Archive for month: август, 2018

Одржани песнички сусрети „Рамски сутони“ у окриљу старог караван-сараја

Девети песнички сусрети „Рамски сутони“, одржани су у селу Раму, 4. августа 2018. године.

Манифестацију је отворио заменик председника општине Слађан Марковић и гост-беседник, Биљана Миловановић Живак, професор српске књижевности и језика и песникиња.

За овогогодишњу манифестацију пријавило се 107 песника из свих крајева Србије, али и из Босне и Херцеговине, Хрватске, Републике Српске, Црне Горе, Бугарске, Велике Британије и Аустралије.

У прелепом амбијенту караван-сараја, представило нам се преко тридесет песника, а музички штимунг дао је ансамбл „Нови звучни талас“ Организатори овогодишње манифестације „Рамски сутони“ су Народна библиотека „Вук Караџић“, општина Велико Градиште и Месна заједница Рам.

Текст и фото: Народна библиотека „Вук Караџић“

 

image_pdfimage_print

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на доделу средстава помоћи породицама избеглица за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински и други материјал за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом

На основу Правилника о условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада за избор корисника, донетог од стране Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом на седници која је одржана, дана 06. августа 2018. године, расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА  НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА  СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ/БОРАВИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И  ДОДАТНЕ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АДАПТАЦИЈУ ИЛИ ПОПРАВКУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

            Право на ПОМОЋ могу да остваре породице избеглица која живе на територији општине Велико Градиште, кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу. 

Подносилац пријаве на Јавни позив и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

   1.  избеглички статус, и то:

            – да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије, или

            – да им је престао статус избеглице, стекли су држављанство Републике Србије

            (НАПОМЕНА: наведени услов односи се обавезно на Подносиоца пријаве, а начланове његовог породичног домаћинства уколико су у статусу избеглице или субили у статусу избеглице);

2.      да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији општине Велико Градиште;

      3.      да су подносилац пријаве и чланови продичног домаћинства смештени у колективномцентру/неадекватном приватном смештају;

4. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

5. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;

6. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

7. да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

8. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;

9. да нису на коначној листи реда првенства по неким од јавних позива Регионалног стамбеног програма, за трајно решавање стамбене потребе – Стамбени програм у Републици Србији;

10. да сеоска кућа за коју подносилац Пријаве подноси Пријаву на Јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа и земљиште накојој се иста налази уписане у катастар непокретности на име продавца и без терета;

11. да је сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив уписанау катастру непокретности као:

            – непокретност која је преузета из земљишних књига или

            – непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

            -непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је изадата употребна дозвола или

            – непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

            -да је предметна сеоска кућа у поступку легализације, односно озакоњења који јошније завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња.

            Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 10) овог члана морабити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

12. да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства неведени у Пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

Помоћ је бесповратна и  одобрава се за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ за грађевински и други материјал,за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом у износу који не може бити већи од РСД 1.400.000,00 динара (једанмилиончетиристотинехиљададинара) по породичном домаћинству корисника и то:

·         РСД 1.200.000,00 (једанмилиондвестахиљададинара) за помоћ при куповини сеоске куће са окућницом  и

·         РСД 200.000,00 (двестахиљададинара) са обрачунатим ПДВ-ом за  додатну помоћ намењену за грађевински и други материјал и/или опрему за поправку, адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом.

Изабрани корисник Помоћи за побољшање услова становања може да  учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће са окућницом у  износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом.

Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија, на основу поднете Пријаве.

     Подносилац пријаве за себе и чланове породичног домаћинства доставља следеће доказе: 

1.             избеглички статус, ито:

        да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије, или

   да им је престао статус избеглице, стекли су држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов односи се обавезно на Подносиоца пријаве, а на чланове његовог породичног домаћинства уколико су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

2.             да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији општине Велико Градиште

3.              да су Подносилац пријаве и чланови пoродичног домаћинства смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају.

4.             да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

5.             да немогу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;

6.             да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбенепотребе;

7.     да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције уРепублици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

8.          да немају приходе којима би могли да реше своје стамбе непотребе;

9.      да нису на коначној листи реда првенства по неким од јавних позива Регионалног стамбеног програма, за трајно решавање стамбене потребе – Стамбени програм у Републици Србији;

10.   да сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа и земљиште на којој се иста налази уписане у катастар непокретности на име продавца и без терета, осим уколико је реч о забележби обавезе плаћања накнаде за пренамену земљишта, уколико постоји право стварних службености на непокретности која је предмет купопродаје и другe забележбe правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;

11.         да је сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив уписана у катастру непокретности као:

      непокретност која је преузета из земљишних књига или

      непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

      непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења заградњу за коју је изадата употребна дозвола или

      непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

  да је предметна сеоска кућа у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња. Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 11) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту:Одлука).

