Оглас о јавном надметању за отуђење (продају) непокретности у јавној својини општине Велико Градиште – K.O. Рам

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 464- 23 /2020-06
Датум: 13.02.2020 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,81/019,64/10-Одлука УС РС, 24/11, 42/14-Одлука УС РС, 50/13-ОДлука УС РС, 98/13-Одлука УС РС, 132/14 и 145/14,83/2018,31/2019 и 37/2019-др.закон) ,Закона о јавној  својини((„Сл.Гласник РС“,бр.72/2011,88/2013,105/2014,104/2016-др закон,108/2016)Уредбе о условима  прибављања и отуђења  непокретности непосредном  погодбом и давања у закуп  ствари  у јавној  својини,односно прибављања  и уступања искоришћавања  других  имовинских права,као  и поступцима  јавног  надметања и прикупљања  писмених  понуда („Сл.гласник РС“,бр16/2018), Закона о промету непокретности („Сл. гланик РС“, бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015),Одлуке  о јавној  својини  општине  Велико  Градиште/“Службени гласник  општине  Велико  Градиште“,број 14/2017) члана 19. а у складу са чланом 11. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2019),-Статут  општине  Велико  Градиште(„Службени  гласник  општине Велико  Градиште 2/19) а у складу са  Решењем Председника општине  Велико Градиште бр.464- 37/2020-01-2и  од 07.02.2020 године ,

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

 

ОГЛАС

О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

ЗА ОТУЂЕЊЕ (ПРОДАЈУ) НЕПОКРЕТНОСТИ

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

I.

Општина Велико Градиште, у циљу отуђења (продаје),оглашава заинтересованим физичким и правним  лицима,неизграђено  грађевинско земљиште  у јавној својини општине Велико Градиште  К.О. Рам, и то:

-кат. парцела број 142/10 К.О Рам ,,Село“,пашњак 6.класе,грађевинско  земљиште  ван граница градског грађевинског земљишта, укупне површине  4.99 ари, уписана као јавна својина општине Велико Градиште у Листу непокретности број 522 к.о. Рам,по цени од 8,30 евра по м2,што чини укупну цену од 4141,70 евра;

-кат. парцела број 142/11 К.О Рам ,,Село“,пашњак 6.класе,грађевинско  земљиште  ван граница градског грађевинског земљишта, укупне површине  4.58 ари, уписана као јавна својина општине Велико Градиште у Листу непокретности број 522 к.о. Рам по цени од 8,30 евра по м2,што чини укупну цену од 3801,40 евра;

-кат. парцела број 142/14 К.О Рам ,,Село“,пашњак 6.класе,грађевинско  земљиште  ван граница градског грађевинског земљишта, укупне површине  5.12 ари, уписана као јавна својина општине Велико Градиште у Листу непокретности број 522 к.о. Рам. по цени од 8,30 евра по м2,што чини укупну цену од 4249,60 евра;

-кат. парцела број 142/15 К.О Рам ,,Село“,пашњак 6.класе,грађевинско  земљиште  ван граница градског грађевинског земљишта, укупне површине  5.07 ари, уписана као јавна својина општине Велико Градиште у Листу непокретности број 522 к.о. Рам. по цени од 8,30 евра по м2,што чини укупну цену од 4208,10 евра;

-кат. парцела број 142/17 К.О Рам ,,Село“,пашњак 6.класе,грађевинско  земљиште  ван граница градског грађевинског земљишта, укупне површине  4.02 ари, уписана као јавна својина општине Велико Градиште у Листу непокретности број 522 к.о. Рам по цени од 8,30 евра по м2,односно у динарској протовредности од 943,13 динара по м2,што чини укупну цену од 3336,60 евра;

-кат. парцела број 142/18 К.О Рам ,,Село“,пашњак 6.класе,грађевинско  земљиште  ван граница градског грађевинског земљишта, укупне површине  3.40 ари, уписана као јавна својина општине Велико Градиште у Листу непокретности број 522 к.о. Рам по цени од 8,30 евра по м2,што чини укупну цену од 2822 евра;

-кат. парцела број 142/19 К.О Рам ,,Село“,пашњак 6.класе,грађевинско  земљиште  ван граница градског грађевинског земљишта, укупне површине  3.02 ари, уписана као јавна својина општине Велико Градиште у Листу непокретности број 522 к.о. Рам по цени од 8,30 евра по м2,што чини укупну цену од 2506,60 евра;

-кат. парцела број 142/23 К.О Рам ,,Село“,пашњак 6.класе,грађевинско  земљиште  ван граница градског грађевинског земљишта, укупне површине  3.43 ари, уписана као јавна својина општине Велико Градиште у Листу непокретности број 522 к.о. Рам по цени од 8,30 евра по м2,односно у динарској протовредности од 943,13 динара по м2,што чини укупну цену од 2846,90 евра;

II. 

Трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући купац.

