Јавнa седницa Комисије за планове у просторни план општине Велико Градиште

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др. закон и 9/20), чл.55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

оглашава 

ЈАВНУ СЕДНИЦУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

У

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног Плана општине Велико Градиште одржан је од 30. октобра до 30. новембра 2020. године у трајању од 30. дана.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ за Нацрт Просторног Плана општине Велико Градиште биће одржана у уторак 2. фебруара 2021. године, у 14 часова, у малој сали зграде општине Велико Градиште, Житни Трг бр. 1.

Физичка и представници правних лица, која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и исте усмено образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Услед епидемиолошке ситуације у Републици Србији, моле се сва заинтересована физичка и правна лица која желе да учествују на јавној седници Комисије за јавни увид, да сведу број представника на минимум, уз обавезно поштовање прописаних мера заштите.

 

                                                                                    Урбанистичка служба:

                                                            Стефан Стевић спец.струк.инж.арх.

image_pdfimage_print