Oглас за Јавну седницу Комисије за јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

 

оглашава

 ЈАВНУ СЕДНИЦУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА, АУТОПУТ Е-75 БЕОГРАД – НИШ (ПЕТЉА „ПОЖАРЕВАЦ”) – ПОЖАРЕВАЦ (ОБИЛАЗНИЦА) – ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ГОЛУБАЦ

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА, АУТОПУТ Е-75 БЕОГРАД – НИШ (ПЕТЉА „ПОЖАРЕВАЦ”) – ПОЖАРЕВАЦ (ОБИЛАЗНИЦА) – ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ГОЛУБАЦ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац на животну средину, одржан је од 20. ЈУЛА ДО 18. АВГУСТА 2020. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, у градовима Смедерево и Пожаревац и општинама Велико Градиште и Голубац, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац биће одржана у понедељак 21. септембра 2020. године у малој сали Центра за културу Пожаревац, Јована Шербановића 1, и то:

– у 10,00 часова за подносиоце примедаба са територије градова Смедерево и Пожаревац,

– у 12,00 часова за подносиоце примедаба са територије општина Велико Градиште и Голубац.

Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и исте усмено образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Услед епидемиолошке ситуације у Републици Србији, моле се сва заинтересована физичка и правна лица која желе да учествују на јавној седници Комисије за јавни увид, да сведу број представника на минимум, уз обавезно поштовање прописаних мера заштите.

Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у Затоњу

На основу Одлукe број 9/2020 од 14.8.2020. године Савета МЗ Затоње, Комисија за закуп МЗ Затоње, објављује

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗАТОЊУ

 1. МЗ Затоње преко Комисије за закуп МЗ Затоње, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, пословни простор у јавној својини, корисника МЗ Затоње, и то:

– пословни простор у укупној површини од 84,92 m² који се састоји од главне просторије површине од 57,75 m², оставе од 26,44 m² и вц-а oд 0,73 m², у објекту укупне површине од 256 m² на к.п. бр. 204 КО Затоње у селу Затоње, а у закуп се даје ради обављања трговинске пословне делатности закупца.

 1. Предметни пословни простор из тачке 1. овог огласа, даје се у закуп на одређено време на период до 5 (пет) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални трошкови и таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 0,5 еуро по m2 на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини једне месечне закупнине, и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

 1. Гарантни износ се уплаћује на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште, модел 97, позив на број 59-110.

Минимални лицитациони корак је: 0,2 еура / m2.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп МЗ Затоње, у службеним просторијама МЗ Затоње или на адресу М. Тита, село Затоње.

 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза, понуђену цену закупнине и означење предмета надметања.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза, понуђену цену закупа и означење предмета надметања.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји понуде.

 1. Пријаве се подносе у периоду од 15.8.2020. године до 25.8.2020. године.

Благовременом сматра се понуда која је пристигла у службеним просторијама МЗ Ђураково Поповац до 25.8.2020. године до 17 часова.

 1. По истеку рока за подношење понуда, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве којом се подносилац проглашава закупцем, ако на јавном надметању понуди износ закупнине најмање у висини почетне цене закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 26.8.2020. године, са почетком у 9 часова у просторијама МЗ Затоње, у селу Затоње, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава.

 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.

 2. Обавештење о резултату спроведеног поступка се истиче на огласној табли месне заједице и општине.

 1. Комисија ће припремити извештај о спроведеном поступку, који ће са записником и другим подацима о спроведеном поступку и предлогом одлуке о избору закупца, доставити ради даљег поступања Савету МЗ.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник МЗ Затоње.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.

 1. Понуђачу са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.

 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.

 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак није успео.

 1. Закупац је у обавези да пре потписивања уговора о закупу положи гаранцију – обезбеђење и то оверену бланко меницу.

 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.

 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.

 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.

 3. Закупнина утврђена уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.

 4. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 062/178-7877 или лично у просторијама МЗ Затоње, особа за контакт Саша Живковић.