Купац преузима  непокретност из  члана  1. овог Огласа у виђеном стању без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта као и обавезе да изврши омеђавање или чишћење терена.

III.

Уукупну излицитирану  цену  непокретности  биће  сразмерно  уручунати  и трошкови  објављивања  Огласа  у  износу  од 61.404.48  динара,а коју ће  одредити  комисија задужена за спровођење  поступка  јавног  надметања.

Лицитациони корак износи   50 евра.

IV.

Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати унапред, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2019) под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

V.

Јавно надметање одржаће се ако истом присуствује најмање један понуђач лично или преко овлашћеног пуномоћника, дана 16.03.2020 године са почетком у 12:00 часова у канцеларији бр 4.Општинске Управе Општине  Велико  Градиште општине Велико Градиште.

Сматра се да је јавно надметање успело и ако истом приступе  један  понуђач и прихвати почетну цену за предмет надметања као купопродајну цену с тим да уколико не прихвати купопродајну цену губи право на враћање депозита.

У случају немогућности да се надметање одржи на горе наведеном месту учесници ће о томе бити обавештени на пригодан начин.

VI.

Право учешћа на надметању имају  физичка лица и правна лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и испуњававају услове прописане овим огласом.

Благовременом се сматра пријава пристигла у Писарницу Општинске управе Општине Велико Градиште до дана 16.03.2020 године до 10:00 часова, без обзира на начин достављања.

VII.

Пријава за учешће у поступку јавног надматања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се Оглас односи као и катастарски  број  парцеле наведене у Огласу за  коју  се понуда  подноси, и ко је подносилац пријаве.

Пријава мора да садржи:

 1. За физичко лице – име и презиме, адреса, број личне карте, матични број, број телефона, потписана а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и извод из регистра надлежног органа потврда о пореском идентификационом броју а потпис на пријави мора бити оверен печатом.
 2. За правно лице – назив, седиште и број телефона и потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју;

Уз пријаву се мора доставити изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа, да је упознат са фактичким стањем парцеле на терену и да нема примедбе на предмет надметања.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски(јавни  бележник) оверено.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано ако нису приложене све исправе како је то предвиђеноовим огласом, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом, или ако подаци дати супротно објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања.

VIII.

По завршеном надметању, рок за закључивње  Уговора и начин плаћања накнаде као и последице пропуштања биће уређене актом о додели земљишта.

IX.

Кауција-депозит плаћа се на жиро-рачун број: 840-0961804-78, Општинске управе Општине Велико Градиште по моделу број 97 са позивом на број  јмбг понуђача.

Девизни износ плаћа се у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан плаћања.

X.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит ће бити урачунат у укупну цену а у случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде, депозит му неће бити враћен.

XI.

У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тачком 4. овог Огласа или не плати понуђену купопродајну цену, отуђено грађевинско земљиште биће му изузето сагласно члановима 36. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2019) а уложена средства враћена тек по отуђењу предметног земљишта другом заинтересованом понуђачу и његовом плаћању општини уз одбитак трошкова депозита и других трошкова које је општина као  власник имала за оглашавање и припрему огласа. 

XII.

Ближи услови који се тичу јавног надметања могу се добити позивом на телефон: 012/676-106 или лично у просторијама имовинско-правне службе Општине Велико Градиште, соба бр.11, приземље.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Сузана Ђорђевић, дипл.правник
Oдобрен пројекат „Реконструкција и унапређење  јавног осветљења у сеоским насељима општине Велико Градиште“

У оквиру пројекта Партнерство за локални развој,  Министарcтва државне управе и локалне самоуправе, општини Велико Градиште је одобрен пројекат „Реконструкција и унапређење  јавног осветљења у сеоским насељима општине Велико Градиште“ у вредности од 111.311.225 РСД.  

Становници општине Велико Градиште већ у 2020. године могу очекивати квалитетније осветљење са уштедама енергетским и финасијским већим од 85%. 
Деманти поводом текста објaвљеног 08.02.2020. године на интернет сајту “Tpknews.com“ под насловом “ПОТВРЂЕНО: 800 мигранта биће смештено на територији општине Велико Градиште“

На основу узнемирујућих и непроверених информација које се наводе у тексту, објављеном 08.02.2020. године на интернет сајту “Tpknews.com“, под насловом “ПОТВРЂЕНО: 800 мигранта биће смештено на територији општине Велико Градиште“, председник општине Велико Градиште, Драган Милић, упућује деманти и следеће саопштење јавности.

У наведеном тексту, између осталог стоје наводи: “Како сазнајемо, у оквиру овог програма који је министар Зоран Ђорђевић потписао са директором Канцеларије Немачке развојне банке “KfW” у Србији Арне Гос, на територији Браничевског округа, у општини Велико Градиште треба да буде смештено 800 мигранта, док у општини Жабаре 1.000 мигранта. Од 800 мигранта који треба да буду смештени на територији општине Велико Градиште 400 мигранта биће смештено у касарни у самом центру Градишта, која ће бити преуређена и адаптирана за њихов пријем, док ће остатак бити распоређено по напуштеним домаћинствима по селима.“. ОВО ЈЕ НЕИСТИНА.

