Саветовање пољопривредних произвођача у општини Велико Градиште

САВЕТОВАЊЕ

пољопривредних произвођача

04. децембар 2018. године, Велика сала општине Велико Градиште

у 10:00 часова

 

Дневни ред

10.00. – 10.15  Поздравна реч
  Пољопривредна саветодавна стручна служба Пожаревац
10.15 – 10.35

 

10.35 – 10.55

 

10.55 – 11.15

 

–       Драгана Урошевић

  • Правилно збрињавање амбалажног материјала за заштиту биља

–       Ана Ђорђевић

  • Контрола плодности земљишта

–       Дане Хркаловић

  • Услови гајења квалитетних грла
  Директна банка Београд
11.15 – 11.45

 

 

–       Светлана Лукић – Директор РЦ Нови Сад

–       Ђуро Радовић – Mенаџер за послове са агро кредитима

  • Понуда Агро кредита Директне банке
  Општинска управа Општине Велико Градиште – Одељење за привредни и економски развој и дијаспору
11.45 – 12.00

 

 

 

–       Александар Игњатијевић

  • Мере пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2019. годину
  • Аутоматизовано управљање пољопривредном производњом и свим врстама земљишта 
12.00 – ДискусијаУ току санација зида на фудбалском игралишту у Тополовнику

У градиштанском насељу Тополовник, у току су радови на санацији зида фудбалског игралишта којима ће се спречити даље урушавање зида до којег је дошло током поплава ове године.

Тим поводом, радове на санацији обишао је заменик председника општине, Слађан Марковић, са сарадницима.

Извођење радова финасира општина Велико Градиште док је потребан материјал обезедило Предузеће „Водопривреда“ из Пожаревца. Уговорена вредност радова је 185.955 динара без ПДВ-а.

 
Обавештење грађанима са пребивалиштем у Кисиљеву општина Велико Градиште

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КИСИЉЕВО („СЛ. ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“, БР.14/2018) И СТАВА 1. ТАЧКА 7 РОКОВНИКА ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КИСИЉЕВО („СЛ. ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“, БР.14/2018), ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, УПУЋУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
ГРАЂАНИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ У КИСИЉЕВУ
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

1. ИЗЛАЖЕ СЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КИСИЉЕВО ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ РАДИ ПРОВЕРЕ ДА ЛИ СУ ГРАЂАНИ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК И ДА ЛИ СУ УПИСАНИ ПОДАЦИ ТАЧНИ.

УВИД СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ НЕПОСРЕДНО, У СЕДИШТУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ЖИТНИ ТРГ БР.1, У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 3 ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ http://www.mduls.gov.rs/, УНОШЕЊЕМ ЈЕДИНСТВЕНОГ МАТИЧНОГ БРОЈА ГРАЂАНА (ЈМБГ), КАО И СЛАЊЕМ СМС ПОРУКЕ СА ОВИМ ПОДАТКОМ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА КОЈИ ЈЕ ОБЈАВЉЕН НА НАВЕДЕНОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ МИНИСТАРСТВА .

2.ЛИЦА КОЈА НА ДАН ИЗБОРА (25.НОВЕМБРА 2018. ГОДИНЕ) НАВРШАВАЈУ 18 ГОДИНА, МОГУ ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК.

3.ДО ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА, ОДНОСНО ДО 9.11.2018. У 24.00 ЧАСА, ГРАЂАНИ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВАЈУ ПРОМЕНЕ У БИРАЧКОМ СПИСКУ (УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНУ, ДОПУНУ ИЛИ ИСПРАВКУ) ОД СТРАНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 3. СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 7.00 ДО 15.00 ЧАСОВА.

4. СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОН 012/662-489.

Број: 013-12/2018-02
У Великом Градишту
Дана: 03.10.2018. године

РУКОВОДИЛАЦ

ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Весна Милановић
Одлука о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма у области спорта

На основу члана 10.,20.,21.,22. и члана 31. Правилника о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе општине Велико Градиште, Председник општине на предлог комисије за остваривање права за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију пројеката из области спорта, донација и манифестација, дана 19.05.2015. године доноси

ОДЛУКУ

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање:

А) Посебних програма у области спорта за 2015. годину, спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште

Б) Програма из области школског и рекреативног спорта

В) Спорта лица са инвалидитетом

I Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање :посебних програма спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2015. Години ,програма из области школског и рекреативног спорта и спорта лица са инвалидитетом

II Текст Јавног позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање :посебних програма спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2015. Години ,програма из области школског и рекреативног спорта и спорта лица са инвалидитетом

• Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање :посебних програма спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2015. Години ,програма из области школског и рекреативног спорта и спорта лица са инвалидитетом

А)Посебни програми у области спорта за 2015. год. обухватају следеће области :

1. набавка специфичне опреме и реквизита за спортска удружења;
2. куп такмичења;
3. стипендија младим перспективним спортистима
4. организација пригодних такмичења и манифестација;
5. организација званичних државних првенстава;
6. учешће на званичним међународним клупским такмичењима;
7. организација званичних међународних првенстава

Б)Програми из области школског и рекреативног спорта се односе на реализацију активности која доприносе здравом физичком развоју и формирању здравих стилова живота деце предшколског и школског узраста, уз укључивање организација које се баве школским спортом .

