Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2017. години

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“, бр.36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа саинвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) ичл.94 и 129 и Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“,бр. 102/15 и 5/17), Националног акционог плана запошљавања за 2017.годину,Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2017.години Министартва за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр.401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017.године, Споразума бр.1730-101-6/2017 од 12.05.2017.године о међусобном уређивању права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017.годину закљученог између Националне службе за запошљавање–Филијала Пожаревац и општине Велико Градиште и Локалног акционог плана за запошљавање општине Велико Градиште   за 2017.годину бр.10-1/2016-01-1 од 26.12.2016.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

И ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струциза коју је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Програм се реализује без заснивања радног односа.

Кроз програм стручне праксе Национална служба финансира незапослена лицаса евиденције  Нациналне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац ,Испостава Велико Градиште , чије пребивалиште је на територији општине Велико Градиште , а  која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита. Финансирање програма стручне праксе траје најдуже 12 месеци.

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита у програм се укључује за преостали периодпотребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита, а најдуже 12 месеци.

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:

 1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном месечном износу од:
 • 1000,00 динара за лица са средњим образовањем
 • 1000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњимобразовањем
 • 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;
 1. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац који припада:

 1. приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),

б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код послодаваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке филијале и не сме прећи 30% укупно планираногброја лица за укључивање у програм),

в) категоријиудружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре;

и испуњава следеће услове:

 • да има регистровану делатност на територији општине Велико Градиште,
 • да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурањеу законским роковима;
 • да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на конкретним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита;
 • да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;
 • да оспособљаванезапослено лицекојисеводинаевиденцијиНационалнеслужбе,Филијале Пожаревац, Испоставе Велико Градиште , задовољаваопште и посебнеусловезаукључивањеу програм, у складу са важећим актима Националне службе и:
  • има до 30 година старости, осим за особе са инвалидитетом, које се могу укључити без обзира на године старости,
  • има средње, више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишње високо образовање,
  • нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за стицање услова за полагање стручног/приправничког испита,
  • није искористило у целости исту или другу меру у циљу оспособљавања за самосталан рад у струци (изузетно, лице које се оспособљавало са средњим степеном образовања и након тога стекло више или високо трогодишње образовање или најмање четворогодишње високо образовање);
 • да оспособљава незапослено лице којеу периоду од шест месеци пре подношења захтева нијебило у радном односу код тог послодавца;
 • да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:

1) има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослени и има најмање 12 месеци радног искуства у струци или

2) најмање је истог нивоа образовања као и незапослени, има најмање 24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослени и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца;

 • даиматехничке,просторнеидругекапацитетезастручно оспособљавање лица,односнодараднипростор,техничкасредстваиопремапофункционалностиодговарају броју лица којасестручнооспособљавају,као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једно незапослено лице, послодавац који има од 6 до 14 запослених има право да у програм стручне праксе укључи највише два незапослена, а послодавац који има 15 и више запослених има право да у програм стручне праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских услова и услова из јавног позивазанезапосленог.

III  ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

 • захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико седелатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) – извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела; за послодавце адвокате – решење о упису у Именик адвоката;
 • уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев, за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
 • изводиз појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронскебазеподатакаПорескеуправе(ЕБП-ПУРС),оверенодстранепослодавца,за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;
 • извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;
 • извод из законагде је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављањаприправничког стажа, односно полагања стручног испита или
 • извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено обављање приправничког стажа;
 • доказ о кадровском капацитетуза стручно оспособљавање лица, и то:
 • доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (потврда о пријави на обавезно социјално осигурање – образац М-А),
 • доказ о квалификацијама ментора (диплома/сертификат/лиценца/уверење),
 • доказ о радном искуству менторау струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца. 

Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту ангажовања лица или према седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV  ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се на основу провере, бодовањаи рангирања поднетог захтева за учешће у програму, a по предходно прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање . У циљу провере испуњености услова Национална служба задржава право да изврши службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

БОДОВНА ЛИСТА
Бр. Критеријуми Бодови
1. Кадровски капацитети Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослено лице и има више од 36 месеци радног искуства

или

ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има више од 48 месеци радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца

25
Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослено лице и има од 24 до 36 месеци радног искуства

или

ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има од 36 до 48 месеци радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца

20
Ментор има исту струку, најмање је истог нивоа образовања као и незапослено лице и има од 12 до 24 месеца радног искуства

или

ментор је најмање истог нивоа образовања као и незапослено лице, има од 24 до 36 месеци радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослено лице и има струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца

10
2. Дужина обављања делатности Пословање од 5 и више година 25
Пословање од 3 до 5 година 15
Пословање од 1 до 3 године 10
Пословање до 1 године 5
3. Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе Више од 71% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 25
51-70% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 20
31-50% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 15
11-30% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 10
До 10% запослених лица по завршетку програма стручне праксе 5
Није било запослених по завршетку програма стручне праксе 0
Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза послодавца још траје  

25

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 75

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у организацији Националне службе по јавним позивима од 2013. до 2017. године.

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ подразумевабројлицакојасу у периодуод 6 месецинаконзавршеткапрограмазасноваларадниодноскод истог илидругогпослодавца. НаведенеподаткеНационалнаслужбаћеутврдитинаосновуувида у базу података из свог информационог система.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критеријума„Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“, затим „Кадровски капацитети“, потом „Дужина обављања делатности“.Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

Динамика одлучивања 

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року oд 30 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе, по основу једног или више поднетих захтева у току календарске године, којом се укључује до 49 незапослених доноси директор надлежне филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе или други запосленикојег овласти директор Националне службе.

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе, по основу једног или више поднетих захтева у току календарске године, којом се укључује 50 и више незапослених доноси директор Националне службе уз претходну сагласност Управног одбора.

Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете захтеве истог послодавца у току календарске године који се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.

V  ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Рок за реализацију одлуке о спровођењу програма, односно закључивање уговора којим се уређују међусобна права и обавезе је 45 дана од дана доношења одлуке.У случају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговори између Националне службе, општине Велико Градиште  и послодавца, односно незапосленог, морају бити закључени до краја календарске године.

У циљу закључивања уговора са послодавцем и ангажованим лицима, послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем. Национална служба ће на основу достављене документације са послодавцем и ангажованим лицем на стручној пракси закључити уговоре којима се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе и у току календарске године у којој је донета одлука. 

Документација за закључивање уговора са лицем на стручној пракси:

 • фотокопија/очитана лична карта,
 • фотокопија картице текућег рачуна. 

VI  ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

 • стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;
 • оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом;
 • доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;
 • достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;
 • организује незапосленом полагање стручног или приправничког испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом;
 • изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном или приправничком испиту;
 • омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавањанезапосленог, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове, у складу са законом, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301,на сајту www.nsz.gov.rs, као и на телефон   012/530-118 сараднику на пословима  образовања одраслих  у Филијали Пожаревац.

Јавни позив је отворен од 30.06.2017.године до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2017.године.

ЗАХТЕВ

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања за неквалификована лица

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“, бр.36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа саинвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) ичл.94 и 129 и Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“,бр. 102/15 и 5/17), Националног акционог плана запошљавања за 2017.годину,Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2017.години Министартва за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр.401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017.године, Споразума бр.1730-101-6/2017 од 12.05.2017.године о међусобном уређивању права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017.годину закљученог између Националне службе за запошљавање–Филијала Пожаревац и општине Велико Градиште и Локалног акционог плана за запошљавање општине Велико Градиште   за 2017.годину бр.10-1/2016-01-1 од 26.12.2016.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

И ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Расписују

 ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА ЗА НЕКВАЛИФИКОВАНА ЛИЦА

У 2017. ГОДИНИ

 

IОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стицања практичних знања подразумева стицање практичних знања и вештина за обављање конкретних послова и намењен је незапосленим лицима без квалификације, односно без завршеног средњег образовања, која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање , Филијала Пожаревац , Испостава Велико Градиште (у даљем тексту: Национална служба).

Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору и који:

 1. заснива радни однос на одређено време са незапосленим лицем и остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у трајању од 3 месеца;Национална служба прати реализацију уговорне обавезетри месеца након истека периода финансирања;
 2. заснива радни однос на неодређено време са незапосленим лицем на почетку програма или до истека трећег месеца, односно до завршетка програма и има право на накнаду трошкова зараде за још три месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци;Национална служба прати реализацију уговорне обавезе шест месеци након истека периода финансирања.