Истичем да руководство општине Велико Градиште до сада нико није контактирао у вези доласка, односно смештаја миграната на територију ове општине.

Такође, непознат је извор ове информације, те су потпуно нерелевантне наведене тврдње. Штавише, на снимку објављеном у вести на наведеној интернет страни сајта “Tpknews.com“, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Зоран Ђорђевић, нигде не помиње општину Велико Градиште.

Према томе, још једном се показује као дезинформација вест објављена на сајту “Tpknews.com“.

Поред тога, упућујем јавност да је, 10.02.2020. године, на сајту rs.n1info.com објављен текст под насловом “МУП демантује тврдње о наводном насељавању миграната у Србији“, са изјавом начелника Управе граничне полиције, где се, између осталог, наводи: “Он је одбацио као „апсурдне“ наводе о масовном враћању миграната у Србију из земаља ЕУ, с обзиром да се враћање држављана трећих држава у Србију обавља по Споразуму о реадмисији са ЕУ, потписаним у Бриселу у септембру 2007. године, којим се како је навео, детаљно прописује да се повратак може реализовати само уз испуњеност прописаних услова.“.

Уколико органи општине Велико Градиште буду имали било каквих додатних информација у вези смештаја миграната на територију општине, о томе ће благовремено обавестити наше грађане. Уједно, напомињем, да смо става да нам, као туристичком месту, не иде у прилог да се мигранти доселе у нашу општину и бићемо против таквих намера.

С поштовањем,

Председник општине Велико Градиште,

Драган Милић
У Великом Градишту одржана трeћа радионица пројекта ранe дијагнозe и лечењa рака штитне жлезде

У Великом Градишту је 08. и 09. фебруара одржана трећа радионица од девет планираних у оквиру пројекта прекограничне сарадње у области здравства, под називом „Заједнички приступ поједностављивању ране дијагнозе и лечења рака штитне жлезде код популације у партнерском подручју“.

Овај пројекат ће у наредне две године бити реализован у оквиру INTERREG IPA програма прекограничне сарадње Румунија-Србија 2014-2020, у сарадњи Градске болнице Темишвар и Дома здравља Велико Градиште.

На радионици је учестовало 30 лекара и друго стучно особље из Темишвара и Великог Градишта. Друга радионица је одржана недељу дана раније у Темишвару и на истој је учестовало десеторо чланова медицинског особља из Великог Градишта.

Укупна вредност пројекта је 1.038.305,80 евра, од чега су бесповратна средства ЕУ 882.559,93 евра.

Општи циљ пројекта је да се заједницама са обе стране границе, кроз повећан приступ ефикасним медицинским услугама, уз рану и модерну дијагностику и тренутно лечење рака штитне жлезде побољша квалитет живота. Кроз активну прекограничну сарадњу очекује се да резултати пројекта, куповином и уградњом висококвалитетне медицинске опреме и обуком оговарајућег кадра, доведу до модернизације регионалних медицинских центара који су укључени у дијагнозу и лечење патологије штитне жлезде.
Одлука о расписивању Јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште за 2020. годину

На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16), члана 21. Правилникa о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште, („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 9/18), а на предлог Комисије за остваривање права за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију програма из области спорта,

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 88. седници одржаној дана 31.01.2020. године донело је

О Д Л У К У

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште за 2020. годину

 

 • Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2020. години.
 • Текст Јавног позива гласи:

На основу члана 82. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16), члана 21. Правилникa о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште, („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 9/18)

Општинско веће општине Велико Градиште расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2020. години

 

Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњих програма организација у области спорта, у 2020. години, за области  финансирања из члана 137. Закона о спорту и то:

 • подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом – члан став 1. тачка 1);
 • организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан став 1. тачка 3);
 • учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима – члан став 1. тачка 5);
 • физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.) – члан став 1. тачка 5);
 • делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе – члан став 1. тачка 8);
 • едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима – члан став 1. тачка 12);
 • периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација – члан став 1. тачка 13);
 • унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста – члан став 1. тачка 14).

Право учешћа на јавном позиву

Право учешћа на јавном позиву имају организације у области спорта чије је седиште на подручју општине Велико Градиште.

Спортски савез општине Велико Градиште предлоге годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште подноси у име тих организација.

Носилац програма мора:

 • да буде регистрован у складу са Законом;
 • да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
 • да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено;
 • да има седиште на територији општине Велико Градиште, односно регистровани огранак за територију општине Велико Градиште, ако Законом или овим правилником није другачије утврђено;
 • да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
 • да је претходно обављао делатност најмање годину дана;
 • да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;
 • да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
 • да располаже капацитетима за реализацију програма;
 • да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.

