У Ђуракову и Поповцу основано Удружење жена “Златне руке“

Мере подстицаја које општина Велико Градиште спроводи у циљу подршке и јачања женског активизма и предузетништва дају резултате па је тако ових дана формирано још једно удружење жена. У суботу, 22. априла, одржана је оснивачка скупштина Удружења жена “Златне руке“ из Ђуракова и Поповца.

На седници су донета оснивачка акта и изабрани представници Удружења, а Месна заједница Ђураково-Поповац уступиће овом удружењу своје просторије на коришћење.

За председницу Удружења изабрана је Тања Костић, док је председница Надзорног одбора Рожи Пајкић.

Фото: Facebook

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

ПУ “Мајски цвет“: Оглас ради отуђења моторног возила путем јавног надметања

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Предшколска установа „Мајски цвет“
Број: 602
Датум: 20.04.2017. год.
Велико Градиште

 

На основу члана 2. Решења o формирању комисије бр. 595 од 20.04.2017. године, Предшколска установа „Мајски цвет“ Велико Градиште дана 20.04.2017. године објављује,

ОГЛАС
РАДИ ОТУЂЕЊА МОТОРНОГ ВОЗИЛА
ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

1. Предмет продаје
Предмет отуђења је половни моторно возило у виђеном стању.

2. Подаци о возилу
Путнички аутомобил, марка: Застава, модел: Yugo 101Scala 65, година производње: 2002, радна запремина мотора: 1.298 cm3, снага мотора: 46 kw.
Напомена: возило није у возном стању.

3. Цена
Почетна цена за продају моторног возила у првом кругу надметања износи 25.000,00 динара.

4. Преглед возила
Половно возило се може погледати у дане 21.04.2017.- 03.05.2017. године, у времену од 08-14 часова у кругу дворишта ПУ „Мајски цвет“ у улици Бошка Вребалова бр. 1 у Великом Градишту.
Возило се купује у виђеном стању.
Накнадне рекламације не важе.

5. Право учешћа
Право учешћа у јавном надметању имају сва физичка и правна лица.

6. Садржај понуде
Писана понуда треба да садржи:
– Документа и подаци о понуђачу
А) Физичко лице(фотокопија личне карте,адреса и контакт телефон)
Б) Правнолице(назив,седиште и бројтелефона,потписана и оверенаодстранеовлашћеноглица,изводизрегистрапривреднихсубјекатанадлежногоргана и потврда о порескомидентификациономброју)

Уз понуду мора се доставити изјава подносиоца понуде да прихвата све услове из јавног
огласа,да се моторно возило купује у виђеном стању и да накнадне рекламације не важе.

У понуди се обавезно наводи понуђена цена која не може бити нижа од почетне цена, а која износи 25.000,00 динара.
У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити потписано и оверено печатом од стране законског заступника правног лица, односно оверено од стране надлежног органа за физичко лице.
Пријава је непотпуна уколико не садржи све што је прописано,ако нису приложене све исправе како је то прописано овим Огласом,односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом,или уколико су достављени подаци супротни објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене,односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку
јавног надметања.

7. Достављање понуде
Писане понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком“ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ-Јавни позив за продају виљушкара путем јавног надметања затвореним писаним понудама, путем поште или непосредно код ПУ „Мајски цвет“ у седишту предузећа у улици Бошка Вребалова бр. 1 у Великом Градишту.
Рок за достављање понуде са траженом документацијом је 03.05.2017. године до 11 часова.
Благовременом ће се сматрати све пријаве које буду примљене до наведеног рока.
Јавно отварање писаних понуда биће одржано 03.05.2017. године у 11,30 часова у седишту предузећа у улици Бошка Вребалова бр. 1 у Великом Градишту.

8. Обавезе купца.
Купац је обавезан да након закључења уговора уплати уговорену цену у року од 7 дана, а затим да о свом трошку однесе возило из дворишта ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште.