12.       да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

Докази из става 1.овог члана подносе се у фотокопији (фотокопије докумената није потребно оверавати), с тим да Комисија може од подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. Овог члана, Комисија за избор корисника може од подносиоца пријаве тражити и друге доказе потребне за поступање по Пријави на Јавни позив.

Комисија доноси ОДЛУКУ о додељивању Помоћи, на основу реда првенства, који се утврђује се на основу броја бодова које подносилац Пријаве на Јавни позив оствари, према следећим мерилима: 

1.      Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.

2.   Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.

3.      Број малолетне деце у породичном домаћинству:

3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;

3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;

4.      Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;

4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

5.      Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: попородичном домаћинству – 20 бодова.

6.      Стамбена ситуација подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства:

6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;

6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;

7.      Материјални положај породичног домаћинства:

       породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 10 бодова (по породичном домаћинству);

        породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 20 бодова (по породичном домаћинству).

     Приликом бодовања Пријава по тачки 7) овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.

8.      Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

  по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

      ако постоји делимична радна способност – 10 бодова

      ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.

  по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

      за телесно оштећење 100% – 20 бодова;

      за телесно оштећење 90% – 15 бодова;

      за телесно оштећење 80% – 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности ителесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства.

9.   Болести од већег социо–медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова (по члану породичног домаћинства).

Ово мерило се примењује по члану домаћинства ако Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач. 1) и 2) овог члана.

Уколико се Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за Подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социо-медицинског значаја.

10.  Регистровано сеоско газдинство – 20 бодова.

Бодови по основу овог мерила додељују се уколико Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице Општинске управепутем захтева. Захтев се добија код повереника за избеглице.

Захтеви са потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу: општина Велико Градиште, Житни трг бр.1, 12220 Велико Градиште, са назнаком „Пријава за помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу.

РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА  ЗА  ОСТВАРИВАЊЕ

 ПОМОЋИ  ЈЕ 

ОД 07. aвгуста 2018. ДО 10. септембра 2018. године

К   о   м   и   с   и   ј   а

image_pdfimage_print

Обавештење за кориснике водоводне мреже у насељу Курјаче

Наш број:__сл./2018____
Датум: 06.08.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ
за кориснике водоводне мреже у насељу Курјаче

Поштовани,

Обавештавамо Вас да ће почев од 06.08.2018. године почети са радом систем јавног водовода у насељу Курјаче, тзв. Стишки водовод, са пробним радом у периоду од 06.08.2018. до 31.08.2018. године.
У току пробног рада система вода се неће наплаћивати, а од 01.09.2018. године вода ће се наплаћивати по цени од 65 динара + ПДВ 10% за m3 (1000 литара).
Позивамо кориснике који су се прикључили на водоводну мрежу да у периоду пробног рада троше воду из јавног вода у што већој мери, изузев за пиће и исхрану која се не препоручује због радова на хлорисању система цевовода у току пробног рада.

Јавно комунално предузеће
„Дунав Велико Градиште“

image_pdfimage_print

Обавештење за учеснике у саобраћају на делу регионалног пута Кисиљево-Бискупље

Дана 07.08.2018. почињу радови на делу регионалног пута Кисиљево-Бискупље. Конкретно се изводе радови на пропусту излазак из Кисиљева.
Одвијање саобраћаја је наизменично, а пропуштање се врши преко једне траке.
Молимо грађане да се придржавају саобраћајне сигнализације на путу.

image_pdfimage_print

Свечано прослављен Дан општине Велико Градиште

Овогодишња свечаност поводом прославе Дана општине Велико Градиште одржана је 01. августа на броду “Ана“ који је пловио од Великог Градишта до Рамске тврђаве. Овом приликом представљен је рад локалне самоуправе у протеклом периоду, а најуспешнијима додељене општинске награде.

Поред одборника и чланова Општинског већа, представника Општинске управе, представника јавних предузећа и установа, председника месних заједница, бивших председника општине и Скупштине општине пријему су присуствовали и представници Браничевског управног округа, гости из суседне Румуније као и добитници општинских признања.