Носилац програма не може да:

 • буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 • има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
 • буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

Носилац програма из члана 137. став 3. Закона који се састоји у организовању великог међународног спортског такмичења из члана 163. Закона може да буде организација у области спорта која има сагласност прибављену, у складу са Законом, за организовање тог такмичења, односно организација у области спорта која је наменски и привремено основана за техничку организацију међународног спортског такмичења организација у области спорта која има сагласност за организовање великог међународног спортског такмичења

Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је:

 • био у конфликту интереса;
 • намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да да све потребне информације;
 • покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Стручну комисију из члана 22. став 1. овог правилника или на надлежне органе општине током евалуационог периода или неког претходног поступка доделе средстава.
 • за област потреба и интреса грађана у области спорта из члана 137. Закона ,на коју се програм односи, већ одобрено финансирање по претходном јавном позиву за 2020. годину

Носилац програма не може добијати средства из буџета општине за реализацију својих програма две године од дана када је утврђено да је у потпуности ненаменски употребио одобрена средства за реализацију програма или својим пропустом није постигао у битном делу планиране ефекте програма.

Носиоцу програма не могу бити одобрена средстава за реализацију новог програма пре него што поднесе извештај о остваривању и реализацији одобреног програма у складу са чланом 34. став 8. овог правилника.

Организације у области спорта могу да подносе предлоге програма самостално или удружене са другим организацијама.

Организације које учествују у реализацији програма као партнери, и њихови трошкови прихватају се ако испуњавају исте услове који се примењују за носиоца програма.

Изјава о партнерству даје се на Обрасцу 11.

У случају партнерских програма, само једна организација биће одговорна за управљање одобреним финансијским средствима свих партнерских организација на програму, тако да мора имати унутрашњу организацију која ће омогућити такво финансијско пословање. 

Критеријуми за вредновање програма 

Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме:

 • да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених Законом;
 • да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у Републици Србији и Програмом развоја спорта у општини Велико Градиште;
 • да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног спортског савеза;
 • да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза;
 • да се реализује на територији општине Велико Градиште, односно у Републици Србији, осим програма припрема и учешћа на међународним спортским такмичењима;
 • да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија;
 • да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији општине Велико Градиште;
 • да ће се реализовати у текућој години;
 • да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
 • да је, по правилу, предвиђено фазно финансирање програма.

Квалитет програма

Програми морају бити такви да обезбеде успех програма, узимајући у обзир факторе које носилац програма може контролисати и факторе (ситуације, догађаји, услови, одлуке) који су неопходни за успех програма али су у приличној мери или у потпуности изван контроле носиоца програма.

Спортисти, спортски стручњаци и друга лица ангажована на реализацији програма морају испуњавати услове за обављање спортских активности и спортских делатности утврђене Законом, а њихово ангажовање се мора вршити у складу са Законом.

При планирању, изради и управљању програмским циклусом носилац програма треба да примењује усвојене међународне стандарде за управљање програмима, а ако је буџет програма већи од 10 милиона динара обавезно је коришћење и Матрице логичког оквира и SWOT анализе.

Финансирање програма

Програми се финансирају, у целини или делимично и у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета јединице локалне самоуправе постигну намеравани резултати.

Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за реализацију програма.

Потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6) Закона имају приоритет при избору програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у општини Велико Градиште, односно други програми могу бити одобрени тек након што се задовоље потребе грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 2) и 6) Закона.

Финансијски план (буџет) програма предвиђен предлогом програма треба да буде:

 • остварив и објективан – да су планирани реални износи по свим изворима средстава и врстама трошкова;
 • обухватан – да садржи све трошкове програма из свих извора финансирања;
 • структуриран – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве прописаног обрасца за израду програма;
 • уравнотежен – у односу на планиране трошкове;
 • тачан и реалан – по свим врстама трошкова.

Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од укупне суме средстава буџета општине Велико Градиште предвиђених за финансирање програма развоја спорта, с тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Велико Градиште морају односити, по правилу, најмање 15% на активности повезане са спортом деце, осим када је то супротно природи предложеног програма, с тим да се активности повезане са спортом деце у програму обавезно дефинишу као посебна програмска целина.

Финансијски план за реализацију програма састоји се из непосредних трошкова реализације програма у вези са зарадама и хонорарима лица ангажованих на непосредној реализацији програма, материјалних трошкова и административних трошкова реализације програма (оправдани директни трошкови) и додатних оправданих трошкова носиоца програма (оправдани индиректни трошкови) који не могу бити већи од 15% од оправданих директних трошкова.

Оправдани директни трошкови морају бити неопходни за реализацију програма, стварни, детаљни и лако проверљиви.

Оправдани индиректни трошкови су прихватљиви ако не обухватају трошкове који су финансијским планом  програма намењени непосредној реализацији неког дела програма.

Индиректни трошкови нису прихватљиви ако је носилац програма добио из буџета општине Велико Градиште за свој рад одговарајућа средства по другом основу.

