Решење о постављању привременог заступника учесницима у управним поступцима чије пребивалиште није познато или су недоступни органу из других разлога

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам комунално стамбене
и имовинско правне послове
Број: 465-8/2019-06
Датум: 01.04.2019 године
Велико Градиште

 

На основу 48. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016) Одељење за урбанизам комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште, Имовинско правна служба као првостепени орган, решавајући по предлогу ЕМС АД Београд ул. Кнеза Милоша 11, ради  новчане накнаде за експропријисане делове непокретности и конституисања службености пролаза проводника преко непокретности у циљу изградње далековода ДВ 110 kV од ТС Бела Црква – ТС Велико Градиште у власништву физичких и правних лица, на предлог предлагача,  донело је,

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

 

  1. Учесницима у управним поступцима, покренутим по захтеву „Електро мреже Србије“ АД Београд, у циљу накнаде за експропријисане делове непокретности и конституисања службености пролаза електропроводника преко делова тих непокретности, за изградњу далековода ДВ 110 kV од ТС Бела Црква – ТС Велико Градиште, чије пребивалиште није познато или су недоступни органу из других разлога, ПОСТАВЉА СЕ, привремени заступник, дипл. прав. Милош Стојадиновић из Пожаревца.

Привремени заступник се поставља следећим власницима непокретности и то:

– Стокић (Марјан) Чедомиру из Тополовника ул. Партизанска бр. 3. власнику кат. парц. бр. 499 „Округлица“ њива 3. класе цела вел. 26,41 ар уписана у Л.н.бр. 696 к.о. Кумане на којој је смештен део далеководног стуба 121 у површини од 15,50 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-136/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-84/2018-06

– Перић (Светомир) Бранки из Тополовника сувласнику са ½  кат. парц. бр. 412 „Гај“ њива 1. класе цела вел. 57,55 ари уписана у Л.н.бр. 1452 к.о. Тополовник на којој је смештен део далеководног стуба 117 у површини од 16,10 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-129/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-85/2017-06

– Јанковић (Живорад) Драгољубу из Бискупља ул. Ж. Богића бр. 42 власнику кат. парц. бр. 1188 „Карлица“ њива 4. класе цела вел. 69,71 ар уписана у Л.н.бр. 569 к.о. Бискупље на којој је смештен део далеководног стуба 95 у површини од 31,10 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-90/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-68/2017-06

– Грујић (Првослава) Саши из Кисиљева ул. В. Дугошевића бр. 10. власнику кат. парц. бр. 703 „Код школе“ њива 2. класе цела вел. 22,69 ари уписана у Л.н.бр. 144 к.о. Кисиљево на којој је смештен део далеководног стуба 112. у површини од 14,60 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-120/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-92/2018-06

– Ђорић В. Негици и Ђорић С. Живојину обоје из Затоња сувласницима са ½  кат. парц. бр. 4231 „Повише села“ њива 4. класе цела вел. 25,11 ари уписана у Л.н.бр. 347 к.о. Затоње на којој је смештен део далеководног стуба 88. у површини од 16,10 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-78/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-43/2017-06,

– Петровић (Драгољуба) Весни из Мајиловца власнику  кат. парц. бр. 1370 „Код глога“ њива 3. класе цела вел. 17,54 ари уписана у Л.н.бр. 1206 к.о. Затоње на којој је смештен део далеководног стуба 82. у површини од 13,40 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-68/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-19/2017-06

– Ђурић (Димитрија) Новици из Затоња ул. М. Стојковића бб власнику кат. парц. бр. 5027 „Тршање“ њива 3. класе цела вел. 88,17 ари уписана у Л.н.бр. 173 к.о. Затоње, на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од 337,00 м² између далеководног стуба бр. 90-91. све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-30/2018-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-121/2018-06       

– Секулић (Живорада) Кристијана из Београда ул. Бул. А. Чарнојевића бр. 179 б власнику кат. парц. бр. 359 „Велика бара“ пашњак 5. класе цела вел. 70,58 ари уписана у Л.н.бр. 500 к.о. Рам, на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од 266,00 м² између далеководног стуба бр. 66-67. све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-16/2018-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-129/2018-06

– Радовановић (Славко) Живислав из Тополовника ул. Моше Пијаде бб власнику кат. парц. бр. 498 „Пројиште“ њива 3. класе цела вел. 92,36 ар уписана у Л.н.бр. 548 к.о. Кумане на којој је смештен део далеководног стуба 121 у површини од 15,50 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-135/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-83/2018-06

– Ивковић (Живана) Милици из Кисиљева ул. М. Тита бб. власнику кат. парц. бр. 702 „Црна бара“ њива 2. класе цела вел. 21,74 ара уписана у Л.н.бр. 283 к.о. Кисиљево на којој је смештен део далеководног стуба 112. у површини од 14,60 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-15/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-91/2017-06