Средства додељена по основу програма стицања практичних знања за неквалификована лица су de minimis државна помоћ.

Послодавцу који је засновао радни однос са незапосленим лицем за време стицања практичних знања за рад, Национална служба:

 • рефундира на месечном нивоу нето зараду лица у износу од000,00 динара (за пун фонд радних часова)и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању од 3, односно 6 месеци (у зависности од врсте радног односа).

IIУСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији програма стицања практичних знања може да оствари послодавац под условом:

– да има регистровану делатност на подручју општине Велико Градиште ;

– да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури100%);

– да је у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;

-да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурањеу законским роковима;

– да у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;

– да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току,уколико исте редовно измирује;

– да запошљава незапослено лице са евиденције Националне службе, Филијале Пожаревац, Испоставе Велико Градиште , које има пребивалиште на територији општине Велико Градиште и које задовољаваопштеипосебнеусловезаукључивањеу програм, у складу са важећим актима Националне службе, и које:

 • има завршену основну школуили функционално основно образовање одраслих,
 • нема искуства за обављање послова за које се организује стицање практичних знања и вештина,
 • није било у радном односу код послодавца – подносиоца захтева у периоду од 6 месеци пре подношења захтева;

– да има одговарајуће кадровске капацитете,односно:

 • запосленог инструктора(са пуним месечним фондом радних сати) који има најмањесредњу стручну спрему и најмање 12 месецирадног искуства на пословима на којима полазник програма стиче практична знања или
 • запосленог инструктора(са пуним месечним фондом радних сати) који има завршену основну школу и најмање 3 године радногискуства на пословима на којима полазник програма стиче практична знања;

– даиматехничке,просторнеидругекапацитетезареализацијупрограма,односнодараднипростор,техничкасредстваиопремапофункционалностиодговарајузахтевима послаиускладусусарадним местом за које се организује стицање практичних знања, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

Послодавац који има до 14 запослених има право да у програм стицања практичних знањаукључи највише2 незапослена, а послодавац који има15 и више запослених има право да у програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова Јавног позива за незапослена лица.

IIIПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

 • захтев за учешће у програму напрописаном обрасцу Националне службе;
 • обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) – извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела;
 • уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев – за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;
 • извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, запоследњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;

-извод из банке o уплаћенoм порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;

 • доказ о кадровским капацитетима подносиоца захтева, и то:
  • доказ о запослењу инструктора код подносиоца захтева (потврда о пријави на обавезно социјално осигурање – образац М-А),
  • доказ о квалификацијама инструктора (диплома, сведочанство о завршеној основној школи,сертификат, лиценце…),
  • доказ о дужини радног искуства инструктора на пословима за које лице стиче практична знања и вештине (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту рада лица или седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава доноси се на основу провере, бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у програму, а по предходно прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање . У циљу провере испуњености услова из Јавног позива, Национална служба ће извршити службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтевакоји су испунили услове из Јавног позива, узимају се у обзир следећи критеријуми: кадровски капацитет послодавца, дужина обављања делатности послодавца, делатност послодавца и претходно коришћена средства Националне службе по програму стицања практичних знања и вештина.

                                                                 БОДОВНА ЛИСТА
                  Критеријуми   Бодови
1. Кадровски капацитети  

Квалификације и радно искуство инструктора

 

Има најмањесредњу стручну спрему и више од 36 месецирадног искуства на пословима на којима полазник програма стиче практична знања или

има завршену основну школу и више од 60 месеци радногискуства на пословима на којима полазник програма стиче практична знања

25
Има најмањесредњу стручну спрему и од 24 до 36 месецирадног искуства на пословима на којима полазник програма стиче практична знања или

има завршену основну школу и од 48 до 60 месеци радногискуства на пословима на којима полазник програма стиче практична знања

15
Има најмањесредњу стручну спрему и од 12 до 24 месецарадног искуства на пословима на којима полазник програма стиче практична знања

или

има завршену основну школу и од 36 до 48 месеци радногискуства на пословима на којима полазник програма стиче практична знања

10
2. Дужина обављања делатности послодавца Пословање 5 година и више 10
Пословање од 3 до 5 година 7
Пословање од 1 до 3 године 5
Пословање до 1 године 3
3. Делатност послодавца (претежна) Производна 10
Услужна 8
Остало 5
4. Претходно коришћена средства Националне службе по програму стицања практичних знања Проценат запослених лица по завршетку програма стицања практичних знања Више од 50% запослених лица 40
Запослено до 50% лица 20
Није било запослених 0
Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза послодавца још траје Да 40
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 85

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стицања практичних знања“ односи се на програм стицања практичних знања спроведен у организацији Националне службе по јавним позивима од 2013.до 2017. године.

Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку програма стицања практичних знања“ подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка програма задржана у радном односу код истог или су засновала радни однос код другог послодавца и броја лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева. Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу увида у базу података из свог информационог система.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стицања практичних знања“, затим „Кадровски капацитети“, затим „Делатност послодавца (претежна)“, „Дужина обављања делатности послодавца“.Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

Динамика одлучивања

Одлука о одобравању средстава за програм стицања практичних знања доноси се на основу ранг-листе сачињене након провере и бодовања поднетих захтева, у року од 30 дана од дана пријема захтева.Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

Одлуку о одобравању средстава за програм стицања практичних знања, по основу једног или више поднетих захтева у току календарске године, којом се укључује до 49 незапосленихдоноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе.

Одлуку о одобравању средстава за програм стицања практичних знања, по основу једног или више поднетих захтева у току календарске године, којом се укључује 50 и више незапосленихдоноси директор Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора.

Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете захтеве истог послодавца у току календарске године, који се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивом квотом која је опредељена за филијалу.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба, општина Велико Градиште  и послодавац у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе. Датум заснивања радног односа са лицем мора бити после датума доношења одлуке, а у току календарске године у којој је донета одлука. У случају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговор између Националне службе и послодавца мора бити заључен до краја календарске године.

Документација за закључивање уговора са послодавцем

Послодавац је у обавези да у циљу закључивањауговора са Националном службом и Општином  достави уговор о раду са лицем и пријаву на обавезно социјално осигурање.

У циљу закључивања уговора послодавац је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, и то: 

1.Запредузетника:

– заодобренасредствауизносудо1.000.000,00динара-две истоветнебланкотрасиранеменицекорисникасредставасадважиранта* именичнимовлашћењима;

– заодобренасредствауизносуод1.000.001,00динаривише-банкарска гаранцијаувредностиодобренихсредставасарокомважењаод18месециодданаиздавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.

2.Заправнолице:

– заодобренасредствауизносудо1.000.000,00динара-двеистоветнебланкосоломеницесаменичнимовлашћењима;

– заодобренасредствауизносуод1.000.001,00динаривише-банкарска гаранцијаувредностиодобренихсредставасарокомважењаод18месециодданаиздавањаи једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.

Уздостављенасредстваобезбеђењанеопходнојеприложити:

– потврдуопријемузахтевазарегистрацијуменице(заправналица);

– фотокопијукартонадепонованихпотписакодпословнебанке,за текући рачун на који ће бити пренета средства на име рефундације зараде лица;

– фотокопију/очитануличнукарту овлашћеног лица корисникасредстава/жиранта и

– друге доказе у зависности од статуса жиранта*.

*Жирантможебитисвакопословноспособнофизичколицекојеимаредовнамесечнапримањанаимезарадеилипензије,каоифизичколицекојесамосталнообављаделатност(предузетник),односнолицекојесамосталнообављаделатностускладусапосебнимзаконом(нпр.aдвокат,нотар,јавни извршитељисл.).

