Oбавештење о јавној презентацији урбанистичких пројеката

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и
имовинско-правне послове
Датум: 04.11.2020. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

 

            Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:

  • објекта са апартманима на к.п.бр. 2366/19 К.О. Велико Градиште, инвеститора Спасић Драгана из Великог Градишта, број предмета 353-433/2020-06;
    линк
  • стамбених oбјекат на к.п.бр. 2366/476 К.О. Велико Градиште, инвеститора Миловановић Наталије и Миловановић Марка из Ниша, број предмета 353-432/2020-06;
    линк
  • надградње пословног објекта стамбеним простором на к.п.бр. 2366/381 К.О. Велико Градиште, инвеститора Стокић Зорана из Великог Градишта, број предмета 353-453/2020-06;
    линк

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 11.11.2020. године до 18.11.2020.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 18.11.2020.године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020).

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print