Носилац годишњег програма дужан је да промет буџетских средстава врши преко посебног текућег рачуна за реализацију годишњег програма наведеног у предлогу програма, који ће се користити искључиво за буџетска средства која добија од општине Велико Градиште, у складу са прописима којима се уређује пренос средстава из буџета.

Садржина програма

Предлози годишњих и посебних програма подносе се посебно за сваког носиоца програма и за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона.

Предлог програма садржи детаљне податке о:

 • носиоцу програма;
 • области потреба и интересе грађана у којој се остварује програм из члана 137. став 1. Закона;
 • учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују;
 • циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и којим групама популације и на који начин ће програм користити;
 • врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно обављања активности;
 • томе како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата програма);
 • финансијском плану (буџету) програма, односно потребним новчаним средствима, исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу;
 • динамичком плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и рокови у којима су потребна);
 • начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и евалуације резултата;
 • претходном и будућем финансирању носиоца програма.

У предлог годишњег и посебног програма уносе се одговарајући подаци о личности из члана 5. став 10. Закона лица која учествују у реализацији програма.

Предлози програма разматрају се ако су испуњени следећи формални критеријуми:

 • да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене основне информације о носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава, област општих потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона) и које је потписало лице овлашћено за заступање предлагача, односно носиоца програма;
 • да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко попуњеном, језиком и писмом у службеној употреби.
 • да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке;
 • да је поднет у прописаном року.

Документација и начин доставе

Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити у потпуности попуњени и достављени у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу општине Велико Градиште.

Предлог програма за који је послат у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир.

Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:

1)         назив  програма,

2)         назив подносиоца програма,

3)         назив носиоца програма,

4)         адресу носиоца програма

5)         напомену: „Јавни позив – не отварати“

Образац за пријављивање предлога програма доступан је код надлежних служби општине Велико Градиште и на интернет сајту општине Велико Градиште.

Када предлог програма подноси надлежни територијални спортски савез за општину Велико Градиште, обједињено за свој програм и програме организација у области спорта, предлог програма треба да буде поднет засебно за сваког носиоца програма (посебан образац за сваког носиоца програма и за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона), уз подношење збирног прегледа свих предлога према носиоцима програма.

Спортске организације са седиштем на територији општине Велико Градиште које учествују у спортским такмичењима у оквиру надлежних националних гранских спортских савеза попуњавају и уз предлог годишњег програма достављају и попуњен Образац број 2 – упитник за  категоризацију спортских организација.

ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА СА ПРОГРАМОМ И ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ПРЕДАЈУ СЕ НА ПИСАРНИЦИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, УЛИЦА ЖИТНИ ТРГ БР 1.

Начин одобравања програма

Стручни преглед и оцену поднетих предлога, на основу Закона и Правилника врши Комисија и доставља Општинском већу предлог за одобравање програма. Комисија може да, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним информацијама или појашњењима или кориговањима, пре достављања предлога Општинском већу, тражи додатно објашњење или кориговање од подносиоца, односно носиоца програма.

Предлог програма Комисија оцењује према следећим критеријумима:

 • испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
 • испуњење услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и овим правилником;
 • усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из члана 137. став 1. Закона, циљевима Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини;
 • вредновање квалитета предлога програма.

Приоритет при давању предлога Комисије за одобравање средстава имају програми који су боље оцењени према критеријумима тач. 3) и 4) и који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета општине постигну намеравани резултати.

При давању предлога за одобравање програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, Комисија мора водити рачуна да приоритет имају програми који су структурне и развојне природе, а између програма организовања, односно учешћа на спортским такмичењима, приоритет имају програми који се односе на спортска такмичења вишег ранга, у складу са Законом.

Са подносиоцем одобреног програма, у складу са Законом, председник општине закључује уговор о реализовању програма.

Председник општине закључује са носиоцем годишњег програма уговор за сваку од области  потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона за коју је поднет предлог програма.

Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сагласно Закону, сматраће се да је одустао од предлога програма.

Ако су носиоцу програма за реализацију одобреног програма додељена мања средства од средстава наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да пре закључења уговора о реализовању програма усклади финансијски план програма и план реализације програмских активности са висином додељених средстава и одобреним активностима на реализацији програма, и да достави Општинском већу допуну, односно измену предложеног програма усаглашену са висином одобрених средстава.

Одобрени износ средстава за реализацију програма преноси се организацији која реализује програм у складу са уговором и одобреним квотама буџета општине.

Рок за подношење пријава

Предлози програма и посебна документација подносе се у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива на интернет сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs и огласној табли општине Велико Градиште.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.

Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страни општине www.velikogradiste.rs .

За додатне информације обратити се на телефоне: 012/7662-811,  062/8088752, 060-3322230.

III   Средства за финансирање програма у области спорта утврђују се Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2020. годину.

