Обавештење о Јавној презентацији стамбеног објекта пансионског типа (2 фазе) на делу к.п.бр. 2366/181, 2366/445, 2366/143 и делу к.п.бр. 2366/197 К.О. Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-428/2018-06
Датум: 10.01.2019. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ

СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ПАНСИОНСКОГ ТИПА (2 фазе)

 НА ДЕЛУ К.П.БР. 2366/181, 2366/445, 2366/143

И ДЕЛУ К.П.БР. 2366/197 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

            Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта пансионског типа на делу к.п.бр. 2366/181, 2366/445, 2366/143 и делу к.п.бр. 2366/197 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање „СТИЛ ГРАДЊА 012“ д.о.о. из Великог Градишта.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 10.01.2019. године до 17.01.2019.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 17.01.2019.године до 15,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018).

урбанистички пројекат

Примедбе – правна лица

Примедбе  – физичка лица

image_pdfimage_print