Од суботе изношење кабастог отпада

Током пролећне акције чишћења града грађани могу бесплатно одложити велики отпад из домаћинства – дотрајале предмете, стари намештај, делове санитарне опреме, баштенски отпад и слично.

Молимо вас да отпад одложите уредно поред контејнера (баштенски отпад увезан или у кесама) те да га не износите изван уговореног термина.  Не избацујте отпадни грађевински материјал (шут)!

ТЕРМИН ОДЛАГАЊА ОТПАДА

сваке суботе, од 02. до 30. априла

Примереним одлагањем отпада из  властитих домаћинстава спречавамо стварање дивљих депонија и дајемо свој допринос чистијем и уређенијем околишу.

Хвала вам што бринете о чистоћи нашег града!

Поништај огласа о јавном конкурсу за именовање директора ЈУ „Културни центар Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Република Србија

Општина Велико Градиште

Јавнa установa Културни центар

„Властимир Павловић Царевац“

Велико Градиште

ПИБ: 101365458

MБ: 17223909

 

ПОНИШТАВА СЕ У ЦЕЛОСТИ

оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавне установе „Културни центар Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште, објављен у листу „Послови“ број 660-661, од 10.02.2016. године.

Позив Савеза Срба из региона за евидентирање имовине избеглих и прогнаних лица и осталих оштећених грађана која се налази у Хрватској, Босни и Херцеговини и Словенији

Савез Срба из региона кренуо је 15. децембра 2015. године у евидентирање отете, уништене, општећене, неадекватно обновљене,  неадекватно размењене и неадекватно продате имовине избеглих и прогнаних лица из Хрватске, Босне и Херцеговине (Федерација БиХ) и Словеније који живе расејани широм света и имовине осталих оштећених грађана која се налази у Хрватској, Босни и Херцеговини и Словенији.  Рок за евидентирање је продужен до 30. јуна 2016. године.

Образац за евидентирање имовине налази се на сајту Савеза Срба из региона www.ssr.org.rs  Образац је могуће попунити само на сајту наше организације електронским путем тј. није га могуће штампати и ручно попуњавати. Након што лице попуни образац потребно је на крају обрасца само кликнути на реч Пошаљи и образац ће бити послан у базу Савеза.

Један образац односи се на домаћинство које је постојало пре ратних сукоба и може га попунити носилац или било ко од чланова тадашњег домаћинства (отац, мајка, син, кћерка, унук, унука, билиски рођак и др.).

Извештај са прецизним подацима о систематском кршењу људских права избјеглих и прогнаних лица и других оштећених грађана биће послан на адресе свих  значајних међународних организација, као што су Уједињене нације, Европска унија, OSCE, Савет Европе и друге. Извјештај ће бити доступан и на сајту Савеза.

За више информација о акцији и начину попуњавања обрасца можете се обратити Савезу путем имејла info@ssr.org.rs  или назвати на следеће телефоне: 011/3820 250 (канцеларија у Београду), 021/6613 600 (канцеларија у Новом Саду) и на број мобилног телефона 064/1162 109 и 063/76 86 837. Такође, у случају да су вам потребна додатна појашњења можете се обратити општинском поверенику за избегла и прогнана лица.

Радно време канцеларије у Београду (ул. Краљице Марије 47, код Вуковог споменика)  је уторком и четвртком од 9 до 15 часова, а понедељком, средом и петком од 14 до 20 часова.

 

Пласман пољопривредних производа на Велетржници Београд

У циљу повећања пласмана пољопривредних производа из наше општине обавештавамо произвођаче и трговце о ценама воћа и поврћа на Велетржници Београд и могућностима закупа продајних места.

Промет и цене производа у периоду од 15.02. до 21.02.2016. 

Производ

Количина (t)

Цена (по kg)

шаргарепа

219 20 – 40 дин.

јабука

178

20 – 90 дин.

купус

145

35 – 60 дин.

поморанџа

47

45 – 70 дин.

кромпир

40

30 – 45 дин.

црни лук

26

40 – 45 дин.

цвекла

25

30 – 40 дин.

празилук

20

70 – 90 дин.

На Велетржници послује преко 800 трговаца. Дневно у просеку Велетржницу посети 2.000 пословних купаца, а годишњи помет робе је око 120.000 тона. Произвођачи могу да се организују у задруге и удружења и директно под много повољнијим условима понуде и продају све што производу.