 

Образац 1 Предлог годишњих програма организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта

Образац 2 Предлог годишњег  програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката

Образац 3 Предлог годишњег програма организације у области спорта којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта кроз давање стипендија и новчаних награда

Образац 11 Изјава о партнерству

                                               

Број: 400-4/2020-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Драган Милић,с.р.

 
Сутра искључење воде у Белом Багрему

Обавештавамо становнике насеља Бели Багрем да ће у четвртак, 06.02.2020. године, у периоду од 06 до 12 часова, бити искључена вода у делу улице Шетна стаза, од хотела „Сребрно jезеро“ према ауто кампу.

До искључења ће доћи због радова на прикључењу објекта на водоводну мрежу.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Сазив 29. седнице Скупштине општине – 10.02.2020.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште,

 

САЗИВАМ

29. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 10. ФЕБРУАР 2020. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК) 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије,
 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2020. годину,
 3. Предлог Одлуке о задуживању општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко-бициклистичке стазе дуж обале Дунава и Сребрног језера у општини Велико Градиште – деоница плана детаљне регулације Рам – Затоње,(прилози и планови су нарезани на CD-u, због обимности),
 6. Предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање општине Велико Градиште за 2020. годину,
 7. Предлог Одлуке о преносу права коришћења непокретности у својини јединице локалне самоуправе,
 8. Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о јавној својини општине Велико Градиште,
 9. Предлог Решења о отуђењу непокретности непосредном погодбом у јавној својини општине Велико Градиште (Ђелић Зоран),
 10. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, (Николић Драган),
 11. Предлог Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Велико Градиште, (Марковић Живорад),
 12. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту, (Поповић Душан),
 13. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, (Мишић Дејан),
 14. Предлог Решења о укидању својства јавног пута,
 15. Предлог Решења о престанку мандата Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште и постављању Општинског правобраниоца општине Велико Градиште,
 16. Предлог Решења о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије,
 17. Предлог Решења о именовању Комисије за спровођење Избора за чланове Савета Месних заједница,
 18. Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Велико Градиште за 2019. годину,
 19. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2020. годину,
 20. Предлог Решења о давању сагласности на Посебан Програм о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште ЈКП „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта за 2020. годину,
 21. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду ЈУ „Спортски центар Велико Градиште“ за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године,
 22. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и пословању Дома здравља Велико Градиштње за 2019. годину,
 23. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Велико Градиште за период 01.01.2019. – 31.12.2019. године са финансијским извештајем,
 24. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада Туристичке организације за 2020. годину,
 25. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“ за 2019. годину,
 26. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Програма рада и финансијског плана за 2020. годину ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“,
 27. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду за период 01.01.2019. – 31.12.2019. године ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“,
 28. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Програма рада за 2020. годину ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 29. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду за 2019. годину Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 30. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Програма рада и финансијског плана за 2020. годину Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 31. Предлог Решења о давању сагласности ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште на Извештај о раду са финансијским извештајем за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године,
 32. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне финансијског плана за 2020. годину ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 33. Предлог Решења о давању сагласности Средњој школи „Милоје Васић“ из Великог Градишта на Извештај о пословању са финансијским извештајем за 2019. годину,
 34. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2020. годину Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 35. Предлог Решења о давању сагласности ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац на Финансијски извештај за 2019. годину,
 36. Предлог Решења о давању сагласности ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште на Извештај о финансијском пословању у 2019. години,
 37. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште.

 

Број: 06-4/2020-01-1                                                                                                                                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК

 Скупштине општине Велико Градиште 

 Браниславка Шуловић, с.р.
Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на на доделу средстава помоћи породицама избеглица са пребивалиштем/боравиштем на територији општине Велико Градиште за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом

На основу Правилника о условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада за избор корисника, донетог од стране Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом на седници која је одржана, дана 27. јануара 2020. одине, расписује: 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА  НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ/БОРАВИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НАМЕЊЕНЕ СТАНОВАЊУ И  ДОДАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА АДАПТАЦИЈУ ИЛИ ПОПРАВКУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ 

 

            Право на ПОМОЋ могу да остваре породице избеглица која живе на територији општине Велико Градиште, кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању  и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу. 

Подносилац пријаве на Јавни позив и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

1.      1. избеглички статус, и то:

        да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије, или

        да им је престао статус избеглице, стекли су држављанство Републике Србије

(НАПОМЕНА: наведени услов односи се обавезно на Подносиоца пријаве, а на

чланове његовог породичног домаћинства уколико су у статусу избеглице или су

били у статусу избеглице);

2.      да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине

      Велико Градиште

3.      да су  Подносилац пријаве и чланови пoродичног домаћинства смештени у

      колективном центру/неадекватном приватном смештају.

