Сазив 5. седнцие Скупштине општине Велико Градиште – 01.03.2021.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр. 15/2019),

 

САЗИВАМ

5. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 1. МАРТ 2021. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)   

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у сали Културног центра “ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ , са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 

 1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. годину, (због обимности самог материјала, исти је нарезан на CD-u),
 2. Предлог Пословника о измени и допуни Пословника Скупштине општине Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке о изради друге Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља „Бели Багрем“ у општини Велико Градиште
 4. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнади за рад при вршењу одборничке функције и накнади за рад сталних и повремених радних тела које образује Скупштина општине Велико Градиште ( „Сл гласник Општине Велико Градиште „бр. 3/2018)
 5. Предлог Одлуке о измени Одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о зонама и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр. 15/19),
 7. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица на територији општине Велико Градиште,
 8. Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта,
 9. Предлог Решења о отуђењу Грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Секулић Живорад),
 10. Предлог Решења о отуђењу Грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Тања Милић),
 11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом у циљу раскида сувласничке заједнице, (Милена и Станиша Крајић),
 12. Предлог Решења о давању на привремено коришћење локације у Великом Градишту ради постављања мањег монтажног објекта привременог карактера, (Дејан Шуловић),
 13. Предлог Решења о давању на привремено коришћење локације у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, (Никола Атанасијевић),
 14. Предлог Решења о допуни Решења број 02-46/2020-01-1,
 15. Предлог Решења о престанку мандата директора Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште из Великог Градишта,
 16. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште из Великог Градишта,
 17. Предлог Решења о усвајању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Велико Градиште за 2020. годину,
 18. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и пословању Акредитоване здравствене установе Дома здравља Велико Градиште“ за 2020. годину,
 19. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне плана рада и финансијског плана Акредитоване здравствене установе Дома здравља Велико Градиште“ за 2021. годину,
 20. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“ за 2020. годину.
 21. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Програма рада ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“ за 2021. годину,
 22. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2020. годину,
 23. Предлог Решења о давању сагласности на Измене програма рада за 2021.годину Народне библиотеке “Вук Караџић“ Велико Градиште,
 24. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 25. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године,
 26. Предлог Решења о давању сагласности на Измене програма рада за 2021.годину ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 27. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Туристичке организације општине Велико Градиште за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године са финансијским извештајем,
 28. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021. годину са финансијским планом,
 29. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај Јавне установе Спортски центар Велико Градиште за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године,
 30. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Плана рада и финансијског плана Јавне установе Спортски центар Велико Градиште за 2021. годину,
 31. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2020. годину,
 32. Предлог Решења о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2021. годину Предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 33. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Програма пословања Предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2021. годину,
 34. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за период 01.01.2020. године до 31.12.2020. године ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 35. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана за 2021. године ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 36. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању у 2020. години Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 37. Предлог Решења о давању сагласности на Предлог Измена финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 38. Нацрт Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2020. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац,
 39. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2020. годину Основне школе „Миша Живановић“ Средњево,
 40. Предлог Решења о давању сагласности на Предлог измене Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Миша Живановић“ Средњево,
 41. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2020. годину Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 42. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Финансијског плана за 2021. годину Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 43. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски извештај за 2020. годину Школе за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ из Пожаревца,
 44. Предлог Решења о разрешењу Комисије за спровођење конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Велико Градиште,
 45. Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Велико Градиште,
 46. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 47. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавне сутанове установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште из Великог Градишта.
 48. Предлог Решења о престанку дужности и именовању члана Управног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 49. Предлог Решења о разрешењу чланова и заменика чланова Изборне комисије општине Велико Градиште у сталном саставу
 50. Предлог Решења о именовању Изборне комисије општине Велико Градиште у сталном саставу
 51. Предлог Решења o  именовању Савета за здравље
 52. Предлог Решење o разрешењу и именовању председника одбора за  друштвено-економски развој, привреду и финансије

 Број: 06-5 /2021-01-1                                      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац  с.р.

image_pdfimage_print