– наследнику пок. Марковић (Милан) Радојке бив. из Рама, Милојевић (Ратибора) Ивану из Голупца ул.Немањина бр. 5 власнику кат. парц. бр. 451/2 „Рашин чаир“ пашњак 6. класе цела вел. 43,56 ар уписана у Л.н.бр. 564 к.о. Рам на којој је смештен део далеководног стуба 68. у површини од 15,50 м²  и на којој треба успоставити службеност пролаза проводника све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-15/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-17/2017-06,

– Милетић (Светислава) Живадинки из Кусића ул. К. Лазара бб власници  кат. парц. бр. 706 „Шмрково“ њива 4. класе цела вел. 21,96 ари уписана у Л.н.бр. 428 к.о. Кусиће на којој је смештен део далеководног стуба 134. у површини од 12,10 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-40/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-100/2018-06,

– Животић (Властимира) Живану из Београда ул. Др. Нике Миљанића 10. власнику кат. парц. бр. 1655 „Маркова вода“ шума 4. класе цела вел. 12,60 ари уписана у Л.н.бр. 194 к.о. Кумане на којој је конституисана трајна службеност пролаза проводника на чијем делу је потребно извршити чисту сечу шуме у површини од 670,00 м² између далеководних стубова бр. 130-131. у складу са инвестиционо-техничком документацијо окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-44/2018-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-2/2019-06 м,

– Живковић (Ивана) Драгољуба из Камјева власнику  кат. парц. бр. 687 „Код школе“ њива 1. класе цела вел. 24,11 ари уписана у Л.н.бр. 1242 к.о. Кисиљево на којој је смештен део далеководног стуба 113. у површини од 62,40 м² све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-122/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-90/2017-06 и

– Лазић (Војислава) Светомиру из Београда ул. Карађорђева 36. власнику кат. парц. бр. 1707 „Карлица“ паш. 3. класе цела вел. 55,23 ари уписана у Л.н.бр. 332 к.о. Кумане на којој је смештен део стуба бр. 131. у површини од 15,70 м² и конституисана трајна службеност пролаза проводника све према положају стубног места у складу са инвестиционо-техничком документацијом, окончаним правноснажним решењем овог Одељења бр. 465-35/2015-06 ради новчане накнаде у поступку бр. 465-73/2018-06

  1.   Привремени заступник ће дужност обављати све док за то постоје законски услови односно док странка у поступку сама не узме учешће у поступку или пак не одреди друго лице односно пуномоћника.
  2. Жалба протиов овог решења не одлаже његово извршење.
  3. Трошкови привременог заступања странке падају на терет предлагача.

 

О б р а з л о ж е њ е         

„Електро мрежа Србије“ АД Београд, поднела је захтев овом Одељењу  којем предлаже, да се у циљу решавања проблема једностраног напајања ТС 110/35/10 kV „Велико Градиште“ и ТС 110/20 kV „Бела Црква“ а ради подизања сигурности електроснабдевања конзумног подручја и поправљања напоснских прилика у вршним режимима потрошње, изгради деоница преносног далековода 110 kV између ТС 110/35/10 kV „Бела Црква“ и ТС 110/35 kV „Велико Градиште“, изврши експропријација делова непокретности физичких лица и конституисање службености пролаза електропроводника преко делова непокретности обухваћених предлогом,  за власнике из диспозитива овог решења.

У складу са одредбама Закона о експропријацији првостепени орган је поступајући по предлогу предлагача ЕМС АД Београд, покренуо и спровео управне поступаке,  експропријације деова непокретности  у циљу потпуне односно непотпуне експропријације парцела односно њихових делова. Првостепена решења о експропријације правноснажна су. У складу са одредбама Закона о експропријацији предлагач ЕМС, покренуо је поступке за споразумно одређивање накнаде пред овим Одељењем између осталих и за физичких лица из ближе оначена у диспозитиву овог решења, чије се непокретности налазе на траси будућег делаковода.

Власницима непокретности  из диспозитива до сада су више пута упућивани позиви. Позиви су враћани неуручени из разних разлога (прималац се не налази а адреси пребивалишта, на привременом раду, одсељен и сл.) што све спречава надлежни орган даље поступа у овој правној ствари.  На предлог предлагача, надлежни орган у смислу одредбе члана 48. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/16) одлучио, полазећи од сврхе поступка, да странкама из диспозитива постави привременог заступника.

Привремени заступник ће обављати дужност док за то постоје законски услови односно док странка у поступку сама не преузме вођење поступка или не одреди друго лице или пак пуномоћника како би се започети управни поступак завршио у складу са законом.

Ово решење ће бити објављено у складу са одредбом члана 48 ст. 2 ЗУП-а.

Сагласно одредби члана 48 ст. 8 ЗУП-а жалба на ово решење не одлаже његово извршење.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења допуштена је самостална жалба Министарству финансија, Сектор за имовинско праве послове у року од 15. дана почев од дана његовог објављивања на огласној табли ОУ-е и месту странкиног последњег пребивалишта. Жалба се предаје преко овог Одељења и ослобођена је плаћања таксе.

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК
Новица Илић