Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Статута општине Велико Градиште

Република Србија
Општина Велико Градиште
Комисија за прописе
општине Велико Градиште
Број: 110-10/2018-01-1
Датум: 05.11.2018. године
Велико Градиште

ПРЕДМЕТ: Позив за учешће у јавној расправи

Позивају се сва заинтересована лица да учествују у јавној расправи о Нацрту Статута општине Велико Градиште, који је израдила Комисија за прописе општине Велико Градиште. Јавна расправа трајаће 20 (двадесет) дана, почев од 05.11.2018. године и трајаће закључно са 26.11.2018. године.

Примедбе и предлози могу се, у писаном облику, доставити на адресу:

– Скупштина општине Велико Градиште, Житни трг број 1, са назнаком – за Комисију за прописе општине Велико Градиште или електронским путем на e-mail: office@velikogradiste.rs .

Текст Нацрта Статута општине Велико Градиште можете преузети на интернет страници општине Велико Градиште: http://velikogradiste.rs/ .

Председник Комисије за прописе
Владимир Штрбац, с.р.


ДОПУНА: Извештај о спроведеној јавној расправи


УПУТСТВО: Кликом на наслов отвара се текст предлога акта, а коментаре нам можете послати у  контакт форми на дну стране.

Потребно је попунити сва поља.

Пошаљите нам коментар/сугестију на Нацрт акта

2 + 6 = ?
Планирано искључење воде за уторак, 06. новембра

Обавештавамо кориснике водовода у насељима Велико Градиште, Кусиће и Пожежено о планираном искључењу воде за 06.11.2018. године (уторак) због редовне годишње поправке кварова на одређеним местима на водоводној мрежи.

Наведена три насеља биће искључена са водоснабдевања од 8 часова ујутру до 15 часова. У појединим деловима града, због висинске коте може се десити да вода нестане и нешто пре осам сати или нешто касније у зависности од локације објекта корисника.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште

 
Обавештење о Јавној презентацији урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 1692 К.О. Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-377/2018-06
Датум: 05.11.2018. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА

 НА К.П.БР. 1692 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 1692 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање Миловановић Горана из Великог Градишта.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 06.11.2018. године до 13.11.2018.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 13.11.2018.године до 15,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Примедбе и сугестије – правна лица
Примедбе и сугестије – физичка лица

урбанистистички пројекат
Обавештење о Јавној презентацији урбанистичког пројекта за изградњу установе која пружа бригу за старије особе на к.п.бр. 2610/1 и 2282/49 К.О. Велико Градиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-371/2018-06
Датум: 02.11.2018. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Обавештење о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ УСТАНОВЕ КОЈА ПРУЖА БРИГУ ЗА СТАРИЈЕ ОСОБЕ НА К.П.БР. 2610/1 И 2282/49

К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу установе која пружа бригу за старије особе на к.п.бр. 2610/1 и 2282/49 К.О. Велико Градиште,подносиоца захтева за потврђивање Милосављевић Ане из Великог Градишта.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 05.11.2018. године до 13.11.2018.године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 13.11.2018.године до 15,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Примедбе и сугестије  – правна лица

Примедбе и сугестије  – физичка лица

урбанистистички пројекат