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити позивом на телефон: 012/660-444 или лично у просторијама имовинско-правне службе Општине Велико Градиште, соба бр.8, приземље.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Сузана Ђорђевић, дипл.правник

Министарство заштите животне средине и локалне самоуправе заједно до решења проблема депонија

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, присуствовао је јуче састанку у Министарству заштите животне средине заједно са представницима локалних самоуправа Браничевског округа.

Састанак је организовао министар заштите животне средине, Горан Триван, поводом договора о изградњи рециклажног центра и регионалне депоније те уређења старих сметлишта.

 

 

 

Завршен кружни ток на улазу у Велико Градиште

На улазу у Велико Градиште, код скретања за Сребрно језеро, завршена је изградња кружног тока са пратећом расветом.

Овај део путне инфраструктуре олакшаће посетиоцима пут до Сребрног језера и Рама, а радове у вредности 18 милиона динара заједнички су извели Путеви Србије и општина Велико Градиште.

Средиште кружног тока краси стена, уметничко дело вајара Бате Ђокића, богато средњовековном симболиком – мачем и штитом на којем су потковица, крст, секира и стрела и обележено годином 1381. када се Велико Градиште први пут помиње у једном писаном документу, Повељи кнеза Лазара. Овај путоказ-скулптура већ је наишao на велико интересовање мештана и туриста.

 

image_pdfimage_print