Јавни позив за послодаваце из приватног сектора за учешће у стручној пракси у оквиру пројекта „Побољшање запошљавања Ромкиња у општини Велико Градиште“ –, који финансира Европска унија

Јавни позив за послодаваце из приватног сектора за учешће у стручној пракси у оквиру пројекта „Побољшање запошљавања Ромкиња у општини Велико Градиште“ –, који финансира Европска унија
Jавни позив за незапослене Ромкиње из општине Велико Градиште, старости од 15 до 45 година, које имају завршену основну школу, потпуну или непотпуну средњу школу и заинтересоване су за учествовање у програму подршке запошљавању обучавањем кроз сертификване обуке

Jавни позив за незапослене Ромкиње из општине Велико Градиште, старости од 15 до 45 година, које имају завршену основну школу, потпуну или непотпуну средњу школу и заинтересоване су за учествовање у програму подршке запошљавању обучавањем кроз сертификване обуке
ЈКП „Дунав Велико Градиште“: Обавештење о планираном искључењу воде

Обавештавамо кориснике водоводне мреже у улицама Пожаревачки пут, 11. октобар  и  Михајла Пупина – Занатски центар у Великом Градишту да ће дана 07.08.2020.године (петак), због радова на водоводној мрежи бити обустављено водоснабдевање од 08:00 до 14:00 часова.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште
Нови термини акције запрашивања комараца

Акција запрашивања одраслих комараца са земље (из возила) ће се обавити у четвртак 06.08.2020. године, почев од 19.00 сати.

Акција запрашивања комараца из авиона је планирана за понедељак 10.08.2020. године, почев од 19.00 сати
ЈКП „Дунав Велико Градиште“: Обавештење о обустави водоснабдевања

Обавештавамо кориснике водоводне мреже у Великом Градишту, Сребрном језеру, насељима Пожежено и Кусиће да ће дана 04.08.2020. године (уторак) због радова на водоводној мрежи бити обустављено водоснабдевање од 06:00 до 10:00 часова док ће у Бољетинском насељу прекид у водоснабдевању трајати од 08:00 до 12:00 часова.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

 
Одложена акција запрашивања комараца

Акција запрашивања комараа на територији града и викенд насеља, најављена за понедељак, 03. август, одлаже се због неповољних метео услова.
Честитка поводом Дана општине Велико Градиште

Поштовани суграђани,

Честитам вам Дан општине Велико Градиште, 02. aвгуст, са жељом да га, пре свега, проведете у здрављу – ове године са својим најближима, а наредне, како смо то ми Градиштанци и навикли, уз госте, весеље и Светоилијски вашар.

Нажалост, због пандемије вируса корона, били смо принуђени да откажемо све манифестације уз које смо проводили наше богато туристичко лето јер нам је здравље грађана на првом месту.

Надамо се да ћемо ускоро победити вирус и да ћемо живот наставити уз људе и догађаје које волимо, дружећи се и забављајући се, у нашој лепој општини.

До тада, поштујмо донете епидемиолошке мере и препоруке јер тако чувамо себе и друге.

Срећан вам празник!

Председник општине,
Драган Милић
Третман сузбијања комараца на територији општине Велико Градиште

Обавештавамо становнике општине Велико Градиште да ће у понедељак, 03. августа, бити вршена акција запрашивања комараца на територији града и викенд насеља.

Акција ће се обављати са земље (из возила са атомизерима) и из ваздуха (авиопрелетом). Третман из ваздуха почеће након 18.00 сати, а третман са земље у периоду од 19.00 до 23.00 сата, уз могућност да се настави и наредног дана.

Третман са земље врши се на одраслим јединкама у периоду дана када су најактивније, на зеленим површинама и улицама у граду и Белом Багрему.  Молимо пчеларе да заштите своје пчеле.