9. Закључење уговора
Најповољнији понуђач је дужан да у року од 3 дана од добијања писменог обавештења приступи у просторије ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште, ради закључења купопродајног уговора.

Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити позивом на број 012/7662-656.

Комисија за прикупљање понуда у поступку
јавног надметања ради продаје расходованог
половног моторног возила

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Позив на учешће у акцији добровољног давања крви у Великом Градишту

Црвени крст Велико Градиште, у сарадњи са републичким Институтом за трансфузију крви – Београд, организује акцију добровољног давања крви која ће се одржати у понедељак24. априла 2017. године, у времену од 9 до 15 часова, у Дому здравља Велико Градиште.

Позивамо све досадашње даваоце крви који су небројено пута до сада узели учешће у овим акцијама као и потенцијалне даваоце крви који то треба да ураде први пут да искажу своју хуманост и узму учешће у овој хуманој акцији.

МОЛИМО, ИСКАЖИТЕ СВОЈУ ХУМАНОСТ!!!

Црвени крст Велико Градиште

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Иформација о стању безбедности саобраћаја у Пожаревцу, у току претходне седмице

 

На  подручју Полицијске  управе у Пожаревцу, током претходне недеље,   догодило  се укупно  18  саобраћајних  незгода. У овим саобраћајним незгодама 1 лице је погинуло, а  2  особе  су  теже  повређенe.

Саобраћајне  незгоде догодиле су се због неприлагођене брзине стању пута  и условима саобраћаја и недржања потребног одстојања између возила.

Ове недеље из саобраћаја  су  искључена 9  возача због управљања под  дејством алкохола. Пожаревачка полиција  је овим возачима  путничких  моторних  возила   одредила задржавање  због тешке алкохолисаности.

Највише промила алкохола у крви имао је И.Б. из околине Пожаревца, коме је измерено 2,30 мг/мол.

Новчане казне изречене су  за  374  возача  углавном због  некоришћења сигурносног појаса током вожње и неприлагођене брзине.

Током претходне недеље саобраћајна полиција поднела је и 90 прекршајних  пријава. Највише пријава поднето је  због  неприлагођене брзине, 11 аутомобила однео је “паук” и донета су 14 Решења о уклањању  возила.

Полицијскa  управa у Пожаревцу

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Обавештење о одлагању орезаног грања

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Општинска управа
Одељење за инспекцијске послове
Бр. 355-87/2017-04
Датум: 12.04.2017. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поштовани суграђани, молимо вас да ситније грање које настане орезивањем стабала и жбунастих биљака не одлажете у контејнере већ да га повезано у снопове одложите поред контејнера.

Унапред се захваљујемо на сарадњи.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Иформација о стању безбедности саобраћаја у Пожаревцу, у току претходне седмице

На подручју Полицијске управе у Пожаревцу, током предходне недеље, догодило се укупно 11 саобраћајних  незгода. У овим саобраћајним незгодама 3 особе су теже  повређенe.

Саобраћајне незгоде догодиле су се због неприлагођене брзине стању пута и условима саобраћаја и недржања потреног одстојања између возила.

Ове недеље из саобраћаја су искључена 6 возача због управљања под дејством алкохола. Пожаревачка полиција  је овим возачима  путничких  моторних возила одредила задржавање због тешке алкохолисаности.

Највише промила алкохола у крви имао је И.М. из околине Пожаревца, коме је измерено 2,08 мг/мол.

Новчане казне изречене су за 472 возача углавном због некоришћења сигурносног појаса током вожње и неприлагођене брзине.

Током предходне недеље  саобраћајна полиција  поднела је и 109  прекршајних  пријава. Највише пријава поднето је  због  неприлагођене брзине, 14 аутомобила однео је “паук” и донета су 26  Решења о уклањању  возила.

Полицијске управе у Пожаревцу

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

ЈКП “Дунав“: обавештење о измењеном раду градске зелене пијаце

Поштовани суграђани и корисници градске зелене пијаце обавештавамо вас да ће у суботу 8.4.2017. године и у уторак 11.04.2017. године пијаца радити скраћено у периоду од 05-12 часова, док у недељу 9.4.2017. године неће радити целог дана због радова на монтирању заштитне тенде на објекту пијаце.