Од укупно 831 продајног места, тренутно је слободно 98 места за издавање. Квадратура продајних места креће се у распону од 14 m2 до 72 m2.

За све информације заинтересовани се могу обратити Инфо центру Велетржнице Београд на број тел. 011/381 81 12.

Цене месечне резервације (по m2) и продајне зоне

Зона

Цена (пдв је обрачунат)

екстра зона

388 дин.

I зона

271 дин.

II зона

245 дин.

III зона

186 дин.

Велетржница Београд уз Вашу помоћ жели да Србији донесе здраво тржиште, стабилне цене, боље услове за произвођаче и обезбеди раст извозног потенцијала домаћих пољопривредних производа.

 

Трибина Народне банке Србије на тему стамбени кредити и приватне пензије

Народна банка Србије, у оквиру активности финансијске едукације грађана, организује, 9. марта у Великом Градишту, прву трибину са две презентације на теме које су данас актуелне у свакодневном животу: стамбени кредити и приватне пензије.

Трибине су намењене онима који немају ,,примарно економско знање” и теже долазе до неопходних информација, као што су запослени, удружења, предузетници, студенти, пољопривредници, пензионери и други корисници. Пружањем свеобухватних информација о финансијским производима и услугама настојимо да дамо заједнички допринос финансијском оспособљавању грађана.

Трибина  ће се одржати  9. марта, у 12 часова, у великој сали скупштине општине.

Јавни корнкурс за именовање директора Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Република Србија
Општина Велико Градиште
Јавнa установa Културни центар
„Властимир Павловић Царевац“
Велико Градиште
ПИБ:101365458
MБ:17223909

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

I Јавна установа:

ЈАВНА УСТАНОВА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ,

12220 Велико Градиште, ул. Кнеза Лазара 28.

II Функција за коју се врши избор:

Директор Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште.

III Послови Директора и услови за именовање:

Послови директора: организује и руководи радом установе; доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом и статутом установе; извршава одлуке управног одбора установе; заступа установу; стара се о законитости рада установе; одговоран је за спровођење програма рада установе; одговоран је за материјално-финансијско пословање установе; врши друге послове утврђене законом и статутом установе.

Услови за именовање: да је учесник конкурса пунолетан, пословно способан држављанин Републике Србије; да има високо образовање; да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; да уз пријаву на конкурс поднесе Програм рада и развоја установе.

Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је Велико Градиште.

IV  Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:

Рок за подношење пријавa је 15 дана од дана објављивања.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања (страни језик, рад на рачунару итд.).

V   Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:

 • уверење о држављанству;
 • диплома о стручној спреми;
 • доказ да лице није осуђивано,
 • програм развоја и повећања добити Установе.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.

VI Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:

Пријаве се подносе препорученом пошиљком путем поште на адресу: Јавна установа Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште, ул. Кнеза Лазара 28., 12220 Велико Градиште, са назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање директора- НЕ ОТВАРАЈ.

Пријаве се могу поднети и лично у просторијама установе сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

 VII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Виолета Перић , број телефона 012/661-179.

VII   Напомене:

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или у суду, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Овај оглас објављује се и на званичној интернет презентацији општине Велико Градиште, www.velikogradiste.rs. и Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште http://kcvg.org/.

Конкурс за пријем кандидата из грађанства за ученике Средње стручне војне школе

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА КАДРОВЕ

р а с п и с у ј е 

К О Н К У Р С

 

За пријем кандидата из грађанства за ученике Средње стручне војне школе

У школској 2016/2017. години извршиће се пријем 60 кандидата мушког и женског пола из грађанства (у даљем тексту: кандидати) за ученике првог разреда Средње стручне војне школе

(30 ученика за смер Ратно ваздухопловство и противваздухопловна одбрана и

30 ученика за смер Јединице за електронска дејства).

УСЛОВИ КОНКУРСА

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.

ОПШТИ УСЛОВИ

 • да су држављани Републике Србије;
 • да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;
 • да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, или им није изрицана заводска мера.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

 • да су рођени 2000. године или касније;
 • да су завршили V, VI и VII разред и прво полугодиште VIII разреда, односно VIII разред основне школе, и при томе постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања,
 • да у свим разредима школовања из владања имају најмање оцену 4 (врло добар).

Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса, подлежу провери физичке способости, провери знања из математике и физике, психолошкој процени, медицинско-здравственој процени и безбедносној провери.

ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

Школовање у Средњој стручној војној школи траје четири године. Ученици се школују по плану и програму војно-стручног смера Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране и Јединица за електронска дејства.

Након завршеног школовања у Средњој стручној војној школи ученици се примају у Војску Србије у својству професионалног подофицира, у чину водника.

За време школовања ученици Средње стручне војне школе имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.

За време школовања ученицима су обезбеђени смештај и исхрана у интернату, уџбеници, школски прибор, одећа и обућа, здравствена заштита и новчана примања у складу са прописом којим су уређени услови, начин остваривања и висина новчаних примања у Министарству одбране Републике Србије, а трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије.

Међусобна права и обавезе лица примљених на школовање и Министарства одбране Републике Србије регулишу се уговором.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Кандидати подносе пријаву територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места боравка.

Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, конкурсну документацију подносе територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта. Образац пријаве се добија у територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране приликом конкурисања.

Кандидат уз пријаву прилаже:

 • оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
 • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
 • потврду надлежног органа да се против кандидата не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да му није изрицана заводска мера;
 • оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда основне школе за кандидате који су завршили основну школу, а за кандидате ученике VIII разреда оверене фотокопије сведочанстава V, VI и VII разреда основне школе и уверење – потврду основне школе о оценама на крају полугодишта VIII разреда.

Фотокопије докумената тражених по конкурсу кандидати оверавају у општини, суду или код јавног бележника.

Приликом доласка на проверу физичких способности, проверу знања из математике и физике, кандидати са собом обавезно носе потребну спортску опрему и ђачку књижицу са овереном фотографијом.

Приликом доласка на све предвиђене провере у оквиру селекције, потребно је да кандидати дођу у пратњи родитеља-старатеља.

Селекција кандидата из грађанства за ученике Средње стручне војне школе реализује се у три дела. У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу провери физичке способности и провери знања из математике и физике. У другом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу психолошкој процени. У трећем делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу медициинско-здравственој процени.

Уколико кандидат не задовољи критеријуме провере физичке способности, губи право на упис у Средњу стручну војну школу, и не упућује се на следећи облик (део) селекције.

Ради провере физичке способности, провере знања из математике и физике, кандидати за пријем на школовање у Средњу стручну војну школу, долазе у интернат Војне гимназије (ул. Хумска бр.22, Београд), према распореду који ће израдити Војна гимназија и доставити Регионалним центрима Министарства одбране Републике Србије.

Све путне трошкове око превоза до интерната Војне гимназије ради реализације првог дела селекције и до војноздравствених установа за потребе психолошке и медицинско-здравствене процене сносе кандидати који конкуришу за упис у Средњу стручну војну школу.

Конкурс је отворен од 1. фебруара до 15. марта 2016. године.

Конкурсна документација кандидатима за ученике Средње стручне војне школе неће се враћати.

Кандидати ће обавештење о резултатима конкурса добити од Војне гимназије почев од 10. јуна 2016. године.

Остала обавештења у вези са конкурсом могу се добити у Војној гимназији, Улица Петра Чајковског број 2, Београд (телефони: 011/3603-966, 011/3603-972 и 011/3603-655) или на интернет презентацији Војне гимназије www.gimnazija.mod.gov.rs.

Семинар за привреднике – Обавезе увозника производа који после употребе постају посебни токови отпада

Регионална привредна комора Пожаревац у сарадњи са „IFA – International Financial Agency“ из Београда, 04.02.2016. године (четвртак) у 10 часова, у хотелу Дунав, ул. Лењинова бр. 3 у Пожаревцу, организује семинар на тему:

„УВОД БЕЗ ТАЈНИ – ОБАВЕЗЕ УВОЗНИКА ПРОИЗВОДА КОЈИ ПОСЛЕ УПОТРЕБЕ

ПОСТАЈУ ПОСЕБНИ ТОКОВИ ОТПАДА“

Семинар је предвиђен за привредне субјекте који се баве следећим активностима:

 • Производи који су обухваћени евиденцијама и таксом су: гуме од моторних возила (аутомобила, аутобуса, камиона, моторцикала и др.), пољопривредних и грађевинских машина;
 • Производи који садрже азбест;
 • Батерије и акумулатори;
 • Сва минерална и синтетичка уља и мазива која више нису погодна за првобитну намеру;
 • Електрични и електронски производи чији рад зависи од електричне струје или електромагнетних поља;
 • Возила категорије М1 и или Н1

Молимо све заинтересоване привреднике да своје присуство потврде путем телефона 012/556-800.