В)Спорта лица са инвалидитетом подразумева финансирање програмских активности лица са инвалидитетом

• Право учешћа на јавни позив имају спортска удружења (клубови) , организације из области предшколског и школског спорта, спортска удружења лица са инвалидитетом и организације које доприносе развоју спорта, уз услов да задовољавају следеће критеријуме:

1. буде уписан у одговарајући регистар у складу са законом;

2. да има седиште на територији општине Велико Градиште;

3. да је директно одговоран за реализацију програма рада и утрошка средстава;

4. да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом о спорту.

Носилац програма не може да:

1. буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

2. има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

3. буде последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је :

1. намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да достави све потребне информације и податке;

2. покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Комисију током поступка доделе средстава.

Учесници јавног позива уз пријаву достављају доказе о испуњености услова. Поред доказа о испуњености услова подносилац пријаве доставља и:

– фотокопију личне карте лица одговорног за заступање,

– оверену изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу лица овлашћеног за заступање којом гарантује да су достављени подаци и документација тачни и свеобухватни и да нису у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, да немају блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања и да нису у последње две године правноснажном одлуком кажњени за прекршај или привредни преступ у вези са делатношћу.

• Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог посебног програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети у просторијама Јавне установе Спортски центар у Великом Градишту улица Бошка Вребалова бр. 3 или на интернет страници www.velikogradiste.org.rs

• Критеријуми за вредновање програма су:

I квалитет понуђеног програма

Квалитет понуђеног програма мора да садржи:

1. реалан финансијски план и однос свих извора финансирања;

2. отвореност и доступност активности предвиђених програмом;

3. референтност и стручност носиоца програма;

4. марљивост односа резултата и уложених средстава.

II економска оправданост улагања у специфичну опрему и реквизите

III вредности постигнутих резултата на домаћим, као и на међународним такмичењима

IV друштвени значај организације пригодног такмичења или манифестације (број учесника, број гледалаца, број до сада одржаних манифестација…).

V друштвени значај организације званичних државних првенстава (број учесника, број учесника клуба-организатора, број гледалаца…).

VI друштвени значај учешћа у званичним међународним клупским такмичењима (број мечева, потребна финансијска средства…);

VII квалитет приложеног елабората о организацији такмичења и друштвеног значаја организације званичног међународног првенства ( број учесника, потребна финансијска средства…).

Пријаве за доделу средстава са програмом и пратећом документацијом предају се
на писарници општине Велико Градиште, улица Житни трг бр 1.

Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:

1) назив посебног програма-финансирање у области спорта ,
2) назив подносиоца програма
3) адресу подносиоца програма
4) напомену: „Јавни позив – не отварати“

• Рок за подношење пријава Предлога програма и потребне документације је 13 дана од дана објављивања на интернет сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.org.rs , огласној табли општине Велико Градиште, на интернет сајту ЈУ Спортски центар Велико Градиште www.juscentarvg.com и огласној табли ЈУ Спортски центар Велико Градиште .

• Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.

• Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страни општине њњњ.великоградисте.орг.рс .

• За додатне информације може се обратити на телефон: 012/7662-811 и 062/80-88-753

III Средства за финансирање програма у области спорта планирана су Изменом Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2015.годину.

Образац пријаве

Председник општине

Драган Милић
Јавни позив ради давања у закуп пословног простора у својини општине Велико Градиште непосредном погодбом

На основу Закључка о покретању поступка давања у закуп пословног простора у својини општине Велико Градиште непосредном погодбом број 464-27/2015-06 од 08.06.2015. године,
Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта СО Велико Градиште, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ НЕПОСРЕДНИМ ПОГОДБОМ

1. Општина Велико Градиште издаје у закуп пословни простор – објекат у Великом Градишту у улици Милене Павловић Барили, кат.парцела бр. 1566/7 КО Велико Градиште.

Укупна корисна површина која се даје у закуп је 208 м2.

2. Предметни пословни простор даје се у закуп у комерцијалне сврхе непосредном погодбом, на одређено време на период до 5 (пет) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел.енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

3. Почетна цена закупа износи 1,25 еура по м2 на месечном нивоу (без ПДВ-а, уколико је применљиво).

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

4. Право учешћа у поступку имају физичка и правна лица, која поднесу понуду у року и на начин одређен у овом огласу.

5. Понуде се подносе у периоду од 10.06.2015. до 17.06.2015. године на адресу: Скупштина општине Велико Градиште, улица Житни трг бр. 1, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЗАКУП-НЕ ОТВАРАТИ.