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

 • заснује радни однос са незапосленим лицем на одређено време у трајању од 3 месеца или на неодређено време, током кога ће лице стицати практична знања и вештине за рад на конкретним пословима у дужини и у складу са достављеним програмом;
 • Националној служби достави доказ да је са лицем укљученим у програм на одређено време,до истека трећег месеца, односно завршетка програма, закључио уговор о раду на неодређено време, у циљу остваривања права на накнаду трошкова зараде за још три месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци (достављају само послодавци који желе наставак програма са лицем после прва три 3 месеца);
 • месечно, у законским роковима, обрачунава и исплаћује нето зараду лицу најмање у висини одобреног износа;
 • месечно, за месец који претходи текућем месецу, доставља Националној служби захтев за рефундацију зараде и доказ о исплати нето зараде лицу у програму, најмање у висини одобреног износа, као и доказ о уплати припадајућег пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;
 • оспособи лице за рад на конкретним пословимау трајању од 3 месеца и изда лицу потврду о стеченом практичном знању за обављање послова;
 • задржи лице у радном односу најмање још 3 месеца, односно најмање још 6 месеци по истеку периода финансирања;
 • достави Националној служби списак издатих потврда о стеченом практичном знању;
 • у случају престанка радног односа лицу укљученом у програм заснује радни однос са другим незапосленим који испуњава потребне услове у складу са Јавним позивом, у року до 30 дана од дана престанка радног односа и задржи га у радном односу најкраће до истека уговором предвиђеног рока продуженог за период спроведене замене;
 • омогући Националној служби контролу реализације уговорне обавезе и
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају да послодавац не реализује обавезе утврђене уговором у току периода финансирања, дужан је да изврши повраћај исплаћених средстава, увећаних за законску затезну камату.

У случају да послодавац не реализује обавезе утврђене уговором по истеку периода финансирања, дужан је да изврши повраћај исплаћених средстава увећаних за законску затезну камату, сразмерно неиспуњеној уговорној обавези.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 ,на сајту www.nsz.gov.rs,као и на телефон   012/530-118 сараднику на пословима  образовања одраслих  у Филијали Пожаревац.

Јавни позив је отворен од30.06.2017.године до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.11.2017. године.

ЗАХТЕВ

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Општина Велико Градиште уручила награде најуспешнијим ученицима и професорима

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, уручио је данас награде најуспешнијим ученицима завршних разреда основних и средњих школа, ученицима који су освојили неко од прва три места на републичким такмичењима и њиховим професорима, заслужним за успех, те најбољим студентима са територије општине.

Поздравивши награђене и честитавши им на успеху, председник општине је рекао: “Ви сте најбољи међу одличнима. Показали сте да имамо изузетно квалитетно образовање. Ја то често истичем – имамо три основне школе, дечји вртић и средњу школу и то показује резултате. Ја знам шта значи васпитавати децу, са разним несташлуцима које нам приреде, али тај рад даје резултате.  Ово су најлепши сусрети када покушавамо да бар једним делом вратимо тој деци оно што чине током читаве године, а то су признања и награде које смо, као општина, установили. То је велики успех што се показује и сваке године на пријемним испитима на тежим факултетима, кроз оцене које добијају школе и при инспекцијском надзору. Велике заслуге за успех имају и наставници који изузетно раде свој посао и директори који врло успешно воде ове установе као и други сарадници у школама.“.

Он је навео и да је успех градиштанске деце веома запажен и пропраћен у медијима те да нема боље инвестиције од улагања у просвету што ће се вратити и општини и држави Србији.

“Као и до сада, општина ће и даље помагати рад школа опремањем паметним таблама, куповином квалитетних учила, бесплатном ужином и превозом за средњошколце и студенте као и обезбеђењем станова за просветне раднике и слично. Својим активностима проносите име Великог Градишта широм Србије, а неки и даље. Наставите да нижете успехе као и до сад.“, поручио је Милић.

У име награђених обратио се ученик Средње школе, Немања Милошевић,захваливши свима који су га подржавали, имали разумевања и ценили његове успехе, међу којима су професори, разредна, директор и председник општине. Посебно се захвалио породици и пријатељима, који су му, како је рекао, били подршка и верни пратиоци, пожелевши овом приликом свим ученицима пуно успеха у школовању.

Већ низ година општина Велико Градиште одаје признање ученицима и награђује труд, рад и изузетан успех који су током школовања остварили.  Ове године, међу награђенима је педесет троје добитника дипломе “Вук Караџић“, од чега петоро ђака генерације, као и деветоро ученика и три спортске екипе који су освојили неко од прва три места на републичким такмичењима које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја као и њихови професори, заслужни за успех. Њима су се придружила и два најбоља студента са територије општине Велико Градиште.

