Oглас за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Велико Градиште

На основу Одлуке број 464-344/2020-01-2 од 18.12.2020. године Председника општине Велико Градиште, а у складу са чл. 29. и чл. 35. ст. 1. и 2. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 14/2017, 7/2018, 2/2020), Комисија формирана Решењем број 464-344/2020-01-2 од 21.12.2020. године Председника општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

О Г Л А С

ЗА  ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

 1. Општина Велико Градиште позива заинтересована правна лица и предузетнике, ради прикупљања писмених понуда за одабир закупца дела пословног простора у јавној својини општине Велико Градиште, означен под бројем 5 укупне површине од 50,00 m², и то дела од 10,00 m², који се налази у Великом Градишту у приземљу стамбено пословне зграде бр. 2 улаз бр. 1, на кат. парц. бр. 1898/1 у КО Велико Градиште.
 2. Пословни простор је прибављен у јавну својину са циљем уређења и обезбеђења организације и начина обављања јавног превоза путника у друмском саобраћају, те ће се користити у сврху аутобуске чекаонице са припадајућим тоалетом за путнике, па се одабрани корисник обавезује да предметни део пословног простора користи ради своје промоције која садржи продају карата за превоз путника, дељење пропагандног материјала и сличне активности промотивне природе.

Обавеза је закупца да корисницима превоза омогући коришћење пословног простора  радним данима од 6.00 – 21.30 часова а викендом од 7.00-19.00  часова.

Са незакупљеним делом пословног простора општина ће располагати у складу са будућим одлукама својих органа.

 1. Уговор између изабраног закупца и општине Велико Градиште биће закључен на одређено време на период до 5 (пет) година.
 2. Почетна цена закупа дела пословног простора из тачке 1. овог огласа, износи 15 евра на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еврима, а плаћа у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате.

У цену су урачунати трошкови потрошње електричне енергије, воде и одношења смећа, док трошкове одржавања простора и друге трошкове настале услед активности закупца у пословном простору сноси закупац.

Одржавањем пословног простора сматра се и одржавање хигијене, чишћење подова, тоалета и изложбеног простора, кречење зидова и плафона, замена сијалица и ел. прекидача и утичница.

 1. У поступку  могу да  учествују предузетници и правна лица која доставе уредну писану понуду у року и на начин одређен у овом огласу, положе депозитни износ и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа, а који су регистровани за обављање активности у вези са копненим превозом путника (изузев превоза путника железницом) и испуњавају следеће услове:

– Да линијски превоз путника обавља као градски, приградски и међумесни превоз;

– Да му у року од две године пре достављања овог позива није изречена правноснажна судска мера забране обављања делатности;

– Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

– Да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

– Да нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

– Да обавља међумесни превоз на територији опшине Велико Градиште;

– Да је уплатио депозит у износу од 15 еура (у динарској противвредности по средњем курску НБС на дан плаћања) на рачун општине Велико Градиште број 840-0961804-78, модел 97, позив на број 59-110.

Депозитни износ уплаћује се на жиро рачун општине Велико Градиште, а доказ о уплати доставља се уз понуду.

Испуњење услова ове тачке Огласа доказује се изјавом коју под кривичном и материјалном одговорношћу даје подносилац понуде.

Уз понуду подносилац још доставља изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

 1. Критеријум за избор најповољнијег понуђача са киме ће општина закључити уговор је висина понуђене цене уз испуњеност других услова из огласа.
 2. Понуде се подносе Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “понуда за закуп у пословном простору у ул. Албанске споменице у Великом Градишту” поштом или лично у писарницу Општинске управе општине Велико градиште, Житни трг 1, 12220 Велико Градиште.
 3. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у згради Општинске управе соба бр. 11, сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

 1. Понуда предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, број личне карте и ЈМБГ; назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, МБ и ПИБ; извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а); пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање депозитног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза и износ закупнине који се нуди.
 2. Понуде се подносе у периоду од 23.12.2020. године до 6.1.2021. године.

Благовременом сматра се понуда која је пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште закључно са 6.1.2021. године до 9 часова.

 1. По истеку рока за подношење понуда, не могу се подносити нове, нити мењати и допуњавати понуде послате у року.

Понуде које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне понуде се не разматрају.

 1. Поступак се сматра успелим и у случају достављања једне исправне понуде за учешће којом подносилац пријаве учествује у поступку и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину цене из тачке 4. ове одлуке.

Уколико подносилац понуде не прихвати почетну цену, или најповољнији понуђач на позив председнка Комисије не потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, губи право на враћање депозита.

Поносиоцима чије понуде нису прихваћене вратиће се уплаћени депозит.

Понуђач чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита ако у року од 15 дана од пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу пословног простора.

 1. Отварање понуда ће се одржати дана 6.1.2021. године, са почетком у 10 часова у згради Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг 1, соба бр. 11, пред Комисијом.
 2. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/676-106.
 3. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште, огласној табли општине и на кабловској телевизији „Коперникус“.

Број: 464-344/2020-01-2

Датум: 22.12.2020. год

Комисија:.

 1. Саша Стевић
 1. Драган Милић
 1. Слободан Живић

 

image_pdfimage_print