Препарат који се бити коришћен за третман са земље је Aqua K-Othrine, Bayer.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Велико Градиште

Република Србија
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Број: 111-5/2020-08
Датум: 27.07.2020. године

 

На основу чл.  102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018) , члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-5208/2020 од 8.07.2020. године, оглашава се

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Општинска управа општине Велико Градиште, ул. Житни трг број 1

II Радна места која се попуњававају:

  1. Послови путне ифраструктуре и комуналног опремања у Одељењу за локални и економски развој, у звању саветник – 1 извршилац

Опис послова: Обавља послове који се односе на организацију и техничко регулисање саобраћаја, безбедност саобраћаја и унапређење режима одвијања саобраћаја; остварује сарадњу са надлежним органима и предузећима на изналажењу саобраћајно – техничких и других решења за несметано одвијање саобраћаја; прати  стање безбедности саобраћаја у општини и предлаже мере за унапређење истог; израђује предлоге пројеката, елабората, базе података, стандарде, мере из области безбедности саобраћаја. Учествује у изради програма безбедности саобраћаја, припрема документацију, програме радова на одржавању путева и улица и врши надзор над тим радовима, даје сагласност за прекопавање улицаради прикључка инсталација (ПТТ, електро и др.), контролише и оверава документацију на радовима хоризонталне и вертикалне сигнализације. Припрема програм саобраћајне сигнализације и спроводи поступак уређења саобраћајне сигнализације на локалу, прати реализацију активности на пословима летњег и зимског одржавања путне инфраструктуре. Врши управне, стручне и аналитичке послове из области комуналних делатности – улице , саобраћајнице, путеви и паркинг простори; административно-технички  послови утврђивања накнаде  за комунално опремање, прикључка на комуналну инфраструктуру, административно технички послови дефинисања потребних радова на одржавању објеката јавне намене у својини општине. Врши формирање и редовно ажурирање базе комуналне инфраструктуре у ГИС-базу, обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и руководиоца одељења .

Услови: стечено високо образовање  из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких или техничко технолошких наука на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У изборном поступку проверавају се познавање Закона о општем управном поступку, Закона о путевима, Закона о комуналним делатностима– усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

  1. Послови праћења комуналних делатности у Одељењу за локални и економски развој, у звању млађи саветник – 1 извршилац

Опис посла: Спроводи одлуку о такси превозу и друге прописе из ове области на територији општине; врши планирање капацитета мрежа линија, послове управљања квалитетом у систему јавног транспорта путника и др. у складу са одлукама које регулишу ову комуналну делатност;

Спроводи управне послове пренамене земљишта, учествује у изради Програма уређивања грађевинског земљишта, врши управне, стручне и аналитичке послове из области комуналне делатности – јавни превоз путника у насељима, гробља и погребне услуге, јавне пијаце, димничарске услуге, зоохигијена, административно техничке послове утврђивања накнаде за комунално опремање и прикључка на инфраструктуру, обавља и друге послове по налогу  начелника Општинске управе и руководиоца одељења.

Услови: стечено високо образовањеиз научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука или техничко технолошких наука на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1  овог правилника,  познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).           

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о општем управном поступку и Закона о комуналним делатностима – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

III Место рада: Велико Градиште, ул. Житни трг број 1

IV Aдреса на коју се подноси пријава:  Општинска управа општине Велико Градиште, ул. Житни трг број 1, са назнаком: „за јавни  конкурс“

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Данијел Живановић телефон: 063557794

VII Рок за подношење пријава:  15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења о расписаном јавном конкурсу у дневном листу «Ало».
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;  извод из матичне књиге рођених;  уверење о држављанству; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;  доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту);  доказ о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство), уверење да кандидат није праноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, потврда да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа, издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу.

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3.).

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX  Трајање радног односа: за наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним  местима обавиће се провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку о чему ће кандидати бити писмено обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

 Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе.

Овај оглас објављује се на web страници www.velikogradiste.rs и  на огласној табли општине Велико Градиште, а обавештење о јавном конкурсу биће објављено у дневном листу „Ало”.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА
Обавештење о извођењу гађања из пешадијског наоружања за август

Јединице Војске Србије изводиће гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу “Пескови“, рејон села Кусиће (општина Велико Градиште), који захвата објекте: Коларница – Кошеви – Орнице – Доњи пескови  – Саднице – Топоље дана 04, 05, 06, 11, 12, 13, 19, 20, 28. и 31.08.2020. године.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски – стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: “НЕ ИДИ ДАЉЕ – ГАЂА СЕ“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је бораквак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот).  При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије (Команда ЦО КоВ или дежурни ВК “Пескови“).

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће. Контакт телефон 012/666-976.

Центар за обуку копнене војске Пожаревац