Уз књигу, “вуковци“ су награђени и са по 3.000 динара док су ђаци генерације добили ваучер за техничку робу у износу од 35.000 динара. Добитници ваучера са овим износом су и Никола Кнежевић који је на републичком такмичењу из хемије освојио прво место, Растко Јокић са освојеним првим местом из књижевности док је Немања Милошевић, који је уједно и ђак генерације овдашње Гимназије, за освојено друго место из српског језика и језичке културе награђен ваучером у вредности од 27.000 динара. Професорке Весна Новковић и Сања Ђокић, чији су ученици освојили прва места, награђене су износима од 10.000, а Бојан Јелић, за освојено друго место, износом од 8.000 динара. Најбољем студенту општине, Милици Пралица, суденту Фармацеутског факултета у Београду, општина је уручила награду од 30.000 динара, а њеној колегиници Сањи Драгуцановић, студенту Медицинског факултета у Београду, 20.000 динара.

Спортистима, одбојкашима, фудбалерима, џудистима и каратистима основне и средње школе, који су се јуче вратили са наградног путовања у Венецију, уручени су и сезонски ваучери за базене Силвер Лејка, а Ани Милошевић, добитници бронзане медаље на Балканском првенству у џудоу, и тренерка.

Да подсетимо, општина је до сада већ, за постигнут успех на републичким школским такмичењима, уручила поклоне најбољим спортистима средње и основне школе из Великог Градишта као и Одбојкашком клубу ВГСК. Поред петодневног путовања у Венецију које су добили сви спортисти, Одбојкаши Средње школе, са професором, који су ове године освојили 1. место награђени су и сезонским ваучерима за базене и мајцама, а Школа је добила комплет дресова. Исте награде добили су и Одбојкаши Основне школе “Иво Лола Рибар“ који су ове школске године били прваци на републичком такмичењу, са тренером и двема наставницама. Прва три места на републичком такмичењу су освојили џудисти и каратисти Средње и Основне школе из Великог Градишта – Ана Милошевић, Теодора Стојићевић, Јован Петровић, Зорана Благојевић, Тијана Стојиљковић и Катарина Стојићевић, који су заједно са тренерима, награђени ваучерима за базене и мајцама. Фудбалери Средње школе и њихов професор, који су на репубичком такмичењу освојили 2. место, добили су квалитетне тренерке и лопте, као и сезонске ваучере за базене.

Свечаност доделе награда употпунили су полазници Школе за основно и средње музичко образовање “Стеван Мокрањац“ из Пожаревца – Одељења у Великом Градишту. Гости су имали прилике да чују извођење музичког хора као и наступ Василија Арсића на хармоници и Лане Марковић на гитари.

Награђени ученици

ВИДЕО ПРИЛОГ

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Одлука о додели награде студентима са територије општине Велико Градиште

На основу члана 3. став 1. и члана 5. Правилника о награђивању студената са територије општине Велико Градиште, број 612-9/2016-01-2 од 10.06.2016. године, а по објављеном Јавном позиву,

Председник општине Велико Градиште, дана 12.06.2017. године, доноси

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

Члан 1.

                Новчана награда  општине Велико Градиште за 2017. годину, додељује се студентима:

 1. Милици Пралици из Бискупља, студенту пете године Фармацеутског факултета у Београду која је освојила 8,91 бодова,
 1. Сањи Драгуцановић из Великог Градишта, Виноградска 22, студенту четврте године Медицинског факултета у Београду, која је освојила 8 бодова.

Члан 2.

            Првопласираном студенту Милици Пралици, припада награда у вредности од 30.000,00 динара а другопласираном Сањи Драгуцановић награда у износу од 20.000,00 динара.

Члан 3.

            Одлука о додели награде објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs.

О б р а з л о ж е њ е

            На објављени Јавни позив за доделу награде најбољим студентима са територије општине Велико Градиште,  благовремено се пријавило 3 кандидата: Сања Драгуцановић, студент четврте године Медицинског факултета,  Невена Николић, студент треће године Математичког факултета и Милица Пралица, студент пете године Фармацеутског факултета у Београду. Сви кандидати испуњавају  услове  прописане чланом 4. Правилника о награђивању студената са територије општине Велико Градиште.

Након извршеног бодовања, у складу са критеријумима из члана 5 Правилника, највећи број бодова 8,91 остварила је Милица Пралица са просечном оценом 9,01. Друго место припало је Сања Драгуцановић са просечном оценом  9,18 која је остварила 8 бодова. Невена Николић, са просечнм оценом 9,15 остварила је 6,98 бодова.

