Обавештење о јавној презентацији урбанистичких пројеката – к.п. бр. 778, 777, 422, 423 и 338 К.О. Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове
Датум: 01.09.2020. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА

 

Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичких пројеката:

  • вишепородичнoг стамбеног објекта на к.п.бр. 778 К.О. Велико Градиште, инвеститора Миловановић Горана из Великог Градишта и стамбеног објекта на к.п.бр. 777 К.О. Велико Градиште, инвеститора Жикић Предрага из Чешљеве Баре, број предмета 353-339/2020-06;
  • стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 422 и 423 К.О. Велико Градиште и паркинга на к.п.бр. 338 К.О. Велико Градиште, инвеститора „СТИЛ СТАН 012“ доо Велико Градиште, број предмета 353-335/2020-06;

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 08.09.2019. године до 15.09.2020.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 15.09.2020.године до 15,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020).

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА:

Стефан Стевић, спец струк. инж. арх

image_pdfimage_print