 

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“

На основу члана 21. ст. 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/2012, 116/2013- аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, број 129/07 и 83/2014 – др. закон) и члана 40. ст. 1. тачка 11. Статута општине Велико Градиште („Службени гласникопштине Велико Градиште“ бр. 9/2008), на предлог Општинског већа општинеВелико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште на 41. седници одржаној дана 25.01.2016. године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“

 Члан 1. 

ИМЕНУЈЕ СЕ ЉУБИЦА МИТИЋ, дипломирани правник из Пожежена за директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ из Великог Градишта.

Именована је дужна да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Мандат директора траје 4 године.

Члан 2.

Ово решње објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страници Општине Велико Градиште.

Образложење

Чланом 21. ст. 2. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Србије“, број119/12) прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом аутономне покрајине, односно локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, број 129/07 и 83/2014 – др. закон) прописано је да Скупштина општине именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа,организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.

Одредбом члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласникопштине Велико Градиште“ бр. 9/2008) прописано је да оснивач, Скупштина општинеВелико Градиште, има право да именује и разрешава директоре, управне и надзорнеодборе јавних предузећа, организација и служби чији је оснивач.

Чланом 50. СтатутаЈавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ из Великог Градишта прописани су услови за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“.

Скупштина општине Велико Градиште да седници одржаној 23.11.2015. године донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ из Великог Градишта.

Конкурс је спроводила Комисија за именовања општине Велико Градиште.

Конкурс је објављен 28.11.2015. године у „Службеном гласнику Републике Србије“, а објављен је и у дневном листу „Данас“ и интернет страници општине Велико Градиште. Рок за подношење пријава био је 15 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

На конкурс су се јавила два канидата, и то:

 • Љубица Митић, дипл. правник из Пожежена и
 • Сандра Милошевић, дипл. менаџер из Пожаревца.

Комисија за именовања 05.01.2016. године извршила је тестирање кандидата.

Након обављеног тестирања кандидата и оцене Програма развоја и повећања добити јавног предузећа кандитати су добили следећи број бодова:

Љубица Митић Сандра Милошевић
Усмена Провера 5 4,25
Писмена провера 5 5
Оцена Програма развоја 5 4,25
УКУПНО БОДОВА 15 13,50

Након обављеног тестирања кандидата и оцене Програма развоја и повећања добити јавног предузећа састављена је ранг листа кандидата:

Име и презиме Број бодова
1 Љубица Митић 15
2 Сандра Милошевић 13,50

Љубица Митић, дипл. правник из Пожежена у потпуности испуњава услове за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ из Великог Градишта, те је донето решења као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема овог решења.

Број: 023-4/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

            СЕКРЕТАР                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Милан Митић                                                                                                     Браниславка Шуловић

 

Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о измени и допуни Статута општине Велико Градиште

Република Србија
Општина Велико Градиште
Комисија за израду нацрта одлуке о промени Статута
општине Велико Градиште
Број: 06-3/2016-01-1
Датум: 25.01.2016. године
Велико Градиште

 

ПРЕДМЕТ: Позив за учешће у јавној расправи

Позивају се сва заинтересована лица да учествују у јавној расправи о Нацрту Одлуке о измени и допуни Статута општине Велико Градиште, који је израдила Комисија за израду Нацрта одлуке о промени Статута општине Велико Градиште. Јавна расправа трајаће 10 (десет) дана, почев од 28.01.2016. године и трајаће закључно са 08.02.2016. године.

Примедбе и предлози могу се, у писаном облику, доставити на адресу:

– Скупштина општине Велико Градиште, Житни трг број 1, са назнаком – за Комисију за за израду Нацрта одлуке о промени Статута општине Велико Градиште.

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Председник Комисије за израду

нацрта одлуке о промени Статута 

Милан Митић, с.р.

image_pdfimage_print