 1. Оглас је објављен на огласној табли МЗ Затоње, огласној табли општине Велико Градиште, сајту општине, кабловској телевизији.

Број: 10/2020

Датум 14.8.2020. године

Председник Комисије за закуп

МЗ Затоње

Љубисав Стокић

Јавни конкурс за попуњавање радног места начелника Општинске управе општине Велико Градиште

На основу члана 56. ст. 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 95. ст. 1, члана 100. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017,- др закон и 95/2018), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и и јединицама локалне самоуправе („Службни гласник Републике Србије“ бр. 95/2016) и члана   70. Статута општине  Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ број 2/2019)

Општинско веће општине Велико Градиште, на 99. седници одржаној дана   10.08.2020. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг број 1 Велико Градиште.

II Радно место које се попуњава: Начелник општинске управе општине Велико Градиште, звање службеник на положају I група, 1 (један) извршилац.

III Опис послова радног места: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

IV Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет)

V Трајање рада: Рад на положају траје пет година од дана доношења одлуке о постављењу.

VI Место рада: Велико Градиште, Житни трг број 1.

VII Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о буџетском систему, Закона о општем управном поступку, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе као и других области из делокруга локалне самоуправе, стручна оспособљеност за рад на положају, вештина комуникације. Проверу стручне оспособљености, знања и вештина кандидата утврђиваће у усменом разговору и кроз увид у податке из пријаве, Конкурсна комисија. О времену и месту одржавања усмене провере сваки кандидат ће бити писмено обавештен, као и путем mail адресе или телефонским позивом.
VIII. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „ Ало “.
IX. Садржина пријаве на јавни конкурс: Име и презиме кандидата; датум и место рођења; адреса становања; контакт телефон; краћа биографија; подаци о образовању; о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио; подаци о стручном усавршавању и посебним вештинама потребним за обављање радног места уколико их поседује (руковођење, комуникација и сл.).

X Докази које кандидати прилажу уз пријаву на јавни конкурс: Извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; диплома о стеченој стручној спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом достављају уверење о положеном правосудном испиту уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима); уверење да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; исправе којим доказује да му раније радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе није престао због теже повреде дужности из радног односа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузтено у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основим судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверен посао.
Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге, уверење о држављанству; уверење из евиденције правоснажно осуђиваних лица.
Потребно је да учесник јавног конкурса, уз остале доказе, достави потписану изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави наведене документе о чињеницама о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат сам учинити.
Пример изјаве налази се на званичној интернет страници општине Велико Градиште, као прилог јавног конкурса.

XI Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс подносе се Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса за постављење начелника Општинске управе, преко Општинске управе, на адресу: Општинска управа, Велико Градиште, Житни трг број 1, лично или путем препоручене пошиљке, са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање положаја у I групи – постављење начелника Општинске управе Велико Градиште“.

XII. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Тамара Марић, службеник за нормативно-правне и скупштинске послове у Општинској управи Велико Градиште, телефон: 012/662-124. Обавештења о јавном конкурсу могу се добити сваког радног дана у периоду од 10 -14 часова.

XIII. Напомене: неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији на начин одређен у тачки X. овог јавног конкурса  биће одбачене. Под обавезном документацијом сматра се и изјава о начину прибављања докумената из службене евиденције.

Овај оглас објављује се на званичној интернет страници општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs и на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште, а обавештење о јавном конкурсу објављује се у дневном листу „Ало“

НАПОМЕНА:
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу, који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Број: 111-6/2020-01-4

Председник општине

Драган Милић,с.р.

Одлукa о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велико Градиште

Одлукa о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велико Градиште

Обавештење о раном јавном увиду поводом израде Плана детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро у општини Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Општинска управа
Одељење за урбанизам
и имовинско-правне послове
Број: 353-122/2020-06
Датум: 10.08.2020.године
Телефон: 012/676-106
В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АЕРОДРОМА СРЕБРНО ЈЕЗЕРО У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизами имовинско-правне послове у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20).