Јавно комунално предузеће

„Дунав Велико Градиште“

в.д. Директора

Слободан Рашић, дипл. инж. о.р.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Иформација о стању безбедности саобраћаја у Пожаревцу, у току претходне седмице

На  подручју Полицијске  управе у Пожаревцу, током предходне недеље,   догодило  се укупно 11 саобраћајних  незгода. У овим саобраћајним незгодама 1 особа је погинула  и 1 је   лакше  повређена.

Саобраћајне  незгоде догодиле су се због неприлагођене брзине стању пута  и условима саобраћаја, недржања потребног одстојања између возила и алкохолисаности  возача.

Ове недеље из саобраћаја  су  искључена 5 возача због управљања под  дејством алкохола. Пожаревачка полиција  је овим возачима  путничких  моторних  возила   одредила задржавање  због тешке алкохолисаности.

Највише промила алкохола у крви имао је З.П. из Костолца, коме је измерено 2,83 мг/мол.

Новчане казне изречене су  за 304 возача, углавном због  непрописног паркирања.

Током предходне недеље  саобраћајна полиција  поднела је и 110  прекршајних  пријава. Највише пријава поднето је  због  неприлагођене брзине, 8 аутомобила однео је “паук” и донета су 20  Решења о уклањању  возила.

Полицијскa  управa у Пожаревцу

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Иформација о стању безбедности саобраћаја у Пожаревцу, у току претходне седмице

На  подручју Полицијске  управе у Пожаревцу, током предходне недеље,   догодило  се укупно 16 саобраћајних  незгода. У овим саобраћајним незгодама 4 особе су  теже  повређене,  док су 6 особе задобиле лаке телесне повреде.

Саобраћајне  незгоде догодиле су се због неприлагођене брзине стању пута  и условима саобраћаја, недржања потребног одстојања између возила и алкохолисаности  возача.

Ове недеље из саобраћаја  су  искључена 2 возача због управљања под  дејством алкохола. Пожаревачка полиција  је овим возачима  путничких  моторних  возила   одредила задржавање  због тешке алкохолисаности.

Највише промила алкохола у крви имао је Д.А. из околине Голупца, коме је измерено 1,94  мг/мол.

Новчане казне изречене су за 300 возача, углавном због   неприлагођене брзине.

Током предходне недеље  саобраћајна полиција  поднела је и 96  прекршајне  пријаве. Највише пријава поднето је  због  неприлагођене брзине, 10 аутомобила однео је “паук” и донета су 17  Решења о уклањању  возила.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Oбукa за правилну употребу безбедносних седишта за децу

Поштовани грађани, уколико сте родитељ детета од 0 до 7 година старости, позивамо вас да у уторак, 04. АПРИЛА, присуствујете обуци за правилну употребу безбедносних седишта за децу коју организује Агенција за безбедност саобраћаја уз подршку општине Велико Градиште.

Обука, у трајању од 150 минута, одржаће се из два дела – теоретског и практичног, у великој сали Скупштине општине и полигону за обуку возача, са почетком у 11,00 сати.

Општина Велико Градиште и Агенција за безбедност саобраћаја су обезбедиле 50 седишта која ће бити додељена родитељима са територије општине Велико Градиште који прођу комплетну обуку.

Брошура – Дечја ауто седишта

П Р О Г Р А М

10:45 – 11:00 Пријава и регистрација учесника
11:00 – 11:05 Отварање
11:05 – 11:20 Проблем страдања деце у саобраћају
11:20 – 12:00 Теоријска обука о употреби аутоседишта
12:00 – 12:15 Дискусија и питања
12:15 – 12:30 кафе пауза
12:30 – 13:00 Практична обука о постављању аутоседишта у возилу
13:00 – 13:15 Подела аутоседишта

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+
image_pdfimage_print