Кратким говором о постигнутим резултатима између два празника, гостима се обратио председник општине, Драган Милић. “Циљ нам је кроз усвајање буџета да нам нормално функционишу све јавне установе и предузећа и да реализујемо део програма који смо обећали грађанима, као и да наставимо веома успешну сарадњу са Владом Републике Србије. Те циљеве смо постигли тако да смо у неким сегментима реализовали и неколико пута више пројеката од оног што је планирано.“, рекао је председник, нагласивши да је веома задовољан радом јавних предузећа и установа и Центром за социјални рад.

Он се нарочито захвалио Влади Републике Србије и министарставима који су ове године за све наведене активности помогли општину у вредности од око 300 милиона динара.

“Поред ових улагања имамо и капитална улагања у Рамску тврђаву која се комплетно рестаурира и где ради турска агенција “TIKA“ и ја користим прилику да им захвалим, као и турској држави и народу на овој помоћи која износи преко милион евра. Такође бих истакао и гасификасију наше општине која се приводи крају и где очекујем да гас добијемо већ ове зиме. Вредност ове инвестиције за нашу општину је преко 10 милиона евра.  Што се тиче привреде учињени су неки кораци за оживљавање неких предузећа, а ја ћу да поменем  Млин који се комплетно сређује и требало би врло брзо да се стави у погон  у који треба запослити тридесетак људи, воћњак у Острову који се сади на 200 ha који има сталну потребу за око 100 радника, а очекујемо да крену радови на изградњи електране на биљну масу у Пожежену. “, речено  је овом приликом.

Председник је истакао и успех ученика који су освајали прва места на републичким такмичења, као и изузетан резултат у спорту где су одбојкаши основне школе прваци Србије, пионирска екипа ВГСК првак Србије, а одбојкаши Средње школе који су представљали Србију на светском првенству у Чешкој освојили треће место на свету, за шта су пригодно и награђивани.

“И ово време које је изузетно тешко, како економски тако и политички, где нас очекују реформе у свим сферама друштва, мислим да можемо да упутимо позив свима нама да уважавајући све оно о чему сам говорио покушамо да позитивно размишљамо и да се потрудимо да својој општини дамо максимум јер немамо другу алтернативу, немамо резервно пребивалиште и треба да нам је циљ да наш град и наша села буду чиста средина, са здравом храном и водом, уређеним местима где ће инвеститори да улажу свој капитал, пре свега у туризам и аграр и где ће гости који једном дођу на Сребрно језеро поново да нам дођу.“, рекао је за крај председник општине, а гости су имали прилике да погледају нови промотивни филм општине о постигнутим резултатима између два празника.

Општинска награда у виду дипломе уручена је појединцима и удружењима као посебан вид јавног признања за постигнуте резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине док су физичка лица награђена и износом од 20.000 динара.

Месној заједници Чешљева Бара и Градиштанцу Атанасију Панићу одељена је награда за област афирмација општине и насељеног места, а Светиславу Радуловићу из Дољашнице, за област хуманитарни рад и пољопривреда. У области пољопривреде награђени су и Зоран Живковић из Бискупља и Жељко Милетић из Печанице.

Међу награђенима је и Никола Кнежевић из Голупца, ученик генерације Средње школе Велико Градиште који се захвалио у име свих добитника.

Одбојкашка екипа Средње школе из Великог Градишта добила је диплому за успех у области спорта и афирмацију општине. Признања  за допринос у области образовања добили су Весна Новковић и Божидар Грујић из Великог Градишта, док је Средњој школи из Великог Градишта припало признање из области хуманитарни рад.  У области привреда и хуманитарни рад награду је примио АПТР„Ивановић превоз“  Новице Ивановића из Великог Градишта.

Ловачко удружење „Голуб“ из Великог Градишта и  Техничка школа са Домом ученика „Никола Тесла“ из Костолца награђени су за афирмацију општине док је признање за спорт припало Дејану Милановићу из Великог Градишта и Мирољубу  Ратковићу.

Као посебан вид јавног признања за остварену изузетну сарадњу, заслуге и допринос у развоју општине Велико Градиште, додељена је плакета шпанском Фудбалском клубу “Селта“ из Вига.

Гости су, током крстарења Дунавом, уживали у незаборавним тренуцима уз врхунско извођење познатих композиција професорке Музичке школе “Стеван Мокрањац“, Марте Благојевић.

ПРОМО ФИЛМ 

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА 

 

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print