6. Физичко лица подноси документа којима доказује: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза и понуђену цену закупнине.

Предузетник и правно лицеподноси документа којима доказује:име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа,копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде;изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању;изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза и понуђену цену закупа.

7. По истеку рока за подношење понуда, не могу се подносити нове понуде, нити мењати и допуњавати дате понуде.

Понуде које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне понуде се не разматрају.

8. Поступак се сматра успелим у случају достављања једне исправне понуде којом се подносилац проглашава закупцем, ако понуди износ закупнине најмањеу висини почетне цене закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

9. Право на закључење уговора о закупу стиче понуђач који је понудио највећи износ закупнине.

10. Обавештење о резултату спроведеног поступка се истиче на огласној табли општине.

11. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.

12. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.

13. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, Комисија јавно оглашава да поступак није успео.

14. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене бланко менице у износу висине једногодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.

15. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.

16. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.

17. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.

18. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-122 лок. 113.

19. Оглас је објављен на огласној табли општине, сајту општине и у средствима јавног информисања.

Број: 464-27/2015-06

Дана: 08.06.2015. године

КОМИСИЈА
Новогодишња честитка председника општине и председнице Скупштине општине Велико Градиште
„ДЕДА МРАЗ ИЗ ПАРКА“ СТИЖЕ НА СЦЕНУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

У среду, 28. децембра, у 18.00 часова , на сцени Културног центра Велико Градиште, млади глумци дечијег позоришта „Жанка Стокић“ премијерно ће извести новогодишњу представу „Деда Мраз из парка“.

ОЧЕКУЈЕМО
ВАС!!!
Конурс за именовање директора Јавне установе „Културни центар Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

На основу члана 35. ст. 2. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 -испр.) и члана 27. Статута Јавне установе „Културни центар Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште, Управни одбор Јавне установе „Културни центар Властимир Павловић Царевац“ на седници одржаној 06.12. 2016. године донео је:
Члан 1.
Расписује се конурс за именовање директора Јавне установе „Културни центар Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште.
Члан 2.
Конкурс ће бити објављен у публикацији „Послови“ и на сајту Националне службе за запошљавање.
Члан 3.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у Публикацији „Послови“.
Члан 4.
Текст конкурса саставни је део одлуке.
Образложење
Основ за доношење ове одлуке прописан је у чл.35. ст. 2. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.) и чл. 27. Статута Јавне установе „Културни центар Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште који прописују да Управни одбор расписује и спроводи конкурс за именовање директора.
Одредбама чл. 35. ст. 2. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.) и чл. 27. Статута Јавне установе „Културни центар Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана од дана оглашавања јавног конкурсаи да се јавни конкурс објављује на сајту Националне
службе за запошљавање и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике. Обзиром да Публикација „Послови“ излази сваке среде уз дневни лист Информер, а објављивање јавног конкурса се не плаћа, Управни одбор је одлучио да се јавни конкурс објави у наведеном листу.
На основу наведеног Управни одбор је донео одлуку као у диспозитиву.

ПРИЛОГ
Дугометражни филм „SANTA MARIA DELLA SALUTE“

Уторак, 27. децембар 2016.
Пројекције у 18.00 и 20.30 сати
сала Културног центра
Велико Градиште
Цена улазнице: 250,00 динара

О ФИЛМУ

Режија и сценарио: Здравко Шотра
Глумци: Војин Ћeтковић, Тамара Алeксић, Нeбојша Илић, Алeксандар Бeрчeк, Дeјан Луткић, Слобода Мићаловић
Дужина трајања филма: 120 мин

Прича о Лази Костићу почињe у Вeнeцији, прeд црквом Santa Maria della Salute, због којe сe пeсник у младости пeсмом љутио на дужда што јe за градњу тe црквe посeкао силнe шумe у нашим крајeвима. Ово јe eмотивна исповeст о највeћој српској љубавној причи, о односу највeћeг пeсника српскe књижeвности и младe, учeнe, прeлeпe Лeнкe Дунђeрски. Филм нас води кроз живот и унутрашњу борбу вeликог и „друкчијeг“ човeка, пeсника, прeводиоца, доктора права, новинара… У позном добу, Лази ћe сe дух Лeнкe Дунђeрски и црква Santa maria della Salute мeђу собом прeплитати и довeсти до стварања њeговe најчувeнијe пeсмe.
Новогодишња приредба поводом доделе пакетића за децу до 10 година корисника новчане социјалне помоћи Центра за социјални рад Велико Градиште и чланова друштва „Ром“ и удружења „Ром“ Сребрно језеро.

Новогодишња приредба
поводом доделе пакетића за
децу до 10 година корисника новчане социјалне помоћи Центра за социјални рад Велико Градиште и чланова друштва „Ром“ и удружења „Ром“ Сребрно језеро.

Приредба ће се одржати 27.12.2016. године (понедељак) са почетком у 12 часова у Културном центру Велико Градиште.