Одлука о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финасирање трошкова премије осигурања усева и вишегодишњих засада пољопривредних произвођача

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина  Велико Градиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:  320-120/2019-01-2
Датум: 24.09.2019. године
Велико Градиште
Житни трг 1.

 

На основу члана 13. Закона подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС“ број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016), Председник општине на основу спроведеног поступка Јавне набавке услуга осигурања усева и имовине бр. 61/2019 , дана 24.09.2019. године, д о н о с и:

О Д Л У К У

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финасирање трошкова премије осигурања усева и вишегодишњих засада пољопривредних произвођача

 

I   Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финасирање трошкова премије осигурања усева и вишегодишњих засада пољопривредних произвођача за 2019/2020. агроекономску годину.

II  Текст јавног позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ 4

За доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за осигурање усева и имовине

 

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за регресирање трошкова осигурања ратарских и повртарских усева, плодова и вишегодишњих засада у 2019/2020. агроекономској години.
 • Износ подстицаја по једној полиси је 100% од износа премије.
 • Право учешћа на јавном позиву имају физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу, са пребивалиштем и производњом на територији општине Велико Градиште.
 • Минимална површина за коју се врши исплата субвенције осигурања је:
  • За повртарску производњу 0,30 ха,
  • За ратарску производњу 0,5 ха,
  • За воћњаке 0,3 ха.
 • Максимална површина по једном регистриваном пољопривредном газдинству је 10 ха.
 • Уз захтев се подноси следећа документација:
  • Потписана изјава да не постоји захтев за исто регресирање другим јавним фондовима;
  • Уверење да је домаћинство корисника измирило доспеле обавезе према Локалној пореској администрацији (Одлука Општинског већа – бр. 430-3/2019-01-4 од 07.06.2019).
  • Потврда о статусу у регистру пољопривредних газдинстава коју издаје Управа за трезор за 2019. годину.
  • Извод из регистра пољопривредног газдинства – ПОДАЦИ О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ – који издаје Управа за трезор за 2019. годину.
  • Списак парцела за осигурање са сетвеном структуром и доказом о власништу или корисништву (Уговор о закупу, односно Изјава власника парцеле да исту користи подносилац захтева за регрес премије осигурања).
  • Фотокопија или електронско очитавање личне карте, носиоца регистрованог пољопривредног газдинства.
 • Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у просторијама Општинске управе – канцеларија бр. 1 и 25/4, као и на интернет страни www.velikogradiste.rs.
 • Јавни позив објавити на неком од локалних ТВ канала, сајту и огласној табли Општине Велико Градиште, као и на огласним таблама у месним заједницама.
 • Захтеви за регрес за осигурање плодова и имовине пољопривредних произвођача пристигли до 31. октобра 2019. године биће обрађени од стране  Комисије  за припрему и реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  у 2019/2020 години у погледу  да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење регреса за осигурање усева и имовине.
 • По редоследу пристигле захтеве, а до до утрошка расположивих средстава, комисија ће рангирати и доставири изабраној осигуравајућој кући списак пољопривредних произвођача, како би иста са произвођачима закључила уговор о осигурању усева и имовине.
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи општине Велико Градиште, Одељење за привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија бр. 25/4, или на телефон 012/662-134 од 7 до 15 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

За спровођење ове одлуке задужује се Одељење за привредни и економски развој и дијаспору и Комисија за припрему и реализацију програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште  у 2019/2020 години.

Захтев за исплату регреса за осигурање усева и имовине
Списак пољопривредних парцела за осигурање

Председник општине
Драган Милић, с.р.

image_pdfimage_print