Средства за спровођење ове одлуке обезбеђена су Одлуком о  буџету општине Велико Градиште за 2017. годину.

Поука о правном леку: На Одлуку о додели награде за 2017. годину, може се уложити приговор председнику општине Велико Градиште  у року од 3 дана од дана објављивања исте на интернет страници општине Велико Градиште.

Број: 612-2/2017-01-2
Датум: 12.06.2017. год.

 ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Пријем фудбалера Средње школе, другопласираних на републичком такмичењу

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић, уприличио је данас, у присуству руководства и спортских радника општине, директора Школе и професора, пријем фудбалске екипе Средње школе која је на републичком  такмичењу у малом фудбалу освојила сребрну медаљу.

Освојивши  друго место, ова екипа постигла је и први успех у фудбалу у историји школе што ће се посебно памтити. Уз асистенцију професора Миодрага Тодоровића, они су сребро освојили у конкуренцији још седам најбољих екипа из читаве Србије, међу којима су и већи градови као што су Ниш и Нови Сад док им је у финалу ривал била средња школа из Чачка.

“Нисам задовољан вашим резултатом.“, нашалио се председник општине и додао да, поред овог изузетног успеха, очекује и прво место, а општина ће их и убудуће подржавати и наградити као и све заслужне спортисте до сад. Он је похвалио и своје сараднике и представнике спортских институција у доприносу развоја спорта у Великом Градишту. Данас су чланови екипе добили професионалне лопте и тренерке, а заједничка фотографија осванула је на билборду у центру града.

Испред тима се локалној самоуправи, за помоћ и признање на постигнутом успеху, захвалио професор Миодраг Тодоровић.

За Средњу школу су играли: Милан Панић, Милош Јањић, Немања Мишић, Вељко Владић, Милош Трифуновић, Марко Милосављевић, Алекса Марковић, Давид Карапанџић, Игор Јовановић и Кристијан Ђорђевић.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Захвалнице на успешној сарадњи поводом одржавања симпозијума Ветеринарског специјалистичког института из Пожаревца и Секције за дечју хирургију СЛД

Ових дана, председнику општине Велико Градиште, упућене су захвалнице на успешној сарадњи поводом одржавања симпозијума Ветеринарског специјалистичког института из Пожаревца и Секције за дечју хирургију СЛД.

У Великом Градишту је, од 25. до 27. маја, одржан 15. Симпозијум са међународним учешћем на тему “Здравствена заштита, селекција и репродукција свиња“, у организацији Ветеринарског специјалистичког института из Пожаревца. У захвалници је изражена и жеља за наставком сарадње и одржавањем овог, већ традиционалног скупа, у Великом Градишту и наредних година.

Симпозијум дечјих хирурга Србије одржан је 2. јуна, у свечаној сали Скупштине општине, у организацији Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ и Секције за дечју хирургију Српског лекарског друштва, а под покровитељством Министарства здравља Републике Србије. Захваливши домаћинима на гостопримству и љубазности они су, између осталог, навели и да се надају да ће се ускоро вратити у Велико Градиште јер знају да тамо имају пријатеље код којих су увек добродошли.

Велико Градиште са Сребрним језером прерасло је у озбиљан конгресни центар, са одличним условима за одржавање оваквих скупова. Поред врхунски опремљених конгресних сала, ова локација нуди гостима бројне садржаје које могу користити за слободно време и дружење.

Најатрактивније су вожња бродом ‘’Ана’’ и ‘’Силвер Стар’’, посета културно-историјским споменицима као што су Рамска и Голубачка тврђава, манастири Нимник и Тумане, римски логор Виминацијум, професионални спортски терени за кошарку, ватерполо, одбојку и тенис, купање у језеру и аква-парку, посета винарији и етно локацијама, шетња природом поред језера, Дунава и Пека, али и бројни ресторани са домаћом кухињом и музиком.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Позив за избор најбољег студента са подручја општине Велико Градиште

Општина Велико Градиште позива студенте са подручја општине да доставе своје пријаве за избор најбољег студента.

Заједно са носиоцима дипломе „Вук Караџић“ и ученицима који су постигли успех на републичким такмичењима, општина по завршетку сваке школске године награђује и два успешна редовна студента.

