Сазив 4. седнице Скупштине општине Велико Градиште – 14.12.2020.

На основу члана 78. Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Сл.Гласник општине Велико Градиште“ бр.15/2019),

 

САЗИВАМ

4. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 14. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)   

 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у сали Културног центра “ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021.годину са Предлог Кадровског плана општине Велико Градиште за 2021. годину, (због обимности, материјал је нарезан на CD-u)
 2. Предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије за завршни рачун буџета општине Велико Градиште за 2020.годину,
 3. Предлог Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Велико Градиште за период од 2021.-2031.године,
 4. Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације централне зоне насеља Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације Подручја и околине средњовековне тврђаве Рам у општини Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о додели плакета и похвала,
 7. Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Велико Градиште,
 8. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 16/19 и 13/20),
 9. Предлог Одлуке о измени Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр.31/2020),
 10. Предлог Плана постављања средстава за оглашавање на јавним површинама на територији општине Велико Градиште за период од 01.01.2021. године до 01.01.2026. године,
 11. Предлог Одлуке о усвајању Акционог плана за унапређење географско информационог система општине Велико Градиште 2021-2023, (ГИС)
 12. Предлог Одлуке о покретању поступка јавноприватног партнерства без елемената концесије за спровођење односно реализацију пројекта јавно приватног партнерства за изградњу, реконструкцију, одржавање и обезбеђење доступности саобраћајне инфраструктуре на територијуи општине Велико Градиште са јавним плаћањем,
 13. Предлог Одлуке о стипендирању студената са територије општине Велико Градиште,
 14. Предлог Одлуке о измени одлуке о оснивању савета за јавну безбедност и сигурност грађана општине Велико Градиште,
 15. Предлог Одлуке о престанку мандата Саветима Месних заједница и именовању повереника и заменика повереника општине за Месне заједнице на територији општине Велико Градиште,
 16. Предлог Одлуке о измени и допуни одлуке о финансијској подршци породици и деци на територији општине Велико Градиште,
 17. Предлог Одлуке о отуђењу покретних ствари- опреме без накнаде у својини општине Велико Градиште, у корист Дома здравља у Великом Градишту,
 18. Предлог Одлуке о образовању Савета за популациону политику,
 19. Предлог Решења о разрешењу и постављењу члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште,
 20. Предлог Решења о престанку права закупа јавних и других површина у Великом Градишту, (Кузмановић Славиша),
 21. Предлог Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Илић Зоран),
 22. Предлог Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стевановић Предраг),
 23. Предлог Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Стевкић Јовица),
 24. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Николић Бисерка),
 25. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Милорадовић Ненад)
 26. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Костић Жељко)
 27. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Вучковић Весна)
 28. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Траиловић Јевица)
 29. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Крстић Светлана)
 30. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Милановић Бојан)
 31. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Митровић Александар)
 32. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Илић Зоран)
 33. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште непосредном погодбом, (Станојевић Вељко)
 34. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи план и програм рада за 2021.годину ЈУ Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 35. Предлог Решења о давању сагласности на Предлог Програма рада Центра за социјални рад општине Велико Градиште и Голубац за 2021.годину,
 36. Предлог Решења о давању сагласности на План и Програм рада са Финансијским планом за 2021.годину ЈУ Народни музеј Велико Градиште,
 37. Предлог Решења о давању сагласности на План рада и Финансијски план за 2021.годину ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште,
 38. Предлог Решења о давању сагласности на Статут о допуни Статута Јавног комуналног предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“
 39. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године,
 40. Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2021. годину,
 41. Предлог Решења о давању сагласности на План и програм рада за 2021.годину ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 42. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021.годину,
 43. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Плана рада Акредитоване здравствене установе Дома здравља Велико Градиште за 2021. годину,
 44. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2021. годину ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште,
 45. Предлог Решења о давању сагласности на предлог Финансијског плана за 2021. годину ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 46. Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план за 2021.годину ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац,
 47. Предлог Решења о двању сагласности на предлог Финансијског плана за 2021. годину ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 48. Предлог Решења о давању сагласности на предложени Финансијски план за 2021.годину средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште,
 49. Предлог Решења о давању сагласности на предложени Финансијски план за 2021.годину Школе за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ Пожаревац,
 50. Предлог Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Велико Градиште,
 51. Предлог Решења о именовању Савета за јавну безбедност и сигурност грађана општине Велико Градиште,
 52. Предлог Решења о именовању Корисничког савета јавних служби,
 53. Предлог Решења о именовању Савета за развој општине,
 54. Предлог Декларације о улози функције управљања људским ресурсима у оптшини Велико Градиште,
 55. Информација – Програм рада Црвеног крста Велико Градиште за 2021. годину,

Број: 06-57/2020-01-1

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Владимир Штрбац,с.р.

image_pdfimage_print