4.      да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици

 Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

5.      да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у   

 другој држави;

6.      да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили  

 непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или у другој држави, а којом

 би могли да реше своје стамбене потребе;

7.       да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици  

  Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу

  порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

8.       да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;

9.        да нису на коначној листи реда првенства по неким од јавних позива Регионалног стамбеног програма, за трајно решавање стамбене потребе – Стамбени програм у Републици Србији;

10.    да сеоска кућа односно одговарајућа непокретност намењена становању за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа односно одговарајућа непокретност намењене становању и земљиште на којој се иста налази уписане у катастар непокретности на име продавца и без терета, осим уколико је реч о забележби обавезе плаћања накнаде за пренамену земљишта, уколико постоји право стварних службености на непокретности која је предмет купопродаје и другe забележбe правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;

11.     да је сеоска кућа односно одговарајућа непокретност намењена становању за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив уписана у катастру непокретности као:

    непокретност која је преузета из земљишних књига или

    непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

    непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу

   за коју је изадата употребна дозвола или

    непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

    да је предметна сеоска кућа односно одговарајућа непокретност намењена становању у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа односно одговарајућa непокретност намењене становању за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња. Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 11) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица (у даљем тексту: Одлука).

12.     да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности. 

Помоћ је бесповратна и  одобрава се за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ за грађевински и други материјал,за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом у износу који не може бити већи од РСД 1.400.000,00 динара (једанмилиончетиристотинехиљададинара) по породичном домаћинству корисника и то:

·         РСД 1.200.000,00 (једанмилиондвестахиљададинара) за помоћ при куповини сеоске куће са окућницом  и

·         РСД 200.000,00 (двестахиљададинара) са обрачунатим ПДВ-ом за  додатну помоћ намењену за грађевински и други материјал и/или опрему за поправку, адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом.

Изабрани корисник Помоћи за побољшање услова становања може да  учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће са окућницом у  износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом.

Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија, на основу поднете Пријаве. 

Подносилац пријаве за себе и чланове породичног домаћинства доставља следеће доказе:

1.      Попуњен и потписан образац пријаве;

2.      Фотокопију избегличке легитимације (обе стране) или Pешења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса

(НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице);

3.      Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитана лична карта уколико је у питању нова лична карта са чипом);

4.        Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом); 

5.      Изјаву оверену у код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање; да не поседују непокретност у држави порекла или другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе, као и да нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности. Наводи из изјаве могу бити предмет провере од стране Комисије;

6.      Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника;

за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена код надлежног органа;

7.       Доказ о приходима:

     Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање, за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване код Националне службе за запошљавање; У случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је незапослен и да нема приходе;

     Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења Пријаве на Јавни позив-    за запослене чланове породичног домаћинства;

     Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања Јавног позива (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла), односно потврда надлежне службе или у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не остварује приходе од пензије – изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији, нити земљи порекла;

8.      За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 године – доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 7) овог става (докази о приходима);

9.      Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

10.       Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

11.       Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.) – Лекарски налаз не старији од годину дана;

12.       За једнородитељску породицу прилаже се:

      потврда о смрти брачног друга;

       решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

       извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства;

       пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити  изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

13.       Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

14.       Доказ о регистрованом сеоском газдинству (уколико Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство);

15.       Оверену изјаву власника сеоске куће односно одговарајућe непокретности намењене становању на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист Подносиоца пријаве;

16.       Лист непокретности не старији од месец дана за предметну сеоску кућу односно одговарајућу непокретност намењену становању;

17.       Потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно покренутом поступку озакоњења предметне сеоске куће односно одговарајуће непокретности намењене становању и уверење надлежног органа да је на земљишту на коме се налази предметна сеоска кућа дозвољена индивидуална стамбена градња (важећа информација о локацији);

18.       Уколико се ради о сеоским кућама односно одговарајућим непокретностима намењеним становању које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења, потребно је, најкасније до доношења Одлуке, доставити доказ да је поступак легализације/озакоњења завршен (односи се на оне Подносиоце пријава који конкуришу са сеоским кућама односно одговарајућим непокретностима намењеним становању које су у време подношења Пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења);

19.       Потврда надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама које су настале по основу права својине за предметну сеоску кућу односно одговарајућу непокретности намењену становању и земљиште који су предмет купопродаје;

20.       Фотокопију личне карте продавца сеоске куће односно одговарајуће непокретности намењене становању (очитане уколико је у питању лична карта са чипом); 

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Докази из става 1.овог члана подносе се у фотокопији (фотокопије докумената није потребно оверавати), стим да Комисија може од подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.

     Поред доказа наведених у ставу 1. Овог члана, Комисија за избор корисника може од подносиоца пријаве тражити и друге доказе потребне за поступање по Пријави на Јавни позив.

Комисија доноси ОДЛУКУ о додељивању Помоћи, на основу реда првенства,који се утврђује се на основу броја бодова које подносилац Пријаве на Јавни позив оствари, према следећим мерилима: 

1.      Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.

2.      Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на

  просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по

  настрадалом или несталом члану – 20 бодова.

      3.   Број малолетне деце у породичном домаћинству:

3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;

3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;

      4. Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском

           породичном домаћинству:

4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;

4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

      5. Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју:

          по породичном домаћинству – 20 бодова.