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АЕРОДРОМА

СРЕБРНО ЈЕЗЕРО У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Одлука о изради Плана Детаљне Регулације аеродрома Сребрно Језеро у Општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 12/2019. Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана од 10. августа 2020. године до 25. августа 2020. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања раног јавног увида, закључно са 25. августом 2020. године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

Место, време и начин одржавања ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈE, зависи од епидемиолошке ситуације у Републици Србији и јединици локалне самоуправе. Јавност ће благовремено бити обавештена о месту, времену и начину одржавања јавне презентацијe.

текстуални део

графички део

Jавни позив за незапослене Ромкиње из општине Велико Градиште, старости од 15 до 45 година, које имају завршену основну школу, потпуну или непотпуну средњу школу и заинтересоване су за учествовање у програму подршке запошљавању обучавањем кроз сертификване обуке

Jавни позив за незапослене Ромкиње из општине Велико Градиште, старости од 15 до 45 година, које имају завршену основну школу, потпуну или непотпуну средњу школу и заинтересоване су за учествовање у програму подршке запошљавању обучавањем кроз сертификване обуке

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Велико Градиште

Република Србија
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Број: 111-5/2020-08
Датум: 27.07.2020. године

 

На основу чл.  102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018) , члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-5208/2020 од 8.07.2020. године, оглашава се

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Општинска управа општине Велико Градиште, ул. Житни трг број 1

II Радна места која се попуњававају:

 1. Послови путне ифраструктуре и комуналног опремања у Одељењу за локални и економски развој, у звању саветник – 1 извршилац

Опис послова: Обавља послове који се односе на организацију и техничко регулисање саобраћаја, безбедност саобраћаја и унапређење режима одвијања саобраћаја; остварује сарадњу са надлежним органима и предузећима на изналажењу саобраћајно – техничких и других решења за несметано одвијање саобраћаја; прати  стање безбедности саобраћаја у општини и предлаже мере за унапређење истог; израђује предлоге пројеката, елабората, базе података, стандарде, мере из области безбедности саобраћаја. Учествује у изради програма безбедности саобраћаја, припрема документацију, програме радова на одржавању путева и улица и врши надзор над тим радовима, даје сагласност за прекопавање улицаради прикључка инсталација (ПТТ, електро и др.), контролише и оверава документацију на радовима хоризонталне и вертикалне сигнализације. Припрема програм саобраћајне сигнализације и спроводи поступак уређења саобраћајне сигнализације на локалу, прати реализацију активности на пословима летњег и зимског одржавања путне инфраструктуре. Врши управне, стручне и аналитичке послове из области комуналних делатности – улице , саобраћајнице, путеви и паркинг простори; административно-технички  послови утврђивања накнаде  за комунално опремање, прикључка на комуналну инфраструктуру, административно технички послови дефинисања потребних радова на одржавању објеката јавне намене у својини општине. Врши формирање и редовно ажурирање базе комуналне инфраструктуре у ГИС-базу, обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и руководиоца одељења .

Услови: стечено високо образовање  из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких или техничко технолошких наука на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У изборном поступку проверавају се познавање Закона о општем управном поступку, Закона о путевима, Закона о комуналним делатностима– усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

 1. Послови праћења комуналних делатности у Одељењу за локални и економски развој, у звању млађи саветник – 1 извршилац

Опис посла: Спроводи одлуку о такси превозу и друге прописе из ове области на територији општине; врши планирање капацитета мрежа линија, послове управљања квалитетом у систему јавног транспорта путника и др. у складу са одлукама које регулишу ову комуналну делатност;

Спроводи управне послове пренамене земљишта, учествује у изради Програма уређивања грађевинског земљишта, врши управне, стручне и аналитичке послове из области комуналне делатности – јавни превоз путника у насељима, гробља и погребне услуге, јавне пијаце, димничарске услуге, зоохигијена, административно техничке послове утврђивања накнаде за комунално опремање и прикључка на инфраструктуру, обавља и друге послове по налогу  начелника Општинске управе и руководиоца одељења.