Избор најбољих студената вредноваће се према следећим критеријумима:

– студенти који се налазе на вишим годинама студија,

– студенти који током школовања нису губили годину,

– студенти који су у претходној години студија имали вишу просечну оцену,

– друге награде, успеси и признања студената.

Своје пријаве са документацијом којом се потврђују наведени критеријуми студенти треба да доставе Одељењу за друштвене делатности и заједничке послове Општинске управе општине Велико Градиште најкасније до 9. јуна 2017. године (петак).

Контакт телефони: 012/662-179, 069/8017700 Сања Стојадиновић

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Суботње вече: “Ноћ музеја“ у Музеју

Народни музеј Велико Градиште припремио је занимљив програм за овогодишњу Ноћ музеја.

Уколико  одлучите да суботње вече проведете у духу уметности и стрип културе, навратите до Музеја и прикључите се едукативној радионици за децу, након које следи  промоција стрипа “Дружина Дарданели“ и такмичење у цртању стрипа за најмлађе.

За нешто старије љубитеље стрипа, у каснијим сатима на програму је округли сто и промоција стрипа “Истините градиштанске приче“.  У међувремену, можете погледати и занимљиву изложбу шибица. За ову ноћ, организатори су припремили бројне поклоне за учеснике и посетиоце.

Од 21 сата на реду је озбиљнија тематика са пројекцијом документарног филма о логорима “Предузеће мермер“, ауторке Зорице Маринковић.

Програм почиње у 17,00 сати и завршава се у 1,00 после поноћи.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Успешно окончан тренинг Пројекта „Безбедност девојчица и девојака на интернету“

У Бањи Ковиљачи је 14. маја успешно окончан тродневни тренинг Пројекта „Право девојчица и девојака на безбедан интернет“, у организацији Центра за истраживање и промоцију из Београда који спроводи са три партнерске општине – Великим Градиштeм, Иригом и Инђијом. Тренингу су присуствовали млади, али и родитељи и педагози из ових општина који су радили паралелно, како би свако из свог угла сагледао изазове које доносе савремене дигиталне технологије.

Током тренинга, млади учесници су учили о томе како препознати опасности на интернету, али и реаговати на њих, који су механизми едукације и заштите, шта све млад човек може да уради и коме да се обрати уколико доживи или је сведок нежељене ситуације у дигиталном свету.

Представници родитеља дискутовали су о стању на локалном нивоу у области безбедности деце и младих на интернету, дајући конкретне предлоге мера које ће своје место наћи у финалном акционом плану три укључене општине.

Тренинг су водиле Милена Црнатовић, дипломирани психолог са богатим искуством у раду са децом и младима и Анђелка Матијевић, омладински акивиста и један од истакнутих представника Кампање за борбу против говора мржње на интернету.

У наставку пројекта, учесници тренинга реализоваће активности у својим локалним заједницама и финализовати Акциони план за даље поступање како би га доставили локалним властима пред потписивање заједничког Протокола о сарадњи у области безбедности деце и младих на интернету општина Велико Градиште, Ириг и Инђија.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

И ове године пољопривредници на Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду

Већ по традицији, општина Велико Градиште организовала је одлазак пољопривредних произвођача  на 84. Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду који је одржан од 13. до 19. маја.

Због изузетно великог интересовања, општина је обезбедила превоз и улазнице за 230 пољопривредника који су  посетили Сајам, у недељу 14. маја. Овом улазницом сви посетиоци стекли су право учешћа у наградној игри са главном премијом – трактором, вредности 20.500 еура, дародавца компаније „Агропанонка“.

Поред богатог избора раса стоке и приплодног материјала, на Сајму су били изложени и препарати  за пољопривреду и разноврсна концентрована храна за животиње.

Трактори различитих  произвођача и снаге са додатном опремом, бројне прикључне машине, комбајни и остале пољопривредне машине резервни делови као и производи гумарске индустрије, пластике, обраде дрвета и осталих производа везаних за пољопривреду изазвали су велико интересовање посетилаца из наше општине. Многи од њих се на Новосадском сајму редовно снабдевају новом опремом, а нису занемарљиви ни бројни контакти и послови који се овде уговоре.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+
image_pdfimage_print