      6.Стамбена ситуација подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства:

6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;

6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;

7.       Материјални положај породичног домаћинства:

              породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 10 бодова(по породичном домаћинству);

              породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 20 бодова(по породичном домаћинству).

Приликом бодовања Пријава по тачки 7) овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.

 8.     Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

  по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

      ако постоји делимична радна способност – 10 бодова

      ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.

  8.2) по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

      за телесно оштећење 100% – 20 бодова;

      за телесно оштећење 90% – 15 бодова;

      за телесно оштећење 80% – 10 бодова.

 

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства. 

9.      Болести од већег социо–медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова( по члану породичног домаћинства).

Ово мерило се примењује по члану домаћинства ако Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач.

1) и 2) овог члана.

Уколико се Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за Подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социо- медицинског значаја.

10.   Регистровано сеоско газдинство – 20 бодова.

Бодови по основу овог мерила додељују се уколико Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство. 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице Општинске управе путем захтева. Захтев се добија код повереника за избеглице.

Захтеви са потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу: општина Велико Градиште, Житни трг бр.1, 12220 Велико Градиште, са назнаком „Пријава за помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа односно одговарајуће непокретности намењење становању  и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу.

Рок за подношење Пријава за остваривање Помоћи је

од  03.02.2020. До 03.03.2020. године      

К   о   м   и   с   и   ј   а
На Сребрном језеру одржано 5. Првенство Србије у циклокросу

На Сребрном језеру одржано је 5. Првенство Србије у циклокросу уз учешће преко стотину бициклиста свих узраста. Организатори такмичења су Бициклистички савез Србије и Спортски савез општине, под покровитељством општине Велико Градиште.

Првенство је отворио председник општине Велико Градиште, Драган Милић: “Такмичење је увертира у предстојећу туристичку сезону у општини Велико Градиште. Задовољан сам организацијом и бројем такмичара којих има преко стотину, а имамо и планове да ово такмичење прерасте у предтакмичење за првенство Европе. Ми смо град спорта и често кажем – нити мањег града нити више спортских манифестација. Ових дана отворићемо на Сребрном језеру и нову спортску халу где ћемо, поред кошаркашког кампа, организовати и камп у одбојци. Очекујем интезиван развој спортског туризма“.

Он је навео да се у Великом Градишту, поред такмичења у циклокросу, одржава и првенство у одбојци на песку, међународни шаховски турнир, полумаратон у Великом Градишту и Рамски маратон, пливачки маратхон, а ту је и веслачки центар на Сребрном језеру. Како је рекао, улагање у спорт даје резултате па су градиштански средњошколци и основци прваци Србије у одбојци.

“Данашњи дан био је прави пролећни у односу на прошлу годину када је било -8 и када смо морали првенство да одложимо за фебруар. Такмичари су задовољни организацијом. Стаза је била доста технички захтевна, генерално је било тешко. Деоница је била око Сребрног језера дужине 1.800 метара, возиле су све категорије. Желим да се захвалим општини и њеном председнику, Драгану Милићу, на подршци у организовању овог првенства као и у развоју спорта.“, рекао је Душан Бановић, генерални секретар Спортског савеза општине Велико Градиште. Он је најавио и државно првенство у триатлону и овом приликом позвао све љубитеље тог спорта да се придруже такмичењу.

Победник овогодишњег Циклокроса код сениора је Душан Рајевић из клуба “Металац“’ из Краљева, док је најбоља у женској категорији Јана Јоловић из клуба “Циклеманија“ из Крагујевца. Најбољи јуниор је Нермин Ћатовић из београдског “Партизана“, а јуниорка Марија Танцик из клуба “Једнота“ из Шида.
Обавештење о јавном увиду поводом израде Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Општинска управа
Одељење за урбанизам
и имовинско-правне послове
Број: 353-22/2019-06
Датум: 31.01.2020.године
Телефон: 012/676-106
В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА БЕЛИ БАГРЕМ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)

Оглашава

ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА БЕЛИ БАГРЕМ У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Одлука о изради Измена и допуна Плана Детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у Општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 16/2018 односно, Одлука о допуни одлуке о изради Измена и допуна Плана Детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у Општини Велико Градиште објављена је у Службеном гласнику општине Велико Градиште, број 4/2019.

Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 31. јануара 2020.године до 02. марта 2020.године, на званичној интернет страници општине Велико Градиште, односно у згради општине Велико Градиште. У току јавног увида одржаће се јавна презентација дана 19.02.2020.године у 12 часова у Свечаној сали општине Велико Градиште.

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове, као носилац израде предметног плана детаљне регулације организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове, канцеларија 11, телефон 012/676-106, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште, у току трајања јавног увида, закључно са 02. мартом 2020.године до 14 часова. Примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде предметног плана и исте могу утицати на планска решења.

Нацрт плана