Услови: стечено високо образовањеиз научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука или техничко технолошких наука на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1  овог правилника,  познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).           

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о општем управном поступку и Закона о комуналним делатностима – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

III Место рада: Велико Градиште, ул. Житни трг број 1

IV Aдреса на коју се подноси пријава:  Општинска управа општине Велико Градиште, ул. Житни трг број 1, са назнаком: „за јавни  конкурс“

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Данијел Живановић телефон: 063557794

VII Рок за подношење пријава:  15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења о расписаном јавном конкурсу у дневном листу «Ало».
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;  извод из матичне књиге рођених;  уверење о држављанству; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;  доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту);  доказ о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство), уверење да кандидат није праноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, потврда да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа, издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу.

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3.).

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX  Трајање радног односа: за наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним  местима обавиће се провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку о чему ће кандидати бити писмено обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

 Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе.

Овај оглас објављује се на web страници www.velikogradiste.rs и  на огласној табли општине Велико Градиште, а обавештење о јавном конкурсу биће објављено у дневном листу „Ало”.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА

Јавни увид у Нацрт и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (Петља „Пожаревац”) – Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА, АУТОПУТ Е-75 БЕОГРАД – НИШ (ПЕТЉА „ПОЖАРЕВАЦ”) – ПОЖАРЕВАЦ (ОБИЛАЗНИЦА) – ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ГОЛУБАЦ

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА, АУТОПУТ Е-75 БЕОГРАД – НИШ (ПЕТЉА „ПОЖАРЕВАЦ”) – ПОЖАРЕВАЦ (ОБИЛАЗНИЦА) – ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ГОЛУБАЦ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 20. ЈУЛА ДО 18. АВГУСТА 2020. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама јединица локалне самоуправе –  градова Смедерево и Пожаревац и општина Велико Градиште и Голубац, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно 18. августа 2020. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Место, време и начин одржавања ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈE, као и ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД зависи од епидемиолошке ситуације у Републици Србији и јединицама локалне самоуправе у обухвату  планског документа. Јавност ће благовремено бити обавештена о месту, времену и начину одржавања јавне презентацијe и јавне седнице комисије за јавни увид.


Општина Велико Градиште

Увид у Нацрт Просторноог плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац можете извршити у канцеларији број 11 у Општинској управи општине Велико Градиште, у времену трајања јавног увида.

План је у дигиталној форми доступан на сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам на следећем линку:

https://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/javni-uvid-u-nacrt-ppppn-ik-dp-ib-reda-autoput-e-75-beograd-nis-petlja-pozarevac-pozarevac

 

Обавештење о јавном увиду поводом израде измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Општинска управа
Одељење за урбанизам
и имовинско-правне послове
Број: 353-102/2019-06
Датум: 20.07.2020.године
Телефон: 012/676-106
В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизами имовинско-правне послове у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

 

Оглашава

ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште у Општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 4/2019.  Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 20. јула 2020. године до 19. августа 2020. године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште. У току јавног увида планирна је јавна презентација која ће се одржати у складу са епидемиолошком ситуацијом са Корона вирусом и мерама прописаних од надлежних служби.

О евентуалном термину јавне презентације можете се информисати на телефон 012/676-106, у Oдељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија број 11 и на сајту општине.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног плана генералне регулације организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, телефон 012/676-106, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања јавног увида, закључно са 19. августом 2020. године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

Текстуални део

Катастарско-топографски план

Извод из ПГР-а планирана намена и регулација

Извод из ПГР-а зоне, целине и спровођење

План намене

План саобраћаја и нивелације

План регулације

Хидротехничка инфраструктура

Електроен. и телеком. инфраструктура

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велико Градиште

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велико Градиште

image_pdfimage_print